DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 98     <-- 98 -->        PDF

vic , ravnateljica JU Kopački rit, a za izdavača prof,
dr. se. Stanislav Marjanovi ć s Pedagoškog fakulteta
u Osijeku.


U ovom radu navedene su sve ptičje vrste koje su
sakupljene ili viđene u Kopačkome ritu, ili šire u Baranji,
od početka znanstvenog istraživanja 1853. godine
do danas. Uz svaku vrstu napisano je hrvatsko dvoimeno
nazivlje i latinsko ime ptice. Latinsko ime otisnuto
je crnom bojom, a za vrste koje su u ugrožene na svjetskoj
ili europskoj razini, crvenom bojom.


Nakon toga slijedi kratki opis, odnosno status ptičje
vrste u Kopačkome ritu i Baranji. Ispod teksta su mje


PRIZNANJA


seci u godini, a iznad njih obojeni kružići: zeleno - za
mjesec(e), u kojima se vrsta može s manjom ili većom
vjerojatnošću promatrati i ako je gnjezdarica, žutom ako
je preletnica ili rijedak gost, plavom - ako je zimski
gost.


Tako je ukupno obrađeno 307 vrsta, od kojih su
neke ranije greškom unesene ili su nesigurne ili su iščezle,
pa se povijesna fauna ptica Kopačkog rita i Baranje
od 1853. godine do danas sastoji od 291 vrste, od
čega je 144 vrsta gnjezdarica.


Z. Timarac
ZLATNO ODLIČJE ZA Dr. se. MARIJU HALAMBEK


U organizaciji Hrvatskog društva biljne zaštite, a
pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i
šumarstva, u Opatiji je od 11.-14. veljače 2003. održan


47. Seminar biljne zaštite. Tom prigodom Hrvatsko
društvo biljne zaštite odlikovalo je našu kolegicu Dr.
se. Mariju H a 1 a m b e k, dipl. ing. šumarstva, zlatnom
medaljom i plaketom. Odličje joj je dodijeljeno za njen
veliki doprinos unapređenju herbologije, fitopatologije
i primjene pesticida u rasadnicima, kulturama i šumskim
sastojinama.


Dr Marija Hal am bek, djevojačko prezime
Rusan, rođena je u Zagrebu 1934. godine. Diplomirala,
magistrirala i doktorirala je na Šumarskom fakultetu u
Zagrebu. Poslije završetka fakulteta 1958. godine radi
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 99     <-- 99 -->        PDF

laje u Sekciji za uređivanje šuma u
Novoj Gradiški i u Sisku. Nakon 4
godine provedene u praksi, 1962
god., zapošljava se u Šumarskom
institutu u Jastrebarskom, gdje započinje
raditi kao rukovoditelj rasadničke
proizvodnje, koju dužnost
obnaša do 1966. Zatim prelazi a istraživački
Odjel za uzgoj i zaštitu
šuma. Prvo radi na primjeni herbicida
u šumarstvu, a od 1971. kao fitopatolog
do odlaska u mirovinu


1994. godine.


Tijekom rada na stručnim i znanstvenoistraživačkim
zadacima pronalazi
mnoga praktična rješenja
koja su se primjenjivala u šumarskoj
praksi. Dala je dragocjen doprinos
primjeni pesticida, s posebnim naglaskom
na herbicide i fungicide u šumarstvu. Unaprijedila
je fumigaciju tla i supstrata u šumskim rasadnici


ma. Rješavala je mnogobrojne probleme
iz područja šumarske fitopatologije
sa znanstvenog i primijenjenog
gledišta. Njen je veliki doprinos
u istraživanju gljivičnih uzročnika u
sušenju i propadanju pojedinih vrsta
šumskog drveća i šumskih ekosustava
u Hrvatskoj.


Tu treba posebno naglasiti njena
istraživanja uzroka sušenja američkog
borovca (Pinus strobus L.) u kulturama
na području Hrvatske, s posebnim
osvrtom na pojavu gljive
Verticicladiella procera Kendrick,
koja je prvi puta registrirana u nas i u
tom dijelu Europe.


U vezi s oboljenjem kore pitomog
kestena istraživala je varijabilnost
gljive Cryphonectria parasitica


(Muu.) Barr., uzročnika raka kore pitomog kestena.
Utvrdila je postojanje hipovirulentnih sojeva istog patogena,
koji zbog svojstva transmisije hipovirulentnog
faktora u virulentne sojeve, predstavljaju potencijalnu
mogućnost za biološku borbu protiv raka kore pitomog
kestena.


Dr Marija H al ambe k kao stručnjak, znanstvenik i
praktičar bila je vrlo kontaktibilna osoba. Unaprijedila
je suradnju s Katedrom za zaštitu šuma, posebno iz područja
fitopatologije na Šumarskom fakultetu u Zagrebu
te s mnogobrojnim šumarskim institucijama u svijetu.
Održala je velik broj stručnih i znanstvenih predavanja
o zaštiti šuma s fitopatološkog gledišta. Bila je sudionik
znanstvenih savjetovanja, simpozija, konferencija
i kongresa u Hrvatskoj i u inozemstvu. Cijenjeni je
znanstvenik u nas i u mnogim stranim zemljama koje je
posjećivala i iz kojih su stručnjaci dolazili k nama.
Objavila je kao autor ili koautor velik broj stručnih i
znanstvenih radova i samostalnih publikacija.


Marija Halambek cijenjen je stručnjak i znanstvenik
iz područja šumarske fitopatologije, herbologije,
zaštite šuma i ekologije. 1 danas je kolegica Halambek
aktivna u suradnji s matičnom institucijom Šumarskim
institutom u Jastrebarskom. Svi koji ju znamo i
koji smo s njom surađivali, imali smo priliku upoznati
je i družiti se kao s dobrim čovjekom i kolegicom, s
kojom je svaki susret bio obostrano koristan i lijep.


Miroslav Harapin
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 100     <-- 100 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


47. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE
(Opatija 11.


Uvod


Hrvatsko društvo biljne zaštite i Agronomski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, organizirali su 47. seminar
biljne zaštite koji je održan u Opatiji od 11. - 14. 02.
2003. god. Pokrovitelj Seminara bilo je Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva uz potporu Ministarstva znanosti
i tehnologije RH. Seminar je otvorio predsjednik
Društva biljne zaštite prof. dr. se. Bogdan Cvjetkov
i ć -M o n t i. U ime ministra za Poljoprivredu i šumarstvo
gosp. Pankretića, skup je pozdravio njegov
pomoćnik mr. se. Miroslav Pažur. Na Seminaru je
bilo oko 550 agronoma i 60 šumara.


Program rada Seminara


-
Prijem i akreditacija sudionika
-
Otvaranje Seminara
Pozdravna riječ organizatora i uzvanika
-
Dodjela nagrada
Promoviranje novih magistara i doktora znanosti
Izlaganje i rasprave po sekcijama
Okrugli stol o problematici zagađenja voda
Godišnja skupština Hrvatskog društva biljne zaštite
Zaključci Seminara i zajednička večera
Dodjela nagrada


Neposredno nakon otvaranja Seminara i pozdrava,
drugi puta u 47 godina održavanja tog skupa podijeljene
su nagrade zaslužnim stručnjacima za zaštitu bilja u
poljoprivredi i šumarstvu. Zlatnom plaketom i poveljom
nagrađeni su: Dr. se. Marija Hal am bek i dipl.
ing. Bogomir Milosevic. Srebro je primio mr. se.
Andrija Bužančić . Broncu je dobio dipl. ing. Ratimir
M e t z, a zahvalnica (priznanje) je dodijeljena dipl.
ing. Ivici Vu k o v i ć u .


Promovirani doktori i magistri znanosti


Predstavljeni su novopromovirani znanstvenici:
doktor znanosti Tatjana Ledenčan i magistri znanosti
: Edyta H a 1 up e c k i, Đanfranko P r i b e t i ć, Milo-
rad Š u b i ć, Tatjana M a s t e n i Aleksandar M e š i ć.


Radni dio seminara


Nastavak Seminara odvijao se prema zacrtanom programu
po sljedećim sekcijama: Okrugli stol, Ratarstvo,
Posted, Voćarstvo i vinogradarstvo, Industrija,
Povrtlarstvo i Šumarstvo.


Bila su podnesena ukupno 53 referata, a od toga
broja u Šumarskoj sekciji ih je bilo 18. Osim navedenog,
u sekciji Industrija bila su 3 izlaganja i 12 prikaza


14. 2. 2003)
suvremenih pripravaka za zaštitu bilja. U Poster sekciji
na posterima stručnjaci Zavoda za zaštitu bilja u poljoprivredi
i šumarstvu RH prikazali su novo registrirana
sredstva za zaštitu bilja.


Izuzetno interesantna i aktualna bila je problematika
iznesena na Okruglom stolu pod naslovom: Ostaci
sredstava za zaštitu bilja u hrani i vodi.


Ostojić Z.: Sredstva za zaštitu bilja i vode
Širac S.: Kakvoća vode u Republici Hrvatskoj i
opasne tvari
Con te E.: (Italija): Uloga agronoma (fitomedici


nara) u utvrđivanju ostataka sredsta


va za zaštitu bilja u poljoprivredi
Capak K.: Praćenje ostataka pesticida u namirnicama
RH


Šumarska sekcija


Na Seminaru zaštite bilja šumarski stručnjaci sudjeluju
već 47 godina. Obrađuje se problematika iz područja
ekologije i zaštite šuma. Ove godine bilo je 18 izlaganja
kako slijedi:


Istok, I. : Nove karantenske štetočinje bilja u
šumarstvu i njihova potencijalna opasnost za naše
šume


U cilju stručnog sagledavanja stanja i potencijalnih
opasnosti za našu zemlju u segmentu zaštite bilja u šumarstvu,
a posebice u dijelu karantenskih štetočinja
bilja, Republika Hrvatska se putem resornog Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva uključila u EPPO (European
and Mediteranean Plant Protection Organization)
Panel, u kojemu sudjeluju priznati stručnjaci iz područja
zaštite bilja u šumarstvu, pod nazivom "Karantenske
štetočinje bilja u šumarstvu", koji je započet tijekom
2000. godine.


Do sada je ukupno održano 6 panela, od kojih jedan
u Hrvatskoj, u Zagrebu 2001. godine.


Analiza rizika (Pest Risk Analysis - PRA) provedena
na spomenutim opasnim štetočinjama rezultirala je
do sada sa ukupno 7 novih karantenskih štetočinja bilja
u šumarstvu, te je shodno tome predloženo uvrštenje 3
nove vrste na Al listu i 4 nove vrste na A2 listu karantenskih
štetočinja bilja šumskog drveća.


Radi se o sljedećim štetnim kukcima: Dendrolimus
sibiricus, Ips hauseri; Ips subelongatus; Scolytus
morawitzi (Scolytidae; Coleoptera); Aeolesthes sarta;
Tetropium gracilicome, Xylotrchus altaicus (Cerambycidae;
Coleoptera).
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Hrvatskoj prijeti velika opasnost od importa strizi-zapadnom dijelu SAD, a u Europu je nedavno nađena u
bube Anophilophora glabrippenis, koja čini velike šteAustriji
(si. 1).
te na svim vrstama drveća (izraziti polifag) u sjevero-


Slika 1. Karantcnska strizibuba


Nadamo se da će rezultati ovog stručnog rada ukazati
našim stručnjacima, nadležnim državnim tijelima i
institucijama, ali i operativi, o potrebi pojačanog istraživanja
i nadzora u cilju zaštite naših šuma od štetnog
utjecaja karantenskih štetočinja bilja.


Harapin M.: Utjecaj štetne antomofaune na
stabilnost šumskih ekosustava u Hrvatskoj


Ekosustav je mnogostruko složeni integrirani sklop
nežive i žive prirode koji se može sam regulirati i obnoviti.
I šumski ekosustav kao osnovna jedinica prirode
posjeduje sposobnost samoregulacije i samoobrane.
Šumarska znanost i šumarska praksa posvećuje posebnu
pozornost proučavanju šumskih ekosustava i gospodarenju
njima u cilju potrajnosti, raznovrsnosti i zaštite
čovjekova okoliša. Uz pedološke, orografske, klimatske
i druge značajke, važno obilježje ekosustavu su dominantne
vrste drveća.


U šumskim ekosustavima kao mnogostruko integriranim
jedinicama abiotski i biotski čimbenik entomofauna
zauzima značajno mjesto. S entomološkog gledišta
razmatrat ćemo sljedeće ekosustave: nizinske šume
hrasta lužnjaka, brdske i planinske šume bukve, smreke
i jele, zatim medunčeve, crnikine i borove šume
obalnog područja.


Svaki od navedenih ekosustava ili njegovog dijela
ima specifičnu cntomofaunu koja se tijekom vremena
mijenja, manje kvalitetno a značajnije kvantitativno.
Povijesni tijek pojave, fluktuacije i procjena današnjeg
stanja razmatrat će se za gubara, zlatokraja, hrastova
savijača, hrastove ose listarice, grbice i ksilofagnu
entomofaunu.


J u rj e v i ć, P., T. B o š nj a k: Primjena pesticida u
zaštiti državnih šuma R. Hrvatske u razdoblju od
1997. do 2001. godine


U provođenju jedne od temeljnih komponenti gospodarenja
šumama - zaštite šuma, "Hrvatske šume"


(Anophilophora glabrippenis)


d.o.o. koje gospodare najvećim dijelom državnih šuma
(oko 2 000 000 ha) uz ostale načine zaštite, zaštitu šuma
provode i uporabom različitih vrsta pesticida. Njihova
uporaba odnosi se ponajprije na suzbijanje različitih
vrsta štetnih kukaca, bolesti šumskog drveća,
raznih vrsta glodavaca, štetnika koji napadaju gotove
šumske proizvode i drugo.
U promatranom razdoblju od 1997-2001. godine u
državnim šumama Republike Hrvatske suzbijane su
sljedeće vrste štetnih šumskih kukaca i gljiva: Operophthera
brumata, Hibernia defoliaria, Malacosoma
neustria, Euproctis chrysorrhoea, Cnethocampa processioned,
Cnethocampa pityocampa, Microsphere!
alphitoides, Mycosphaerella pini i dr. Ovisno o vrsti
štetnika ili bolesti te drugih razloga, korišteni su sljedeći
pesticidi: Insekticidi (biološki, biotehnički i piretroidi):
Foray, Mimic, Dimilin, Decis, Fastac i dr. Fungicidi:
Rubigan, Anvil, Tilt, sumpor. Rodenticidi: Brodilon
mamac, Faciron forte, Ratox mamac. Herbicidi: Cidokor,
Hercules, Casoron. Repulzivna sredstva: Kunilent.
Količina upotrebljenih sredstava zaštite bilja, iako nije
nezanemariva u odnosu na količine pesticida upotrebljenih
u poljoprivrednoj proizvodnji, ne predstavlja
veću opasnost za okoliš što ne isključuje nastojanje
smanjenja njihove uporabe.


Vu kadin, A.,M.Glavaš: Rezultati zdravstvenog
pregleda šumskih rasadnika u 2002. godini


U šumskim rasadnicima redovito se prati zdravstveno
stanje šumskih i hortikulturnih biljaka. U 2002.
godini zdravstvenim je pregledom obuhvaćeno ukupno
36 rasadnika. Utvrđivanje štetočinja obavljeno je tijekom
ljeta i jeseni. Među šumskim biljkama najviše se
proizvode sadnice hrasta, jasena, topole, te smreke,
bora i jele. Hortikulturne sadnice uzgajaju se u malim
količinama. Hrastove sadnice redovito napada Microsphaera
alphitoides, a utvrđeno je povećanje širenja i
šteta uslijed napada Caliroa anmdipes. Ukupno je
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 102     <-- 102 -->        PDF

utvrđeno 18 vrsta kukaca i 14 vrsta gljiva od kojih je
najviše utvrđeno na topolama.


Na poniku četinjača stalna je gljiva Fusarium oxysporum,
koja je prouzročila sporadične štete, jer se o zaštiti
četinjača od uzročnika polijeganja ponika vodi velika
briga. U jednom rasadniku polijeganje je bilo vrlo
izraženo i šteta velika.


Na hortikulturnim sadnicama utvrđen je velik broj
štetočinja. Najznačajnije štete nastale su na sadnicama
divljeg kestena uslijed napada Cameraria ohridella i
Guignardia aesculi, na platanama Corythucha ciliata i
Lithocolletis platani, na šimširu Monarthropalpus buxi
te na lovor višnji od Clasterosporium carpophylum.


Cečura, I., T. Trzelj, Z. Poljarić: Mjere zaštite
protiv biljnih štetnika u rasadniku "Pržine"


Rasadnik "Pržine" smješten je između Bosanskog
Grahova i Livna na nadmorskoj visini 710 m. Površina
rasadnika je oko 30 ha. Tijekom ratnih djelovanja
(1992-1995) rasadnik je bio devastiran. U poratnom razdoblju,
u kratkom je vremenu započela ponovna proizvodnja
biljnog materijala obične smreke, te običnog i
crnog bora uglavnom obloženog korijenskog sustava
tipa "Nissula" i sadnice hortikulturnih vrsta. Godišnja
proizvodnja približno je 5 000 000 sadnica. Sve potrebe
za jednostavnom i proširenom biološkom reprodukcijom
JP "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres, podmiruje
sadnim materjalom iz rasadnika "Pržine".


U početku proizvodnje 1996./97. godine velik problem
predstavljala je gljiva Fusarium oxysporum
Schecht. koja je prouzročila polijeganje ponika. Biljke
su tretirane fungicidima (Kaptan, Akrobat, Cineb). Primjenom
uzgojno-tehničkih mjera smanjena je uporaba
fungicida i postignuti dobri rezultati u borbi protiv polijeganja
ponika. Fungicidi su korišteni i pri zaštiti sjemena
, tla i asimilacijskih organa biljaka. Protiv gljiva
iz roda Lophodermium izvršeno je tretiranje bakrenim i
organskim fungicidima početkom kolovoza i rujna, u
koncentraciji 0,3 % svakih 10-15 dana.


Kušan, Ž., V. Kušan: Dinamika populacije štetne
entomofaune i problematika njenog suzbijanja u
retencijama Lonjskog polja


Nizinske šume šumarija Popovača, Kutina i Lipovljani,
Uprave šuma podružnice Zagreb, nalaze se najvećim
dijelom u parku prirode "Lonjsko polje". Ujedno
se prostor tih šuma koristi i kao retencije za prihvat
velikih proljetnih i jesenskih voda rijeke Save i njezinih
pritoka, kako bi se sela i poljoprivredne površine
srednje Posavine zaštitile od poplava.


Od 1998. godine bilježi se u tim šumama povećana
brojnost kukavičjeg suznika (Malacosoma neustria) i
zlatokraja (Euprostis chrysorrhoea). U pojedinim odsjecima
brojnost je bila toliko povećana, daje dosezala
stanje golobrsta. Populacija štetnika se u tom razdoblju
kretala od istoka prema zapadu.


Opisano je kretanje populacija kukavičjeg suznika i
zlatokraja u dijelu parka prirode "Lonjsko polje" koje
pokriva Uprava šuma podružnica Zagreb od 1998. godine
do danas, te poplavljenost površina u tom razdoblju.
Za praćenje su korištene metode daljinskih istraživanja
i geografskog informacijskog sustava.


Margaletić, J., M. Glavaš, V. Dušak, Ž.
Kauzlarić: Nove spoznaje o štetama od sivog puha
na stablima ob. smreke u šumama Gorskog kotara


Dio brdskog područja u Hrvatskoj obuhvaća šume
Gorskog kotara površinom od oko 125 000 ha. Većinom
se radi o šumama obične bukve (Fagus sylvatica
L.), jele (Abies alba Mill.) i obične smreke (Picea
abies (L.) Karst.). U njima obitavaju tri vrste puhova:
sivi puh (Myoxus glis L.), gorski puh (Dryomys nitedula
Pali.) i puh orašar (Muscardinus avellanarius L.).
Najbrojniji je Myoxus glis L. koji nagriza koru obične
smreke zbog čega dolazi do značajnih oštećenja ili sušenja
stabala. Utvrđeno je da su u razdoblju od 1972.
do 1998. godine na smrekovim stablima puhovi napravili
štetu na 323,12 ha. Detaljno istraživanje šteta od sivog
puha obavljeno je tijekom 2001. i 2002. godine na
osam pokusnih ploha prosječne veličine 0,5 ha. Starost
smreka bila je od 23 do 29 godina. Puhovi smrekovu
koru nagrizaju u polovini i gornjoj trećini debla u vremenu
od polovice lipnja do početka srpnja. Veličina
oštećenja je u korelaciji s prsnim promjerom debla,
debljinom kore u zoni grizenja te kemijskim sastavom
i vlagom kore. U cilju utvrđivanja uzroka šteta istražen
je kemijski sastav kore obične smreke. Utvrđeno je da
intenzitet štete ovisi o brojnosti populacije puhova, visini,
debljini i starosti stabla.


Bradić, B.: Određivanje brojnosti i suzbijanje
glodavaca u Upravi šuma Podružnica Bjelovar


Uprava šuma, Podružnica Bjelovar obuhvaća oko
130 000 ha šuma, a od toga na najvažnije vrste hrast
lužnjak i kitnjak otpada 33 %, bukvu 36 % te ostale
vrste 31 %. Sastojine hrasta obnavljaju se prirodnim
putem, no kako je urod sjemena sve rjeđi i ima ga sve
manje te nedovoljne količine žira stradavaju od štetnika
i bolesti od kojih su ponajveće štete od sitnih glodavaca
(miševi i voluharice). Kako bi se spriječile štete
neophodno je utvrditi njihovu brojnost.


Brojnost populacije sitnih glodavaca utvrđuje se
nakon opadanja žira i to postavljanjem 100 klopki (mišolovki)
u pravilnom rasporedu, navečer, a ujutro se
obavlja kontrola ulova. Ukoliko je postotak postavljenih
klopki sa zabilježenim ulovom veći od 20 %, a osobito
30 %, obvezno je poduzeti mjere suzbijanja. Suzbijanje
glodavaca se obavlja biološkim (podržavanje
prirodnih neprijatelja sitnih glodavaca) i kemijskim
(primjena rodenticida) metodama. Kemijski pripravci
(Faciron, Ratox mame, Klerat pelete, Brodilon mamci,
Brodilon pelete i dr.) postavljaju se u plastične cijevi
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 103     <-- 103 -->        PDF

dužine 30 cm, promjera tri centimetra, po 15 g u svaku
cijev na međusobnom razmaku 15 x 15 m.


Diminić, D., B. Hrašovec, M. Glavaš, N.
Potočić : Štete najeli od niskih temperatura


Početkom svibnja 1997. godine na par lokaliteta na
području Uprave šuma Senj, zabilježena je u krošnjama
jela masovna pojava crvenih i odumrlih iglica. Nisu
utvrđene fitopatogene gljive niti štetni kukci koji bi
mogli prouzročiti opisane simptome. Analiza izbojaka
skupljenih u svibnju ukazala je da su oštećene jedno- i
višegodišnje iglice, dok su razvijeni izbojci iz tekuće
vegetacije ostali netaknuti. Polovicom i koncem travnja
1997. godine zabilježen je prodor iznimno hladnog
zraka.


Na temelju provedenih analiza te analize navedenih
podataka može se zaključiti da je iznenadni prodor
hladnog zraka početkom vegetacije prouzročilo opisane
simptome. Odnosno, kako su štete zabilježene na jelama
samo nižih nadmorskih visina (rub prirodnog areala
jele) zaključuje se daje nedostatak kalija u starijim
iglicama, posljedicom opisane translokacije kalija u
iglicama početkom vegetacije, utjecao na predispoziciju
(osjetljivost) tih iglica na iznenadne niske temperature,
što je prouzročilo njihovo odumiranje. Izostanak
šteta na jelama viših nadmorskih visina pripisuje se
upravo nešto vremenski kasnijim pupanjem, odnosno
samim početkom vegetacije.


G 1 a v a š, M.: Jak napad gljive Rosselinia mycophila
(Fr.:Fr.) Sacc,. na smrekovim sadnicama u rasadniku
"Kuželj"


Krajem rujna 2002. godine u rasadniku "Kuželj",
smještenom blizu Broda na Kupi, opaženo je žestoko
oboljenje sadnica smreke starih 6 godina. Od ruba prema
sredini gredice, grupe biljaka, gledajući od vrha prema
tlu, izgubile su zelenu boju. Iglice, postrani izbojci i
stabljike bile su presvučene velikom masom sivog, a pri
dnu crnog micelija. Takvi simptomi na prvi pogled upućuju
na gljivu Herpotrichia jumped (Duby) Petrak koja
uzrokuje snježnu pljesan četinjača. Međutim, kao uzročna
gljiva determinirana je vrsta Rosellinia mycophila
(Fr.:Fr.) Sacc. Taje vrsta ovim nalazom u nas prvi puta
nađena u rasadnicima i u Hrvatskoj uopće.


Prema podacima u literaturi postoji više vrsta iz
roda Rosellinia de Not. saprofita na listačama i četinjačama.
Ukupno se na četinjačama navodi 7 vrsta, od
kojih 5 na smrekama. Utvrđeno je da R. mycophila dolazi
na smreci, omorici, duglaziji i običnom boru. U istom
rasadniku gljivu smo u studenome utvrdili i na
sadnicama obične jele.


Općenito je poznato da vrste iz roda Rosellinia za
svoj život zahtijevaju visoku vlagu. R. mycophila je
izričito zahtjevna prema visokoj zračnoj vlazi. Rasadnik
"Kuželj" okružen je brdima, smješten uz samu


Kupu, pa su uvjeti visoke zračne vlage stalno osigurani.
Smreke su s obzirom na starost i veličinu bile preguste,
a ljeto 2002. je bilo izuzetno kišovito. Gljiva je
potpuno uništila nekoliko tisuća ili blizu 10 % sadnica.


Grecs, Z.: Rasprostranjenost virulentnog i hipovirulentnog
oblika gljive Cryphonectriaparasitica
(Murr.) Barr u Sloveniji i šire


U Sloveniji je petina zdravoga pitomog kestena, jedna
petina je zaražena virulentnim, a tri petine hipovirulentnim
oblikom gljive C. parasitica, koja je rasprostranjena
po cijeloj Sloveniji. Optimum rasta gljive poklapa
se s optimumom rasta kestena. Najbolje zdravstveno
stanje kestena je na rubu njegovog areala. Hipovirulentni
oblik zaraze sporije napreduje u hladnijim fitogeografskim
područjima i višim nadmorskim visinama,
češći je u predjelima gdje je bila jača zaraza virulentnim
oblikom. Tako je najveća prisutnost hipovirulencije
u submediteranskom fitogeografskom području,
gdje su opažene prve zaraze u Sloveniji. S višom nadmorskom
visinom povisuje se učešće zdravoga kestena.


Novak, A. S., M. Gradečki, M. Županić:


Zdravstvenmo stanje sjemena obične bukve


Obična bukva je jedna od važnijih vrsta drveća u
šumama Hrvatske. Zauzima preko 35 % ukupne šumske
površine. Zadnjih godina bukvica se sije u šumskim
rasadnicima za potrebe popunjavanja sastojina.


Zdravstvenom stanju šumskog sjemena u svijetu se
posvećuje sve veća pozornost zbog sve veće potrebe za
njegovim očuvanjem. Analizirana je bukvica iz uroda
2001. godine. Obrađeno je 89 uzoraka s područja 14
uprava šuma. Svaki uzorak bukvice bio je zaražen saprofitskim
gljivama i gljivama uzročnicima bolesti. Fitopatološkom
analizom utvrđene su sljedeće najčešće
gljive na bukvici: Alternaria alternata (Fr.) Keiss.,
Arthrobotrys superba Corda, Botiytis cinerea Pers.,
Fusarium spp. Link., Penicillium sp. Link, ex Fr., Trichothecium
roseum Link, Mucor sp. Micheli, Graphium
sp. Corda i Chaetomium sp. Kunze.


Kauzlarić,Ž.: Uloga potkom jaka u sušenju jele
u Gorskom kotaru


U Upravi šuma Podružnica Delnice, šumariji Vrbovsko,
u Gospodarskoj jedinici "Litorić", tijekom svibnja
2002. godine došlo je do masovnog sušenja jele. Sušenje
jele događa se u grupicama (do 15 stabala). Uzrok
sušenja je masovna pojava malog jelovog potkornjaka
(Cryphalus piceae Rtzb.), jelovog krivozubog potkornjaka
{Pityokteines curvidens Germ.) i malog jelovog
potkornjaka {Pityokteines spinidens Reitt.).


Masovna pojava potkornjaka loše je zdravstveno
stanje i jaki napad imele, u prosjeku 67 % stabala zaraženo
je imelom (Viscum album var. Abietes Beck),
2002. godine u toj gospodarskoj jedinici doznačeno je
18 401 m´ suhih stabalajele. Suzbijanje jelovih potkor
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 104     <-- 104 -->        PDF

njaka može se obaviti lovnim stablima koja se sijeku
krajem veljače ili početkom ožujka. Lovna stabla s tanjom
korom, prsnog promjera 30-50 cm i na vrhu
ostaviti nekoliko grana. Treba sjeći stabla koja su u zasjeni.
Nakon obaranja potrebno ih je tretirati insekticidom
Deltacid. Otkoravaju se u drugoj polovici mjeseca
svibnja, a kora se pali.


Rukavina, V.: Najvažniji defolijatori hrasta lužnjaka
u Pokupskom bazenu


Pokupski bazen čini zapadni rub Panonske nizine.
Nizinske šume Pokupskog bazena prostiru se na
13 579 ha (Uprava šuma Podružnica Karlovac gospodari
s 11 247 ha) i čine cjelinu u kojoj prevladava hrast
lužnjak. Klima je umjereno kontinentalna, a karakteristična
je pojava kasnoga mraza, uglavnom u svibnju.


Razni biotski i abiotski čimbenici te čovjek, značajno
su utjecali na razvoj šumskih sastojina hrasta lužnjaka.
Od abiotskih čimbenika značajnu ulogu imali su
defolijatori: gubar {Lymantria dispar L.), zlatokraj
(Euproctis chrysorrboea L.), hrastov četnjak (Thaumetopoea
processioned L.), kukavičji suznik (Malacosoma
neustria L.), hrastov savijač (Tortrix viridana L.),
hrastova osa listarica (Apethimus abdominalis Lep.), te
veliki (Eranis defoliaria Cb.) i mali (Operophthera
brumata L.) mrazovac, te biljne bolesti: Hrastova pepelnica
(Microsphere! alpitoides Griff. Et Maubl.) i
mednjača (Armillariella mellea Vahl. Ex Fr., Karst.).
Intenzivnija sušenja registrirana su prije dvadeset godina,
a najveće amplitude sušenja u Pokupskom bazenu
bile su 1990. i 1991.


Ivančević, V.: Gradacija smrekovih potkornjaka
na području Uprave šuma Podružnica Senj u
razdoblju od 1996. do 2002. godine


Šume smreke, pogotovo čiste ili kulture, osim većeg
kompleksa gorske smrekove šume s pavlovcem
(Aremonio-Piceetum Ht. 1938) u Štirovači, na području
Uprave šuma Podružnica Senj zauzimaju relativno
male površine. U ostalim šumskim zajednicama, počevši
od dinarsko bukovo-jelovih šuma pa do gornje
granice šumske vegetacije, obična smreka dolazi tek
sporadično i to pretežito u pojedinačnom rasporedu.
Radi uspješnog suzbijanja i praćenja populacije smrekovih
potkornjaka (Ips sp.) od 1996. do 2002. godine
postavljeno je na području Uprave šuma Podružnica
Senj pet Bakkeovih klopki. Dvije su postavljene u kulturama
planinskog masiva Velike Kapele, te tri u prirodnim
šumama smreke na Velebitu.


Brojnost smrekovih potkornjaka registrirana je svakog
tjedna. Na temelju detaljne obrade godišnjih pojedinačnih
podataka prikupljena su početna saznanja o
karakteru i dinamici smrekovih potkornjaka najopasnijih
ksilofaga (drvojeda) obične smreke.Tako godišnji
pojedinačni i ukupni broj štetnika pokazuje trend laga


nog pada od 1996.-2002. god. Prosječno ulovljeni godišnji
broj štetnika od 564 komada kreće se po klopkama
u širokom rasponu od 956 do 154 komada. Prvo rojenje
(proljetno) pojedinačno započinje najranije 26. 4.
i traje najkasnije do 22. 7., u ukupnom prosječnom trajanju
od 29 dana. Drugo pojedinačno rojenje (kasno)
najranije započinje 6. 6. i traje najkasnije do 13. 9., u
ukupnom prosječnom trajanju od 43 dana. Na prvo rojenje
odnosi se 64 %, a na drugo 36 %.


Jošt, J.: Učestalost i raširenost velikoga i maloga
smrekina potkornjaka u slovenskim šumama u
razdoblju od 1995. do 2001. godine


Veliki smrekin potkornjak (Ips typographic L.) i
mali smrekin potkornjak (Pityogenes chalcographus
L.) najučestaliji su štetnici smrekovih šuma. Najveće
štete čine na smrekama umjetno unesenim u sastojine.
Veličina štete mijenja se iz godine u godinu, ovisno o
klimatskim prilikama, raspoloživom prostoru za razvoj
novih generacija potkornjaka i o dosljednosti izvođenja
preventivnih i zaštitnih mjera koje propisuje javna
šumarska služba, te provode vlasnici šuma.


Jure, M.: Pregledna lista potkornjaka (Scolytidae)
Slovenije


Predstavnici porodice Scolytidae (Coleoptera) predstavljaju,
kao tipični dendrobionti, najvažniju skupinu
kukaca u šumama Slovenije. Pregledna lista potkornjaka
obuhvaća sljedeće taksone: Podporodica bjelikari -
Scolytinae (tribus Scolytini: rod Scolytus - 9 vrsta); podporodica
litokoči Hylesininae (tribus Phloeotribini: rod
Phloeotribus - 1 vrsta); rod Phloeotribus - 1 vrsta; rod
Phloeophthorus - 2 vrste; tribus Hylastini: rod Hylastes


- 6 vrsta, rod Hvlurgops - 2 vrste, rod Blastophagus - 2
vrste, rod Hylurgus - 1 vrsta; rod Dendroctonus - 1 vrsta;
tribus Polygraphing rod Polygraphia - 2 vrste, tribus
Hylesinini: rod Hylesinus - 2 vrste, rod Leperesinas -1
vrsta, rod Hylstinus - 2 vrste, rod Xylechinus - 1 vrsta,
rod Pteleobius - 2 vrste, tribus Phloeosinini: rod Phloesinus
- 1 vrsta; tribus Hypoborini: rod Hvpoborus -1
vrsta, rod Liparthrum - 2 vrste) i podporodica koraši -
Iponae (tribus Crypturgi: rod Crypturgus - 3 vrste, rod
Dryocoetes - 3 vrste, rod Xylocleptes - 1 vrsta: tribus
Cryphalini: rod Cryphalus - 4 vrste, rod Ernoporus - 2
vrste, rod Cryphalops - 1 vrsta; tribus Pityophthorini:
rod Pityophthorus - 4 vrste, tribus Ipini: rod Taphroryehus
- 3 vrste, rod Pityognes -1 vrsta, rod Pityokteines 3
vrste, rod Orthotomicus - 4 vrste, rod Ips -1 vrsta, tribus
Xyleborini: rodXyleborus -1 vrsta i tribus Xyloterini:
rodXyloterus - 3 vrste. U Sloveniji je registriranih 88
vrsta iz porodice potkornjaka.
Pernek, M., D. Matošević: Nemetoda Bursaphelenchus
xylophilus - vektorski odnos prema
rodu Cerambicidae i opasnostima koje donosi za
Hrvatsko šumarstvo
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Posljednjih stotinjak godina aktivnosti čovjeka, ponajprije
transportom, omogućila je najrazličitijim organizmima
osvajanje novih prostora. Cesto su bili štetni
za čovjeka, a neki su za sobom gdjekad ostavili prave
katastrofe. U najmlađe takve slučajeve mogla bi se
ubrojiti nematoda Bursaphelenchus xylophilus (Steiner
& Buhrer) Nickle (Nematoda: Aphelenchida), koja se u
Hrvatskoj nalazi na popisu karantenskih štetnika. U
Europi, spomenuta nematoda biva prvi put zabilježena
u Portugalu 1999. godine na primorskom boru (Pinus
pinaster). Zaraza i stradavanje stabala odvijalo se izuzetno
brzo i na velikim površinama.


U prirodnom području rasprostranjen)a ove nemetode,
u Kini i Japanu je prenose neke vrste strizibuba,
kojih za sada u Hrvatskoj nema, a dolaze iz roda Monohamus.
Pitanje je da li postojeće europske vrste Monohamus
sp. primjerice M. galloprovincialis, koja je i
kod nas autohtona, mogu preuzeti ulogu vektora.


Pojavljivanje ovog štetnika u Hrvatskoj je realno, s
obzirom na prvo pojavljivanje u Europi u mediteranskom
području, spadamo u rizične zemlje. Kod eventualnog
pojavljivanja od velikog značaja bit će brzina detekcije
i poduzimanje mjera eradikacije.


Hrašovec, B.: Suvremene metode istraživanja
feromonske komunikacije kod kukaca


Snalaženje u prostoru, spajanje sa suprotnim spolom
radi kopulacije, dolazak do odgovarajuće ishrane
svakog kukca odvija se putem kemijske komunikacije,
tj. emitiranjem i detekcijom molekula hlapivih tvari
osobitog kemijskog sastava - semiokemikalija. Danas
razlikujemo dva tipa ovakvih kemijskih nositelja informacija:
alelokemikalije (komunikacija između različitih
vrsta) i feromoni (komunikacija jedinki iste vrste).


Temeljni razlog intenzivnog razvoja istraživanja
ovih fenomona je činjenica da korištenjem feromona
ponekad možemo postići vrlo učinkovit nadzor, a ponekad
čak i suzbijanje opasnih štetnika i to bez negativnih
učinaka na ostale članove ekosustava. Tako se u početku,
pri istraživanju seksualnih atraktanata, radilo mukotrpnim
i često nesigurnim metodama ekstrakcije potencijalno
aktivnih tvari iz zadka ženki. Isti je način kod
utvrđivanja sekundarnih atraktanata. U obje je spomenute
metode slijedilo ispitivanje u raznoliko konstruiranim
"zračnim tunelom" ili različitim verzijama barijernih
ili naletnih klopki. Ogroman napredak načinjen je
razvojem nove metode istovremenog dovođenja potencijalnih
hlapivih tvari na plinski kromatograf i posebno
preparirano ticalo kukca spojenog na elektrode osjetljivog
instrumenta (GC-EAG). Usporedbom analitičkih
rezulatata plinskog kromatografa (GC) i istovremenih
očitanja električne aktivnosti na anteni kukca (EAG)
moguće je danas znatno brže definirati biološki aktivne
tvari te ih testirati u prirodnim uvjetima.


Pernek, M., B. Liović, D. Posarić: Prva iskustva
primjene seksualnih feromona za dijagnozu
i prognozu napada malog mrazovca


Mrazovci su već desetak godina medu najznačajnijim
štetnicima u hrastovim šumama u nas. Metoda
ljepljivih prstena, koju koristimo za određivanje razine
populacije štetnika manje je praktična, jer zahtijeva redovito
ophođenje i prebrojavanje ženki, ima problem
neselektivnosti, ovisi o stablu kojeg smo odabrali za
postavljanje istog, ljepilo se mora obnavljati itd. U šumarstvu
se traže što lakši, brži i jeftiniji načini utvrđivanja
brojnosti štetnika.


Prognoza populacija temelji se u prvom redu na
određivanju aktualne gustoće populacije štetnika, iz
čega se procjenjuje šteta koja će nastati u šumi. Za to
trebamo neke bio-ekološke parametre kao što su natalitet,
mortalitet i brojnost, zatim kvaliteta hrane, stanje
prirodnih neprijatelja, klimatske prilike itd. Kritični
broj je broj zdravih jedinki koji će izazvati teška oštećenja
koja u pravilu iziskuju primjenu zaštitnih mjera.


Cilj je utvrditi kritični broj mužjaka u feromonskim
klopkama, odnosno utvrditi odnos broja ulovljenih
mužjaka u klopkama i ženki na prstenovima. To će još
biti stavljeno u odnos sa stupnjem obrštenosti stabala u
šumi tijekom vegetacije.


Liović, B., M. Županić: Djelovanje fungicida
na razvoj gljive Cryphonectria parasitica (Murr.)
Barr. na umjetnom supstratu


Pitomi kesten (Castanea sativa Miller) tvori vrijedne
šumske sastojine te predstavlja puno više nego obično
drvo. U etnološkom smislu, pitomi kesten vrlo često
oblikuje narodne običaje, kao što su kestenijade od Lovrana
do Hrvatske Kostajnice. Iz tih razloga pojava gljive
Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr, koja uzrokuje
rak kestenove kore pojavila se u Europi 1938. godine.
Bolest se u Hrvatskoj pojavila 1961. i danas je zahvaćen
cijeli areal jačeg ili slabijeg intenziteta.


Osnovni limitirajući čimbenik kod vegetativnog
razmnožavanja cijepljenjem je agresivnost gljive Cryphonectria
parasitica. Cijepljenje dobro uspije, plemke
snažno potjeraju, ali se tijekom vegetacije oko mjesta
cijepljenja pojave piknide iz kojih izbijaju konidije.
Vrlo brzo takva biljka propada.


Za zarazu je potrebno otvoreno mjesto na kori. U
cilju smanjivanja mogućnosti zaraze, koja je najveća
prvih nekoliko mjeseci nakon cijepljenja, dok rana ne
kalusira, ispitali smo sljedeće fungicide: Rubigan EC,
Sabithane, Anvil 5SC i Folicur. Fungicide smo dodali
umjetnom supstratu u šest različitih koncentracija. Rezultati
pokazuju da svi fungicidi znatno smanjuju intenzitet
ili potpuno zaustavljaju rast gljive na umjetnom
supstratu.