DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 25     <-- 25 -->        PDF

UDK 630* 114 Šumarski list SUPLEMENT (2003). 23-29


ZNAČAJKE TLA NA ERUPTIVU SENJSKE DRAGE


SOIL PROPERTIES ON ERUPTIVE ROCKS OF SENJSKA DRAGA


Nikola PERNAR, Darko BAKŠIĆ, Andrija VRANKOVIĆ


SAŽETAK: U Senjskoj Dragi proveli smo istraživanje pedofiziografskih
značajki tla povrh paleovulkanskog andezita. Riječ je o litološkoj enklavi
(1900 x 1500 m), koju karakterizira tlo specifičnih svojstava u odnosu na tlo
razvijeno na okolnim vapnencima i dolomitima.


Od šumskih biljnih zajednica (Pelcer i dr. 1972) na istraživanom području
prisutne su: Luzulo-Quercetum petreae genistetosumprov. Pelcer, Seslerio-Fagetum
silvaticae, Seslerio-Ostryetum, Luzulo-Fagetum, Pinetum nigre submediteraneum
te kulture crnog bora.


Za samu litološku enklavu s eutričnim kambisolom osobito je karakteristična
zajednica kitnjaka s bekicom, unutar koje su na čistinama podignute
kulture crnog bora.


Na spomenutoj litološkoj enklavi otvorena su 4 pedološka profila na kojima
su istražena morfološka svojstva tla, te su uzeti uzorci za analizu značajnijih
fiziografskih svojstava: tekstura, pH, Corg., N ukupni, karbonati i adsorpcijski
kompleks.


Profili NP 34 i DB 105 otvoreni su u eutričnom kambisolu s pH u vodi između
6,04 i 6,85 i zasičenošću bazičnim kationima u adsorpcijskom kompleksu
po cijelom profilu između 60 - 80 %.


Profil NP 35 otvorenje u distričnom kambisolu, a profil NP 33 u moličnom
kambisolu. Parametar koji najviše ukazuje na diverzitet u fiziografiji i predstavlja
smjernicu za lakšu klasifikaciju upravo je stupanj zasićenosti adsorpcijskog
kompleksa bazičnim kationima. Tako ovi profili pokazuju niski stupanj
zasićenosti bazama u (B)v horizontu, što korespondira i s pH vrijednošću.
Niska pH vrijednost i stupanj zasićenosti bazičnim kationima osobito se
ističe na profilu NP 35 gdje je i C:N pokazatelj najnepovoljniji.


Prema dosadašnjim istraživanjima i ovdje iznesenim novijim rezultatima,
očito je daje pedosfera ove litološke enklave zamjetno anizotropna.
Najrasprostranjeniji je eutrični kambisol, međutim visok je i ukupni udjel
distričnog i moličnog kambisolu te rankera.


Ključne riječi: eutrični kambisol, distrični kambisol, molični kambisol,
paleovulkanski andezit — porfirit, pedofiziografske značajke, adsorpcijski
kompleks


UVOD - Introduction


Litološka podloga, kao izvorište mineralne sastavtom.
S pedogenetskog stajališta matični supstrat se dinice
tla, u najširem smislu naziva se matičnim supstra-ferencira prema fizičkim, kemijskim i mineraloškim
značajkama.
Doc. dr. se. Nikola Pernar, mr. se. Darko Bakšić, mr. se. Andrija Supstrat tla na kršu karakteriziraju vapnenci i doloVranković,
umirovljeni djelatnik, Zavoda za uzgajanje šuma,


miti i njihovi derivati u obliku mlađih sedimentata


Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25,


(kvartarne starosti), proluvijalnog, aluvijalnog, koluvi


10 000 Zagreb