DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 109     <-- 109 -->        PDF

UDK 630* 902
Šumarski list SUPLEMENT (2003), 107-110


NADZORNISTVO - INSPEKTORAT U SENJU NA
STRANICAMA "ŠUMARSKOGA LISTA"


THE INSPECTORATE IN SENJ ON THE PAGES
OF "FORESTRY JOURNAL"


Branimir PRPIĆ, Hranislav JAKOVAC*
UVOD


Primorski hrvatski krš od Istre do Dubrovnika bio
je u davnoj prošlosti dobro obrašten šumom, ovisno o
reljefnim i klimatskim prilikama, šumom hrasta crnike
ili hrasta mcdunca. Sve većim korištenjem šume, krčenjem
za agrar, napasivanjem stoke, posebice brstom
koza te uporabom drva za gradnju brodova i ogrijev,
šuma je postupno nestajala, a krajobrazom su prevladale
krške kamene pustinje. U drugoj polovici XIX. stoljeća,
poslije razvojačenja Vojne Krajine 1871. godine,
u šumarskim krugovima javljaju se prijedlozi o pošumljavanju
primorskoga krša.


Temelje pošumljavanja hrvatskoga primorskog
krša udario je carsko kraljevski šumarnik Franjo
Kadić, kako to navodi urednik Vrbanić u 13. godištu
Šumarskoga lista 1889. Kao službenik Kraiškoga
šumarskog ravnateljstva u Zagrebu i kasnije Otočke
kraiškc pukovnije, Kadić jc pošumio i osnovao prve
krške branjevine i to u ledeničkoj općini kod N. Vinodolskog
1865. u predjelima Vrški, Mački i Dinak i u
Senjskoj dragi 1867. godine. Bez dvoumljenja se
može tvrditi kako je Kadićev rad na kršu bio kamen temeljac
budućega Nadzorništva za pošumljavanje krša.


Za njegove stručne šumarske zasluge osobno gaje
odlikovao car Franjo Josip I visokim odličjem "Zlatnim
krstom s krunom", u Senju 1869. godine


Prodajom prezrelih krajiških šuma stvaraju se financijski
uvjeti za ostvarenje ideje o pošumljavanju


krša. Osniva se Krajiška investicionalna zaklada, zakonska
osnova za ostvarenje te ideje.


Zahvaljujući spomenutoj činjenici osniva se u
Senju 1878. godine Kraljevsko nadzorništvo za pošumljenje
krasa krajiškog područja (u daljnjem tekstu
Nadzorništvo). Ideju o Nadzorništvu inicirala je šumarska
struka, koja je već tada dobro znala kako bi se
stvaranjem šume ublažili klimatski ekstremi uvjetovani
burom, te zaustavila erozija i bujice koje su ugrožavale
primorska naselja. Predvodnik te ideje bio je kraljevski
glavni nadzornik državnih imanja u Beču Josip
We s s e 1 y, koji je napisao knjigu: "Kras hrvatske krajine
i kako da se spasi, za tijem kraško pitanje uploške
. Rad je u cijelosti tiskan u prva tri godišta "Šumarskoga
lista, 1877, 1878. i 1879. U radu autor potanko
piše o šumarskoj problematici krša od staništa i degradacijskoga
oblika krške vegetacije, do izbora vrsta drveća
i pošumljavanja.


Zanimanje Wcsselyja za krš Hrvatske vidi se iz napisa
u "Šumarskom listu" 1879. u kojemu se daje opširno
izvješće o XII. Skupštini Austrijskoga šumarskoga
društva, održanoj zajedno s Hrvatsko-slavonskim i
Kranjsko-primorskim šumarskim društvom u Rijeci i u
Senju. Taj veliki šumarski skup kojemu predsjedava
Wessely održava se drugu godinu poslije osnivanja
Nadzorništva. Tema skupa bilo je pošumljivanje krša
uz izlaganje sedam referata (P i š k o r i ć , 1979).


NADZORNISTVO-INSPEKTORAT ZA POŠUMLJAVANJE KRŠA U SENJU
1878-1942. NA STRANICAMA "ŠUMARSKOGA LISTA"


Nadzorništvo za pošumljavanje krša osnovano
1878. godine samo jc godinu dana mlade od "Šumarskoga
lista", čiji prvi broj izlazi u siječnju 1877. godine.
O problematici primorskoga krša u Hrvatskoj piše


*
Prof. dr se. Branimir Prpić, Hranislav Jakovac, dipl. ing šum.,
HŠD, Zagreb, Trg Mažuranića 11
se u prvim godištima "Šumarskoga lista" stoje posebno
obilježeno tiskanjem u nastavcima čitave Wesselyjeve
knjige te izvješćima prvoga upravitelja Nadzorništva
kraljevskoga šumarnika i nadzornika Ede Malbohana.


Svoje prvo izvješće o pionirskom radu Nadzorništva
Malbohan objavljuje u broju IX. časopisa "Zcntralblatt
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 110     <-- 110 -->        PDF

B. Prpić. II. Jakovac: NADZORNIŠTVO-1NSPEKTORAT U SENJU NA STRANICAMA "ŠUMARSKOGA LISTA" Šumarski liši SUPL.F.MF.NT (2003). 107-110
fuer das gesamte Forstwesen" 1885. godine pod naslovom:
"Pošumljavanje primorskoga krša bivše Vojne
Krajine" (Die Karst in dem ehemaligen Militaergrenze-
Litorale und dessen Aufforstung"). Ondašnji urednik
"Šumarskoga lista" Kcsterčanek preveo je najvažnije
dijelove Malbohanova članka koji se odnosi na rad Nadzorništva
od 1879. dio 1883. Prvo izvješće dajemo u
skraćenom obliku iz Kestcrčanekova prijevoda.


Nadzorništvo zauzima obalni pojas od Duge drage
nad Povilama pokraj Novog Vinodolskog do Sv. Magdalene
na granici s Dalmacijom. Neograničena paša
koza u tome području prisilila je izvođače pošumljivanja
da svaku branjevinu ogradi suhozidom 1,5 m visine.
Izrada suhozida povjerena je putem jeftinbe poduzetnicima,
koji su jamčili njegovu trajnost od 3 godine.
Površine za pošumljavanje izabrane su dalje od naselja,
putcva i privatnih posjeda, kako bi bilo što manje
prigovora lokalnoga stanovništva. Stanovništvo nije
bilo zadovoljno zauzimanjem površina za pošumljavanje
koje je koristilo za brst koza, a još veće nezadovoljstvo
izazvano je uvođenjem tih površina u kraljevski
ugarski erar.


Budući da je stoke, pretežito koza, bilo više nego
što je ispaša dozvoljavala, u degradiranoj šumi bilo je
dosta pojava rušenja suhozida i puštanja stoke u pošumljene
površine.


U daljnjem tekstu Malbohan opisuje tehnologiju
pošumljavanja. Ograđene površine, branjevine ostavljaju
se dvije do tri godine netaknute dok se ne popravi
tlo. Prve godine pojavljuje se u branjevini bujna trava,
a druge godine najviše obični ruj (Cotinus coggygria) i
kozja jabučica (Amelanchier ovalis), a u manjoj mjeri
druge vrste drveća i grmlja koje su opstale u zakržljalom
obliku, usprkos brstu koza.


Posebnim se škarama zakržljalo drveće i grmlje
odsjecalo na panju, a tamo gdje nema od stoke obgriženih
drvenastih vrsta pošumljuje se sadnom biljaka. Izbor
vrsta ovisio je o nadmorskoj visini branjevine. Do
300 m n.m. koriste se alepski bor, primorski bor, pajasen,
maklen, smokva i badem, a preko 300 do kojih
600 m n.m. pošumljuje se crnim borom i crnim grabom,
na svježim tlima običnim jasenom i gorskim javorom,
a iznad 750 m n.m. pošumljuje se običnom jelom,
europskim arišem i gorskim javorom.


Gdje god je tlo bilo dovoljno duboko, biljke se sade
u jarke zbog zaštite od bure. Na rubu jarka podizan je
zbog sprječavanja utjecaja bure niski suhozid od kamenja
izvađenoga prilikom kopanja jarka. Zbog zaštite od
bure i suneožara na rubu jarka su sijane određene trave.


Sa sadnjom sadnica započinjalo se u listopadu i sadilo
do sredine svibnja, a tijekom jače zime birani su
zaštićeni položaji. Za suhoga i vrućega ljeta gubitak
sadnje iznosio je preko 65 %, a kod sadnje u jarke gubitak
nije prelazio 20 %.


Sjetva se primjenjivala samo pod zaštitom stabala,
a sijani su primorski bor, kitnjak i cer. Od 1879. do
1883. godine ograđeno je 9.105 jutara.


Rasadnik koji je opskrbljivao pošumljavanja osnovan
je u Sv. Mihovilu ispod Vratnika, na površini od 2
jutra i 1320 hvati. U njemu se godišnje proizvodilo


9.000 jednogodišnjih biljaka listača i 420.000 dvogodišnjih
biljaka četinjača.
Sveukupni troškovi rada Nadzorništva pokrivani su
iz dohotka Krajiške investicionalne zaklade (KIZ).
U 16. godištu "Šumarskoga lista" 1892. (str.
211-220) ravnatelj Nadzorništva Malbohan piše članak
pod naslovom: "Hrvatski primorski kras i pošumljenje
istoga u području bivše vojne Krajine". Podaci
članka odnose se na razdoblje od 1879. do 1890. godine.
U članku su kao i u prethodnom potanko opisani radovi
ograđivanja, resurekcijc i pošumljivanja u 12 općina,
čija sveukupna površina iznosi 45.689 ha. Piše
kako je u navedenih 12 godina pošumljeno i obnovljeno
6.063 ha, i da zajedno s branjevinama koje je Nadzorništvo
zateklo od prije ima u pošumljenim i obnovljenim
branjevinama 8.199 ha.


U "Šumarskom listu" 1896. str. 86-95 tadašnji
urednik Josip Kozarac na osnovi izvješća Nadzorništva
Krajiškoj investicionalnoj zakladi kojega je zasigurno
sastavio tadašnji upravitelj Nadzorništva Edo
Malbohan, piše napis o pošumljavanju kraških goleti
godine 1894. Na temelju toga izvješća Kozarac navodi
kako su najveće teškoće nastale zbog šteta koje uzrokuje
brst koza, bura, ljetne žege i suša. Učestale su
šumske štete, a navode se 232 slučaja u Senjskoj dragi i
Stolcu. Svojim nenadmašivim perom Kozarac piše
kako "želi obratiti pozornost na ovaj mukotrpni, ali u
svojim posljedicama blagotvorni rad naših šumara u
kraškoj pustoši, gdje pedalj za pedljom zemlje kamenu
i buri otimlju i šumskoj kulturi privode."


Na sličan način u "Šumarskom listu" 1897. g. (str.
371-387) pod naslovom: "Izvadak iz izvješća kr. nadzorništva
za pošumljcnje primorskog krasa u Senju
vrhu tečajem g. 1895. obavljenih kulturnih i inih radnji"
Kozarac prikazuje rad te institucije. Izvješće je zasigurno
puno opširnije napisao tadašnji upravitelj
Rosmanith .


Dva posljednja upravitelja Nadzorništva su šumarnici,
već spomenuti Albert Rosmanith od 1895. do
1898. i Otto Nytray od 1899. do 1918. Oni su marljivo
obavljali svoj posao, ali se nažalost nisu javljali u
našem časopisu. Urednici kada su to smatrali potrebnim,
koristili njihova godišnja izvješća Zakladi te izvještavali
o radu Nadzorništva.


O Rozmanifhovu sudjelovanju na Milenijskoj izložbi
u Budimpešti 1896. godine piše nadšumar Pavle Barišić
u Šumarskom listu 1896. g. (str. 330 i 331) u
svojim redovitim šumarskim vještima uredniku s Mile
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 111     <-- 111 -->        PDF

B. Prpić. II. Jakovac: NADZORN1ŠTVO-INSPEKTORAT U SENJU NA STRANICAMA "ŠUMARSKOGA LISTA" Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 107-110
nijske izložbe u Budimpešti. Prema zamisli Rozmanitha
na izložbenom prostoru podignut je brežuljak visine 4 m
od kamena i zemlje dopremljene iz Hrvatskoga primorja,
od kojih je svaki metar predstavljao pojas visine
100 m. Prema Barišiću: "Na tome brežuljku zasađene su
omanje biljke onim redom kako one u Primorju u pojedinim
visinama rastu i uspijevaju. Zasađeno ih je tamo
45 vrsti, što drveća, što grmlja i drugih bilina što de
facto na primorskim krševima raste." Barišić također
piše kako je nadšumar Rozmanith uložio puno truda
kako bi taj brežuljak što vjernije prikazao naš krš.


Jedan od najplodnijih stručnjaka za šumarstvo na
kršu, koji ga obrađuje stručno i znanstveno je Josip
Balen . Poslije sloma Austro-Ugarske Monarhije Nadzorništvo
nastavlja rad 1919. godine pod novim imenom


Inspektorat za pošumljavanje krševa, goleti i uređenje
bujica u Senju (u daljnjem tekstu Nadzorništvo-
Inspektorat) čiji upravitelj postaje Josip Balen. On piše
više članaka o kršu u kojima posredno koristi šumarska
iskustva stečena u radu Nadzorništva - Inspektorata.
Balenovi su radovi u "Šumarskom listu": "Rad šumara
na kršu", 1925, "Organizacija rada pošumljavanja krša i
goleti", 1925, "Pošumljavanje krša sjetvom", 1927,
"Podizanje šuma na kršu resurekcijom", 1927, "Dioba
gologa krša", 1927, "O klimatskim faktorima na kršu i
njihovim odnosom prema vještačkom zašumljavanju",
1928, "Tehnika zašumljavanja krša", 1929.


U svom prvom članku Balen (1925) kritizira odnos
naroda i vlasti u bivšem režimu. Smatra kako je otpor
naroda nastao zbog prenošenja pašnjačkih površina u
vlasništvo kralj evsko-ugarskoga erara. On predlaže uzgoj
voćnih sadnica u šumskim rasadnicima i njihovu
besplatnu podjelu pučanstvu.


Antun K a u d e r s poznati stručnjak i istraživač za
šumarstvo na kršu, koji će kasnije biti izabran za upravitelja
Inspektorata u Senju, piše u "Šumarskom
listu" 1912. g. članak pod naslovom: "Nešto o prirastu
u visinu crnog bora u kraškim kulturama našeg Primorja".
U članku autor daje rezultate izmjere visinskog
prirasta crnoga bora i razlike njegovih vrijednosti u
ovisnosti o klimatskim prilikama staništa u kulturama
crnoga bora u Selcu i Crkvenici, koje je osnovalo Nadzorništvo.


Isti autor objavio je 1914. godine u "Šumarskom
listu" članak: "Kras i pošumljenje krasa u crikveničkom
šumarskom kotaru" u kojemu koristeći iskustva Nadzorništva,
piše o izboru vrsta drveća, o razlici staništa
različito izloženih buri i različito udaljenih od mora.


Godine 1926. Kauders je izabran za ravnatelja Inspektorata
u Senju, gdje ostaje do 1934. godine.


Godine 1932. Kauders objavljuje u "Šumarskom
listu" članak: "Bilješke iz područja Inspektorata u
Senju", u kojima obrađuje floru od morske obale do crnoborovih
kultura, a posebno opisuje suvislije površi


ne samoniklih šuma bukve i hrasta medunca u području
Inspektorata.


Od 1935. do 1942. g. upravitelj Inspektorata je
Vinko Plesa , dipl. ing. šumarstva poznat kao izvrstan
praktičar, koji se nije javljao u našem časopisu.
Poslije Drugog svjetskog rata, u smislu unapređenja
krškoga šumarstva, krenulo se vrlo ambiciozno. U
Splitu su osnovani Institut za pošumljavanje i melioraciju
krša, 1947. gdje se zapošljava i Vinko Plesa, te
Srednja šumarska škola za krš 1948. g. Institut mijenja
ime 1964. godine u Institut za jadranske kulture, a značenje
šumarstva znatno je umanjeno. Srednja šumarska
škola za krš ukinuta je 1965. godine. Razlozi za ukidanje
obje institucije su ponajprije nepoznavanje vrijednosti
uloge šume u krškom prostoru te posljedično
štednja na krivome mjestu.


Više podataka o Nadzorništvu-Inspektoratu u Senju
izloženo je prilikom obilježavanja stogodišnjice
1978. g. i tiskano u "Šumarskom listu" 1979. g. Obilježavanje
stogodišnjice organiziralo je Hrvatsko
šumarsko društvo (tada Savez inžinjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske) u Senju 23. i 24.
11.1978. godine. O povijesti Nadzorništva - Inspektorata
govorio je Ivančević, a općenito o problematici
krša u Hrvatskoj govorili su Ivančević, Prgin,
Tomašević, Krnjak, Skorup, Prpić, Piškorić
i J edlovski.


U posljednjih 25 godina od obilježavanja stogodišnjice
Nadzorništva - Inspektorata, pošumljavanja na
kršu su manje-više povezana uz obnovu šuma poslije
požara i podizanje parkova te drvoreda uz turističke i
urbane objekte.


Sredozemna i polusredozemna šuma u Hrvatskoj
dobiva svakim danom sve veću općekorisnu vrijednost
u ekološkom i turističkom smislu (estetska, rekreacijska
i zdravstvena uloga). Taje vrijednost, međutim, zanemarena
zbog davanja prednosti klasičnoj infrastrukturi,
ponajprije cestogradnji, gdje se šuma prenamjenjuje
bez naknade kojom bi se mogla pošumiti nova
površina.


Pošumljavanje krša u organizaciji Nadzorništva-
Inspektorata zasigurno je jedan od najuspješnijih šumarskih
projekata u pošumljavanju obešumljenih sredozemnih
prostora. U području Nadzorništva-Inspektorata
pošumljeno je oko 20 % njegove površine, stoje
izazvalo velik pozitivan ekološki učinak na okoliš.
Smanjeni su udari bure, smanjene su bujice koje su
vladale u tom prostoru ugrožavajući naselja uz more,
više nema erozije vodom i vjetrom, a u području Senjske
drage pojavilo se više izvora pitke vode.
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 112     <-- 112 -->        PDF

B. Prpić, H. Jakovac: NADZORNIŠTVO-INSPEKTORAT U SENJU NA STRANICAMA "ŠUMARSKOGA LISTA" Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 107-110
LITERATURA


Balen , J. 1925: Rad šumara na kršu, Šum. list 49: Kauders , A. 1914: Kras i pošumljenje krasa u cri470-
474. kveničkom šumskom kotaru, Šum. list 38
Balen, J. 1925 a: Organizacija rada pošumljavanja (9-10): 347-356.
krša i goleti, Šum. list 49: 710-719. Kauders , A. 1932: Bilješke iz područja Inspektorata
Balen , J. 1927: Pošumljavanje krša sjetvom, Šum. u Senju, Šum. list 56 (3): 186-188.
list 51. Malbohan, E. 1892: Hratsko-primorski kras i poBalen
, J. 1927 a: Podizanje šuma na kršu resurekci-šumljenje istoga u području bivše vojne Krajine,
jom, Šum. list 51. Šum. list 16 (5): 211-220.


B a 1 e n, J. 1927 b: Dioba gologa krša, Šum. list 51. Piškorić, O. 1979: Problematika obnove šuma na
kršu na savjetovanju održanom 1879. godine u


Balen , J. 1928: O klimatskim faktorima na kršu i njihovim
odnosom prema vještačkom zašumljava-Rijeci i u Senju, Šum. list 103 (1-2): 83-87.
nju, Šum. list 52: 463^178. Prpić , B. 1979: Uvodna riječ na proslavi stogodišnjice
osnivanja Ndzorništva za pošumljivanje


Balen , J. 1929: Tehnika zašumljavanja krša, 53:
164-176,222-224. krša u Senju, Šum. list 103 (1-2): 7-10.


Ivančević , V. 1979: Stota obljetnica osnivanja i Skorup , V. 1979:Šumsko gospodarstvo Senj od osnirada
Nadzorništva za pošumljenje primorskog vanja 19690. godine do danas, Šum. list 103
krasa, Šum. list 103 (1-2): 31-46. (1-2): 47-64.


Tomaševic , A. 1979: Na pragu drugog stoljeća rada


Jedlovski, D. i O. Piškorić, 1979: Tri poslijeratne
specijalizirane institucije za pošumljivanje i na pošumljivanju i melioraciji krša, Šum. list
melioraciju krša, Šum. list 103 (1-2): 89-113. 103(1-2): 11-24.


Vrbanić , M., 1889: Osobne viesti, Franjo Kadić, 13


Kauders , A. 1912: Nešto o prirastu u visinu crnog
bora u kraškim kulturama našeg Primorja, Šum. (1): 39-41.
list 36 (7): 269-273).


SUMMARY: In the distant past, depending on relief and karst conditions, the littoral Croatian
karst from Istria to Dubrovnik was richly covered with forests of holm oak and pubescent oak.
Ever increasing exploitation of forests, cutting down forests to clear the land for agricultural purposes,
grazing and especially browsing by goats, and the use of timber for building ships and for
fuelwood, led to the gradual disappearance of forests and the prevalence of karst stone deserts in
the landscape. In the second half of the 19th century, after the Military Border was demilitarised in
1871, proposals were put forward by forestry circles to afforest the littoral karst.


The sale of over-mature Krajina forests created financial conditions for putting the idea on
karst afforestation into practice. It was then that the legal framework for the realisation of this
idea, the Krajina Investment Fund, was established.


Thanks to the above, the Royal Inspectorate for the Afforestation of Karst in the Krajina region
(hereinafter: Inspectorate) was founded in Senj in 1878. The idea on the Inspectorate was initiated
by the forestry profession, which was well aware of the fact that new forests would mitigate climatic
extremes caused by the bura, the severe northern wind, and halt erosions and torrents which
were threatening coastal settlements. The advocate of this idea was Josip Wessely, the chief royal
inspector of state lands in Vienna, who wrote a book "Kras hrvatske krajine i kako da se spasi, za
tijem kraško pitanje uploške" (Karst in the Croatian Military Border region and How to Preserve
It). The book was printed in its entirety in the first three annual editions of "Šumarski List"
(Forestry Journal) in 1877, 1878 and 1879. In this work, the author dealt in detail with forestry
karst issues ranging from site and degraded forms of karst vegetation to the choice of tree species
and afforestation.


Wessely expressed his interest in the karst of Croatia in his article in "Šumarski List" of 1879,
where he gave an exhaustive report on the 12th Assembly of the Austrian Forestry Society held
jointly with the Croatian Slavonian and the Kranj-Littoral Forestry Society in Rijeka and in Senj.
This outstanding forestry symposium, chaired by Wessely, was held one year after the establishment
of the Inspectorate. The topic of the symposium was karst afforestation. Seven papers dealing
with the topic were presented (Piškorić, 1979).


110