DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 44     <-- 44 -->        PDF

J. Medvc´dović, J. Martiiiović, A. Vrimković: Tj-MEL.INE OL:>RI:L)NICE ŠUMSKIll
"Računanje i kartiranjekritičnoiiopterećenja^Kartiranje
se´odnosi na šumske ekosustave detniiranepedološko-vcgetacijskim slijedom (J e 1 a v i i et. a!,
m98. i 1999). U tijeku je rad na izradi preglednekarte šumskih ekosustava Slavonije i Baranje tako


đer u navedenom institutu.


l-KOSUSTAVA . ^.Lumrski lJNl hi: 5-(i. C XWI i CWI.´-), 24´l-25fr


U cjelini dcdano, o sastavnicama naših kopnenih
ekosustava iniamo vrlo bogatu građu relevantnu za izradu
prirodoznanstvene klasifikacije i karte kopnenih
ekosustava u Hrvatskoj.


KONCEPCIJA I METODA RADA
Concept and work method


Velik broj kopnenih ekosustava pokušali su znanstvenici
(ekolo./i i dr.) identificirati i klasificirati s obzirom
na njihova speciUčna genciska i antropogena
obilježja. Pokazalo se da nema univerzalnih kriterija i
metoda za njihovu klasifikaciju. Teškoće proizlaze iz
činjenice što u različitim ;eograf~skim područjima dominiraju
raznoliki čimbenici u njihovom raspoznavanju
i rasprostiranju: negdje reljefski, drugdje klimatski,
hidrološki, pedološki, geološko-petrografski itd. Osim
toga ekosustavi se mogu promatrati s različitih gledišta,
npr.: šumarstva, poljodjelstva, zaštite okoliša, vodoprivrede
i drugih socijalnih i ekonomskih aspekata.


Danas, nema dvojbe, najčešće se kao glavne sastavnice
tipova kopnenih ekosustava uzimaju podneblje,
reljef, prirodno raslinstvo i tlo pri čemu se ekosustav
promatra kao "životni kompleks llmkcionalno povezanih
biocenoza i njihovih speciUčnih staništa" (Grača nin,
1977).


Naši prirodoslovci, kao stoje već poznato, zarana su
uočili probleme identifikacije i klasifikacije kopnenih
ekosustava. To je lako razumjeti kada se ima na umu, da
se Naša domovina odlikuje vrlo varijabilnim i kontrasmim
.sastavnicama (čimbenicima) kopnenih ekosustava
Naime na relativno malom prostoru u nas se izmjenjuju
vrlo kontrasmi relevantni čimbenici: geološko-
Dctrotivafska podlotia reljef podneblje i tlo a s tim
u vezi i prirodno raslinstvo i svi drugi organizmi. "


Na osnovi dvadesetogodišnjih istraživanja naših
ekologa i botaničara M. G ra ca n i n (1950) je utvrdio i
opisao pedološko-vegetacijski slijed kao najpouzdaniju
metodu i i-lavni kriterij za prirodoznanstvenu identillkaciju
i kk;sifikaciju kopnenih ekosustava koji se po
njemu definiraju taksonomskmi jedinicama biljnih zajednica
u smislu ntocenološkc škole Braun-t^lanqc-a i
tipova tala u smislu srednje-europske pedološke škole
Kasnija su se istraživana te Gračaninovcspoznajč
pouzdano potvrdila Dovoljno je navesti primjenu pedološko
vLetacijskoi. slijeda u tipološk m i traživanjimanašihšuma(
Bertović Cestar idr) inventa¬
rizaciiu šumskih ekosustava europskih država (Laba n
e! a 1981) kao i kart.ranje kritično^ opterećenja
šumskih ekosust-iva zračmm oncčišć,v^-i?m (W de
VH es V ^ W1) U^v m 3demm mn ie^nna
lo^i^ii iosus av^ defbiran su taSZ ^


čama tla i vegetacije. Takvo se poimanje kopnenih ekosustava
primjenjuje i u ovom projektu. Osnovni tipovi
šumskih kopnenih ekosustava utvrđuju se pomoću tri
kriterija: bioklimatska pripadnost (područje ili podpodničje)
i taksonomska pripadnost vegetacije i tla. Kod
nešumskih kopnenih ekosustava osnovni se tipovi ekosustava
utvrđuju: bioklimatskom pripadnošću, taksonomskom
jedinicom tla i vrstom kulture pri čemu se
razlikuju: oranice, višegodišnje kulture, livade i travnjaci.
U izradi karata kopnenih ekosustava provodi se
analogan postupak. Kartografske jedinice kopnenih
ekosustava određene su kartografskim jedinicama bioklime,
vegetacije (kulture) i tla.


Temeljni izvorza interpretaciju šumske vegetacije je
monograllja "Šume u Hrvatskoj"^ (gl. ur. Đ. Rauš
1992), poglavlje "Biljni svijet hrvatskih šuma" (Rauš,
Trinajstić,Vukelić,Medvedović 1992) skartom
šumskih zajednica u mjerilu 1:500.000 i karte potencijalne
vegetacije i bioklimata 1:500.000 (Medve dov´ić
2002). Sva pedološka obilježja kopnenih ekosustava
daju se prema osnovnoj pedološkoj karti Hrvatske
(1:250.000 do 1:500.000)," Bazi podataka o hrvatskim
tlima i ediciji Tla u Hi-vatskoj (Martinović
2000).


Opis kopnenih ekosustava u tumaču obuhvaća:


-
klimatska obilježja ekosustava,
-
bonitet poljodjelskih i šumskih tala,
-
prikladnost tala za višestruku funkciju šume,
-
stanje humizacijc (količina i kakvoća humusa),
-
stanje adsorpcij.skoga kompleksa tla i pufernotransformacijska
sposobnost tla,´
-
stanje i rizik erozije tla vodom i vjetrom,
-
prikladnost ekosustava za izgradnju turističkih i rekreacijskih
objekata,
-
akumulaciju teških kovina u tlu,
-
odnos normale i zatečenog stanja drvnih zaliha
šumskih sastojina,


-
geokemijskii ulogu vegetacijskog pokrivača,
-
tehnogenetski pritisak na ekosustav (teške kovine,
SO., NO,),
-
biotski i abiotski utjecaji na ekosustav i
-
hidrografske i hidrološke karakteristike ekosustava.