DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 38     <-- 38 -->        PDF

I. ftiii;;!!´: i´RINOSI HRVATSKOM NAZI\´UU 1/ BILJNl- SISTEMATikE Š.imimki liM lir. 5 (.. CXX\ll (2(W.l). 237-24}i
nominativ množine od imenica ruža, mak ili dud i,
osim što se tim padežom podrazumijeva više ili mnogo
ruža, makova ili dudova, oni ne mogu bez dodatnog
otiiaStijctija istodobno pokrivati značenje nominativa
množine i obilježavati pojedinog pripadnika odgovarajuće
porodice. Valjalo je dakle provjeriti kako sustavno
riješiti nazive na razini određene sistematske kategorije,
bilo II tikladu s tvorbom riječi, bilo uporabom na´ziva
s dosada već upotrijebljenim sufiksima. U tu sam svrhu
proučo udžbeničku izradu iz botanike iz 19 st nri
čemu su mi kao temeljna diela poslužili Biljarsm! i
Ijpuun, pnke ~a više razrede s,idnhh učilišia U Janda 1878)
Razmotrivši nazive porodica ali i druLih višili taksonomskih
ledinic´i s različitim sufiksima" kao najprikladniji
i vuprihvitliivjii za ittienovanje norodica učinili
su mi se n.zivi sa sufiksom na ovke/evke Kaže


I skhd I s me d i^ mreMca mŽT lo djehik^i


^nzLunlHvn zh mh^r^ a ´ ne^l ie Med m


i L ;iwkrr^,ri, ,ns /r^i^^meui^^^^^k^^
S(?pripadnikeiepo^^^^^ imenujemo


Nazivi sa sufiksom na -ovke prvi su put upotrijebljeni
u Jandinim Počelima botanike (I.e.), zatim su
obilnije zastupljeni u Burt^erstein-Kišpatićevoj BotaiiicM1940,
1941) i fi,7;Nfikr>vM.l. Radić 1976). Iako
oni u tom djelu čine samo 33 % od ukupno upotrijebljenih
naziva za porodice, to je ipak prevladavajuća
skupina naziva, jer se u sklopu ostalih 66 % naziva porodica
javljaju nazivi s vrlo različitim i neujednačenim
završecima, kao što su npr konopljanke {Camwbinaceae)
bušinkc (Cistac-eae, vranjemilke {.Pitimhairinaceaei
štirke (Amarantaeeae). kaparke (Cappandaceae).
ili pak bez sufiksa, kao što su kaktusi {Cacta


ZAKLJUČAK


Proučavajući hrvatske biljne nazive sistematskih jedinica
od porodice pa na više, koji su uvedeni u (pu´e)
školske udžbenike iz botanike tiskane u 19. st., kao što
su Sulekovo Biljarstvo. I (1856) i Počela botanike od


J. .iande (1878) lako je utvrditi daje u njima očitovana
želja autora da se i na hrvatskom, potuoću različitih završetaka
odnosno sufiksa na imenicu koja je nositelj
naziva, istakne odirovarajitći hijerarhijski stupanj određene
sistematske kategorije. No, ta dobra namjera nije
nažalost ni do danas bila na sustavan način primijenjena
na imenovanje pojedinih sistematskih jedinica u botaničkim
udžbenicima. Nazivi kojima su imenovane
pojedine sistematske jedinice nisu primijenjeni ujednačeno,
samo za jednu kategoriju, nego su oni s istim sufiksima
primijenjeni na različite hijerarhijske jedinice,
što je, umjesto reda, unijelo zbrku koja traje sve do
ceae). noćurke (NvctaginaceaeX dimnjače (Fumariaceae)
itd., kojih je pojedinačni postotak zastupljenosti
znatno niži od onih sa sufiksom na -ovke (-evke).


Poseban poticaj da prihvatim nazive porodice sa
sufiksom -ovke našao sam i u određenim filološkim radovima
u kojima su nazivi od nekoliko porodica sa
sufiksom na´-ovke spontano upotrijebljeni (N. Vajs
1998). Prihvativši nazive porodica s nastavkom na
-ovke kao najprikladnije i najprihvatljivije to je nazivlje
sustavno provedeno za sve porodice koje su obrađene
u skriptama iz Botanike za studente Farmaceutsko-
biokemijsko.^ fakulteta koje su u uporaLii od 1994. do
danas. Ti su nazivi primijenjeni također i u Programu
za upoznavanje farnaceutski značajniiih biljnih vrsta
Botaničkog vta "Fran Kušan" u Zaiebu D Brkić
2002) Prema njemu ih navodi Ž Borzan (->00h te ih
uz nazive porodica s drukčiiim završecima kako su ili
imenovali neki drum autor uvrstio u svoje velebno
dielo Cinicmca da su nazivi norodica sa sufiksom na


,vko´ evke koii ^LI sustavno nrimiieniem u snomenu
m^bot´^^čkoi ^ U "Osuđent^F-i^n^^^
SiskorSietaLmttem iednotak^
^še i^rS,^ n uv e ^ da T ntnvH pnkhd,^^
nnhJith V i ^ Z ^ odrS^ ´ i m^o štn se ^ žel
^ r nnn.^W,^ r^^n^nk^^^si^l^W 2
Tit M S^i^ ^ fiwS m^nZv m^n^ć^ n^
volian Odjek ^"°´"´´´´"´ ku.govmia naie. na po-


Nazive za red, koji su obifiezcui sufiksom na -olike
(složeno sufiksalna tvorba: o + lik), npr. borolike (Finales),
preuzeo sam pretna J. Radiću (1976). Taksonomske
nazive za razred obilježio sam nazivima sa sufiksom na
-nice, -oviiice, npr inahovnice (Musci), gnetovnice
(Gnetatae,, a odjeljke nazivima sa sufiksotti na -ače,
-jače, -njače, npr sjemenjače (Spermamplnki).


- Conclusion
danas. Zbog toga sam se latio zadaće da na temelju naziva
pojedinih sistematskih kategorija s različitim sufiksima
izaberem nazive s onim sufiksima koji su se
postupno javljali kao najprihvatljivij.. Kao takve, za
imenovanje porodice preuzeo sam nazive sa sufiksom
na -ovke/-evke koji su se pojavili u 19. st., za red nazive
sa sufiksom na´-olike, koji je uveo J. Radić (1976),
za razred nazive sa sufiksom" na -Ilice, -ovnice, a za
odjeljak sa sufiksom na -aČL´ -jače -njačf U prilogu
je donesen popis porodica, redova, razreda i odjeljaka
na latinskom s prijedlogom hrvatskih naziva.