DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 33     <-- 33 -->        PDF

I. Sui;:ir: l´RINOSI l!RVATSKOM NAZIVI.JU IZ mi.JNI- SIST [AlATIKl:
mdopisa za nižje ruzrcde realne škole od F.X.M.
Zippea , iako Šulek nije nigdic naznačen l^ao prevoditelj;
Šulekovo BiljarsmK l^c V. Pokornoga Pouka
o holaniki u prijevodu Ivana Evgl. Kiseljaka.


Danas, kad uspoređujemo Sulekov i Kiseljakov
lidžbenik iz botanike, nije teško ocijeniti koji je od njih
bolji i sadržajno i uporabno odtiovarajućeg stručno?
nazivlja. No, "l K56. godinc. kada s^u se ta dva udžbenikla
pojavila na hrvatskom knjižnom tržištu, samo su znalci
mo´-li procijeniti koje je od tih dvaju djela bolje, i samo
je zahvaljujući njmia usvq,eno Šulekovo Bil/Ltvo.


Ovdje ću na nekoliko primjera prikazati razlike u
nazivima pojedinih biljnih organa, zastupljene u Sulckovu
i Kiseljakovu udžbeniku iz botanike.


Za stabljiku trava B. Šulek je upotrijebio naziv vlat,
a I. Kiseljak slamka. Za bezlisnu stabljiku Šulek je
upotrijebio narodni naziv batvo, a I. Kiseljak cvjetni
struk. Za jednu vrstu cvata, kakav je npr. u kukuruza,
Šulek je upotrijebio narodni naziv klip (spadix), a u I.
Kiseljaka to je kundak. Za plod u četinjača Šulek je
upotrpebio narodni iiaziv češer a Kiseljak čep ili
čunj, pa se sukladno tome Šulekove četinjače u Kiseljaka
zovu čeponoše Za jednu vrstu podzemne stabljike
Šulek je upotrijebio naziv podanak, a I. Kiseljak
korenište ili plazeće korijenje itd.


Vidljivo je da se B. Šulek pri obradi biljnoga svijeta
služio rječničkim blagom iz hr\´at.ske narodne jezične
baštine, koju je sam godinama prije toga skupljao, i to
jezično blago pretakao u književni izražaj, dok je Ivan
Evgl. Kiseljak bio samo prevoditelj, bez dovoljno znanja
iz botanike i bez dovoljno uvida u jezično bogatstvo
hrvatskoga jezika, vezano za biljni svijet, te je sto


Šumiirski li;;! br. 5-d, CXXVII (2(10.^), li7-2Aii


ga strane izraze prevodio tako da se doista doimaju
krajnje nezgrapno i nespretno, jer nisu utemeljeni na
narodnoj jezičnoj baštini. Uz već spomenute izraze, I.
Evsi. Kiseljak uveo je i cijeli niz drugih, danas nerazumljivih
iiiczm-apnih izraza, kao što su hrapa ili bilježka
za njušku {stigma), plodovna uzla za plodnicu,
medna ustrica za mednu usnu, lisna ploština za
lisnu plojku, pernata kruna za kunadru i dr. Srećom
da su ti nedostatci Kiseljakova prijevoda odmah uočeni,
o čeiiui je napisan i kritički prikaz nepoznata autora
(usp - v - 1856) i da priređivači kasnijih izdanja botaničkih
udžbenika nisu krenuli stranputicom, nego slijedili
put koji ie najprije prijevodom Primdopisa -a iiiž-
JerL-ederLuhlkola od ^.XM.Zn^pca(1856), a potom
i svojim BUiarsh´om (Šulek \%Sb) utro B Šulek
Iako Šulekovo Bdjurstvo kasnije više nije ponovljeno,
nego su u školti tivedeni prijevodi njemačkog udžbenika
iz botanike A Pokornoi. stručno nazivlje koje je
on uveo u botaniku, pnhvatili´su autori botaničkih udžbenika
na hn´atskom kao npr Josip Janda i svi botaničari
koji su priređivali kasnija izdanja udžbenika A
Pokorn Ž Vukasović A Korlević i S Gjurašin Oni
su nuno,pridonijcii da MI ti izrazi ubrzo postali općoni


svdjuu^n hrvatskoga jezika. ´ "


Iako je mnoštvo botaničkih izraza/naziva koje je
Šulek unio u botaniku postalo općoin svojinom hrvatskoga
jezika, tek manji dio nije prihvaćen, dio nazivlja
ostao je do danas nedorečen, a u tu kategoriju nedorečena
nazivlja ubrajaju se i neodgovarajući nazivi za porodice,
kao i za sistematske katej^orije više od porodice,
a upravo je prijedlog za rješenje toga nazivlja predmet
ovoga članka.


PROSUDBA DOSADAŠNJIH POKUŠA.IA - An evaluation of past attempts


Sustav po kojemu je Linnć razvrstao biljni svijetimao je četiri, odnosno pet sistematskih jedinica: vrstu(speeies), rod igeiiusi red {ordo), razred {ehmis) i biljno
carstvo {regmim vegetabde). Porodice u to doba jošnije bilo. Onaje u sistematiku uvedena kasnije. Uveoju je B. de .lussieu 1179. Taj je sustav, unatoč određenim
doradama i poboljšanjima koje su izvršili B. i A.


L. de Jussieu(1789.) te otac i sin [Je Can doll e, ostaona snazi oko 150 godina, otprilike do polovice 19. st.
Iako je porodica, kao nova sistematska kategorija u to
doba već figurirala u europskoj botaničkoj literaturi
(usp. J. Leunis 1883; A. B. Frank 1893), one su na latinskom
ali bez oznake taksonomskot; stupnja bilježene
i u hrvatskim udžbenicima iz botanike, ali, osim u
udžbeniku .1. Jande (1878) nigdje nisu izričito imenovane
ni na latinskom ni na hrvatskom.
Najniža taksonomska kategorija u hijerarhiji Linneova
sustava bila je, kako je već spomenuto, vrsta, zatim je
slijedio rod, pa red i na kraju razred ispred biljnog carst


va. Međutim, u Šulekovu biljarstvu taj je sustav izmijenjen,
te je kao najviša sistematska jedinica, neposredno
ispod biljnog carstva, istaknut red, kojemu je podređen
razred, a zatim su slijedili rod i vrsta. Razredi su u Sulekovoj
sistematici odgovarali današnjim porodicama.


Ti Šulekovi propusti, koji se očituju u nedovoljnoj
jasnoći i kategorizaciji sistematskih jedinica, kao i u
priklanjanju Linneovu umjetnom sustavu u biljnoj sistematici,
kojije već tada smatran neprikladnim, zastarjelim
i pomalo napuštenim, što je jače izraženo osobito
u drugom dijelu Bdjcirstva (Šulek 1859), svakako su
nedostaci Šulekova jS/V/ii/.vn-«. Ti su nedostaci odmah
uočeni, što se vidi i iz dvaju kritičkih osvrta (usp. - v 1856;
Vukotinović 1860) No Šulekovu BUjarsn-u se
ne´može osporiti niz prednost kao stoje visoka stručna
razina sadržaja bogato nazi,vlje i drugo o čemu se i
kritika pohvalno izrazila.


Kako je Šulekovo BUjarsivo, I (1856) cjelovito djelo
s vrlo opsežnom botaničkom gradom, osobito na po