DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 31     <-- 31 -->        PDF

i/VORM ZNANSTVI-.M (´´LANCI ORHiINAL. SCIl-.NTIFK." l^\[>i:iiS Šumarski list br. 5 C. CXXVll (2(1(1.1). 3.17-248
UDKW0* 17


PRINOSI HRVATSKOM NAZIVLJU IZ BILJNE SISTEMATIKE


A CONTRIBUTION TO CROATIAN TERMINOLOGY FROM PLANT CLASSIFICATION


Ivan SUGAR1


SAŽETAK: Ovaj je člamik prvi pokušaj da se sustavno riješi hrvatsia) na¬
zivlje iz biljne sistemaike. i to na razini porodice, reda, razreda i odjeljka.
Prvi su tu zamisao pokušaii ostvariti u drugoj polovici 19. st. Bogoslav Šulek
u svome udžbeniku Biljarstvo, I. (1856) / nešto kasmje Josip .Umda u
svom udžbeniku za više razrede srednjih .škola - Počela botanike (1878). .Mjifiov
pokušat nažalost nije u.mio, i to zbos. činjenice jer su sufiksi kojima .™ .^f
aiJri služili za obilježavanee pojedinih sistematskih jedinica bili korišteni
neujednačen, tj rodovi koji v/f bili no´^itelji nwiva određene sistematske jedinice
dobivaii ´.su sufik.se kojima .su istodobno obilježavatii i redovi, i razredi,
i porodice. Neujednačena primjena naziva s istim sujiksima na različite sistenuiske
kategorjje izazvala je zbrku i nenrumijevanje pa su odmakom od tili
pokušala hrvatski nazivi ooiedinih sistematskih jedinica a to posebice vrijedi
za porodice. bivali sve više svođeni na obične nominaiive množine, sto je opet
dovelo lio -brke jer nominativ nutrine kao nositelj naziva određene oorodice
npr rL^.MRosaceael ne nure istodohtto označavaii i više vrsta rLliči¬
tih n,i i ra´liL-orinadnieedrui^ihmdova i vrsta te,porodice Sto^^a sam po
worn na latinske nJive sistemasskih iedinica analizom naziva sa l-im dotad


mot-Mk^L sufiksima kojima su bilie^avans uoiedine sistematske kate
Joriie odabrao ´nazive s nekoliko \uliksa koii su e no moiem mišbcniu no
)

temutskh kaLoriia Tako sam ~a obilil^ivanie norodiveunotriiebio sufiks ´
ovke^evke n^´ b^^JkeiPn^l^
b^n^ldl^Pi^\J^ -aJ^b^^ dJe^nn^ lanra^^
V^e..XT^,oMiX^^^^^^^^ ^ r nač^^nle


UVOD - Introduction


Iako je školstvo u Hrvatskoj staro preko tristo godiStručni
botanički nazivi - ili barem ve(;ina njih - koje
na, pr\´i udžbenici iz botanike na hrvatskom jeziku je Šule k uveo i upotrijebio, osobito u prvom dijelu
pojavili su se mnosio kasnije od pojave prvih .škola u Biljarstva. zustupljeni su i danas kao nonnativni nazivi
Hrvatskoj - tek prije otprilike 150´godina. Jedno od u osnovnoškolskim, srednjoškolskim i visokoškolskim
prvih botaničkih školskih djela na hrvatskom bilo je udžbenicima iz botanike i´uopće u botaničkoj literaturi
Šulekovo Biljarstvo (1?,5ir,., I. dio, 1859., II. dio). Gona
hi-vatskom jeziku. Šuleku dugujemo niz uobičajedine
1856. bila su naime objelodanjena još dva školska nih nonnativnih naziva, kao što su lukovica, podanak i
udžbenika na hrvatskom jeziku, očemu će poslije biti gomolj za podzemne stabljike, vlat, šašljika, batvo i
govora. Objavljivanje Šulekova Biljarstva znači počedeblo
za pojedine vrste nadzemnih stabljika, klas, klip,
tak stvaranja i"tiormiranja hrvatskog biljnog nazivlja. resa, grozd," metlica, kita, štitac, paštitac, čuperak, glavica,
uborak, klupko i pršljcn za cvatove, i mnoštvo
drugih izraza za druge biljne organe Sve su te kao i


Iv:iii Šuaar, svcuč. prot". u m., Z^uršjc, I. odvojak 20,
10OTOŽ.greb-SusUgrad mnoge druge izraze koje je prvi u botaniku uveo B.