DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 81     <-- 81 -->        PDF

ZAŠTITA PRIRODE


PRUGASTO JEDARCE {Iphlclides podalirius SCOP.)


Osnovna Lx>ja krila je sivo žuta, s poprečmm crnim koliko su .široka zadnja krila. Ra.s|ion krila iznosi 50prugama.
Na stražnjim krilima uz unutarnji rub crveno 70 mm. Leptire susrećemo tijekom svibnja i lipnja, te
plava pjega u obliku oka, a na vanjskom rubu plave drugu generaciju tijekom srpnja i kolovoza.
pjege u obliku polumjeseca te repici koji su dutii


Vezan je za brežuljkaste otvorenije sunčane površi- jatelj. Kukuljica je pasanica (pupa obtecta) ljeti zelene
ne, gdje se prehranjuje nektarom. Jaja odlaže na tmjinii, boje, a zimi smeđa. Prezimljuje u stadiju kukuljice.
glog, šljivu, marelicu, breskvu. Odrasla gusjenica duga Prugasto jedarce je zaštićena vrsta LI Republici
je 40 mm, zelene je boje sa žutoiTi leđnom prugom i


Hrvatskoj.


žutim isprekidanim bočnim prugama. U slučaju opasnosti,
na tjemenom području glave gusjenica izbacuje mirišljavu
viličastu žlijezdu, koja širi intenzivni odbijajući Tekstitbtografija:
miris, nastojeći time odvratiti svog prirodnog nepri-KrunoslavArač, dipL ing. šum.


3]:&
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 82     <-- 82 -->        PDF

teta i domaćina Hi^atskoga šumarskog društva, održano
je uspješno Savjetovanje i predstavljanje Studije o
gospodarenju pnvatnmi šumama pod naslovom ´-Stanje
i perspektiva razvoja privatnih šuma na području
Grada Zagreba^´.


e) U NN br. 30 od 27. veljače objavljenje Nacionalni
program RH za pridruživanje EU. Tražeći ti njemu
pod zadaćama Ministarstva poljoprivrede i šumarstva,
nalazimo zaštitu bilja, sjeme, vinogradarstvo, ribarstvo,
dok o šumarstvu ne nalazimo ni riječi. Da li to znači
daje kao i obično zaboravljeno ili je ono već usklađeno
s propisima iivn


f) Također zainteresirane informiramo, daje u NN
br. 37 od 12. ožujka objavljen Program aktivnosti posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za RH u
2003. godini.


g) Po pitanju priznanja - spomen obilježja zaslužnim
članovima IIŠI)-a, nakon isteka roka do kojega su
ogranci i^ŠD-a zanmljeni uinititi svoje prijedloge, odnosno
do danas, pristigli su pnjedlozi iz samo četiri
ogranka (Gospić, Karlovac, Požega i Virovitica). Stoga
očekujemo čitti prije prijedloge os^ialih ogranaka. Napominjeiiio
da smo u dopLu zamolili ogranke da na svom
pod učju cvidintiraju postojeća obilježja i daju prijedloge
za nova Ako snio se dodvorili i jednoglasno zaključili
daje to naša moralna obveza idemo onda tu zadaću
1 obaviti, i odužiti se makar i ovako skromno onima koiih
više nema medu nama a koii su svojim stručnim
poneki i raznovrsnim radoni pro.mcali našu struku. ,


h) Prošli četvrtak 10. travnja, HŠD ogranak Karlovac
održao je svoj prvi "šumarski četvrtak" u svojim
prostorijama, koje je dobio na korištenje od UŠ podružnice
Karlovac." Dvije prostorije, koje su uredili
sami članovi ogranka, opremivši ih i s priručnom bibliotekom,
bit će mjesto sastanaka članstva, predavanja,
izložbi i si. te poticaj za još veću aktivnost.


Ad 3. a) Kao što smo već spomenuli, Vlada je uputila
u saborsku proceduru Zakon o zaštiti prirode. HŠD
i Hrvatske šume uputili su na njega primjedbe, no prema
dostupnom nam tekstu one nisu uvažene. Stoga je
HŠD u ime cjelokupnog hrvatskoga šumarstva uputilo
saborskim zasUipiueuiia i medijinia koji prate rad Hrvatskoga
sabora, putem pripremljenog letka glavne
primjedbe na odnosni Zakon, ističući kako bi on^´u nekim
svojim odredbama, ako se ne izmjene, mogao imati
nesagledive posljedice za funkcioniranje cjelokupnog
ekosustava. Riječ je o odredbama i područjnia
gdje se šumarstvo i zaštita prirode uzajamno isprepleću
igdje pokazala je europska praksa jedni bez drugih ne
mogu U svom najvećem dijelu trad cija aktivne zaštite
primde u Hrvatskoj vezana je uz dvjestogodišnju on-aniziranu
aktivnost šumarske znanos i i struke" U k4 u
je skrenuta pozornost ponajprije na preširok Zakon
(311 članaka) s previše detalja umjesto temeljnih od


m


rednica. On se postavlja iznad svih zakona, dokidajući
mnoge odredbe drugih posebnih zakona. Hrvatsko šumarstvo
nastalo iz potrebe i s ciljem očuvanja i zaštite
šuma, držeći se neprekidno osnovnog Jiačela, potrajnog
gospoarenja, danas otkrivenog "održivog razvoja",
stoje rezuhiralo s današnjim stanjem od 95 % prirodnih
štima, ne može prihvatiti zaključak Zakona,
kako je u djelatnosti šumarstva daleko naglašenija gospodarska
kontponenta iskorišćivanja u odnosu na provođenje
mjera zaštite. Naglasili smo, između ostaloga:
znanstveno-stručnu oprav^lanost zabrane gospodarske
uporabe prirodnih dobara u nacionalnoin parku uz istovremenu
sanitarnu sječu koja bi se šmn ari ni a spočitavala
kada bi oni gospodarili im prostorom Ne protiveći
se toj sanitarnoj sječi nego upravo zagovarajući
aktivnu zaštitu vraćamo s^ na phanje zašto je onda
nestručnjacima dano upravljati zaštieenimpodručjcm
gdje e temeljni fenomen ši^ma? U sL i tinrc mLio
bi bdo pnie donošenja novog Zakona analizu-tti stanje
i dm S ™uSe rSt™u k S h e^ Sa


^S^zSnild^ekVmrad^^ ihoog^
nrdrda,rsSoie.poX^^^^^
za nact alne p™^^^^


m^n^aus^novrT^^či-iTLc^


^nr Ako^don;Mfst^e"i-;tS


Sloviu^aštSinirod. o^^^^^^


Sa s druS´S!!in´\utari^S^
Zahvaljujući zastupniku Hi-vatskoga sabora iz šumarskih
redova gospodinu Marijanu Maršiću , ovaj
letak stigao je na klupe svih zastupnika i u sobu novinara
(uz Otvoreno pismo u privitku), a njegovim dogovorom
s predsjednikom Saborskog odbora za zaštitu
okoliša gospodinom Zlatkom Kramarićem , omogućena
nam je nazočnost na sjednici tog Odbora, kada
je upriličeno predočavanje Zakona i rasprava. Sjednica
Saborskog odbora održana je 2. travnja 2003. siod., a
njoj su od strane 1 IŠD-a nazočili Tomislav St arčev i ć
iHramslav .1 a ko v ac. Nakon Sto je drr .van M aar t i
nić , pomoćnik ministra u Ministarstvu zaštite okoliša
i prostornog uređenja predstavio Zakon u raspravi su
se članovi Odbora kntički osvrnuli na predloženi Zakon
imeđu ostalosi dajući i primjedbe naznačene u našem
letku Nakon dvosatne oštre rasprave stekli smo
utisak da ovakav Zakon neće ići na prvo čitanje jer je i
zaključak bio organizirati širu muLisciplinan u rasprava,
radi usuglašavanja Zakona.


b) Na prošloj sjednici Upravnog odbora raspravljali
smo o Inženjerskoj komon i šumarskom odjelu unutar
nje, odnosno o samostalnoj Šumarskoj komori. Zadužili
smo našeg dopredsjednika da kao doministar poradi
na tome u našem Ministarstvu, te da stupi u kontakt s
Ministarstvom gospodarstva koje je bilo nositelj pro