DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Luigi Tod aro, Stefano Quartull i, Alfredo Robu
s t o, Nicola M o r e 11 i: Učinak proreda na stabilnost
sastojine i vrstu sortimenata duglazije


Ova istraživanja odnose se na sastojinu duglazije
(Pseudotsuga menziesii Mirb Franco) starosti 30 g. koja
se nalazi u obalnom lancu Kalabrije. Cilj istraživanja
je procjena učinka dvije vrste proreda na stabilnost sastojine
duglazije i kvalitetu sortimenata koji se mogu
dobiti.


Prerede su obavljene 1986. g. na 12 pokusnih ploha
veličine 900 rrr i to: 4 plohe su ostavljene kao uzorak
bez proreda, 4 su prorijeđene selektivno, a 4 sustavno
geometrijski.


Zona istraživanja nalazi se na lokaciji Serra Calinaro
u državnoj šumi Pellegrina Cinquemila u Kalabriji,
na nadmorskoj visini od 900 do 1000 m.


Ta kultura duglazije zasađena je 1967. g. sa sadnicama
iz sjemena američkog porijekla. U idućim godinama
obavljeno je popunjavanje i uklanjanje bolesnih
stabalaca. 1984. g. obavljeno je čišćenje od grana do
visine od 2 m, a nakon dvije godine proreda.


Sadnja je obavljena u kvadratnom i pravokutnom
poretku s razmacima od 2 i 2,3 m, ovisno o terenu.


Selektivnom proredom eliminirano je 53 % biljaka
(39 % od ukupne temeljnice). Sustavno geometrijskom
proredom elminiran je jedan od tri reda ili 33 % biljaka
(31 % od ukupne temeljnice).


U proljeće 1997. g. obavljena je totalna premjerba
svih 12 parcela. Mjereni su promjeri svih stabala na
1,30 m od zemlje i izračunate sve relevantne dendrometrijske
vrijednosti. Na bazi izmjere 405 stabala napravljene
su jednoulazne tablice za izračunavanje drv


ne mase, a visinska krivulja napravljena je korištenjem
visina stabala uzoraka. Izračun volumena temelji se na
sekcijama po formuli Smaliana: prva sekcija je od
zemlje do 1,30 m, druga od 1,30 do 2 m, treća od 2 m
do visine koja odgovara promjeru od 20 cm. Zadnji dio
smatra se stožcem s promjerom baze od 20 cm i pripadajućom
visinom.


Stabilnost populacije analizirana je na bazi metodologije
koja stavlja u odnos "vitkost" i promjer stabala.
Za svaki promjer određena je odgovarajuća visina koristeći
odnosne visinske krivulje. Stabilnost ne ugrožavaju
zapadni vlažni vjetrovi koji su vrlo česti. Malo
veću opasnost predstavljaju vjetrovi koji pusu s planina
prema moru, zbog razlika u temperaturi i tlaku (poput
naše bure), kao i snijeg u višim predjelima. Primijećeno
je da se vjetrolomi događaju i tamo gdje gustoća
kulture nije prevelika.


Procjena sortimenata obavljena je na bazi izmjere
trupaca 4 m dužine i 20 cm promjera pod korom na tanjem
kraju te ostalih sortimenata.


Ovo istraživanje, ograničeno na specifičan kalabrijski
teren ukazalo je na negativne posljedice vezane za
izostanak proreda. Zakašnjenje proreda prouzročuje
štete, ponajprije u terminima postizanja stabilnosti kultura,
kao i kvaliteti dobivenih sortimenata.


U ovom slučaju selektivna proreda pokazala je pozitivne
rezultate, ponajprije u usporedbi na uzorak bez
tretiranja proredom, što se očituje u povećanoj stabilnosti
kulture te boljoj kvaliteti i kvantiteti pilanskih
sortimenata


Frane Grospić


VODIČ KROZ BIOLOŠKU RAZNOLIKOST KOPAČKOG RITA
PTICE - KNJIGA I


Obrađeno je 307 vrsta ptica Kopačkog rita i Baranje


Kopački rit nalazi se u Baranji, na području Osječko-
baranjske županije, u kutu što ga čine rijeke Dunav
i Drava, čije je područje poplavno. Jedno je od najvećih
poplavnih područja u Europi gdje obitavaju
mnoge životinjske i biljne vrste, od kojih je velik broj
ugrožen na europskoj i svjetskoj razini.


Hrvatski sabor je 1967. godine zakonom zaštitio
Kopački rit. Danas ima status Parka prirode i ukupno je
zaštićeno 23 000 ha, od čega je 17 700 ha na desnoj, a
5 230 na lijevoj obali Dunava. Unutar Parka prirode
nalazi se i Posebni zoološki rezervat.


Brojnost ptičjih vrsta i njihovih populacija jedna je
od temeljnih vrijednosti, zbog kojih je Kopački rit
uvršten u tzv. Ramsarski popis međunarodno značajnih


močvara, posebice kao prebivalište ptica močvarica.
Zato je potpuno razumljivo da je upravo s pticama -
Ptice - knjiga I - počela edicija Vodič kroz biološku
raznolikost Kopačkog rita, čiji je pokretač Javna ustanova
Kopački rit.


Autori tekstovnog dijela su prof. dr. se. Jozsef
Mikusk a s Pedagoškog fakulteta u Osijeku i Tibor
Mikuska , dipl. ing. biologije stručni voditelj u JU
Kopački rit. Autor fotografija je Mario Romulić ,
svjetski poznati snimatelj. Fotografije su snimljene na
području Kopačkog rita i Baranje i njima knjiga je bogato
ilustrirana.


Izdavač je Matica Hrvatska, a suizdavač JU Kopački
rit. Glavni urednik je doc. dr. se. Melita M i h a 1 j e