DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 37     <-- 37 -->        PDF

I. iiu^iw: PRINOSI flUVATSKOM NAZIVLJU IZ BILJM- SISTEMATIKE Šmiiarski liM br. 5 6. CXXV1I (2(1(13), 237-248
Nazivi pojedinih viših sistematskih jedinica, lšto su porodice, redovi, razredi i odjelci, dani su u
množim, jer svaka od tih jedinica sadrži uglavnom više
svojti. No, naravno da ti nazivi imaju i jedninu. Tako se
za jedinku koja pripada porodici ružovki kaže daje ružovka,
za jedinku iz odjeljka sjemenjače kaže se daje
sjemenjača, itd.


Međutim, kako Jandina Počtia fz hotuiiike nisu više
ponovljena, nego se botanika u Hrvatskoj nastavila
predavati po prijevodima različitih njemački li izdanja


V. Pokornoga i V. Burgersteina, tako su se nazivi pojedinih
sistematskih jedmica koje su u sistematiku bili
uveli B. Šulek i J. Janda, sve više gubili, a sve više su
uzimali maha nazivi porodica bez suUksa, a to su zapravo
nominativi množine naziva određenog roda po
kojemu je porodica dobila naziv kao što su lipe sljezovi,
dudovi, makovi itd. No, takav način imenovanja
porodica doveo je do zbrke i nerazumijevanja onotia
što se željelo reći, jer se nominativom množine odredcnooa
roda po kojemu je oorodica nazvana kako se
sada "u hnatskim udžben ci L imenuju tiorodice (usn
K MagdctVa.= K IZhrendoifer l^JVfi) ne mo-^u isto
dobno podrazumiievati i vrste to-a roda i r,redstavnici
norodicc a dn to ne izazove /arbunu ´jako npr niie
iasiui što želhno recUad ka^rd a su mrič borov
ca ^luhi sm č smriuT^ ^^LvZ (to ie sada^nH^h ¬
\,^X V^^ vT^^^


hJat vo R^,^Z^^^^;^™^ i e ^X t ^^
bittali Lž^bili Mes^Scsotr


U nekoliko iznimnih slučajeva, latinski i hrvatski
nazivi porodice nisu istovjetni. U pojedinim slučajevima,
kada je određena porodica imenovana po rodu koji
nije zastupljen u hrvatskoj cvjetani, kao stoje npr. por.
Dioscon-aceac. porodicu sam imenovao po drugoj biljci
iz te porodice koja je obilno zastupljena u hi-vatskoj
cvjetani, a to je bljušt {Ttimiis comnnmisl te porodica
nosi naziv bljuštovke (Dioscoreaccat-).


U pet velikih porodica, a to su Cruciferae, Lahiutae,
Umhelliferae. Leguminosae i Composilae uz nove,


RASPRAVA


Iako se udžbenici iz botanike na hrvatskom jeziku u
školstvu koriste već gotovo 150 godina, nazivlje na područjima
pojedinih botaničkih disciplina ni do danas
nije riješeno na zadovoljavajući način. Tako npr. na području
sistematike ne samo da nije riješeno na zadovoljavajući
način, nego je odmicanjem od Šulekova Bi-
Ijarstva. / (1856) i .landinih Počela BoUuuke (1878),
pogotovo na razini porodice, postupno sve više pojednostavnjivano,
te je danas jednako u osnovnoškolskim,
srednjoškolskim i visokoškolskim udžbenicima svedeno
na oblik koji ne očituje ono što bi trebao očitovati,


zadržani su i stari lin´atski tradicionalni nazivi kao što
su krstašice, usnačc, štitarke, mahunarke i glavočike, a
to je učinjeno i s njihovim latinskim nazivima u Međunarodnom
botaničkom kodeksu.


U prilogu ovom članku donosim popis hr\^atskih
naziva porodica kako su upotrijebljene u skriptama iz
Botanike za fannaceute (Štigar 200´l) te u Programu za
upoznavanje farmaceutski značajnijih biljnih vrsta u
Botaničkom vrtu "Fran Kušan" (D. Brkić 1999). No,
popis sam dopunio nazivima porodica koje nisu obrađene
u spomenutim radovima, ali su zastupljene u hrvatskoj
flori ili pak u različitim botaničkim djelima
koja su prisutna u Hi^atskoj.


Naziv porodica sa sufiksom na -ovke/-evke u biljnoj
sistematici u Hrvatskoj je sustavno proveden u
skriptama Botamka za farmaceute (Šugar 2001) i u
spomenutom Programu za upoznavanje farmaceutski
značajnijih biljnih vrsta u Botaničkom vrtu "Fran Kušan´"
u Zagrebu (D. Brkić 2002). Međutim, nazive porodica
sa .sufiksom na -ovke/-evke, ali i s nazivima na
drukčije sufikse od drugih autora, prvi je objelodanio u
jednom vrlo reprezentativnom botaničkom djelu Ž.
Borzan (2001) pozivtijući se pri toni za nazive s tim
nastavkom u D. Brkića.


Sto se tiče reda, u internim skriptama Botanika za
farmaceute (Šugar 2001) prihvaćeni su nazivi sa sufiksom
-olik(e) (složena sufiksalna tvorba: o + lik) koji je
uveo J. Radić (1976) i koji se dodaje na osnovicu imena
biljnog roda nositelja naziva, npr. borolike {Finales),
dudolike (MoralesU makolike (Papaverales), boiTOlike
{Fahales), mirtolike {\-hTiales), đumbirolike
{Zingiherales).. koprivoUke {Urticales) i dr.


Razredi su obilježeni nazivima sa sufiksom na -nice,
npr. presličnice {Equisetatae. papratnice {Filicatae) i
dr., a odjeljak nazivima sa sufiksom na -ače, -jače,
-njači´, kao npr. maliovnjače {Brvophvta). papratnjače
{Ptendophyta) i sjemenjače {Spermatophyta).


- Discussion
nego dovodi i do zabune. Nazivi porodice su naime
.svedeni na nominativ množine roda koji je nositelj naziva
te sistematske jedinice. Takav način imenovanja
porodica zapravo je nasilno nategnuto proširivanje
značenja određene imenice, koje nema potpore ni u narodnom
ni u književnom jeziku Tako su u skladu s
tom višedesetljemom praksom u školskim udžbenicima,
porodice Rosaceae, Momceae. Papaveraceae,
Unicaeeae. Fagaeeae. Ramaieiiluveae itd. na hrvatskom
imenovane kao ruže, dudovi, makovi, koprive,
bukve, žabnjaci itd. No, ruže, makovi, dudovi samo su


m