DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 43     <-- 43 -->        PDF

UDK 630* 226 Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 41-49


PROMJENA SASTOJINSKOG OBLIKA PRIRODNIM POMLAĐIVANJEM
NA PRIMJERU ŠUMSKE KULTURE CRNOGA BORA
(Pinus nigra Arn.) U SENJSKOJ DRAGI


STAND FORM CONVERSION BY NATURAL REGENERATION A
CASE STUDY IN BLACK PINE (Pinus nigra Arn.)
MONOCULTURE, SENJSKA DRAGA


Igor ANIĆ1


SAŽETAK: Članak donosi rezultate istraživanja obavljenih u sklopu istraživačkoga
projekta pod naslovom "Obnova šuma mediteranskoga područja, s
posebnim osvrtom na listopadne vrste drveća ". Jedan od ciljeva toga projekta
je ispitivanje mogućnosti povećanja udjela listopadnih vrsta drveća u
crnogoričnim šumama mediteranskoga područja.


Istraživanje je obavljeno u 100-godišnjim šumskim kulturama crnoga
bora (Pinus nigra Arn.) na prostoru Gospodarske jedinice Senjska draga.
Postavljena su tri cilja: analizirati prirodni pomladak u sastojinama crnoga
bora, ispitati mogućnost promjene sastojinskog oblika prirodnim pomlađivanjem
i predložiti metodu pomlađivanja.


Pokus je postavljen na uzorku od tri pokusne plohe: u neprorjeđenoj sastojim,
u prorjeđenoj sastojini i na goloj pomladnoj površini. Analizirani su
struktura starih crnoborovih sastojina te vrsta, brojnost, dob, visine i kvalitativne
značajke prirodnoga pomlatka.


Utvrđeno je kako stare šumske kulture crnoga bora na istraženim lokalitetima
Senjske drage imaju karakteristike prijelazne šume. Analize prirodnoga
pomlatka pokazuju kako je moguće obaviti pretvorbu prijelazne u konačnu
šumu hrasta medunca s crnim grabom. Prorjeđivanjem starih crnoborovih
šumskih kultura formiraju se sastojine vertikalnoga sklopa sa zrelim stablima
crnoga bora u glavnoj etaži, bjelogoričnim vrstama u podstojnoj etaži i obiljem
podrasta. Gola pomladna površina sjedne i gusti sklop krošanja neprorjeđene
sastojine crnoga bora s druge strane, onemogućuju pomlađivanje
hrasta medunca. Promjenu sastojinskog oblika prirodnim pomlađivanjem na
istraženim je lokalitetima moguće obaviti primjenom oplodnih sječa na malim
površinama.


Ključne r ij e č i: crni bor (Pinus nigra Arn.), pošumljavanje krša, prirodno
pomlađivanje, prijelazna šuma, konverzija, biološka raznolikost


UVOD - Introduction


Hrvatsko šumarstvo doživjelo je u drugoj polovici 1918. godine nizali su se događaji koji su omogućili


XIX. stoljeća svoj preporod. U razdoblju od 1846. do njegovo kreiranje po načelu potrajnosti (Klepa c
1997): osnutak Hrvatskoga šumarskoga društva (1846),
početak izdavanja Šumarskoga lista (1877), donošenje
Zakona o šumama (1852, 1894), osnutak Gospodarsko-
Doc. dr. se. Igor Anić, Šumarski fakultet, Zavod za uzgajanje


šuma, p. p. 422, 10002 Zagreb šumarskoga učilišta u Križevcima (1860), osnutak Šu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 44     <-- 44 -->        PDF

I. Anić: PROMJENA SASTOJINSKOG OBUKA PRIRODNIM POMLAĐIVANJEM NA PRIMJERU.. Šumarski SUPLIiMF.NT (2003), 41-49
marskc akademije u Zagrebu (1898) te uspostava Kraljevskog
nadzorništva za pošumljavanje krša u Senju
(1878). Tema ovoga članka su rezultati djelovanja toga
Nadzorništva sa šumskouzgojnoga gledišta.


Tijekom 64 godine (1878-1942) djelatnici Nadzorništva
gospodarili su s 95 šumskih kultura i branjevina,
na površini od 10097 ha. Djelovali su na uskom i dugom
priobalnom prostoru od Povila kraj Novog Vinodolskog
na sjeveru, do Sv. Magdalene na jugu (Ivančević
1998). Obavljali su postupke pošumljavanja, popunjavanja,
resurekcije, prirodnoga pomlađivanja, čišćenja,
prorjedivanja, podizanja suhozidova oko šumskih sastojina
te biološko-tehničke postupke s ciljem saniranja bujičnih
tokova. Osnovali su prvi šumski rasadnik i trušnicu
sjemena u nas. U postupku pošumljavanja ponajprije
su upotrebljavali crni bor.


Bio je to pravilan izbor vrste drveća za pošumljavanje.
Naime, šumskouzgojno značenje crnoga bora je


izuzetno veliko. On osvaja razgoljene, kamenite terene,
grebene, glavice i klisure submediteranskoga područja
(Anić 1957). To je jedna od najvažnijih pionirskih
vrsta drveća srednje i južne Europe za pošumljavanje
goleti u visinskome pojasu od hrasta medunca
do termofilne bukve. Šumske kulture crnoga bora
omogućuju regeneraciju tla i prirodne potencijalne vegetacije
(B u s s o 11 i 2002).


Zahvaljujući brizi nekoliko generacija šumarskih
stručnjaka, većina je šumskih kultura i branjevina, koje
je osnovalo Nadzorništvo, do danas ostala sačuvana, ponajprije
od požara i brsta. Tijekom stoljeća te su sastojine
utjecale na količinu i kakvoću prostirke i humusa,
mikroklimu, zaustavile su bujice na strminama Senjske
drage, a počelo je i prirodno pošumljavanje anemohorijom
u njihovu okolišu. Danas zrele crnoborove šumske
kulture na tom prostoru predstavljaju prvorazredni
objekt za istraživanje meliorativnih učinaka.


CILJEVI ISTRAŽIVANJA - Research goals


U članku su prezentirani rezultati istraživanja koja
su obavljena tijekom 2002. godine sa sljedećim ciljevima:
analizirati prirodni pomladak u sastojinama crnoga
bora, ispitati mogućnost promjene sastojinskog oblika
prirodnim pomlađivanjem i predložiti metodu pomlađivanja.


MATERIJAL I METODE
Istraživanje je obavljeno u 100-godišnjoj šumskoj
kulturi crnoga bora (Pinus nigra Am.), na prostoru Gospodarske
jedinice Senjska draga, kojom gospodari Šumarija
Senj. Šumska kultura prostire se na sjeveroistočnom
obodu Senjske drage, između 540 i 678 m n. m.
(Tablica 1). Osnovana je pošumljavanjem, u sklopu aktivnosti
Kraljevskog nadzorništva za pošumljenje krasa
krajiškog područja - Inspektorata za pošumljavanje
krševa, goleti i uređenje bujica. Smještena je u medite-


Tablica 1. Opći podaci o istraživanoj šumskoj kulturi


Table 1 General data for investigated forest culture


Gospodarska jedinica, odjel -Management unit, campt.
Osnova gospodarenja -Management plan
Površina sastojine -Area
Sastojinski oblik -Mixture
Uzgojni oblik, silvigeneza Silvicultural form
Razvojni stadij -Develop stage
Dob -Age
Bonitet staništa -Site quality
Tip tla - Soil type
Nadmorska visina -Altitude
Izloženost -Exposition
Nagib -Inclination
Reljef-Relief


Istraživanje je obavljeno u sklopu projekta "Obnova
šuma mediteranskoga područja s posebnim osvrtom
na listopadne vrste drveća". Jedan od ciljeva toga projekta
je ispitivanje mogućnosti povećanja udjela listopadnih
vrsta drveća u crnogoričnim šumama mediteranskoga
područja.


- Material and methods
ransko-montanskom vegetacijskom pojasu (Tri naj stić
1986). U tom su pojasu glavne biljnosociološke
vrste crni grab (Ostrya carpinifoHa) i hrast medunac
(Quercuspubescens), (Vukelić i Rauš 1998). Klimatskozonska
zajednica je šuma hrasta medunca i crnoga
graba (Ostryo-Quercetum pubescentis Ht. 1938).
Sastojina pripada uređajnom razredu crnoga bora.
Ophodnja iznosi 80 godina. Propisana je njega prorjeđivanjem
intenziteta 11 %. Prorjeda je obavljena 1997.


Senjska draga, 33


1998-2007


38,34 ha


čista sastojina crnoga bora — pure black pine stand


visoki, šumska kultura -high


stara sastojina -old


100 god. -years


IV


smeđe tlo na vapnencu -Cambisol on limestone


540-678 m n. m.


sjeverozapadna


5-25°


zaravan koja se postupno uzdiže -Plateau
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Anić: PROMJENA SASTOJ1NSKOG OBLIKA PRIRODNIM POMLAĐIVANJEM NA PRIMJERU.. Šumarski list SUPLEMENT (2003). 41-49


i 1998. godine u jednom dijelu sastojine. Drugi dio
ostao je neprorjeden, dok je između sastojine i šumske
ceste očišćena svijetla pruga tj. formirana gola pomladna
površina. Tako je sastojina postala pogodan objekt
za ovo istraživanje.


Pokus je postavljen na uzorku od tri pokusne plohe.
Ploha 1 postavljena je u neprorjeđenom dijelu sastojine,
a ploha 2 u prorjedenom dijelu sastojine. Obje
su plohe kvadratnoga oblika, dužine stranica 50 m
(2500 m2). Na obje su plohe postavljene dvije podplohe
pravokutnoga oblika, širine 2, a dužine 50 m (ukupno
200 m2). Prva podploha udaljena je 15 m od lijevog,
a druga 15 m od desnog brida plohe. Ploha 3 položena
je na goloj površini tj. na svijetloj pruzi koja se pruža


od ruba sastojine do šumske ceste. Pravokutnog je
oblika s dužinama stranica 2 i 50 m (100 m2).


Na plohama 1 i 2 obavljena je totalna klupaža stabala,
čiji je prsni promjer veći od 3 cm, uz razvrstavanje po
vrstama drveća i etažama. Korištena je biološko-gospodarska
klasifikacija stabala. Izmjeren je uzorak visina
crnoga bora, crnoga jasena i crnoga graba kako bi izradili
visinske krivulje i lokalne tarife. Na podplohama
ploha 1 i 2 te na plohi 3 izmjerena su stabla, čiji je prsni
promjer manji od 3 cm. Razvrstavana su po vrstama drveća
te visinskim klasama širine 25 cm. Utvrđena je
brojnost ponika i podrasta u razvojnim stadijima pomlatka
i mladika. Odsjecanjem pri tlu i brojanjem godova
ustanovljena je dob razvijenih primjeraka podrasta.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Research results


Uvid u strukturu istraživanih sastojina i njihovu biološku
sliku daju Tablice 2 i 3. U Tablici 2 prikazana je
struktura neprorjeđene sastojine u kojoj je postavljena
pokusna ploha 1. Sastojina je gusta. Na pokusnoj plohi
utvrđeno je kako ima 466 stabala s temeljnicom u iznosu
od 16,25 m2 i obujmom od 120,43 m\ Preko 90 %


obujma raspoređeno je na stablima crnoga bora, pa sastojinu
smatramo čistom cmoborovom. Većina je stabala
crnoga bora raspoređena u glavnoj etaži sastojine. Nekoliko
je primjeraka stisnuto u nuzgrednoj etaži, a
samo su pojedina stabla izlučena u podstojnu etažu.
Suhih borovih stabala nismo pronašli. Distribucija


Tablica 2. Struktura sastojine na pokusnoj plohi 1 (neprorjedena ploha)


Table 2 Stand structure on plot 1 (unthinnedplot)


Vrsta drveća


Tree species


Pinus nigra
Fraxinus ornus
Ostrya carpinifolia
Quercus pubescens,
Ulmus sp., Acer sp.
Ukupno -Total
Poha


Per ha


Glavna etaža N uzgredna etaža Postojna etaža Ukupno
Dominant layer Supressed layer Underwood Total
N G V N G V N G V N G V
197 14,81 112,80 13 0,43 3,26 2 0,04 0,27 202 15.28 116,33
6 0,13 0,62 193 0,37 1,18 199 0,50 1,80
3 0,03 0,18 35 0,10 0,44 38 0.13 0,62
7 0,19 1,41 10 0,05 0,27 17 0,24 1,68
197 14.81 112.80 29 0.78 5,47 240 0,66 2,16 466 16,25 120,43
788 59,24 451,20 116 3,12 21,88 960 2,64 8,64 1864 65,00 481,72


crnoborovih stabala ima opseg od 10 do 48 cm prsnoga brojne bjelogorične vrste, ponajprije crni jasen, crni
promjera. Srednje plošno stablo ima prsni promjer u izgrab
te nešto hrasta medunca, brijesta i mukinje. Najnosu
od 31 cm. brojniji je crni jasen koji dominira u podstojnoj etaži


Stavimo li u odnos brojnost vrsta sastojina je mjesastojine.
Na njegova stabla otpada 43 % svih stabala
šovita. Pod glavnom etažom crnoga bora uspijevaju na pokusnoj plohi. Nekoliko stabala bjelogoričnih vrs-


Tablica 3. Struktura sastojine na pokusnoj plohi 2 (prorjeđena ploha)


Table 3 Stand structure on plot 2 (thinnedplot)


Vrsta drveća


Tree species


Pinus nigra
Fraxinus ornus
Ostrya carpinifolia
Sorbus sp.,Acersp.
Ukupno -Total
Po ha - Per ha


Glavna etaža Nuzgredna etaža
Dominant layer Supressed layer
N G V N G V
164 10,16 70,35 4 0,13 0,90
3 0,03 0,11
164 10.16 70,35 7 0,16 1,01
656 40,64 281,40 28 0,64 4,04


Postojna etaža Ukupno
Underwood Total
N G V N G V
168 10,29 71.25
306 0,42 1.07 309 0,45 1,18
174 0,26 0.71 174 0,26 0,71
6 0,01 0,18 6 0,01 0,18
486 0,69 1,96 657 11,01 73,32
1944 2,76 7,84 2628 44,04 293,28
43
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 46     <-- 46 -->        PDF

I. Anić: PROMJENA SASTOJINSKOG OBLIKA PRIRODNIM POMLAĐIVANJEM NA PRIMJERU... Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 41-49
taje uraslo pod krošnje borova, u nuzgrednu etažu sas-Sastojina ima obujam od 73,32 m3 i temeljnicu od
tojine. Riječ je o nekoliko primjeraka crnoga jasena, 11,01 m2. Na stablima crnoga bora raspoređeno je 97 %
crnoga graba, hrasta medunca i javora. Zbog dugog bo


ravka u zasjeni ova su stabla deformirane krošnje, malodrvna
i zakrivljena debla.


Struktura prorjeđene sastojine prikazana je u Tablici
3. Ova je sastojina gušća od prethodne jer je na pokusnoj
plohi ustanovljeno 657 stabala. Razlog tomu je
bujan razvoj podstojne etaže nakon postupka prorjedivanja.
Njegom je prorjeđena glavna etaža, uklonjena je
većina borova i bjelogoričnih vrsta iz nuzgredne etaže
te pojedini primjerci crnoga bora u podstojnoj etaži. To
je izazvalo intenzivnije osvjetljenje donjih slojeva sastojine
i bujan priljev bjelogoričnih vrsta u podstojnu
etažu. U toj je etaži utvrđeno 74 % svih stabala u sastojim.
Ponajprije su to crni jasen i crni grab. Zabilježeno
je nekoliko primjeraka mukinje i javora. Na ovoj pokusnoj
plohi u mjerenome dijelu sastojine nije utvrđen
hrast medunac.


Tablica 4. Odnos strukturnih elemenata po etažama sastojina


Table 4 Relations beetween elements of structure as to standPloha Glavna etaža
Plot Dominant laver
N 1 42%
(kom/ha) 2 25%
G 1 91 %
(m7ha) 2 92%
V 1 94%
(mYha) 2 96%


Analizu mladoga naraštaja obavit ćemo na sve tri
pokusne plohe uz pomoć Grafikona 1 i 2 te Tablice 5.


50000
45000
40000
35000


3


Ä


30000
25000


r3


20000


=


15000
10000
5000 1] 0#


obujma. Distribucija crnoborovih stabala ima nešto uži
opseg nego na prethodnoj plohi: od 12 do 42 cm prsnoga
promjera. Srednje plošno stablo ima prsni promjer u
iznosu od 28 cm.


U Tablici 4 prikazani su postotni udjeli temeljnih
strukturnih elemenata po etažama istraživanih sastojina.
Jasno se uočava okomiti sklop obiju sastojina. Gornji
sloj tvore stara stabla crnoga bora. Raspoređena su
u glavnoj etaži, a tvore preko 90 % sastojinske temeljnice
i obujma. Donji sloj tvori podstojna etaža u koju je
mjestimice urastao podrast bjelogoričnih vrsta. Ovome
sloju pripada 52 % stabala na prvoj odnosno 74 % stabala
na drugoj pokusnoj plohi. Nuzgredna etaža donekle
je izražena samo kod prve pokusne plohe. Na drugoj
plohi ona je uklonjena prorjedom.


layers


Nuzgredna etaža


Supressed layer


6%
1%
5%
1%
5%
1%


Postoj na etaža Ukupno
Underwood Total
52% 100%
74% 100%
4% 100%
7% 100%
1% 100%
3 % 100%


Treba napomenuti kako se radi o prirodnome pomlatku,
uglavnom iz sjemena. Može se zaključiti kako je


—D


Fraxinus Ostrya


Quer. pub. Acer sp. Sorbits sp. Total


carp.


12050 2400 1350 350 1400 17550
D Ploha 2 13000 WI5II 1450 -0 1250 21800


I Ploha 1


Ploha 3 27200 2900 10700 3100 43900
Grafikon 1. Distribucija ponika i pomlatka na pokusnim plohama po vrstama drveća


Graph 1 Distribution of seedlings and young growth on exp. plots as to tree species
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 47     <-- 47 -->        PDF

I. Anić: PROMJENA SASTO.IINSKOG OBLIKA PRIRODNIM POMLAĐIVANJEM NA PRIMJERU... Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 41-49
mladi naraštaj brojnošću najmanje zastupljen pod gustim
sklopom neprorjeđene sastojine (ploha 1), dok je
najbrojniji na svjetloj pruzi (ploha 3).


Na plohi 3 pomladile su se ponajprije pionirske odnosno
prijelazne vrste drveća (crni jasen, crni grab,
mukinja). Pomlađenje hrasta medunca slabije je na
plohi pod gustim sklopom neprorjeđene sastojine (ploha
1) i na svijetloj pruzi (ploha 3). Medunac se najbrojnije
pomladio na plohi na kojoj je sklop privremeno
progaljcn prorjedom (ploha 2). Crni bor se ne pomlađuje,
dok brojnost javora opada od plohe 1 gdje je najbrojniji,
do plohe 3 gdje nije ustanovljen.


70(10


Dodatne spoznaje o prirodnome pomlađivanju na
pokusnim plohama dobijamo ako analiziramo distribuciju
ponika pojedinih vrsta drveća. Iako su rezultati
jasniji ako se pojava i preživljavanje ponika prate u
nizu godina, iznijet ćemo stanje koje je zatečeno 2002.
godine (Grafikon 2). Ustanovljene su zakonitosti slične
onima u analizi distribucije pomlatka. Ponik je najbrojniji
na svjetloj pruzi (ploha 3). Ponik pionirskih
vrsta najbrojniji je na plohi 3, a hrasta medunca na plohi
2. Brojnost ponika crnoga jasena i mukinje raste od
neprorjeđene sastojine do svjetle pruge. Ponik crnoga
bora nije ustanovljen ni na jednoj pokusnoj plohi.


Grafikon 2. Distribucija ponika po pokusnim plohama


Graph 2 Distribution of seedlings as to exp. plots


Grupiramo li pomladak u tri skupine: do 75 cm visijeg
pomlatka) i iznad 150 cm visine (stabla u razvojne
(stabla u razvojnom stadiju mlađeg pomlatka), od nom stadiju mlađeg mladika) dobijemo distribuciju
75 do 150 cm visine (stabla u razvojnom stadiju starikoja
je prikazana u Tablici 5.


Tablica 5. Analiza pomlatka po grupama visinskih klasa


Table 5 The young growth analysis as to height classes groups


Visina


Ploha


Height


Plot


cm


-75


1 76-150
150-
75


2 76-150
150-
75


3 76-150
150


Fraxinus
ornus


7050
2000
1000
7400
1400
1650
12700
7000
4300


Quercus Ostrya
pubescens carpinifolia
kom/ha; pcs/ha


1650 750
50 200
0 150
4750 750
100 300
0 350
1400 1800
400 2800
0 4500


Acer Sorbus Ukupno
sp. sp. Total


150 1200 10800
200 200 2650
0 0 1150
50 850 13800
0 100 1900
0 0 2000
0 2000 17900
0 600 10800
0 0 8800
45
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 48     <-- 48 -->        PDF

I. Anić: PROMJENA SASTOJINSKOG OBLIKA PRIRODNIM POMLAĐIVANJEM NA PRIMJERU... Šumarski list -SUPLEMENT (2003). 41-49
U neprorjedenoj sastojini, pod gustim sklopom kroljivo
je kako do razvojnoga stadija starijega mladika i
šanja crnoga bora (ploha 1), najbrojniji je mladi pomlauraštanja
u podstojnu etažu sastojine dospiju crni jasen
dak. Brojnost biljaka starijega pomlatka i mlađega i crni grab. Hrast medunac, javor i mukinja nisu zabimladika
opada prema svjetloj pruzi (ploha 3). Zanim-lježeni u pomlatku iznad 150 cm visine.


RASPRAVA


Rezultati istraživanja omogućuju nam usporedbu:
a) strukture 100-godišnjih šumskih kultura crnoga bora
prije (ploha 1) i nakon prorjede (ploha 2)
b) prirodnog pomlađivanja na tri pomladne površine:
pod gustim sklopom neprorjeđene šumske kulture
crnoga bora (ploha 1), pod privremeno prekinutim
sklopom prorjeđene šumske kulture crnoga bora
(ploha 2) te na goloj pomladnoj površini (ploha 3).


Iz rezultata istraživanja razvidno je kako stare, 100godišnje
šumske kulture crnoga bora, na istraženom lokalitetu
danas imaju značajke prijelazne šume. Riječ je
vrsti šumske sastojine koja se u ontogenetskom razvoju
(Korpe 1 i dr. 1991) nalazi između pionirske i konačne
(klimazonalne) šume. Daje riječ o prijelaznom
obliku šume potvrđuju:


a) dvoslojni raspored stabala u sastojinama
b) razvijena podstojna etaža s vrstama elementima
klimazonalne šume
c) prirodni pomladak vrsta elemenata klimazonalne
šume
d) nepostojanje prirodnoga pomlatka crnoga bora.


Sastojine imaju dvoslojni raspored stabala i okomiti
sklop. Gornji sloj tvore stara crnoborova stabla u glavnoj
etaži, a donji sloj bjelogorične vrste u podstojnoj
etaži. Među bjelogoričnim vrstama dominira crni jasen,
ali i temeljne vrste klimazonalne zajednice ovoga područja:
hrast medunac i crni grab. Podstojna etaža razvijenija
je na plohi 2 jer je prorjedom omogućen veći priljev
svjetla u prostor ispod krošanja glavne etaže. To je
jedini učinak prorjede u prezreloj crnoborovoj sastojini.


Bjelogorične vrste nisu novija pojava pod borovim
krošnjama. To pokazuje uraštanje stabala crnoga jasena,
crnoga graba, hrasta medunca i javora u nuzgrednu etažu.
Pojedini primjerci crnoga jasena imaju prsni promjeru iznosu od 24 i 26 cm. Brojanjem godova pri tlu na nekoliko
primjeraka podrasta crnoga jasena ustanovilismo kako u istraživanim sastojinama opstaju 12 godina.


Rezultati istraživanja pomlađivanja pokazuju kakoje sa šumskouzgojnoga gledišta meliorativni učinak
šumskih kultura crnoga bora na istraživanom lokalitetu
potpun. Prirodni je pomladak brojan i raznovrstan.
Tvori ga pet vrsta drveća. Prirodnoga pomlatka crnoga
bora nema. Ta činjenica ukazuje na progresivnu promjenu
u staništu. Ovi bi se nalazi mogli potkrijepiti pedološkim
i fitocenološkim istraživanjem.


-
--Discussion
Usporedba strukture mladoga naraštaja na tri pomladne
površine potvrđuje dosadašnje spoznaje o utjecaju
sklopa na pomlađivanje pionirskih, prijelaznih i
klimatogenih vrsta drveća. Mladi je naraštaj najbrojniji
na goloj pomadnoj površini, a najmanje ga ima pod neprorjeđenim
sklopom stare crnoborove sastojine. Mladoga
naraštaja hrasta medunca najviše ima pod prorjeđenim
sklopom i to u razvojnom stadiju mlađega pomlatka.
Ostale se bjelogorične vrste pionirskoga i prijelaznoga
karaktera pomlađuju ponajviše na goloj pomladnoj
površini. Gola pomladna površina utjecala je
na nagli rast u visinu, pa su biljke iznad 75 cm visine tu
najzastupljenije.


Prorijeđen sklop na plohi 2 utjecao je na povećanje
brojnosti biljaka mlađega pomlatka, smanjenje brojnosti
starijega pomlatka i povećanje brojnosti biljaka
mlađega mladika. Pomognuto je postupno formiranje
podstojne etaže od jasena i graba, a onemogućen nastavak
pomlađivanja ostalih vrsta (smanjenje udjela medunca
i voćkarica).


Ovakvi rezultati ukazuju kako na istraženom lokalitetu
stare crnoborove kulture treba pomlađivati prirodno,
uz izmjenu sastojinskog oblika. Čistu sastojinu crnoga
bora prirodnim pomlađivanem treba prevesti u
mješovitu sastojinu hrasta medunca, crnoga graba i crnoga
jasena s primjesama javora, mukinje i drugih vrsta
koje pridolaze u klimazonalnoj zajednici.


Rezultati nam omogućuju razmatranje četiri mogu<
ća scenarija:
a) sastojine prepustiti spontanom prirodnom razvoju
b) podržavati sastojine do fizičke zrelosti crnoga bora
uz prorjedivanje
c) sastojine obnavljati čistom sječom
d) sastojine obnavljati oplodnim sječama.


´
Ako sastojine prepustimo spontanome prirodnom
]razvoju za pretpostaviti je kako će se u njima događati
procesi slični onima na trajnim plohama autoktonoga
´crnoga bora u Senjskoj dragi (Tomljanović 2001) i
Nacionalnom parku Paklenica (Rauš i dr. 1995). Postupno
odumiranje stabala crnoga bora uslijed fizičke
:zrelosti i trajno progaljivanje sklopa dovest će do postupnog
formiranja bjelogorične sastojine s elementima
1klimazonalne šume. Sastojinski oblik i razvoj nove generacije
ovisit će o načinu i brzini otvaranja sklopa crinoga
bora. Malo je vjerojatno kako će u konačnoj šumi
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 49     <-- 49 -->        PDF

I. Anić: PROMJENA SASTOJINSKOG OBLIKA PRIRODNIM POMLAĐIVANJEM NA PRIMJERU.. Šumarski list -SUPLEMENT (2003). 41-49
biti izrazitije zastupljen hrast medunac s obzirom na to
kako je uzgojno slabija vrsta. Treba naglasiti kako su
ovi procesi izrazito spori. Treba ih omogućiti na trajnim
plohama, u sastojinama posebne namjene te u nepristupačnim
sastojinama na velikim strminama.


Ako podržavamo razvoj sastojina crnoga bora do
njegove fizičke zrelosti, uz njegu prorjeđivanjem, posredno
ćemo obaviti promjenu sastojinskog oblika. U
ovom kontekstu treba promatrati postupak na plohi 2.
Ipak, ostaje pitanje je li moguće uspješno obaviti ovakav
oblik posredne promjene sastojinskog oblika bez
većih oštećenja bjelogoričnog podrasta prilikom obaranja
i izvlačenja prezrelih stabala crnoga bora. Anić
(1957) se u ovim sastojinama zalagao za reguliranje
smjese i podizanje mješovitih sastojina prorjedom u
korist bjelogoričnih vrsta. Treba ipak imati na umu
kako je njegovo istraživanje obavljeno dok su sastojine
crnoga bora bile 40-tak godina mlađe.


Čista sječa u bilo kojem obliku ne dolazi u obzir jer
onemogućuje pomlađivanje glavne vrste -hrasta medunca
(ploha 3). Osim toga, gola sječa bi na strmim i
erodibilnim padinama Senjske drage brzo pokrenula
regresijske procese.


Proizilazi kako prezrele šumske kulture crnoga
bora na vršnim platoima Senjske drage treba pomlađivati
prirodno, pod zastorom krošanja starih stabala,
oplodnim sječama, na malim površinama, u obliku
krugova. Postupcima na terenu treba prethoditi detaljan
šumskouzgojni plan.


Pomlađivanje uz istodobnu promjenu sastojinskog
oblika treba obavljati uz dobru otvorenost šumskim cestama
i dosljedno rješenim prostornim rasporedom sječina.
Za razliku od oplodnc sječe na velikoj površini,
pomlađivanje sastojine na malim površinama započinje
na međusobno odvojenim pomladnim površinama.


Pomlađivanje započinje progaljivanjem sklopa naplodnim
sjekom na odabranim mjestima gdje je mladi
naraštaj brojan, raznovrstan i vitalan (pomladna jez


ZAKLJUČCI


1.
Iz rezultata istraživanja razvidno je kako stare 100godišnje
šumske kulture crnoga bora na istraženom
lokalitetu danas imaju značajke prijelazne šume. To
potvrđuju dvoslojni raspored stabala u sastojinama,
okomiti sklop s razvijenom glavnom etažom zrelih
stabala crnoga bora i podstojnom etažom bjelogoričnih
vrsta elemenata klimazonalne šume, prirodni
pomladak tih vrsta te nepostojanje prirodnoga pomlatka
crnoga bora.
2.
Sa šumskouzgojnoga gledišta meliorativni učinak
šumskih kultura crnoga bora na istraživanom lokalitetu
je potpun. Prirodni je pomladak brojan i razgra).
Ovo je najosjetljivija faza postupka. Održanje
mladoga naraštaja hrasta medunca ovisi o svjetlosnim
prilikama stvorenima nakon naplodnoga sjeka (Oberlechner
i Vacik 2003, Vacik i Obcriechner
2000). Preliminarna istraživanja o intenzitetu sjekova
obavljana su na primjeru sastojina na otoku Krku
(Matić i dr. 1996). Brojnost, udaljenost i prostorni
raspored pomladnih jezgri ovisit će o šumskouzgojnom
planu pomlađivanja. Prilagođuju se trajanju pomladnoga
razdoblja, količini i kakvoći mladoga naraštaja,
konfiguraciji terena, smjeru proširivanja pomladnih
jezgri, smjeru dominirajućega vjetra i transportnoj
granici. Nakon toga se pomladne jezgre prstenasto proširuju
(naplodnim sjekom, rubnom sječom) i postupno
spajaju. Istodobno sa širenjem pomladnih jezgri treba
obavljati postupke njege pomlatka nakon dovršnog
sjeka i popunjavanja na onim mjestima na kojima su
pomladni sjekovi završeni.


Nova sastojina nastala ovakvim načinom pomlađivanja
sastoji se od jednodobnih grupa mladoga naraštaja
u razvojnim stadijima od pomlatka do koljika.
Crta vrhova krošanja ima blago valovit oblik. Razlika
u dobi grupa mora biti u granicama pomladnoga razdoblja.
Opće pomladno razdoblje ili razdoblje potrebno
za pomlađivanje čitave sastojine može potrajati do
20 godina. Specijalno pomladno razdoblje ili razdoblje
potrebno za pomlađivanje jedne pomladne jezgre ne bi
trebalo trajati dulje od 5 godina.


U slučaju potrebe za umjetnim pomlađivanjem ili
popunjavanjem nedovoljno pomlađenih površina treba
upotrebljavati propisanu količinu sjemena ili sadnica.
Primjerice, za hrast medunac Priručnik za uređivanje
šuma iz 1995. godine preporuča 500-700 kg/ha žira za
sjetvu, 250-450 kg/ha žira za sadnju ili 10000-15000
kom/ha sadnica (Matić 1994).


-
--Conclusions
novrstan. Tvori ga pet vrsta drveća, elemenata klimazonalne
šume.


3.
Usporedba strukture mladoga naraštaja na tri pomladne
površine potvrđuje dosadašnje spoznaje o
utjecaju sklopa na pomlađivanje pionirskih, prijelaznih
i klimatogenih vrsta drveća. Mladoga naraštaja
hrasta medunca najviše ima pod prorjeđenim
sklopom i to u razvojnom stadiju mlađega pomlatka.
Ostale se bjelogorične vrste pionirskoga i prijelaznoga
karaktera pomlađuju ponajviše na goloj pomladnoj
površini.


ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 50     <-- 50 -->        PDF

I. Anić: PROMJENA SASTOJINSKOC1 OBLIKA PRIRODNIM POMLAĐIVANJEM NA PRIMJERU.. Šumarski list SUPLEMENT (2003), 41-49
Prorijeđen sklop na plohi 2 utjecao je na povećanje jinskog oblika. Čistu sastojinu crnoga bora prirodbrojnosti
biljaka u razvojnom stadiju mlađega ponim
pomlađivanjem treba prevesti u mješovitu sasmlatka,
smanjenje brojnosti biljaka starijega potojinu
hrasta medunca, crnoga graba i crnoga jasena
mlatka i povećanje brojnosti biljaka u razvojnom s primjesama javora, mukinje i drugih vrsta koje
stadiju mlađega mladika. Pomognuto je postupno pridolaze u klimazonalnoj zajednici. Postupak treba
formiranje podstojne etaže od crnoga jasena i crnoobaviti
pod zastorom krošanja starih stabala, oplodga
graba. nim sječama, na malim površinama u obliku krugo


va uz prethodno šumskouzgojno planiranje.


Na istraženom lokalitetu moguće je stare crnoborove
kulture pomlađivati prirodno, uz izmjenu sasto-


LITERATURA - References


Anić , M., 1957: Crni boru sjevernom Velebitu. Glasbescens)
in sekundären Schwarzkiefernbestännik
za šumske pokuse 13: 461-508, Zagreb. den (Pinus nigra) im Vinschgau. Allgemeine
Forst- und Jagdzeitung, 174. Jhrg., Heft 12,


Bus sott i, F., 2002: Pinus nigra. U: Pines of Silvicul219-
226.


tural Importance, CABI Publishing, 266-285,
Wallingford, Oxon. Rauš, Đ., Ž. Španjol, Z. Šikić, 1995: Sukcesija


Ivančević , V., 1998: 120. obljetnica osnutka pošume
crnog bora na trajnoj pokusnoj ploi broj 50
sebne senjske šumarske ustanove Kraljevskog u NP Paklenica. U: N. Tvrtković (ur.), Paklenadzorništva
za pošumljenje krasa krajiškog ponički
zbornik 1, Simpozij povodom 45. godišnjidručja
- Inspektorata za pošumljavanje krševa, ce NP Paklenica, 119-128, Starigrad-Paklenica.
goleti i uređenja bujica. Šumarski list Tomlj anović, M., 2001: Razvoj vegetacije crnog
CXXII/11-12: 552-555, Zagreb. bora (Pinus nigra arn.) na trajnoj pokusnoj plohi


Klepac , D., 1997: Hrvatsko šumarstvo u drugoj pobroj
51 - Senjska draga. Diplomski rad, Šumarlovici
XIX. Stoljeća. Šumarski list CXXI/3^: ski fakultet, 40 str., Zagreb.
115-126, Zagreb.


Trinajstić , I., 1986: Fitogeografsko raščlanjenje
Korpel,Š.,J. Penaz,M.Saniga,V. Tesar,1991: šumske vegetacije istočnojadranskog sredozemPestovanie
lesa. Priroda, Bratislava, 472 str. nog područja - polazna osnovica u organizaciji
gospodarenja mediteranskim šumama. Glasnik


Matić , S., 1994: Prilog poznavanju broja biljaka i koza
šumske pokuse, pos. izd. 2: 53-67, Zagreb.


ličine sjemena za kvalitetno pomlađivanje i pošumljavanje.
Šumarski list CXVIII/3-4: 71-79, Vacik, H., K. Oberlechner, 2000: Analysis of
Zagreb. light environments for Downy oak (Quercus pu


Matić, S., I. Anić, M. Oršanić, 1996: Uzgojni zabescens)
at conversion of Austrian black pine
hvati u submediteranskim šumama hrasta me(
Pinus nigra) forests by the use of hemispherical
dunca (Quercuspubescens Willd.). U: Mayer, B. photographs. U: H. Hasenauer (ur.), Forest Eco


(ur.), Unapređenje proizvodnje biomase šumsystem
Restoration: Ecological and economic
skih ekosustava, Šumarski fakultet Sveučilišta u Impacts of Restoration Processes in Secondary
Zagrebu i Šumarski institut, Jastrebarsko, str. Coniferous Forests, BOKU, 399^100, Beč.


343-354, Zagreb. Vukelić i Rauš, 1998: Šumarska fitocenologija i
Oberlechner , K., H. Vacik, 2003: Anwuchserfolg šumske zajednice u Hrvatskoj. Šumarski fakulund
Wachstum von Flaumeichen {Quercus putet,
310 str., Zagreb.


SUMMARY: The article presents the results of research conducted within
a research project entitled "Regeneration of forests in the Mediterranean
area with special emphasis on deciduous tree species". One of the goals of
the project was to investigate the possibility of increasing the proportion of
deciduous tree species in coniferous forests in the Mediterranean.


Research was done in 100-year-old forest cultures of Black pine (Pinus
nigra Arn.) in the Management Unit of Senjska Draga. The three set goals
included analysing natural young growth in stands of Black pine, investigat
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 51     <-- 51 -->        PDF

1. Anić: PROMJENA SASTOJINSKOG OBLIKA PRIRODNIM POMLAĐIVANJEM NA PRIMJERU.. Šumarski list SUPLEMENT (2003), 41-49
ing the possibility of converting the stand form by natural regeneration and
recommending a suitable regeneration method.


The experiment was established in three sample plots: in an unthinned
stand, in a thinned stand and over a bare regeneration area. The structure of
old Black pine stands was analysed, as well as the species, quantity, age,
heights and quantitative properties of natural young growth.


It was found that old forest cultures of Black pine in the studied localities
of Senjska Draga have all the characteristics of a transitional forest. The
analyses of natural young growth indicate the possibility of converting the
transitional into the final forest (climatogenous forest) of pubescent oak with
manna ash and hornbeam. Thinning of old black pine monocultures results in
two-storey stands with mature trees of black pine in the upper storey and an
undergrowth of deciduous species in the lower storey. The bare regeneration
areaon the one hand and a thick crown cover of unthinned stand of black pine
on the other, hinder the regeneration of pubescent oak. Stand form conversion
by natural regeneration in the studied sites can be accomplished by applying
shelterwood cutting over small areas.


Key words: Black pine (Tinus nigra Arn.), karst afforestation, natural
regeneration, transitional forest, conversion, biodiversity


Spomen ploču upraviteljima Kraljevskog nadzorništva - Inspektorata, ispred Uprave šuma Senj, otkrioje Nikica Pleše,
sin zadnjeg upravitelja Vinka Pleše
(Foto: M. Mrkobrad)
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Saw «?
% " i . ´»L *jft-A


V" \ J^P*


v*


\
i t m


*Mp$i


TO


"ih


U


-3 ,.


JI*


%-^-lÄ


HHK*


Sastojina crnoga bora


: ´´-´i -..
*f"
,2sti > -´;
ft /!«Š-V-> s.
vSB$» - ... ´-´;!> "-: -A


*^
j


MS.
I i


* -Sr »"v j;


r -^


X—


i »


Sit,


*


Li* * ;>-#L.-1


*L%*"?´J


(Foto: S. Matić)