DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 37     <-- 37 -->        PDF

UDK 630* 232.4 + 972 Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 35-40


POŠUMLJAVANJA, SADAŠNJE STANJE I PERPEKTIVE
U GLOBALNOM RAZVOJU


AFFORESTATION, CURRENT SITUATION AND PROSPECTS
IN GLOBAL DEVELOPMENT


Milan ORŠANIĆ*


SAŽETAK: U radu se iznose podaci o globalnom kretanju površina novopodignutih
šumskih kultura, trendovi kod izbora vrsta, kao i namjena te neke
usporedbe s trendovima kod pošumljavnja kod nas. Uočljivo je da se ipak u
svijetu vrši jače obešumljavanje nego podizanje novih šumskih površina. Najveće
površine novopodignutih šumskih kultura podignute su u Aziji. Razlog
tomu je ponajprije jeftina radna snaga, kao i velika potražnja za drvetom.
Kulture se podižu ponajprije kao namjenske, znači poznat je cilj gospodarenja.
U Hrvatskoj u zadnje vrijeme vrlo malo se pošumljava.


Iako godišnje izgori na desetke tisuća priobalnih šuma, pošumljavanja su
vrlo skromna. Izuzetno kvalitetna tla vriština i bujadnica kojih ima preko sto
tisuća hektara uopće se ne pošumljavaju. Ne postoji program na državnoj
razini što će biti s napuštenim poljoprivrednim zemljištem i nekim drugim
zemljištima, koja danas stoje prazna i prepuštena su prirodnoj sukcesiji.


Ključne riječi: Šumske plantaže, pošumljavanje, obešumljavanje,
nove vrste, cilj gospodarenja, bioraznolikost, ophodnja.


UVOD Introduction


Prema FAO procjenama (FRA 2000) godišnje se u kao i podizanja novih šuma. Iako su u mnogim zemljasvijetu
podigne preko 4,5 mil. novih šumskih kultura, a ma uvedene stroge mjere u cilju sprječavanja daljnjeg
od toga preko 3 mil. ha uspješno. FAO definicija za obešumljavanja, trend je i dalje prisutan. Šumski ekošumske
plantaže ili sađene šume je da su to kultivirani sustavi kao najviši i najsavršeniji oblik zemaljske biošumski
ekosustavi osnovani sadnjom biljaka ili sjetvom raznolikosti, zadnjih desetak godina predstavljaju ključsjemena
u procesu pošumljavanja ili umjetne obnove, ni elemenat u zaštiti bioraznolikosti mnogih država.
primarno za produkciju drvne tvari, zaštiti tla i vode ili Upravo iz tih razloga mnoge novopodignute šumske
zaštiti od vjetra. Obično se podižu alohtonim ili autohkulture
predstavljaju zamjenu za prirodne šume, koje su
tonim vrstama gdje je minimalna površina 0,5 ha, krošna
mnogim mjestima ili uništene ili njihove površine
nje drveća pokrivaju minimalno 10 % površine i totalna smanjene do alarmantnih površina.
visina odraslih stabla je veća od 5 m.


U mnogim dijelovima svijeta šumske kulture čine
Prema procjenama u zadnjih desetak godina nestalo glavni izvor drveta te ponegdje preostaje čak i za izje
preko 126 mil. ha šuma, a podignuto je samo 32 mil. voz. Procjenjuje se da površina podignutih šumskih
ha. Uočljiv je veliki nesrazmjer između obešumljavanja kultura iznosi 187 mil. ha. To predstavlja samo 5 % od
ukupno šumskog pokrova na zemlji. Uglavnom, prednjače
zemlje Azije na koje otpada 62 % šumskih kultura.
Od vrsta dominiraju vrste roda Pinus s oko 20%
te Eucalyptus 10 %. Prema namjeni uglavnom dominiraju
industrijske plantaže 48 % (zamjensko industrij


* Doc. dr. se. Milan Oršanić, Šumarski fakultet, Zavod za
sko drvo i celuloza) te neindustrijske plantaže s 26 %.


uzgajanje šuma, p. p. 422, 10 002 Zagreb
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 38     <-- 38 -->        PDF

M. Oršanić: POŠUMLJAVANJA, SADAŠNJE STANJE I PERPEKTIVE U GLOBALNOM RAZVOJU Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 35-40
POVRŠINE PODIGNUTIH ŠUMSKIH KULTURA PO REGIJAMA,
VRSTAMA I GODIŠNJA POŠUMLJAVANJA
Regional forest plantation areas, species and annual plantings


Površine ukupno podignutih šumskih kultura kao i
godišnje pošumljavanje vidljivo je u Tab. 1.


Tablica 1. Godišnja pošumljavanja po regijama i vrstama.


Table I Annual plantation rates and plantation areas by region and species group


Ukupno Godišnje Površine pod određenim rodom (000 ha)
Regija Total Annual Plantation areas by species groups (000 ha)
Region Other Pinus Other Nespecificirano


000 ha 000 ha/god Acacia Eucalypt. Hevea Tectona


Broadleaf. conifer Unspecified


Africa 8 036 194 345 1 799 573 207 902 1 648 578 1985
Asia 115 847 3 500 7 964 10 994 9 058 5 409 31 556 15 532 19 968 15 365
Europe 32 015 5 15 32 000
Nor/Cent.


17 533 234 198 52 76 383 15 440 88 1 297


America
Oceania 3 201 50 8 33 20 7 101 73 10 2 948
South


10 455 509 4 836 183 18 599 4 699 98 23


Americ.
Total 187 086 4 493 8317 17 860 9 885 5716 33 556 37391 20 743 53618


D Tectona
6%
\ 8%


Ostale lis. /
Prema procijeni najviše šumskih kultura je zasađe34%
/
no u Aziji 62 %, Europi 17 %, Sjevernoj i srednjoj


/ \ D Hevea


Americi 9 %, Južnoj Americi 6 %, Africi 4 % i Oceani


10%


ji 4 %, stoje prikazano na grafikonu 1. Na listače otpada
preko 40 % s glavnim rodom Eucalyptus. Na četinjače
otpada 31% s glavnim rodom Pinus. (grafikon 2).


Prema procjeni (FRA 2000) godišnje se podiže oko
4,5 ha, a od te površine na Aziju otpada preko 79 % i
na Južnu Ameriku 11% (grafikon 3).


/ Eucalyptus


Ostale čet. ^ ^
20%


22%


Grafikon 2. Distribucija šumskih kultura po rodovima


Graph 2 Distribution of plantation area by genus


G Oceanija D Afrika
2% 4% Južna Amerika
6% D Oceanija Eu™V* Afrika
1%


0/0


4%


Južna
Amerika
Azija
D Azija


62%


79%


Grafikon 1. Distribucija šumskih površina po regijama


Grafikon 3. Distribucija godišnje podignutih površina


Graph 1 Distribution of forest area by region


Graph 3 Distribution of annual planting area
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 39     <-- 39 -->        PDF

M, Oršanić: POSUMLJAVANJA, SADAŠNJE STANJE I PERPEKTIVE U GLOBALNOM RAZVOJU Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 35-40


NAMJENA I VLASNIŠTO ŠUMSKIH KULTURA
Purpose and ownership of forest planation


Tablica 2. Površina šumskih kultura po regijama, namjeni i vlasništvu


Table 2 Regional plantation areas by purpose and ownership


Ukupno Industrijska namjena Ne industrijska namjena


Regija Nesp.


Total Industrial purpose Non-industrial purpose


Region Unspe


000 ha Public Private Other Unspe. Sub. tot. Public Private Other Unspe. Sub. tot.
Africa 8 036 1 770 1 161 51 410 3 392 2 035 297 611 330 3 273 1 371
371 Asia 115 847 25 798 5 973 27 032 58 803 17 177 17 268 9 145 72 43 662 13381
Eur 13


32015 569 569 9 6 15 31 431


381 ope
Nor/Cent.


17 533 1 446 15 172 118 39 16 775 362 58 16 35 471 287


America
Oceania 3 201 151 14 24 189 2 3 19 24 2 987
South


10455 1 061 3 557 4 827 9 445 251 528 225 1 004 6


Americ.
Total 187 086 30 226 25 876 27 202 5 871 89 175 19 836 18 161 9 772 680 48 449 49 463


Grafikon 4. Vodeće zemlje u podizanju šumskih kultura - postotak
od površine


Graph 4 Leaders in forest plantation development -pecentage
of area


Tablica 3. Namjena kultura prema namjeni i vlasništvu za deset zemlja s najviše podignutih šumskih kultura


Table 3 Plantation puprpose and ownership by reported area for the ten largest plantation development countries


Ukupno Industrijska namjena Ne industrijska namjena


Regija Nesp.


Total Industrial purpose Non-industrial purpose


Region Unspe


000 ha Public Private Other Unspe. Sub. tot. Public Private Other Unspe. Sub. tot.
China 45 083 10182 -26 994 37 176 102 -7 805 -7 907 India
32 578 8258 3 749 -12 007 11 370 8 641 560 -20 571 -
Rusian 17 340 ---------17 340
USA 16 238 1 185 15 053 -16 238 -----Japan
10 682 ---------10 682
Indonesia 9 871 4531 1 228 -5 759 358 3 754 --4 112 Brazil
4 982 --4 802 4 802 --180 -180 Thailand
4 920 850 314 -1 164 1 219 2 537 --3 756 Ukraine
4 425 ---------4 425
Iran 2 284 241 -241 1 938 105 --2 043 Total
187086 30 226 25 876 31 796 89 175 19 836 18 161 9772 -48 449 49463


37
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 40     <-- 40 -->        PDF

M. Oršanić: POŠUMLJAVANJA. SADAŠNJE STANJE I PF.RPEKT1VE U GLOBALNOM RAZVOJU Šumarski list - SUPLF.MENT (2003). 35-40
GLOBALNI TREND, 1980 - 2000 - Global trends, 1980 - 2000


U usporedbi s prijašnjim procjenama u FAO publikacijama
(Fao 1981; FAO 1991), zbog promjene u definiciji
šumske plantaže nisu se prije isticali podaci o
površinama kultura pod rodom Hevea spp. Površine
šumskih kultura su rasle od 17,8 mil.ha 1980. godine,
do 43,6 mil. ha 1990.godine te 187 mil.ha u 2000.godi-


UTJECAJ ŠUMSKIH KULTURA


Potražnja za industrijskim drvetom i celulozom sve
je veća. Prema FAO procjeni (FAO 2000) šumske kulture
čine samo 5% od ukupne površine šuma, dok industrijske
šumske kulture čine manje od 3%. Prema
procijeni šumske kulture trenutno podmiruju 35% potreba
za oblovinom, a procjenjuje se da bi podmirivali
oko 44 % do 2020. godine. Ako se budu ciljano podiza


/


700


600


500


ni. 26 % podignutih kultura nema specificiranu namjenu.
Uočljivo je povećanje kultura za industrijsku namjenu.
1980. godine bilo je 39 %, dok je 2000. godine
48 % kultura imalo industrijsku namjenu.


- Impacts of the forest plantation
lc nove šumske kulture u odgovarajućim ekološkim
zonama, i ako se bude primjenjivalo potrajno šumsko
gospodarenje, moći će se smanjiti pritisak na prirodne
šumske komplekse. U mnogim zemljama proizvodnja
drveta je tolika da značajno zamjenjuje drvo iz prirodnih
sastojina.


1
1
p
p
Kulture
D Prirodne šume


400


300


200-I1 1V


100-ffl


-M
/\ V > EÜP L—P/0
Afrika \zija Europa - Amerik a Oceanija Južna
Rusija Amerika


Grafikon 5. Predviđeni odnos produkcije oblog drveta po regijama iz prirodnih šuma
i kultura
u mil. m


Graph 5 Predicted ratio of regional roundwood supply from natural forests


and plantations


Prema predviđanjima 2020.godine taj odnos bi se još
smanjio (ABRE and Jaakko Poyry 1999). 44 % drveta
dobilo bi se iz šumskih plantaža. Šumske kulture u Novom
Zelandu podmiruju 99 % za industrijskom oblovinom,
u Čileu oko 84 %, dok u Brazilu 62 %. Osim toga,
šumske kulture isto tako pružaju i općekorisne funkcije,
koje još u mnogim zemljama nedovoljno vrednuju. Uz
to šumske kulture služe za borbu protiv širenja pustinja,
absorbciju ugljičnog dioksida, zaštitu tla i vode, rekultivaciju
napuštenih tala, pružanja mogućnosti zaposlenosti
poljoprivrednog stanovništva i dr.


Osim povoljnih koristi koje pružaju šumske kulture,
bez dobrog planiranja i dobrog gospodarenja, podignute
na lošim tlima, neodgovarajućim vrstama/provenijenci


jama uz loš cilj gospodarenja šumske kulture mogu
imati i negativni utjecaj na nekom području. Čest je slučaj
da se sijeku prirodne sastojine i osnivaju kulture,
neopravdano oduzimanje površina lokalnom stanovništvu
gdje se oni snabdijevanju povremeno hranom, ljekovitim
biljem i drugim sredstvima za život. U nekim
slučajevima loše stanište/vrsta i loše uzgojne mjere često
rezultiraju slabim rastom, higijenom, volumnim prirastom
i ekonomskom dobiti.


Negativni utjecaj šumskih kultura briše se činjenicom
da su one resurs totalno obnovljiv i ekonomski,
socijalno, kulturno i okolišno potrajan, samo s mudrim
planiranjem, menadžmentom, korištenjem i marketingom.
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 41     <-- 41 -->        PDF

M. Oršanić: POSUMLJAVANJA, SADAŠNJE STANJE I PERPEKTIVE U GLOBALNOM RAZVOJU Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 35-40
ŠUMSKE KULTURE U HRVATSKOJ - Forest plantations in Croatia


Prema poslovnom izvješću Hrvatskih šuma, 1993.
u Hrvatskoj je podignuto između 70 000 i 80 000 ha
šumskih kultura. Negdje oko 4,8 % od ukupne šumske
površine otpada na šumske kulture. Na listače otpada
3,2 %, a na četinjače 1,6 %. Isto tako na web stranici
w.w.w.hrvatske sume, možemo vidjeti da se u Hrvatskoj
godišnje pošumi oko 1 300 ha. Znajući za podatak
da u Hrvatskoj postoj produktivnog ali ne pošumljenog
zemljišta u površini od preko 300 000 ha, vidimo
da su radovi na pošumljavanju nedovoljni. Poznato je
da godišnje izgori u priobalju preko 10 000 ha šumskih
kultura i različitih degradacijskih stadija autohtone
sastojine, tako daje podatak o novopodignutim kulturama
još porazniji. Sve kulture odlikuje izostanak uzgojnih
radova njege, tako da u starijoj dobi one izgledaju
vrlo loše. Često ni približno ne vraćaju uloženo
vrijeme i novac. Vrlo smo bogati s kvalitetnim šumskim
tlima na kojima sada rastu bujad i vrštine, na kojima
bi s pravilnim odabirom vrsta i uzgojnim tretmanima
vrlo brzo dobili značajno povećanje proizvodnje


J, .
´


ZAKLJUČAK


Nove šumske kulture podižu se na približno 4,5
mil. ha godišnje, dok je stvarni uspjeh nešto manji.
Najviše podignutih kultura je u Aziji i Južnoj Americi.
Prevladavaju listače s 40 %, četinjače s 31 % i ostalo je
nespecificirano. Kulture za industrijsku namjenu
(industrijsko drvo i celuloza) čine 48 %, dok neindustrijsku
namjenu čini 26 % od podignutih kultura. Od
država najviše podignutih kultura imaju Kina i Indija.
Po vlasništvu šumske kulture podjednako su podignute
od države i od privatnog sektora. Zbog sve većeg značenja
prirodnih šuma u smislu očuvanja bioraznolikosti,
šumske kulture imaju sve veće značenje, jer u mnogim
državama u potpunosti zamjenjuju ili u velikom


LITERATURA
Australian Bureau of Agriculture and Resource Economics
ABRE and Jaakko Poyry Consulting.
1999.Global outlok for plantations. ABARE


Reserch Report 99,9. Canberra, ABRE.
Hrvatske šume 1993: Godišnjak u riječi, slici i brojci.
FAO. 1981. Forest Resources Assessment Project 1980.


Rome
FAO. 1998. Forest Resources Assessment Project 1990.
Tropical forest plantation resources. FAO Forestry
Paper No. 128. Rome
FAO. 2001 f. Global Forest Resources Assessment
2000. Main Report. Forestry Paper 140, FAO,
Rome.


Slika 1. Izgled nen egovane šumske kulture


Figure 1 Forest plantaions without forest tending


- Conclusion
djelu zamjenjuju potrebu za drvetom. Vrlo je bitno da
je kod podizanja šumske kulture definirana njezina
ophodnja i cilj proizvodnje, što nije slučaj s našim kulturama
ili se njega ne pridržavamo. Općenito naše podignute
šumske kulture prepuštene su samostalnom
razvoju, bez radova njege, te tek kad dođu u komercijalnu
dob počinju se iskorištavati. Posebno je vidljiv
trend nepodizanja novih šumskih kultura, pogotovo na
kvalitetnim šumskim tlima. Kulture se podižu uglavnom
na opožarenim površinama, i to u puno manjem
obimu nego što svake godine strada od požara.


References
Planted Forests and Biodiversity.2003: IUFRO Occasional
paper 15
W.W.W.Hrvatske šume
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 42     <-- 42 -->        PDF

M. OrSanić: POŠUMLJAVANJA, SADAŠNJE STANJE I PERPEKTIVL U GLOBALNOM RAZVOJU Šumarski list - SUPLHMENT (3003), 35-40
SUMMARY: The paper presents data on global trends in the areas of
newly-established forest cultures, trends in the choice of species and their
purpose, as well as some comparisons with afforestation trends in Croatia. It
may be noted that on the global level, more forests are cut down than new
ones established. The largest areas of newly-raised forest cultures are in Asia,
the reasons for this being cheap labour force in the first place and high
demand for wood. Cultures are raised primarily as purpose forests; in other
words, management goals are determined beforehand. In Croatia, very few
areas have been afforested in recent years despite the fact that tens of thousands
of littoral forests are burnt down every year. Heath and fern-covered
soils of exceptional quality, amounting to over one hundred thousand
hectares, are not being afforested at all. There is no programme on the state
level dealing with abandoned agricultural land and some other lands that are
currently uncultivated and left to natural succession.


Key words: forest cultures, afforestation, new species, management
goal, rotation.


Još jedan pogled na Senjsku dragu danas


(Foto: S. Matić)