DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 67     <-- 67 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3-4, CXXVII (2003), 161-169
UDK 630* 931 + 891


ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA U ODNOSU
NA ŠUMU I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE


THE EXPLOATATION OF MINERAL RAW MATERIALS IN
RELATION TO THE FOREST AND FOREST LAND


Marina MARGALETIĆ*


SAŽETAK: Tijekom 2001. godine proveden je potpuni inspekcijski nadzor
u "Hrvatskim šumama" p.o. Zagreb, u predmetu iskorištavanje mineralnih
sirovina u šumama i na šumskim zemljištima unutar šumskogospodarskogpodručja
Republike od strane gospodarske inspekcije Državnog inspektorata.
Ukupno je evidentirano 47 eksploatacijskih polja koja koriste "Hrvatske
šume" p.o. Zagreb, na ukupnoj površini od 227,50 ha. Najveći broj eksploatacijskih
polja nalazi se na području Područnih jedinica Državnog inspektorata
Rijeka (19) i Osijek (14). Utvrđeno je da mineralne sirovine u šumama
i na šumskim zemljištima iskorištava i drugih 205 korisnika (fizičke osobe,
trgovačka društva) na 243 lokaliteta — eksploatacijska polja na ukupnoj površini
od 2602,51 ha. Najveći broj eksploatacijskih polja koja koriste drugi korisnici
nalazi se na području Područnih jedinica Split (105) i Zagreb (52).


Ključne riječi: mineralne sirovine, šume, šumska zemljišta, eksploatacijska
polja, gospodarska inspekcija.


UVOD - Introduction


Šume su složeni ekosustavi u kojima postoji bogat10,0
%, te ostale vrste koje su zastupljene u manjem
stvo različitih organizama. Uravnoteženi šumski ekopostotku
(Me stro vi ć i dr. 1992, Klepac i Fabi sustavi
daju najveće moguće učinke u bioproizvodnji jani ć 1996, Meštrovi ć 1996). Obična jela (Abies
(Prpić 1993). Radi svojih općekorisnih funkcija šualba
Mill.) je, uz autohtone hrastove i običnu bukvu,
ma je u svjetskoj ekološkoj politici dobila posebno temeljna klimatska vrsta drveća u Hrvatskoj, koja sa
mjesto. Površina šuma i šumskih zemljišta s kojima gotovo 9 % sudjeluje u drvnoj zalihi šuma i u oko
gospodare "Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb iznosi pri150
000 ha prebornih šuma, što je značajan razlog da
bližno 2 000 000 ha. Prema vlasništvu, državne šume u joj se pridaje veliko značenje (Klepa c 2001). Šume
Republici Hrvatskoj čine oko 80 %, dok privatnim šupojedinih
područja po svojoj strukturi, glede zastumama
pripada približno 18 %. Bogatstvo samog biljpljenosti
vrsta drveća, starost sastojina, biljno-geografnog
svijeta uvjetovano je mnogobrojnim abiotskim i skog položaja i raščlanjenosti vegetacije, biljnih zajebiotskim
čimbenicima, medu kojima posebno značednica,
vrsta tala, orografskih i hidrografskih prilika i
nje imaju zemljopisna širina, reljef, klimatske prilike, uz specifične makro i mikroklimatske uvjete, imaju
litološka podloga i tlo. veliki utjecaj na razvoj faune i interakcijski utjecaj iste


unutar šumskog ekosustava.


U šumama Republike Hrvatske od vrsta drveća najviše
je zastupljena obična bukva (Fagus sylvatica L.) Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj
sa 36,5 %, hrast lužnjak (Quercus robur L.) sa 13,9 %, 56/90 i 124/00) odredbom članka 52. propisuje da mohrast
kitnjak {Quercus petraea (Matt.) Liebl.) sa re, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno


blago i druga prirodna bogatstva, ali i zemljište, šume,


biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekret


* Marina Margaletić, Državni inspektorat, Ulica grada Vukovara
nine i stvari od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gos


78, 10 000 Zagreb, Služba nadzora u području poljoprivrede i


podarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom


šumarstva, Odjel u području šumarstva i lovstva.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 68     <-- 68 -->        PDF

M. Margaletić: ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA U ODNOSU NA ŠUMU I
Šumarski list br. 3 4. CXXVII (2003). 161-169
određeno da su od interesa za Republiku Hrvatsku, ne sirovine koje se nalaze u čvrstom, tekućem ili plinoimaju
njezinu osobitu zaštitu. vitom stanju u prvobitnom ležištu. Prema istom zakonu
rudarski radovi su radovi koji se izvode u svrhu


Zakonom o šumama ("Narodne novine", broj 52/90
istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina. Eks


-
pročišćeni tekst, 5/91, 9/91, 61/91, 26/93, 76/93,
ploatacijom mineralnih sirovina prema istom zakonu
29/94, 76/99, 8/00 i 13/02) odredbom članka 1. propismatra
se vađenje iz ležišta i oplemenjivanje mineral


sano je da su šume i šumska zemljišta dobra od interesa
nih sirovina. Količina otkopanih mineralnih sirovina u


za Republiku i imaju njezinu osobitu zaštitu.
svijetu u stalnom je porastu. Pojedine mineralne siro


Rudarstvo je jedna od primarnih privrednih grana i


vine odstupaju od tog pravila iz niza uzroka (zamjene


bavi se istraživanjem i eksploatacijom svih vrsta mine


drugim materijalima, ekonomskih, ekoloških ili nekih


ralnih sirovina (Vuj e c 1996). Prema Zakonu o rudar


drugih razloga).


stvu ("Narodne novine", broj 35/95 i 114/01) rudnim
blagom smatraju se sve organske i neorganske mineral-


PORIJEKLO MINERALNIH SIROVINA I NJIHOVA NAMJENA


The source of mineral raw materials and their purpose


Geološka građa Hrvatske je takva da ona prema sa-
iz šuma i šumskih zemljišta na kojima postoji pravo
dašnjim spoznajama raspolaže energetskim i nemetal-vlasništva;
nim sirovinama, a od metalnih mineralnih sirovina - iz pojasa do 50 m od ruba šume;
samo boksitom (Vu j e c 1996). Na teritoriju Republike izvan šuma i šumskih zemljišta (poljoprivredno
Hrvatske ležišta mineralnih sirovina su neujednačeno zemljište).
raspoređena, što je posljedica kompleksne geološke Namjena mineralnih sirovina je:
grade terena (Bušić 1996). za vlastite potrebe korisnika eksploatacijskog polja;


Mineralnim sirovinama prema članku 3. Zakona o dijelom za vlastite potrebe, a dijelom za prodaju
rudarstvu smatraju se: energetske mineralne sirovine, drugim subjektima;
mineralne sirovine iz kojih se mogu proizvoditi metali - za prodaju drugim subjektima.
i njihovi spojevi, nemetalne mineralne sirovine, arhiNa
temelju dosadašnjih geoloških spoznaja, sirovintektonsko
- građevni kamen, sve vrste soli i solnih vosku
i energetsku osnovu Republike Hrvatske čine preda,
mineralne i geotermalne vode, tehničko - građevni težito nemetalne mineralne sirovine, nafta i plin, pitke,
kamen, građevni pijesak i šljunak, te ciglarska glina. termalne i/ili mineralne vode, geotermalni potencijali
pojedinih područja te podređeno ugljen, stoga treba zaMineralne
sirovine porijeklom mogu biti: boraviti stara i uvriježena mišljenja da živimo u zemlji
iz šuma i šumskih zemljišta u državnom vlasništvu; bogatoj mineralnim sirovinama(Brajković 1996).


ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA I NJIHOV
UTJECAJ NA ŠUMU I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE


The exploitation of mineral raw materials and their
influence on the forest and forest land


Iskorištavanje mineralnih sirovina površinskim i-tomstvo (Markovi ć 2002). Prostor Republike Hrskopavanjem
datira još iz kamenog doba, najstariji je vatske nikako ne bismo mogli označiti kao prostor bozabilježen
način eksploatacije kamena, pijeska, šljungat
mineralnim sirovinama (Vuj e c 1996).
ka, gline, ugljena i dr. (Denich 1996). U posljednjih


Neosporna je činjenica da se iskorištavanjem mine


40 godina u svijetu je izvađeno više mineralnih siro


ralnih sirovina mijenja izgled terena i da s ekološkog


vina nego što je to bilo u cijeloj ljudskoj prošlosti


gledišta može biti nepoželjno. Eksploatacijska polja kao


(Denich 1996). U Americi se zadnjih godina po sta


neminovnost u prirodi nastala su uslijed ljudske djela


novniku godišnje iskorišćuje 5-10 t pijeska, šljunka i


tnosti i predstavljaju tešku biološko-ekološku poremet


drugih sirovina, stoje dokaz visokog standarda sjedne


nju u prirodnom ekosustavu. Posljedica toga su duboke


strane, i potiskivanje prirodnih područja neophodnih


ireverzibilne promjene u okolišu. Zaustavljanje procesa


za opstanak čovjeka s druge strane (Denich 1996). U
degradacije, sanacija takvih sredina, njihova rekultiva-


XV. stoljeću na teritoriju današnje Republike Hrvatske,
cija i revitalizacija neophodna je i mora biti obveza.
mogli su se rudarenjem baviti knezovi Frankopani, koji
su 1392. godine od kralja dobili pravo traženja, vađeIskorištavanjem
mineralnih sirovina djelujemo na
nja i prerađivanja ruda zlata, srebra, bakra, olova, žeokoliš,
te je isto u uskoj vezi s meteorološkim prilikama
ljeza i drugih kovina, što se odnosilo i na njihovo po


određenog područja. O vremenskim uvjetima ovisi na
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 69     <-- 69 -->        PDF

M. Margaletić: ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA U ODNOSU NA ŠUMU I ... Šumarski list br. 3-4. CXXVII (2003), 161-169
čin, smjer i brzina širenja onečišćenja. Obim rada, planiranje
i upravljanje, također je ovisno o meteorološkim
čimbenicima (H rabak-Tumpa i dr. 1996). Za potrebe
prostornog planiranja rade se klimatske Studije, koje
daju odgovor na pitanje da li je određeni prostor, u odnosu
na klimatske karakteristike, pogodan za tu djelatnost.
Promjena samo jednog dijela ekosustava uzrokuje
promjenu ponašanja cjeline. Poznavanjem vremenskih
prilika moguće je to djelovanje smanjiti.


Kako je zemljište neophodni sastavni dio biogeocenoze,
svaka promjena u njemu odražava se na sastav i
produktivnost šumskih biocenoza, na kvalitetu drveta,
otpornost sastojine prema vjetru, biljnim bolestima,
sposobnost reprodukcije i druge pojave vezane uz život
šume. Tlo je različito po nastanku, koherenciji i
tvari. Tlo se sastoji od čestica tla, vode u porama te zraka
u porama, pa je i po svom nastanku odnosno postanku,
nastalo u različito doba razvoja zemljine kore i ne
nalazi uvijek na mjestu prvobitnog nastanka. Tlo je
smjesa različitih organskih i anorganskih tvari, povezano
je ili nepovezano, a može biti različitih kombinacija.
Govoreći o klimatskim čimbenicima koji utječu na
stvaranje oštećenja, mislimo ponajprije na oborine,
vjetar, sunce i ostalo (P i č m a n 1983).


Prema temeljnom kamenju različito se očituje pokrivanje
praporom. Zahvaljujući tomu što sadrži vapna,
ono omogućava dolazak neutrofilnoj do bazofilnoj vegetaciji
na starom silikatnom kamenju i na sedimentima
siromašnim vapnom, npr. u gorju hrvatskoga međurječja.
Neke geološke sile djelovale su od početka kvartara,
djelomično čak od mlađega ili srednjega tercijara, više
ili manje na temelje tala jugoistočne Europe. To su ponajprije
vodeni tokovi koji erodiraju i sedimentiraju te
uglavnom u velikim nizinskim pejzažima stvaraju prostrane,
promjenjive površine aluvijalnih tala (Ho rvat i
dr. 1974). Na cijelome svijetu kameni se materijali ugrađuju
pa je iskorištavanje kamenih materijala najveća
eksploatacija mineralnih sirovina. Na prostoru Republike
Hrvatske postoje prirodni resursi koji omogućavaju
eksploataciju i proizvodnju kamenih materijala, ali su
ravnomjerno raspoređeni (B u š i ć 1996).


Proizvodnja mineralnih sirovina ovisi ponajprije o
prirodnim resursima nekog područja, ali i o spletu okolnosti,
kao što je prisutnost velikih i stalnih potrošača,
tradicija, tehničko-tehnološka opremljenost te zakonska
regulativa.


Pojavu raznovrsnih zemljišta u prirodi objašnjava
nam koncept o genezi zemljišta koji je postavio Dokučajev,
osnivač moderne genetičke pedologije (Cirić
1986). Taj koncept zasniva se na postavci daje zemljište
proizvod djelovanja pedogenetskih procesa, koji su
uvjetovani utjecajem klime, matičnog supstrata, organizama
i reljefa, a te čimbenike nazivamo pedogenetskim.


Zemljište kao dio ekosustava predstavlja značajnu
komponentu čovjekove okoline. Narušavanje ekosus


tava kao cjeline dovodi do većeg ili manjeg oštećenja i
samog zemljišta, a u ekstremnim slučajevima i do njegovog
potpunog uništavanja. Mnoge posljedice narušene
i oštećene čovjekove okoline mogu se sanirati,
međutim jednom uništeno zemljište izgubljeno je za
mnoge generacije, nekad i nepovratno (zemljište na
vapnencu). Tako se zemljište pored izloženosti štetnim
utjecajima i samo javlja kao čimbenik narušavanja
okolne prirode. Zbog toga je zaštita zemljišta jedno od
ključnih pitanja zaštite čovjekove okoline. Najvažniji
oblici oštećenja zemljišta su: erozija, požari otvorenog
prostora, zagađivanje zemljišta industrijskim otpacima,
oštećenje zemljišta rudarskim kopovima i drugim
građevinskim radovima. Osim oštećenja zemljišta hidrološkim
i aerozagađivanjem, zemljište može biti zatrpano
deponiranjem čvrstog otpadnog materijala (šljaka,
jalovina) ili se potpuno uništava raskopavanjem
prilikom površinske eksploatacije šljunka, pijeska i
drugog građevinskog materijala (D e-n i c h 1996). Velike
površine produktivnog zemljišta nepovratno se
gube zbog izgradnje građevinskih objekata, puteva, iskorištavanja
mineralnih sirovina u eksploatacijskim
poljima i raznih drugih objekata. Teži se da se najproduktivnija
zemljišta sačuvaju za biljnu proizvodnju, a
manje produktivna iskoriste za izgradnju raznih objekata
(Ćirić 1986).


Nije uvijek lako ustanoviti da li postoji i koliki je
štetni utjecaj na okoliš i prirodu uslijed neke ljudske
aktivnosti, posebice tamo gdje su te aktivnosti kompleksne
i visoke tehničke razine. Jedna od takvih aktivnosti
je rudarstvo. Ono je nezaobilazno u današnjem
razvoju ljudskog roda, a na njemu je sve veći pritisak
društva, opravdano, a često i neopravdano, zbog utjecaja
na okoliš (Vuj ec 1996).


Svako eksploatacijsko polje sa stajališta zaštite
okoliša ima svoje specifičnosti koje se rješavaju kroz
Studiju utjecaja na okoliš, koja se obvezno izrađuje na
temelju Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš ("Narodne
novine", broj 59/00). Priroda tehnoloških procesa
je takva da se utjecaji na okoliš u tijeku rada relativno
jednostavno rješavaju tehnološkim rješenjima, pa
u većini slučajeva glavni problem ostaje rekultivacija
površine nakon zatvaranja eksploatacijskog polja, odnosno
nakon završetka iskorištavanja mineralnih sirovina.
Da bi se u budućnosti izbjegli štetni utjecaji na
šumu, odnosno šumsko zemljište, pri iskorištavanju
mineralnih sirovina treba osigurati provođenje niza zakona,
odnosno poštivati pozitivne zakonske odredbe
Zakona o šumama, Zakona o rudarstvu, Zakona o poljoprivrednom
zemljištu, Zakona o prostornom uređenju,
Zakona o zaštiti prirode, Zakona o vodama, Zakona
o gradnji. Nažalost, nepreciznosti pojedinih odredaba,
neusklađenosti zakona, nesnalaženje u procedurama
sve češće u praksi nepotrebno otežavaju ishođenje
zakonskih rješenja.


163
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 70     <-- 70 -->        PDF

M. Margaletić: ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA U ODNOSU NA ŠUMU I Šumarski list br. 3-4, CXXVII (2003), 161-169
ANALIZA STANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA ISKORIŠTAVANJA MINERALNIH
SIROVINA U ŠUMAMA I NA ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA
The analysis of inspection of the use of mineral raw materials in forests and forest lands


Prema Uredbi Vlade Republike Hrvatske o unutarnjem
ustrojstvu, Državni inspektorat kao državna upravna
organizacija obavlja inspekcijske i druge poslove
koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa u
područjima: poljoprivrede i šumarstva, trgovine, ugostiteljstva
i obrta, rudarstva, kakvoće proizvoda i dr. Radi
obavljanja poslova iz djelokruga rada Državnog inspektorata,
prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Državnog
inspektorata ("Narodne novine", broj 70/01) ustrojene
su Službe u navedenim područjima sa sjedištem u Zagrebu,
pa je tako ustrojena i Služba nadzora u području
poljoprivrede i šumarstva, a provedba neposrednog inspekcijskog
nadzora u prvom stupnju obavlja se putem
inspektora raspoređenih u pet Područnih jedinica sa sjedištem
u Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu,
unutar kojih su ustrojene 42 ispostave.


Područna jedinica sa sjedištem u Rijeci obuhvaća
sljedeće Uprave šuma Podružnice "Hrvatskih šuma"
d.o.o.: Delnice, Senj, Buzet, Gospić, s ukupno 16 eksploatacijskih
polja ukupne površine od 26, 22 ha;


Područna jedinica sa sjedištem u Splitu obuhvaća
Upravu šuma Podružnicu Split, a na temelju dostavljenih
podataka na području kojim gospodari ista Uprava
šuma, Podružnica nema eksploatacijskih polja koje oni
koriste.


Područna jedinica sa sjedištem u Osijeku obuhvaća
slijedeće Uprave šuma Podružnice: Vinkovci, Osijek,


Našice, Požega, Nova Gradiška s ukupno 14 eksploatacijskih
polja ukupne površine od 90,39 ha.


Područna jedinica sa sjedištem u Varaždinu obuhvaća
Upravu šuma Podružnicu Koprivnica, s ukupno
dva eksploatacijska polja ukupne površine od 7,94 ha.


Područna jedinica sa sjedištem u Zagrebu obuhvaća
sljedeće Uprave šuma, Podružnice: Bjelovar, Sisak,
Zagreb, Ogulin, Karlovac, s ukupno 10 eksploatacijskih
polja ukupne površine od 15,38 ha.


Početkom 2000. godine Državni inspektorat putem
gospodarske inspekcije u području šumarstva organizira
provedbu pojačanog inspekcijskog nadzora u predmetu
iskorištavanje mineralnih sirovina u šumama i na
šumskim zemljištima. Početkom studenoga 2001. godine
u cjelosti je obnovljen postupak potpunog inspekcijskog
nadzora u istom predmetu, a tom prilikom zatečeno
je još nesređenije stanje na terenu i površinsko
proširenje nekretnina zahvaćenih protuzakonitim korištenjem,
i to ne samo kod gospodarskih subjekata obuhvaćenih
nadzorom tijekom 2000. godine, već i kod
drugih gospodarskih subjekata čiji se broj povećao kao
i broj lokaliteta na kojima se obavljaju navedene nezakonite
radnje.


Trgovačko društvo "Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb
putem Uprava šuma Podružnica i šumarija na 47 eksploatacijskih
polja - lokaliteta, ukupne površine 227,50
ha, bespravno koriste državne šume i šumska zemljišta


Tablica 1. Broj i površina (ha) eksploatacijskih polja u šumama i na šumskim zemljištima koja koriste "Hrvatske šume"


p.o. Zagreb
Table 1 The number and the area (ha) of exploitation fields in forests and forest lands which are used by "Hrvatske šume´


p.o. Zagreb


ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 71     <-- 71 -->        PDF

M. Margiilctić: ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA U ODNOSU NA SUMU I Šumarski list br. 3-4, CXXVII (2003), 161-169
kroz iskorištavanje mineralnih sirovina za vlastite potretablicama
1. i 2. prikazani su podaci o broju i površinabe,
jer rad eksploatacijskih polja - lokaliteta nisu usklama
eksploatacijskih polja na šumama i šumskom zemdile
sa Zakonom o rudarstvu (NN br. 35/95, 114/01). U ljištu koja koriste "Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb.


Tablica 2. Ukupan broj i površina (ha) eksploatacijskih polja u šumama i na šumskim zemljištima koja
koriste "Hrvatske šume" p.o. Zagreb razvrstanih po Područnim jedinicama Državnog inspektorata


Table 2 The total number and the area (ha) of the exploitation fields in forests and forest lands used by
"Hrvatske šume "p.o. Zagreb classified according to Branch units of the State Inspectorate


Provedbom potpunog inspekcijskog nadzora u isvanje
šljunka, pijeska, ciglarsku glinu te na eksploatatom
predmetu utvrđeno je da je na teritoriju Republike cijska polja arhitektonsko-gradevnog kamena. Budući
Hrvatske evidentirano i 205 ostalih korisnika, te 243 se iskorištavanje mineralnih sirovina obavlja kroz povreksploatacijska
polja na kojima se obavlja iskorištavašinske
kopove kojima se prostorno zahvaćaju prednje
mineralnih sirovina u šumama i na šumskim zemmetne
nekretnine, odredbe Zakona o šumama obvezuju
ljištima unutar šumskogospodarskog područja Repukorisnike
eksploatacijskih polja na rješavanje prethodblike,
na ukupnoj površini od 2602,51 ha. Cjelovito nog pitanja sređivanjem imovinsko - pravnih odnosa za
utvrđene činjenice zorno dokazuju da korisnici i dalje odnosne nekretnine. Činjenica da kamenolomi na takav
svjesno izbjegavaju primjenu odredaba Zakona o šunačin
posluju dugi niz godina zabrinjava, budući su zamama
i provedbenih propisa. konski propisi iz područja šumarstva na istovjetan način


Od 243 eksploatacijska polja - lokaliteta na kojima uredili predmetnu tematiku, unazad punih 25 godina i to


se iskorištava mineralna sirovina, većina se odnosi na prema Zakonu o šumama ("Narodne novine", broj
eksploatacijska polja tehničkog građevnog kamena 20/77). Prema članku 15. istog Zakona propisano je da
(uglavnom vapnenca i dolomita), manji dio na otkopaSabor,
odnosno tijelo koje on ovlasti, može pojedine


Tablica 3. Broj ostalih subjekata - korisnika i površine (ha) eksploatacijskih polja u šumama i na šumskim zemljištima po
Upravama šuma Podružnicama i Područnim jedinicama Državnog inspektorata


Table 3 The number of other subjects - users and area (ha) of exploitation fields in forests and forest lands according to
Forest administration and Branch units of the State Inspectorate
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 72     <-- 72 -->        PDF

M. Margalctic: ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA U ODNOSU NA SUMU I Šumarski list br. 3-4. CXXVII (2003), 161-169
šume i šumska zemljišta u državnom vlasništvu izdvojipravnu
osobu radi njihovog korištenja u druge namjene,


ti iz šumskogospodarskog područja i prenijeti prava u ako za to postoji interes Republike.


pogledu odnosnih šuma i šumskih zemljišta na drugu


Tablica 4. Ukupan broj i površina (ha) eksploatacijskih polja mineralnih sirovina u šumama i na šumskim
zemljištima koja koriste ostali korisnici razvrstanih po Područnim jedinicama Državnog inspektorata.


Table 4 The total number and area (ha) of the exploitation fields of mineral resources in forests and
forest lands used by other users classified according to Branch units of the State Inspectorate


Imovinsko-pravni odnosi za šume i šumska zemljišta
u državnom vlasništvu kojima gospodare "Hrvatske
šume" d.o.o. Zagreb, u pravilu se ne rješavaju provedbom
postupka izdvajanja odnosnih šuma i šumskih
zemljišta iz šumskogospodarskog područja Republike
uz naknadu, već cijeli postupak zvršava eventualnim
utvrđivanjem interesa Republike (Odluka o utvrđivanju
interesa), ili pak donošenjem rješenja o izdvajanju
iz šumskogospodarskog područja koje se ne provodi
uknjižbom odnosnih nekretnina uz prethodno plaćanje
novčane naknade.


Imovinsko-pravni odnosi za šume na kojima postoji
pravo vlasništva uopće se ne rješavaju izdvajanjem odnosnih
nekretnina iz šumskogospodarskog područja
Republike kroz postupak izvlaštenja, kojega temeljem
Zakona o izvlaštenju (članak 15. Zakona o šumama)
provodi Ured državne uprave nadležan za imovinskopravne
poslove županije uz prethodno utvrđen interes
Republike, već se u pravilu sve završava na eventualnoj
kupoprodaji odnosnih šuma od vlasnika, koji u pravilu
izvrše bespravnu čistu sječu, dok krčenje obavlja
sam korisnik eksploatacijskog polja prilikom zahvata
iskorištavanja mineralnih sirovina. Navedenom kupoprodajom,
korisnik eksploatacijskog polja kao novi
vlasnik odnosnih nekretnina ostvaruje pravo i obvezu
daljnjeg gospodarenja istim šumama, sukladno odredbama
Zakona o šumama kao i prijašnji vlasnik predmetne
šume, ali ni u kom slučaju ne stječe pravo na
krčenje - čistu sječu šuma, kao niti na iskorištavanje
mineralnih sirovina, sve dok se iste nekretnine ne izdvoje
iz šumskogospodarskog područja Republike u
postupku propisanim Zakonom o izvlaštenju ("Narodne
novine", broj 9/94, 35/94, 112/00 i 114/01).


Primjena odredaba Zakona i provedbenih propisa
iz područja rudarstva, ni u kom pogledu ne isključuje
obvezu gospodarskih subjekata da poštuju odgovarajuće
odredbe Zakona o šumama u pogledu iskorištavanja


mineralnih sirovina na nekretninama uknjiženih kao
šume i šumska zemljišta. Međutim, bitno je naglasiti
daje postupak izdvajanja šuma i šumskih zemljišta iz
šumskogospodarskog područja Republike isključivo u
funkciji promjene namjene istih šuma i šumskih zemljišta
radi njihovog korištenja za druge potrebe koje su
od interesa za Republiku, a koje isključuju obvezu
daljnjega gospodarenja istim šumama. Navedeno se temelji
na odredbama Zakona o šumama koje propisuju
gospodarenje šumama i šumskim zemljištima na teritoriju
Republike, a posebice odredaba članaka 13., 15.,
44., 47., 48., 55. i 56. istog Zakona.


Dakako da je između ostalog bitno naglasiti i odredbu
članka 41. stavka 1. Zakona o šumama, prema
kojoj se stabla u šumi mogu sjeći tek poslije njihovog
odabiranja i obilježavanja (doznake stabala) u skladu s
godišnjim planom gospodarenja. Posebno se ističu odredbe
članka 44. Zakona o šumama, prema kojima je
zabranjeno pustošenje šuma, krčenje i čista sječa šuma
ako istim Zakonom nije drukčije određeno te iskorištavanje
humusa, gline, pijeska, šljunka i kamena, ako to
nije predviđeno Šumskogospodarskom osnovom područja,
Osnovom gospodarenja gospodarskom jedinicom
odnosno Programom za gospodarenje šumama.
Također, nadležne županijske Skupštine na temelju
članka 47. istog Zakona izdaju dozvole za čistu sječu
odnosno krčenje šuma na odnosnim nekretninama, uz
prethodno obavljanje doznake stabala za sječu od strane
trgovačkog društva "Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 73     <-- 73 -->        PDF

M. Margaletić: ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA U ODNOSU NA ŠUMU 1 ... Šumarski liši br. 3-4, CXXV1I (2003). 161-169
SANACIJA EKSPLOATACIJSKIH POLJA
The exploitation field recovery


Tehnička i biološka rekultivacija eksploatacijskih
polja je provođenje određenih tehničkih i bioloških zahvata
u svrhu ozelenjavanja iskorištavanjem ogoljelih
površina, saniranja tako nastalih "rana" u krajoliku,
obnove prvotne ekološke stabilnosti i privođenje prostora
eksploatacijskih polja najpogodnijoj namjeni
(Denich 1996). Iskorištavanje mineralnih sirovina,
namjena i korištenje prostora eksploatacijskih polja nakon
završetka istog trebalo bi biti definirano i u prostornim
planovima gradova i županija, a što do danas
uglavnom nije dovoljno obrađeno niti s gospodarskog
niti s prirodno-ekološkog stajališta. Biološka sanacija
eksploatacijskih polja ima danas izuzetnu važnost s
ekološkog i estetskog gledišta budući da eksploatacijska
polja nalazimo ne samo u šumama i šumskim zemljištima
već i na drugim prostorima, te u mnogome
predstavljaju ekološku i estetsku smetnju gospodarskome
razvoju (uz naselja, turističke objekte i dr.)
(Španjol idr. 1996).


Rekultivacija prostora eksploatacijskih polja je zakonska
i moralna obveza čovjeka zbog toga, što je iskorištavanje
rudnih bogatstava jedna od aktivnosti kojom
se najrazornije djeluje na tlo, biljni i životinjski
svijet, na reljef i posredno se razmjerno često mijenja
izvorna cjelovita i prepoznatljiva slika krajolika. Prvotni
stabilni ekosustavi narušeni su ili uništeni, a na njihovim
mjestima nalazi se prazna jama, strme ogoljele
padine, terase, manji ili veći formirani brijegovi, jalovina
i drugo. Biološka rekultivacija eksploatacijskih
polja, to jest ozelenjavanje, pionirski je i složen zahvat
u sanaciji devastiranog prostora za razliku od tehničke
rekultivacije (Denich 1996).


Jedna od glavnih tehnika poznata još od starih civilizacija
je terasiranje (Topić iBogović 1991, P i nušić
1993). U tijeku sanacije znamo da biljne vrste
imaju svoja određena zemljopisna i klimatska područja
prirodnog rasprostranjenja, te s druge strane područja u
kojima mogu uspijevati kao unesene vrste. Ne samo da
nam klimatski čimbenici omogućavaju lakše odabiranje
vrsta pogodnih za radove na sanaciji eksploatacijskih
polja, već nam omogućavaju da na vrijeme predvidimo
različite mogućnosti stvaranja oštećenja (Pieman
1983). U procesu biološke sanacije kamenoloma
najosnovniji je preduvjet osigurati dovoljnu količinu
kvalitetnog i plodnog tla. To nije lako u uvjetima gdje
nakon eksploatacije kamenoloma tla nema u neposrednoj
blizini. Iskopavanje tla u neposrednoj blizini ne
može doći u obzir, budući bi se time učinila biološka i
ekološka devastacija tla (Španjol idr. 1996).


Sanacija bilo kojeg kamenoloma obuhvaća dvije
komponente koje su neophodne i moraju biti jedna
drugoj nadopuna:


a) tehnički radovi na sanaciji;
b) biološki radovi na sanaciji.


Kako obje komponente idu uvijek zajedno, govorimo
o biološko-tehničkim radovima na sanaciji eksploatacijskih
polja.


Ovi radovi provode se u svrhu:
a) zaštite i konzervacije prostora kamenoloma;
b) učvršćivanja materijala (matičnog i donesenog);
c) sanacije vegetacijom u svrhu biološko-ekoloških i


estetskih rješenja.
Kako eksploatacijska polja imamo u raznim klimatskozonalnim
zajednicama počevši od mediteranskih
šuma do brdskih i gorskih šumskih fitocenoza, na raspolaganju
nam stoji veliki broj autohtonih vrsta, kao i
znatan broj alohtonih vrsta koje su se pokazale dobre u
pošumljavanju takvih ekstremnih terena.
U svijetu postoje različiti pristupi i metode biološke
rekultivacije eksploatacijskih polja. Metodu rekultivacije
takvih područja u Njemačkoj nazivaju Lebensverbau,
što u slobodnom prijevodu znači ožiljavanje. U
pojedinim područjima Njemačke osnovane su i posebne
ustanove koje koriste nova dostignuća u sinekologiji,
kemiji, tehnici, za biološku obradu oštećenih, devastiranih
i erodiranih prirodnih predjela. U Bavarskoj
se ovakvim problemima sanacije i njege krajolika bavi
Akademija za zaštitu prirode i njegu krajolika (Denich
1996).


U biljnom svijetu, zahvaljujući evoluciji, prirodnom
odabiru i odgovarajućim prilagodbama, postoji
bogatstvo anatomskih, morfoloških i fizioloških osobina,
pa su granice opstanka biljaka razmjerno široke s
obzirom na uvjete podneblja, staništa i na ostale abiotske
i biotske ekološke čimbenike, stoje i osnovni preduvjet
pravilnom planskom pristupu ozelenjavanja devastiranih
područja (Denich 1996). Odabir i primjena
pojedine metode biološke rekultivacije ogoljelih i
devastiranih površina ovisi o vrsti sirovine, načinu iskorištavanja
mineralnih sirovina, veličini eksploatacijskog
polja, prirodnim i kulturnim vrijednostima te obilježjima
krajolika.


S obzirom na veličinu pojedinih eksploatacijskih
polja u mnogima je moguće cjelokupne prostore platoa
i prilaznog prostora pejzažno urediti u smislu parkovno-
pejzažne arhitekture, gdje bi pejzažnim oblikovanjem
uz upotrebu vrtno-arhitektonskih elemenata dobili
estetski i funkcionalno riješen prostor u parkovnopejzažnom
rješenju (S panj ol idr. 1996).
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 74     <-- 74 -->        PDF

M. Maraaletić: ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA U ODNOSU NA SUMU I
Šumarski list br. 3-4. CXXVII (2003). 161-169
RASPRAVA I ZAKLJUČCI - Discussion and Conclusions


Inspekcijskim nadzorom gospodarske inspekcije
Državnog inspektorata provedenog tijekom 2000. i
2001. godine, utvrđeno je da "Hrvatske šume" d.o.o.
Zagreb na 47 eksploatacijskih polja - lokaliteta, ukupne
površine 227,50 ha, bespravno koriste državne šume
i šumska zemljišta kroz iskorištavanje mineralnih
sirovina za vlastite potrebe. U istom nadzoru evidentirano
je ukupno i 205 drugih korisnika koja koriste 243
eksploatacijska polja - lokaliteta na kojima se obavlja
iskorištavanje mineralnih sirovina u šumama i na šum


LITERATURA


1. Bušić , M., 1996: Proizvodnja tehničko građevnog
kamena, šljunka i pijeska na prostoru Republike
Hrvatske. U: Durbešić, P, Kerovec, M. &
Vančina, F. (ur.), Znanstveno stručni skup
"Zaštita prirode i okoliša i eksploatacija mineralnih
sirovina", Hrvatsko ekološko društvo,
Ministarstvo gospodarstva, Državna uprava za
zaštitu okoliša, Državna uprava za zaštitu kulturne
baštine, 21-30.
2.
Ćirić, M, 1986: Pedologija. Svjetlost, Sarajevo,
1-312.
3. Denich, A., 1996: Tehnička i biološka rekultivacija
površinskih kopova mineralnih sirovina. U:
Durbešić, P, Kerovec, M. & Vančina, F.
(ur.), Znanstveno stručni skup "Zaštita prirode i
okoliša i eksploatacija mineralnih sirovina", Hrvatsko
ekološko društvo, Ministarstvo gospodarstva,
Državna uprava za zaštitu okoliša, Državna
uprava za zaštitu kulturne baštine, 157-167.
4. Hrabak-Tumpa,G., Mileta.M., Šojak, V. &
Borovečki , D., 1996: Mineralne sirovine,
meteorološki čimbenici i okoliš. U: Durbešić ,
P, Kerovec, M. & Vančina, F. (ur.), Znanstveno
stručni skup "Zaštita prirode i okoliša i
eksploatacija mineralnih sirovina", Hrvatsko
ekološko društvo, Ministarstvo gospodarstva,
Državna uprava za zaštitu okoliša, Državna
uprava za zaštitu kulturne baštine, 355-375.
5. Klepac, D. & Fabijanić, G., 1996: Uređivanje
šuma hrasta lužnjaka. U: Klepac , D. (ur.),
Hrast lužnjak u Hrvatskoj, HAZU Centar za
znanstveni rad Vinkovci i "Hrvatske šume" p.o.
Zagreb, 257-272.
6. Klepac , D., 2001: Razvoj gospodarenja u jelovim
šumama. U: Prpić, B. (ur.), Obična jela (Abies
alba Mill.) u Hrvatskoj. Akademija šumarskih
znanosti, 25-64.
7. Marko vić, S., 2002: Hrvatske mineralne sirovine,
Institut za geološka istraživanja, 7-10.
skim zemljištima unutar šumskogospodarskog područja
Republike, na ukupnoj površini od 2 602,51 ha.


Da bi se u budućnosti izbjegli štetni utjecaji pri iskorištavanju
mineralnih sirovina, treba osigurati provođenje
niza zakona iz tog područja odnosno treba poštivati
pozitivne zakonske odredbe Zakona o šumama,
Zakona o rudarstvu, Zakona o poljoprivrednom zemljištu,
Zakona o prostornom uređenju, Zakona o zaštiti
prirode, Zakona o vodama, Zakona o gradnji.


- References
8. Meštrović,
Š., Pranjić, A., Kalafadžić, Z.,
Križanec, R., Bezak, K. & Kovačić, Đ.,
1992: Uređivanje šuma. U: R a u š, Đ. (ur.), Sume
u Hrvatskoj, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
i "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, 131-152.
9. Meštrović , Š., 1996: Potrajnost gospodarenja šumama
u Hrvatskoj. U: Sever, S. (ur.), Zaštita
šuma i pridobivanje drva, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski Institut Jastrebarsko,
143-148.
10.
Pičman, D., 1983: Tehničko-biološka sanacija
šumske putne mreže. Magistarski rad, Šumarski
fakultet, Zagreb.
11.
Prpić, B., 1993: Uloga šuma u održivome razvoju
Republike Hrvatske. Šumarski list, 117 (1-2):
5-6.
12. Španj ol, Ž., Anić, I., Oršanić, M., Tik vić,
I. & Baričević, D., 1996: Biološka sanacija
kamenoloma. U: Durbešić, P, Kerovec,
M. & Vančina, F. (ur.), Znanstveno stručni
skup "Zaštita prirode i okoliša i eksploatacija
mineralnih sirovina", Hrvatsko ekološko društvo,
Ministarstvo gospodarstva, Državna uprava
za zaštitu okoliša, Državna uprava za zaštitu
kulturne baštine, 193-204.
13.Topić, V. iBogović,Z.,
1991: Projekt biološke
sanacije kamenoloma Bast. Institut za jadranske
kulture i melioraciju krša, Split.


14. Vuj ec, S., 1996: Rudarstvo i zaštita okoliša u Hrvatskoj.
U: Durbešić, P, Kerovec, M. &
Vančina, F. (ur.), Znanstveno stručni skup
"Zaštita prirode i okoliša i eksploatacija mineralnih
sirovina", Hrvatsko ekološko društvo,
Ministarstvo gospodarstva, Državna uprava za
zaštitu okoliša, Državna uprava za zaštitu kulturne
baštine, 13-20.
*** Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš ("Narodne
novine", broj 59/00).
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 75     <-- 75 -->        PDF

M. Margalctić: [SKORIŠTAVAN.in MINIIRALNIH SIROVINA U ODNOSU NA ŠUMU I ... Šumarski lisl br. 3-4, CXXV1I (2003). 161-169
*** Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspek- *** Zakon o izvlaštenju ("Narodne novine", broj 9/94,
torata ("Narodne novine", broj 70/01). 35/94, 112/00 i 114/01).
*** Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine", *** Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj
broj 56/90 i 124/00). 30/94 i 72/94).
*** Zakon o šumama ("Narodne novine", broj 52/90 - *** Zakon o gradnji ("Narodne novine", broj 52/99,


pročišćeni tekst 5/91,9/91, 61/91, 26/93, 76/93, 75/99 i 117/01).


29/94, 76/99, 8/00 i 13/02). *** Zako n 0 vodama ("Narodne novine", broj 107/95).
*** Zakon o rudarstvu ("Narodne novine", broj 35/95 i *** Zako n 0 poljoprivrednom zemljištu ("Narodne no114/
01). vine", 66/01).


SUMMARY: Forests of certain areas according to their structure, presence
of tree species, the age of stands, plant-geographical position and vegetation
distribution, plant communities, soil types, orographic and hydrographic
conditions and specific macro and micro climate conditions, have a strong
influence on fauna growth and its interaction influence within the forest
ecosystem. During 2001, the complete inspection in "Hrvatske šume" p.o.
Zagreb was carried out regarding the use of mineral resources in forests and


forest lands within the forest-economy area of the Republic by the economy
inspection of the State Inspectorate. The State Inspectorate as a state administrative
organization carries out inspection and other businesses connected
with obeying the law and other regulations in the area of agriculture and forestry,
trade, craftsmanship, mining, product quality, etc. During the inspection
the total of 47 exploitation fields have been recorded which are used by
"Hrvatske šume" p.o. Zagreb on the total area of 227.50 ha. The highest
number of exploitation fields is in the area of Branch units of the State Inspectorate
Rijeka (19) and Osijek (14). It has been established that mineral
resources in forests and forest lands are used also by other 205 users (physical
persons, commercial companies) on 243 sites. The total area of these
exploitation fields is 2602.51 ha. The highest number of exploitation fields
used by other users is in the area of Branch units Split (195) and Zagreb (52).


Key words: mineral raw materials, forests, forest lands, exploitation
fields, economy inspection.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 76     <-- 76 -->        PDF

® GcoTcha