DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 25     <-- 25 -->        PDF

UDK 630* 114 Šumarski list SUPLEMENT (2003). 23-29


ZNAČAJKE TLA NA ERUPTIVU SENJSKE DRAGE


SOIL PROPERTIES ON ERUPTIVE ROCKS OF SENJSKA DRAGA


Nikola PERNAR, Darko BAKŠIĆ, Andrija VRANKOVIĆ


SAŽETAK: U Senjskoj Dragi proveli smo istraživanje pedofiziografskih
značajki tla povrh paleovulkanskog andezita. Riječ je o litološkoj enklavi
(1900 x 1500 m), koju karakterizira tlo specifičnih svojstava u odnosu na tlo
razvijeno na okolnim vapnencima i dolomitima.


Od šumskih biljnih zajednica (Pelcer i dr. 1972) na istraživanom području
prisutne su: Luzulo-Quercetum petreae genistetosumprov. Pelcer, Seslerio-Fagetum
silvaticae, Seslerio-Ostryetum, Luzulo-Fagetum, Pinetum nigre submediteraneum
te kulture crnog bora.


Za samu litološku enklavu s eutričnim kambisolom osobito je karakteristična
zajednica kitnjaka s bekicom, unutar koje su na čistinama podignute
kulture crnog bora.


Na spomenutoj litološkoj enklavi otvorena su 4 pedološka profila na kojima
su istražena morfološka svojstva tla, te su uzeti uzorci za analizu značajnijih
fiziografskih svojstava: tekstura, pH, Corg., N ukupni, karbonati i adsorpcijski
kompleks.


Profili NP 34 i DB 105 otvoreni su u eutričnom kambisolu s pH u vodi između
6,04 i 6,85 i zasičenošću bazičnim kationima u adsorpcijskom kompleksu
po cijelom profilu između 60 - 80 %.


Profil NP 35 otvorenje u distričnom kambisolu, a profil NP 33 u moličnom
kambisolu. Parametar koji najviše ukazuje na diverzitet u fiziografiji i predstavlja
smjernicu za lakšu klasifikaciju upravo je stupanj zasićenosti adsorpcijskog
kompleksa bazičnim kationima. Tako ovi profili pokazuju niski stupanj
zasićenosti bazama u (B)v horizontu, što korespondira i s pH vrijednošću.
Niska pH vrijednost i stupanj zasićenosti bazičnim kationima osobito se
ističe na profilu NP 35 gdje je i C:N pokazatelj najnepovoljniji.


Prema dosadašnjim istraživanjima i ovdje iznesenim novijim rezultatima,
očito je daje pedosfera ove litološke enklave zamjetno anizotropna.
Najrasprostranjeniji je eutrični kambisol, međutim visok je i ukupni udjel
distričnog i moličnog kambisolu te rankera.


Ključne riječi: eutrični kambisol, distrični kambisol, molični kambisol,
paleovulkanski andezit — porfirit, pedofiziografske značajke, adsorpcijski
kompleks


UVOD - Introduction


Litološka podloga, kao izvorište mineralne sastavtom.
S pedogenetskog stajališta matični supstrat se dinice
tla, u najširem smislu naziva se matičnim supstra-ferencira prema fizičkim, kemijskim i mineraloškim
značajkama.
Doc. dr. se. Nikola Pernar, mr. se. Darko Bakšić, mr. se. Andrija Supstrat tla na kršu karakteriziraju vapnenci i doloVranković,
umirovljeni djelatnik, Zavoda za uzgajanje šuma,


miti i njihovi derivati u obliku mlađih sedimentata


Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25,


(kvartarne starosti), proluvijalnog, aluvijalnog, koluvi


10 000 Zagreb
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 26     <-- 26 -->        PDF

N. Pemar, D. Bakšić, A. Vranković: ZNAČAJKE TLA NA F.RUPTIVU SENJSKE DRAGE Šumarski list SUPLEMENT (2003), 23-29
jalnog ili eolskog karaktera, ponegdje kao nevezani, a razlikuje eruptive od stijena vapnenačkodolomitnog i
ponegdje kao vezani klastiti (breče, konglomerati, flišnog karaktera. Eruptivna stijena u potpunosti ulazi
pješčenjaci). U Gorskom kotaru i mjestimično u Lici, u tvorbu tla, bilo kroz detritus ili koru trošenja, pri
nailazi se i na enklave metamorfita. Uzduž krškog čemu je osobito naglašena mineraloška transformacija.
obalnog područja u prekidima se proteže sediment fliš-U Senjskoj Dragi poznat je karakterističan prodor
nog karaktera (pješčenjaci, lapori), a slične pojave sudioritske
magme, koja se ovdje pojavljuje u efuzivnoj
sreću se i u unutrašnjem dijelu krša. formi kao paleovulkanski andezit - porfirit (Taj d e r i


Kroz takvu koru sedimenata i rijeđe metamorfita, Herak 1972). U nekim radovima (Gr ač an in 1931,
na nekoliko mjesta javljaju se prodori eruptiva. Pojava Koch 1933) ovu stijenu nazivaju dijabaznim porfiritakvih
supstrata u razmjeru prostranstva hrvatskoga tom, a kasnije (P e 1 c e r et al. 1972, M a m u ž i ć et al
krša točkastog je karaktera. Usprkos tomu, njihova po1973)
amfibolskim porfiritom. Prema dosadašnjim
sebnost i kontrasnost u odnosu na pretežito dolomitno-spoznajama (Wessely, 1876, Gračanin, 1931,
vapnenačko okruženje zaslužuje posebnu pozornost. Pelcer et al. 1972, Vranković, 1974) ovu bioloOva
posebnost ističe se ponajprije u pedogenezi i fizio-šku enklavu karakterizira tlo specifičnih svojstava u
grafskim svojstvima tla. Tu se misli na brzinu i način odnosu na tlo povrh okolnih sedimenata. Wessely
trošenja stijene, na mineraloški i kemijski karakter pro(
1876) navodi da je ovaj prodor elipsastog oblika,
mjena u tom trošenju, na razmjere njenog ulaska u miduljine
1900 i širine 1500 m. Isti autor ističe daje ovo
neralnu sastavnicu tla te konačno na fiziografska (oso"
provalno kamenje poput pistaća zeleno, sitnozrno, i
bito kemijska) svojstva tla. sastoji se pretežice od rogovače, zatim plagioklasa, a


manje od magnetovke". Ono stoje u pedološkom smi


Trošenje vapnenaca i dolomita karakterizira otapa


slu vrlo bitno, naglašava da se "ovo kamenje rastraša


nje karbonatne osnove i polagano nakupljanje netopi


lasno i često vrlo brzo u plodnu ilovinu, koja se od vap


vog reziduuma. Kod karbonatnih klastita takvo troše


nenačke crljenice razlikuje svojom žutosmeđom maš


nje varira ovisno o količini karbonata te eventualno o


ću i manjom žilavišću" te da se takva stijena u potpu


kvaliteti karbonatnog veziva, a kod nekarbonatnih o


nosti pretvara u tlo.


strukturnoteksturnim značajkama te značajkama veziva.
Sedimenti se u trošenju osobito razlikuju u stupnju U ovom radu želi se što bolje upoznati svojstva
detritacije, pri čemu u pedogenezu ulaze pretežno statla/
tala ove litološke enklave.
bilni sekundarni minerali. Upravo takva pojava bitno


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA I METODE RADA - Research methods and area


U vršnom dijelu Senjske Drage, podno prijevoja po zelenoj ili mrljasto-zelenoj boji, a na starijem lomu
Vratnik (si. 1) iz karbonatnog sedimenta strši porfirit po crvenosmedoj, žutozelenoj ili crnoj boji.
kojega se na zasjeku jozefmske ceste može lako uočiti


^ % e %


822
MajorijaVi \
^ NP35 CT^ tvratnik ,,, ´
|?"j/!\ %»° V
/ ´ DB105 ti J a j 7
^M / a —NP34 (
G. Lopci// V*.*-´ \Pjukanić\

saSs*
Đ. Lopci JIQJM4 L
S°o\
\ 300^3 1 NP33 \
´ ´]
^ JM7
^Bk ^lis8i6M
D VH
i\ 3
S°°
I
I Ladinički diploporni vapnenac
Amfibolski porfirit
\ V: r-y ii
I Kamičkc naslage - crveni lapori
i Norički dolomit
\ 1 Vapnenci i dolomiti u izmjeni
Di luvijalni nanos


Slika 1. Geološka karta (prema Koch F.) s ucrtanim pedološkim profilima


Figure 1 Geological map (acording Koch F.) with markedpedologieal profiles
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 27     <-- 27 -->        PDF

N. Pernar. D. Bakšić, A. Vranković: ZNAČAJKE TLA NA ERUPT1VU SENJSKE DRAÜE Šumarski list SUPLKMKNT (2003). 23-29
Prema istraživanju Maric a (1936) sastav ove stijene
je sljedeći (oksidi u %):


Si02 A1203 Fe203 FeO MnO


59,83 18,33 3,83 1,64 0,05


Prema dosadašnjim spoznajama evidentno je daje
ista na prijelazu između neutralnih i kiselih stijena. Na
ovom supstratu razvijen je pretežno eutrični kambisol,
ali u manjim enklavama smeđe tlo je slabo zasićeno
bazama i odražava svojstva distričnog ili moličnog
kambisola. U razvojnoj seriji s ovim tlima još se ovdje
nalazi i ranker, a u toposekvenci i koluvij.


Unutar ove enklave pojavljuje se manja kapa srednje
trijaskog (ladiničkog) diplopornog vapnenca. Takav
vapnenac javlja se u elipsastom obliku i na širem
području Majorije, uz sjeveroistočni rub porfirita. Na
ovoj stijeni dominira kalkokambisol.


Uz navedeno, ova litološka enklava okružena je gotovo
u potpunosti uskim plastom karničkih naslaga (šareni,
pretežno crveni lapori, konglomerati i pješčenjaci),
na koje se dalje nastavlja plašt gornjotrijaskih (noričkih)
dolomita (Koch 1933, Pel cer et al. 1972).
Ove stijene trošenjem produciraju karbonatni detritus,
koji je pretežno sastavnica profila rendzine i karbonatnog
koluvija ili pak skeletnog kalkokambisola. Pješčenjaci
i konglomerati više su zastupljeni u južnom i jugozapadnom
dijelu plašta klastita, a na njima se javlja
pretežito distrični kambisol.


Prema podacima meteorološke stanice Sv. Mihovil
iz razdoblja 1927-1940. god. srednja god. temperatura
ovog područja iznosi 9,3 "C, a godišnji padalinski
srednjak je 1734 mm. Dominantnu ulogu u karakteru
klime Senjske Drage ima bura. Prema Köppenovoj
klasifikaciji (Pelcer i dr. 1972) ovo područje karakterizira
kontinentalna varijanta mediteranske klime
(Cfsax").


NP33 molični kambisol NP34-cutrični kambisol


mollic cambisol eutric cambisol


Ti02 MgO Na20 K20 CaO p2o5
0,27 2.97 5,62 2,48 2,56 0,10


Reljef ovog dijela Senjske Drage uvjetovan je i
geološkim procesima i litološkom građom. Tereni izgrađeni
iz eruptiva i pješčenjaka imaju blaže, zaobljene
forme reljefa. Zbog vodonepropusnosti ovih stijena, na
pojedinim strmijim lokalitetima jače je izražena erozija
i trošna stijena izbija na površinu. Uokolo enklave jako
strme i vrletne padine karakteristične su za dolomite, a
vapnenački tereni odlikuju se velikom stjenovitošću i
kamenitošću površine.


Što se tiče vegetacije, većinu ovog područja karakterizira
šumska vegetacija, a tek je manji dio područja
u Majoriji, Lopcima i Tukanićima u poljodjelskom načinu
korištenja. Od šumskih biljnih zajednica (Pelcer
i dr. 1972) na istraživanom području prisutne su: Luzulo-
Quercetum petreae genistetosum prov. Pelcer, Seslerio-
Fagetum silvaticae, Seslerio-Ostryetum, Luzulo-
Fagetum, Pinetum nigre submediteraneum te kulture
crnog bora.


Za samu litološku enklavu s eutričnim kambisolom
karakteristična je osobito zajednica kitnjaka s bekicom,
unutar koje su na čistinama podignute kulture crnog
bora. O uspjevanju borove kulture na ovom staništu
(kultura "Tukanići") piše I v a n č e v i ć (1978).


Otvorili smo 4 pedološka profila (si. 1 i 2) na kojima
smo istražili morfološka svojstva tla, uzeli smo
uzorke i analizirali značajnija fiziografska svojstva. pH
je izmjerena u suspenziji tla u vodi te u 0,01 M CaCf,
organski ugljik (humus) određen je bikromatnom metodom,
karbonati Scheiblerovim postupkom, ukupni N
Kjeldahlovim postupkom, adsorpcijski kompleks po
Kapenu, a tekstura pipet metodom.


NP35-distrični kambisol DB 105 - eutrični kambisol


dvstric cambisol eutric cambisol


Slika 2. Pedološki profili s označenim horizontima


Figure 2 Pedologicalprofiles with marked soil horizons
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 28     <-- 28 -->        PDF

26
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 29     <-- 29 -->        PDF

N. I´enuir. [). liakšic. A, Vrankovic: ZNAČA.IKK I LA NA ERUPT1VU ShNJSKll DRAÜH Šumarski list SUPLI.MI.Nr [2003). 23-20
FIZIOGRAFSKA SVOJSTVA TLA - Physiographic soil properties


Prema pojednostavnjenom prikazu Vrankovića
(1974), tlo razvijeno na eruptivu u Senjskoj Dragi duboko
je do 80-ak cm, a kako se matični supstrat lomi i
troši u detritus ekološka dubina tla je često (na manjim
nagibima) i veća. Navodi daje tlo pretežno skeletoidno
od same površine, a prevladavajući strmi nagibi uzrok
su pojavi karbonata translociranih iz viših karbonatnih
materijala.


U pedološkim istraživanjima M artinović a (u:
Pelcer et al., 1972) značajnija pojava distričnih kambisola
u arealu eruptiva pripisuje se dodiru ovog suspstrata
sa susjednim biološkim članom, osobito u jugozapadnom
dijelu areala, a to su pješčenjaci i konglomerati
s ulošcima detritičnih vapnenaca gornjeg trijasa.


Dominantno tlo povrh eruptiva je eutrično smeđe
tlo. Analitički podaci pokazuju da se ovo tlo ektomorfološki
ističe vrlo niskom stjenovitošću, osim na strmijim
nagibima gdje se zbog erozije održava tlo u pretežito
nižem evolucijskom stadiju (ranker). Zbog strmih
nagiba nerijetko se na površini susreću veći blokovi
stijena odvaljenih na višim položajima. U borovim sastojinama
mineralna osnova tla prekrivena je s 3-10 cm
moćnim organičnim horizontom, s 1-, f- i h- podhorizontima.
U sastojini kitnjaka ovaj horizont dosiže debljinu
od 2-4 cm.


Endomorfološki, u površinskom dijelu tla zamjetan
je tamnosivi humusnoakumulativni ohrični horizont. U
teksturnom smislu to je najčešće sitnopjeskovita
ilovača, odnosno ilovača (tab. 1). pH vrijednost izmjerena
u suspenziji s vodom je između 6 i 6,9, a u 0,01 M
CaCh između 5,2 i 6,0. Tlo je u ovom horizontu jako
humusno, ali slabo do osrednje opskrbljeno ukupnim
dušikom. Posljedica toga je C:N veći od 20. Po tomu se
ističe profil NP 35, kod kojega je ovaj odnos 44. Prema
Mart i no vicu (u: Pelcer et al., 1972) to očito ukazuje
na tendenciju razvoja nepovoljnih oblika humusa,
kao i nizak sadržaj mineralnih oblika dušika. Za navedeni
profil potrebno je istaći daje otvoren na vrlo strmom
nagibu (tab. 1), te ga karakterizira i bočno premještanje
pjeskovitog mineralnog materijala. Bočna
translokacija, zajedno s biološkom aktivnošću, povezuje
se s jedva zamjetnim sadržajem zcmnoalkalnih
karbonata u čitavom profilu. U kambičnom horizontu
cutrični kambisol je žuto smeđe boje (si. 2), ovisno o


ZAKLJUČCI


Prema svim dosadašnjim istraživanjima očito je da
na porfiritu Senjske Drage dominira eutrično smeđe
tlo, na najstrmijim položajima je eutrični ranker, a na
zaravnjenim platoima, osobito na dodiru s trijaskim
konglomeratima i pješčenjacima, distrično smeđe tlo te
molično smeđe tlo. U jarcima i pridancima strmijih na


uvjetima trošenja primarnih minerala. Teksturno to je
pretežito skeletna sitnopjeskovita ilovača ili ilovača.
pH vrijednost je nešto viša nego u A- horizontu. Sadržaj
humusa i dušika očekivano je niži nego u humusnoakumulativnom
horizontu, a C:N odnos uži je od 15.


Stanje zasićenosti adsorpcijskog kompleksa bazičnim
kationima je parametar koji ukazuje na diverzitet u
fiziografiji tla i predstavlja smjernicu za lakšu klasifikaciju.
Tako od 4 otvorena profila (tab. 1) dva profila pokazuju
niski stupanj zasićenosti bazama u (B)v horizontu,
što korespondira i s pH vrijednošću. Niska pH vrijednost
i stupanj zasićenosti bazičnim kationima osobito
se ističe na profilu NP 35. Treba istaći da je u A horizontu
ovog profila C:N pokazatelj izuzetno visok. Prema
navedenim parametrima ova dva profila nisu eutrični
kambisol. NP33 izdvaja se kao molični kambisol
(Driessen i dr. 2001), a NP35 kao distrični kambisol.


Prema dosadašnjim istraživanjima i ovdje iznesenim
novijim rezultatima, očito je daje pedosfera ove litološke
enklave zamjetno anizotropna. Po svemu sudeći najrasprostranjeniji
je eutrični kambisol, međutim visok je
i ukupni udjel distričnog i moličnog kambisola. te rankera.
Za sada imamo podatke samo jednog analiziranog
profila rankera i to je eutrični ranker (tab. 1).


Ovako izraženi diverzitet može se pripisati mozaičnim
primjesama pješčenjaka u rubnom dijelu eruptiva,
ali i činjenici da se radi o neutralnoj stijeni, koja u različitim
uvjetima trošenja ostavlja tlu i vrlo različite količine
bazičnih kationa.


S obzirom na ekološki profil tla pretežno se radi o
srednje dubokim do dubokim tlima. Ovo je povezano s
načinom trošenja eruptiva, gdje dominira grusifikacija,
a i kod prividno litičnog kontakta radi se o pukotinama
u stijeni koje produbljuju sam profil tla.


Najslabiju plodnost ima eutrični ranker na najstrmijim
nagibima. To je skeletno, pjeskovito i plitko do
srednje duboko tlo.


U cjelini, opća plodnost tla ove litološki specifične
enklave je osrednja do vrlo dobra, osobito zahvaljujući
sljedećim atributima: dubina profila - srednje duboko
do duboko; tekstura - pjeskovitoilovasto do ilivasto
(glinovito); sadržaj humusa - jako humusno; zasićenost
bazičnim kationima - često >50 %.


- Conclusions
giba akumuliran je nesortirani skeletni materijal, koji
se pedotaksonomski određuje kao skeletoiđni eutrični
koluvij.


Glavne fiziografske značajke kambisola na porfiritu
u Senjskoj Dragi može se izraziti u sljedećim crtama:
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 30     <-- 30 -->        PDF

N. Pcrnar. D. Bakšić. A. Vranković: ZNAČAJKE TLA NA ERUPTIVU SENJSKE DRAČE
Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 23-29
1.
Sa ekološkog i pedofiziografskog gledišta to su 5. S obzirom na značajke adsorpcijskog kompleksa
srednje duboka do duboka tla; pH vrijednosti i modifikaciji A- horizonta, očito je
2.
U teksturnom smislu radi se o pjeskovitoj ilovači ili da se radi o više tipova srodnih smeđih tala: eutrični
kambisol, distrični kambisol i molični kambisol..
ilovači;


3.
Prema reakciji to je kiselo do slabo kiselo tlo; Opća plodnost tla ove litološke enklave ocjenjuje se
4.
Sadržaj humusa u humusnoakumulativnom horikao
osrednja do vrlo dobra.
zontu je visok, a sadržaj dušika pretežno nizak, što
rezultira C:N odnosom većim od 20;
LITERATURA - References


Driessen, P., J. Deckers, O. Spaargarcn, F. Mamužić, A., A. Milan, B. Korolija, I. BoroNachtergaelc,
2001: Lecture Notes of the vi ć, Ž. M a j c c n, 1973: Osnovna geološka karta
Major Soil of the World. World Soil Source ReSFRJ,
M 1: 100000. Tumač za list Rab (L
ports, 94. FAO, Rome. 337 str. 33-144). Savezni geološki zavod Beograd. 39 str.


Gračanin , M., 1931: Pedološka istraživanja Senja i Marić , L., 1936: Amfibolski porfirit sa Vratnika nad
bliže ikolice. Glasnik za šumske pokuse, ZaSenjom.
Glasnik Hrv. prirod, društva, Zagreb,
greb, 3: 1-52. 41-48.


Ivančević, V., 1978: Posebne namjene šume crnog Pelcer,Z, J. Martinović, A. Milan, 1972: Ekobora
Senjske Drage. Magistarski rad, Šumarski loško-vegetacijskc značajke Senjske Drage i
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 94+26 str. okolice. Radovi, Institut za šumarska istraživa


nja, Zagreb, 20:1-75..


Koch , F., 1932: Geološka karta Kraljevine Jugoslavije
"Senj-Otočac", M 1:75000. Geološki institut Taj der, M., He rak, M., 1972: Petrologija i geologiKraljevine
Jugoslavije, Beograd. ja. Školska knjiga Zagreb, 356 str.


Koch , F., 1933: Tumač za geološku kartu "Senj-OtoVrank
o vić , A., 1974: Tla sekcije Senj 1,M 1:50000
čac". Geološki institut Kraljevine Jugoslavije, (Stručni izvještaj za 1973.). Zavod za pedologiju
Beograd. 16 str. poljoprivrednog i šumarskog fakulteta u Zagre


Mamužić,A.,A. Milan, B. Korolija, I. Boro-bu, 54 str.
vić , Ž. Majcen, 1969: Osnovna geološka karta Vranković , A., 1974: Pedološka karta SFRJ, sekcija
SFRJ, M 1: 100000. List Rab (L 33-144). SaveSenj
1, M 1:50000. VGI Beograd.
zni geološki zavod Beograd. 39 str.


SUMMARY: Research was conducted on pedophysicographic soil properties
above paleovolcanic andesite in Senjska Draga. It is a lithological
enclave (1900 x 1500 m) characterised by soil with specific properties in relation
to soil developed on the surrounding limestones and dolomites.


Forest plant communities (Telcer et al, 1972) in the study area include
Luzulo-Quercetum petreae genistetosum prov. Pelcer, Seslerio-Fagetum sylvaticae,
Seslerio-Ostryetum, Luzulo-Fagctum, Pinetum nigre submediteraneum
and cultures of black pine.


The lithological enclave with eutric cambisol is especially characterised
by the community of sessile oak and woodrush, within whose clearings cultures
of black pine have been established.


Four pedological profiles were opened in this lithological enclave, on
which morphological soil properties were investigated and samples taken for
analyses of important physiographic properties: texture, pH, C org., N total,
carbonates and the adsorption complex.


Profiles NP 34 and DB 105 were opened on eutric cambisol with the pH
value in the water between 6.04 and 6.85 and base saturation 60-80% in the
adsorption complex across the entire profile.


28
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 31     <-- 31 -->        PDF

N. Pcrnar. D. Bakšić. A. Vranković: ZNAČAJKE TLA NA ERUPTIVU SENJSKE DRAGH
Profile NP 35 was opened in dystric cambisol, and Profile NP 33 in mollic
cambisol. The parameter that distinctly indicates diversity in physiography
and provides a guideline for easier classification is base saturation of
adsorption complex. Thus, these profiles show a low degree of base saturation
in the (B)v horizon, which also corresponds with the pH value. Low pH
value and base saturation is particularly evident in Profile NP 35, where the


C:N indicator
is also the least favourable.
According to past research and the latest results presented here, it is evident
that the pedosphere of this lithological enclave is distinctly anizotropic.
Eutric cambisol is the most widespread; however, the total proportion of
dystric and mollic cambisol, as well as ranker, is also high.
Key w o rds: eutric cambisol, dystric cambisol, mollic cambisol, paleovolcanic
andesite -porfirite, pedophysiographic properties, adsorption complex


Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 23-29


(Foto: M Mrkobrad)
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 32     <-- 32 -->        PDF

30