DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 53     <-- 53 -->        PDF

UDK 630* 188 + 116 Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 51-64


ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK
ZAŠTITE TLA OD EROZIJE


FOREST VEGETATION ON KARST AS AN IMPORTANT FACTOR
OF SOIL PROTECTION FROM EROSION


Vlado TOPIC*


SAŽETAK: U ovom su radu prikazani rezultati istraživanja utjecaja sastojina
crnoga bora (Tinus nigra Arn.) i alepskoga bora fPinus halepensis Mili.)
na zaštitu tla od erozije prouzročene kišom. Istraživanja su obavljena u slivu
bujice Suvave kod Muca, na pokusnim plohama B4 i Bs, u starim sastojinama
crnoga bora na nagibu od 32° te slivu bujice Rupotine kod Solina na pokusnim
plohama BH i B9, u sačuvanim i opožarenim sastojinama alepskog bora
na nagibu od 28 i 22°. Utvrđene su srednje godišnje vrijednosti površinskog
otjecanja, koje u starim i progaljenim sastojinama crnoga bora s potpuno sačuvanim
humusnim akumulacijskim horizontom, obraslim gustim travnim pokrovom,
na nagibu od 32° (ploha B4), iznosi 15,87 mm/m2 (158,7 m´/ha), s
koeficijentom otjecanja od 0,015 i gubicima tla od 0,0121 t/ha, a u sastojinama
crnoga bora potpunog sklopa i bez travnog pokrova, na nagibu od 32°
(ploha B5), površinsko utjecanje iznosi 28,51 mm/m2 (285,1 m3/ha), s koeficijentom
otjecanja od 0,027 i gubicima tla od 0,0229 t/ha.


U sačuvanim sastojinama alepskoga bora potpunog sklopa, na nagibu od
28° (ploha B8), površinsko otjecanje iznosi 6,88 mm/m2 (68,8 m´/ha), s koeficijentom
otjecanja od 0,0087 i gubicima tla od 0,043 t/ha, a na opožarenoj


´površini na nagibu od 22° (ploha B9) površinsko otjecanje iznosi 37,81
mm/m2 (378,1 m´/ha), s koeficijentom otjecanja od 0,0478 i gubicima tla od
19,927 t/ha.


Ključne riječi: krš, erozija, sliv bujice Suvave, sliv bujice Rupotine,
pokusne plohe B4, B5, BH i By, sastojim crnoga bora, sastojine alepskoga
bora, opožarena površina, oborine, površinsko otjecanje, gubici tla.


UVOD - Introduction
U svijetu se problematici zaštite tla od erozije pribiju
od 1957. do 1961. godine na njima su provedeni
daje veliko značenje, dok je to u našoj zemlji jedno od najsuvremeniji biološko-tehnički melioracijski radovi
zapostavljenih znanstveno-istraživačkih područja. na zaštiti tla od erozije. Na.pokusno-demonstracijskoj
Prvi počeci znanstveno-istraživačkog rada na probleplohi
Abrami kod Buzeta, koja se nalazi na flišu, u slimatici
erozije i zaštite tla na krškom području Republivu
bujice Braćane, uspostavljene su 1969. godine poke
Hrvatske, vežu se za uspostavljanje trajnih eksperikusne
parcele s mjernim instrumentima na kojima se
mentalnih objekata "Abrami" u Istri, "Zrmanja" u poegzaktno
utvrđuju površinska otjecanja i produkcija
dručju rijeke Zrmanje, "Ograde" na Rabu i "Klačine" nanosa, intenzivno od 1969. do 1977. godine kasnije
u selu Hrvače kod Sinja, koje u početku i nisu imale tu nastavljena, ali smanjenim intenzitetom. Plohe na vernamjenu.
Plohe su osnovane 1956. godine, a u razdo-fenskim škriljevcima u Zrmanji i vapnencima na Rabu
brzo su napuštene zbog nedostatka sredstava, dok ploha
Klačine na vapnencima i danas egzistira i znanstve


* Dr. se. Vlado Topić, Institut za jadranske kulture i melioraciju
no je obrađena u dijelu koji se odnosi na melioracijske


krša, Put Duilova 11, 21000 Split
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 54     <-- 54 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJE Šumarski list SUPLEMENT (2003). 51-64
učinke provedenih biološko-tehničkih mjera na zaštiti
tla od erozije i izboru šumskih vrsta, kako autohtonih
tako i alohtonih, pri pošumljavanju krša, kao i njihov
melioracijski učinak u odnosu na pedosferu (Topić,
1982, 1988, 1990, 1992, 1997, 1999). Na plohi nisu uspostavljene
pokusne parcele i potrebni mjerni instrumenti
za merenje erozije na licu mjesta, a za mjerenje
erozije na razini sliva, pokusni objekt nema uvjete jer
ne obuhvaća čitavo slivno područje, a ušće bujice nije
prikladno za hidrometrijski profil, tj. ne postoji preljev
za limnigrafsko praćenje protoka i pronosa nanosa.
Imajući u vidu sve te razloge, Odjel za šumarstvo Instituta
za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu osnovao
je 1971. godine trajne pokusne plohe s mjernim
instrumentima u slivu bujice Suvave, na kojoj se prati i
erozija na razini sliva.


Plohe se nalaze na različitim nagibima, različitih su
geoloških i pedoloških karakteristika i različitog biljnog
pokrova. Istraživanja su proširena i na šume hrasta
crnike i alepskoga bora u eumediteranskom krškom
području. Rezultati dosadašnjih istraživanja objavljeni
su u više radova (Jedlowski i dr. 1975, Topić
1987; Topić i Kadović 1991; Topić 1995,1996,
2000, 2001). Problematikom biološke sanacije erozije
bavili suše Vi đakovi ć i dr. (1981, 1984), Gr ač an i
dr. (1991), Komlenović i dr. (1992), Mičetić
(2000) i dr. Posljednjih godina sve je više radova kod
nas i u svijetu posvećenih ulozi vegetacije, posebno šume,
na hidrološki režim, bilo da se radi o zaštiti ili isko


rištavanju vodnih resursa. Proučavaju se utjecaji šume
na otjecanje oborinskih voda, zadržavanje oborina u
krošnjama drveća i upijanje vode preko šumskog listinca
i rahlog i propusnog šumskog tla (Prpić i dr.
1994, 1997, Martinović 1997, Vrbek 1998,
Starčević 2000; Prpić 2001, 2003; Matić 2003,
Milković i dr. 2003 i dr.).


U ovom se radu iznose rezultati istraživanja utjecaja
sastojina crnoga bora, sačuvanih i opožarenih sastojina
alepskoga bora, koje se nalaze na različitim nagibima, a
različitih su klimatskih i edafskih uvjeta, na površinsko
otjecanje oborinskih voda i zaštitu tla od erozije.


Rad posvećujem 125. Obljetnici osnutka Kraljevskog
nadzorništva za pošumljavanje krasa krajiškog
područja - Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti
i uređenje bujica u Senju, naše najstarije posebne šumarske
krške ustanove (1878-2003), koja je u svojem
neprekidnom djelovanju od 1878. do 1942. godine postigla
izuzetne rezultate. Osim pošumljavanja kao osnovne
djelatnosti, radi na saniranju mnogih Podvelebitskih
bujica, i to ponajprije Senjske drage. Osim pošumljavanja
sliva, u koritu ove bujice i nekih njenih
pritoka izveden je potpuni sustav pregrada, pragova i
obaloutvrda, tako da se ona može smatrati gotovo potpuno
smirenom. Po tome se uspješno izvedeno saniranje
Senjske drage može smatrati najvećim projektom
zaštite od bujica na području krša cijeloga Sredozemlja
(Ivančević 2003).


PRIRODNA OBILJEŽJA KRSKOG PODRUČJA I STANJE EROZIJE
Natural characteristics of Karst area and the state of erosion
2.1. Prirodna obilježja krškog područja - Natural characteristics of Karst area


U svrhu što boljeg sagledavanja erozije na mediteranskom
krškom području Republike Hrvatske, iznosimo
osnovne prirodne karakteristike ovoga područja od
kojih najvećim dijelom erozija i ovisi. To su svakako
geološka podloga i tlo, reljef, klima i biljni pokrov.


Geološki sastav i tlo bitni su čimbenici koji utječu
na erozijske procese na kršu. Mediteransko krško područje
Hrvatske najvećim je dijelom izgrađeno od čistih
i tvrdih vapnenaca, otpornih i vrlo propustljivih stijena,
koje pokrivaju 80 % površine toga područja, i na kojima
je vodna erozija slaba. Međutim, ove stijene bile su prekrivene
tankim zemljišnim pokrivačem, koji je u prošlosti
potpuno degradiran, s vremenom erodiran i odnesen,
a te površine pretvorene u krške goleti - ljuti krš, kao
posljedica nekontroliranog uništavanja šumskog pokrivača
(sječa, požari, ekstenzivno stočarstvo i dr.) To je
već ostvarena, fosilna erozija, koja je sebe negirala, jer
je dospjela do otporne vapnenačke podloge i nastale štete
teško se mogu ispraviti. Na takvim površinama dominantna
je dubinska i kemijska kraška erozija. Manji dio
ovog krškog područja, koji pokriva 20 % površine, čine


neotporne i vodonepropusne stijene (eocenski fliš, tercijarni
lapori, verfenski škriljevci, pješčenjaci) na kojima
je erozija tla vodom dominanatna i jaka, s produkcijom
nanosa preko 5.000 mVha godišnje (Topić 1987, 1988,
Mičetić 2000). Osim geološke podloge značajan čimbenik
u zaštiti tla od erozije na kršu su i svojstva samog
tla, pogotovo onih koja određuju njegov kapacitet za infiltraciju.
Tla s nepropustljivim B horizontom imaju
smanjeni infiltracijski kapacitet, intenzivnije površinsko
otjecanje oborinske vode i izraženu eroziju.


Reljef ovog područja u osnovi je tektonskog porijekla,
s vrlo izraženim tektonskim oblicima (antiklinale,
sinklinale i dr.). Na njemu su zastupljeni svi karakteristični
površinski i podzemni oblici krške morfologije:
škrape, vrtače, krška polja i dr. Reljef je energetski
čimbenik erozije tla vodom. Na intenzitet erozije
utječe veličinom nagiba i duljinom padine. Utjecaj reljefa
je izražen na nepropusnim i neotpornim stjenama,
a nemjerljiv na golim vapnencima.


Od ukupne površine mediteranskog krškog područja
Hrvatske na ravnice, tj. na površine čiji je nagib
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 55     <-- 55 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJE Šumarski list SUPLEMENT (2003), 51-64
manji od 5 %, otpada 3.847 km2 ili 25 %, a nagnute površine,
s nagibom većim od 5 %, 11.542 km2 ili 75 %.
Prema tomu, reljef ovoga područja vrlo je razvijen, i
kao takav pruža povoljne uvjete za eroziju tla vodom.


Klima mediteranskog krškog područja Hrvatske je
sredozemna, odnosno umjereno sredozemna. Osnovno
je obilježje klime ljetna suša s visokim temperaturama,
dok su zime u prosjeku relativno blage, s mnogo kiše.
Oborine kao najvažniji čimbenik erozije na ovom području
po količini vrlo su različite i kreću se uglavnom
od 600 do 3.000 mm godišnje. Srednja godišnja temperatura
ovoga područja iznosi 11,2 °C, a srednja količina
oborina 1.400 mm, koje rastu od mora i otoka prema
unutrašnjosti i vertikalno s nadmorskom visinom.
Uglavnom su koncentrirane u hladnijoj polovici godine
(X-XI1 mjesec), kada su i vrlo intenzivne (s preko
200 mm na dan), dok je topla polovica godine (IV-IX
mjesec) suha, što osobito vrijedi za ljeto. Ostali klimatski
čimbenici kao vjetar, temperatura, mraz, insolcija
od manjeg su utjecaja na eroziju, iako eolska erozija
ponegdje može biti dominantan proces. Klima pruža
povoljne uvjete za eroziju tla na kršu.


Biljni pokrov, posebice šuma, najdjelotvorniji je
čimbenik pri sprječavanju ubrzane (ekscesivne) erozije.
U dobro očuvanoj šumi s kojom se pravilno gospodari
nema ubrzane erozije, javlja se samo normalna
erozija u kojoj je odnošenje tla znatno ispod erozijske


tolerancije. Problem je u tome što je biljni pokrov na
mediteranskom krškom području Hrvatske jako devastiran
i oskudan, a time je smanjena i njegova protuerozijska
funkcija. Uzroke takovome stanju treba tražiti u
trajnom i vjekovnom procesu devastacije biljnog pokrova
na ovome području, gdje su povijesne i ekonomsko-
socijalne prilike ostavile duboke tragove, još više
produbljene specifičnim ekološkim prilikama. Rezultat
uništavanja prirodnog biljnog pokrova su nepregledne
krške goleti. Danas na mediteranskom krškom
području Hrvatske ima pod šumom 575.071 ha (Topic
, 1994). Međutim, visoke i ekonomski najvrjednije
šume sudjeluju sa svega 9,9 %, dok su one devastirane
(panjače, šikare, makije) zastupljene na površini od
preko 518.000 ha. Kamenjare - kraške goleti prostiru
se na 397.600 ha. Ovako nepovoljna struktura šumskog
fonda svakako pospješuje i daljnje erozijske procese
na ovome području.


Iz ovog kratkog prikaza vidljivo je da su prirodni
uvjeti na krškom području Hrvatske vrlo povoljni za
razvoj različitih erozijskih procesa. Dovoljno je bilo da
čovjek svojim neracionalnim gospodarenjem ugrozi
prirodni biljni pokrov, pa da u velikom dijelu ovoga
područja postanu potpune goleti. Kako se tlo na kršu
vrlo teško i sporo stvara, pitanje njegove zaštite od prvorazrednog
je značenja. Međutim, teško će ga se i zaštiti
pri postojećem pluvijometrijskom režimu, reljefu i
odsustvu ili oskudici biljnoga pokrova.


2.2. Stanje erozije i provedeni protuerozijski radovi
State of erosion and aplied antierosion measures
Točnih podataka o stanju površinskih erozijskih procesa
na krškom području Hrvatske još nema, jer nije izrađena
karta erozije. Međutim, ipak je moguće na temelju
dosadašnjih istraživanja i postojeće dokumentacije
(studija, elaborata, katastra bujica, investicijskih projekata
i dr.), dati dosta točne podatke o površinama zahvaćenim
erozijom, broju bujica i njihovoj razornosti.


Od ukupne površine mediteranskog krškog područja
Republike Hrvatske (15.389 km2), različitim intenzitetom
erozije tla vodom (I - V kategorija), zahvaćeno
je 14.620 km2 ili 95 %, od toga značajnijom erozijom
oko 40 %. Ukupna produkcija nanosa, s erozijom zahvaćenih
površina, iznosi 3.801.200 m3 /godišnje, odnosno
260 mVkmVgodišnje.


Prema podacima (Topić 1987, Mičetić 2000)
na ovom području registrirano je 779 bujičnih vodotoka,
s ukupnom slivnom površinom od 3.235 km2, što ga
ujedno i čini jednim od najvećih bujičnih područja u
Republici Hrvatskoj. Najveće površine zauzima III kategorija
erozije, 31,05 %, a zatim slijede IV kategorija,
25,5 %, II kategorija, 23,5 %, V kategorija, 13,4 % i I
kategorija 6,5 %. Dakle, pod I, II i III kategorijom
erozije nalazi se 1.975,6 km2 ili 61,1 % od ukupne slivne
površine.


Na temelju dosadašnjih eksperimentalnih istraživanja
intenzitet erozije na tipičnom kršu kreće se u granicama
vrlo slabe erozije (V kategorija) s prosječnom
produkcijom nanosa ispod 100 mVkmVgodišnje, dok je
na nepropusnoj flišnoj podlozi erozija znatno jača (I
kategorija) i kreće se i do preko 5.000 mVkmVgodišnje.


Ako se količina nanosa, tj. masa koja se svake godine
pokreće različitim procesima erozije, pretvori u
ekvivalentne hektare s debljinom sloja od 20 cm, onda
se godišnje ugrožava 1.900 ha. Međutim, teško se može
govoriti o trajnim gubicima nanosa, jer za ovo područje
nije izrađena karta erozije, osim za neke manje
slivove u Istri, ali grubo se može uzeti da količina nanosa
koja nepovratno odlazi u Jadransko more iznosi


2.280.720 mVgodišnje ili 60 % od mase produciranog
nanosa, što odgovara površini od 1.140 ha debljine
sloja od 20 cm.
Erozija na opožarenim šumskim površinama mediteranskog
krškog područja poprima ekscesivne razmjere,
gdje u vrlo kratkom vremenu nakon požara nestaje
sloj tla koji je vegetacija stoljećima stvarala i čuvala.
Zbog toga zaštita tla od erozije i bujica na ovom krškom
području ima veliko gospodarsko i društveno značenje.
Ovom je problemu od davnina poklanjana velika
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 56     <-- 56 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJE Šumarski list SUPLEMENT (2003), 51-64
pozornost i od samog stanovništva, pogotovo njegovog
priobalnog i otočnog dijela, gdje su uslijed nepovoljnih
prirodnih karakteristika (fliš) izraženi oštri erozijski
procesi. Da bi se sačuvalo tlo podizane su uske terase
obradivih površina, koje su odigrale značajnu ulogu u
razvoju poljoprivrede ovoga područja, a njihovim podizanjem
spriječeno je odnošenje plodnog tla u more.
Uz terasiranje, primjenjivane su i druge mjere i metode
u zaštiti tla od erozije. Međutim, može se slobodno reći
da nije, osim Senjske drage, poznat drugi primjer kompleksnog
rješavanja problema erozije. Uglavnom su izgrađivane
pregrade i izvođeni regulacijski radovi u donjim
tokovima bujice, dok su biološki radovi u slivu
bili malog obima. Takva orijentacija u početku je bila
opravdana, jer je neke objekte trebalo hitno zaštititi od
razaranja i uništavanja, pa se nije moglo čekati potpu-


Slika 1. Senjska draga 1935, pogled s Vratnika prema gradu Senju


Figure 1 Valley of Senj 1935, a view from Vratnik towards
town Senj


(Gradski muzej Senj)


Na području Dalmacije, već 1885 godine Ministarstvo
poljoprivrede tadašnje Austrije, osniva Sekciju za
uređivanje bujica. Ta Sekcija, sa sjedištem u Zadru,
radi na uređivanju bujica širom Dalmacije. Za svoga
djelovanja, do 1918. godine, Sekcija je uredila 49 bujica
(Jedlowski, 1958). U razdoblju od 1918. - 1930, rađeno
je vrlo malo, da bi tek nakon donošenja Zakona o
uređivanju bujica 1930. godine taj obim bio pojačan
sve do početka II. svjetskog rata. Odmah nakon rata
nastavljeni su radovi na uređivanju bujica, a na intenzitetu
su dobili tek posije 1947. godine, preuzimajući
radove na zaštiti hidrosustava (G o d e k, 1957).


Bujičarstvo je u sklopu šumarstva sve do 1952.
godine, kada organizacijski prelazi u vodoprivrednu
službu. Međutim, ono je i dalje vezano za šumarstvo,
jer se bujice nalaze na području šumskog zemljišta,
a njihovo se trajno saniranje postiže jedino podizanjem
i održavanjem šuma u njihovim slivovima.


Prema podacima postojeće dokumentacije, u razdoblju
od Austro-Ugarskc do danas, u bujičnim slivovima
na krškom području Republike Hrvatske izgrađene
su 4.663 pregrade i regulirano 85.866 m bujičnih korita.
Od bioloških radova, obavljena su pošumljavanja


no saniranje slivova. Međutim, danas treba najintenzivnije
raditi na sprječavanju uzroka ubrzane erozije,
a to je moguće jedino kompleksnim mjerama
opće zaštite tla u čitavom slivu.


Radovi na zaštiti tla od erozije i uređenja bujica, otpočeli
su u ovom području vrlo rano. Prve radove na
uređenju bujica proveo je poznati graditelj general F.
Vukasović 1785. godine na području Senjske drage
(Ivančević, 1995). Kasnije su ti radovi sporadično
nastavljeni da bi osnivanjem Nadzorništva - Inspektorata
u Senju i donošenjem Zakona o uređenju bujica
1895. godine dobili na intenzitetu i značaju. Radom
naše najstarije i posebne krške ustanove sanirane su
mnoge Podvelebitske bujice, a slivno područje Senjske
drage potpuno uređeno i sanirano(slike 1 i 2).


Slika 2. Senjska draga danas, najsačuvaniji ostaci šuma autohtonog
crnoga bora u području Rončevića doca


Figure 2 Valley of Senj today, the most preserved rests of forest of


autochthonous black pine in the area of Roncevic little


valley


(Foto: M. Tomljanović)


na ukupnoj površini od 4.458 ha (Topic i Leko,
1987; Mičetić,2000).


Dosadašnji radovi, kako oni tehnički tako i biološki,
na zaštiti tla od erozije i uređenju bujica na ovom
krškom području, vrlo pozitivno su utjecali na sprječavanje
erozijskih procesa. Smiren je jedan dio bujičnih
vodotoka, posebno tamo gdje je odnos između pošumljenih
i nepošumljenih površina povoljan. Međutim,
ukupan obim izvedenih protuerozijskih radova još uvijek
je mali, obzirom na površine zahvaćene erozijom,
kao i intenzitet same erozije, što se naravno reflektiralo
na povećanu produkciju i pronos nanosa, kako je
naprijed navedeno.


Stoga je potrebno i dalje intentivno raditi na saniranju
erozijskih procesa u ovim bujičnim vodotocima i to,
kako u samom koritu, tako i na čitavom slivu (pošumljavanjc
goleti, melioracija devastiranih šuma i šikara,
te odgovarajući agrotehnički zahvati na poljoprivrednim
površinama, u kojima su vidljivi procesi erozije).
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 57     <-- 57 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN Č1MBHN1K ZAŠTITF. TLA OD EROZIJE Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 51-64
Procjenjuje se, na temelju postojeće dokumentacije, Leko, 1987). Najveći obim gradevinsko-tehničkih i
da bi samo na području Dalmacije bilo potrebno utrošiti bioloških radova planira se u priobalnom pojasu, stoje i
u bujičnim koritima 1.207.046 m3 građevinskog materazumljivo,
obzirom daje to i po površini najveće slivno
rijala, dok se u slivu od bioloških radova smatra popodručje,
koje ima i najveći broj bujičnih vodotoka, a uz
trebnim zahvatiti površinu od 8.975 ha (Topić i to se nalazi i na strmim erodibilnim flišnim terenima.


OBJEKTI ISTRAŽIVANJA I METODA RADA
Objects of investigation and method of work


Istraživanja su provedena u bujičnim slivovima eumediteranskog
i submediteranskog krškog područja Republike
Hrvatske, na pokusnim plohama B4, B5, B8 i B9.


Plohe B4 i B5 nalaze se u slivu bujice Suvave kodMuca, u Gospodarskoj jedinici "Borovača", predjeluModraš, u odjelu 52 b, na nadmorskoj visini od 550 mzapadne ekspozicije i nagiba od 32°. Izgrađene su od


Slika 3. Sastojina crnoga bora s pokusnim plohama u slivu bujice
Suvavc


Figure 3 Stand of black pine with experimental plots in the basin
of torrent Suvava


(Foto: V. Topic)


Ove šume pokrivaju dio bujičnog sliva Suvave i
imaju ponajprije zaštitnu protuerozijsku ulogu. Radi
potpunijeg i cjelovitijeg istraživanja problema erozije i
zaštite tla na kršu, uspostavljene su, zahvaljujući financijskim
sredstvima Ministarstva znanosti i Hrvatskih
šuma, nove eksperimentalne plohe u eumediteranskom
krškom području u sačuvanim i opožarenim sastojinama
alepskog bora (plohe B8 i B9). Ploha Bx nalazi se u


laporovitih vapnenaca s plitkim i jako skeletnim smedim
tlom (kalcikambisol). Ploha B4 je u progaljenom
dijelu sastojine crnog bora s potpuno sačuvanim humusno
akumulacijskim horizontom obraslim gustim
travnim pokrovom, a ploha B5 je u čistim i zrelim sastojinama
crnoga bora potpunog sklopa s vrlo malim učešćem
autohtonih vrsta u podstojnoj etaži (slike 3 i 4).


Slika 4. Ploha B5 u sastojini crnoga bora potpunog sklopa,
nagiba 32°


Figure 4 Plot B5 in stand of full canopy black pine, inclination 32°


(Foto: V. Topic)


sačuvanim starim sastojinama alepskoga bora u Gospodarskoj
jedinici "Kozjak-Kaštela", predjel Rupotine,
u odjelu 55a, na nadmorskoj visini od 227 m istočne
ekspozicije i nagibu od 28°. Na njoj se nalazi smeđe tlo
na koluvijalnom brečastom laporovitom vapnencu.
Ove šume pokrivaju dio bujičnog sliva Rupotine i imaju
ponajprije protuerozijsku ulogu (slike 5 i 6).


Slika 5. Sastojina alepskoga bora u slivu bujice Rupotine Slika 6. Ploha BK u sastojini alepskoga bora, nagiba 28°


Figure 5 Stand ofaleppo pine in the basin of torrent Rupotine Figure 6 Plot Bg in stand of aleppo pine, inclination 28°


(Foto: V. Topic) (Foto: V. Topic)
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 58     <-- 58 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJU Šumarski liši - SL´PLF.MENT (2003). 51-64
Ploha B9 nalazi se na požarištu alepskoga bora u
Gospodarskoj jedinici "Mosor-Perun", predjel Kučine,
u odjelu 7a, na nadmorskoj visini od 212 m zapadne
ekspozicije i nagibu od 22°. Prije požara 2001. godine
sastojinu je uglavnom činio alepski bor s primjesama
čempresa starosti 29 godina. Geološki ploha je homogena,
izgrađena od laporovitih vapnenaca na kojima se
nalazi rendzina na laporu erodirana (Vrbek, 2002).
Prirodna sukcesija šumske vegetacije na plohi je pri-


Slika 7. Opožarena sastojina alepskoga bora 2001. godine i cro


zijski nanos nakon požara, predjel Kučine
Figure 7 Burned stand of aleppo pine year 2001 and erosion talus


after the fire, Kučine area


(Foto: V. Topic)


sutna, i uz obnovljeni alepski bor nalazimo i autohtone
makijske elemente (slike 7 i 8).


Slika 8. Ploha B9 u opožarenoj sastojini alepskoga bora dvije godine
nakon požara, nagib 22°


Figure 8 Plot B9 in burned stand of aleppo pine two years after the
fire, inclination 22°


(Foto: V. Topic)


Na plohama pod sastojinom crnoga i alepskoga bora
(plohe B4, B5, B8 i B9) obavljene su izmjere na vegetaciji,
uzeti uzorci listinca i otvoreni pedološki profili iz
kojih su uzeti uzorci tla i laboratorijski analizirani.


U promatranom je razdoblju, na postavljenim pokusnim
plohama od 50 i 100 m2, svaka sa svojim
spremnikom, praćeno i izravno mjereno erozijsko djelovanje
oborinske vode. Istraživanje utjecaj sastojina
crnoga bora (plohe B4 i B5), sačuvanih sastojina alepskoga
bora (ploha B8) i opožarene sastojine alepskoga
bora (ploha B9) na zaštitu tla od erozije prouzročene
kišom. Plohe su ograđene betonskom ili limenom
ogradom. Ograda je postavljena tako da pokusne plohe
ne mogu primiti vodu sa strane, niti je nekontrolirano
gubiti s njezine površine. Na donjem dijelu plohe nalazi
se spremnik za prihvaćanje erozijskog nanosa. Na
mjernim instrumentima (kišomjer, ombrograf, termograf,
termometri) postavljenim na pokusnim plohama,
motritelji su svaki dan u 7 sati upisivali podatke u
Dnevnik motrenja meteorološke postaje, a u erodibilnim
danima mjerili količinu vode u spremnicima i uzimali
uzorke za laboratorijsku analizu.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Research results


4.1. Površinsko otjecanje oborina i gubici tla u sastojinama crnog bora
Surface flow of rainfall and soil loss in the stands of black pine
U razdoblju od 1999. do 2002. godine u slivu bujice
Suvave kod Muca koja zahvaća površinu od 1.823 hektara,
u pojasu između 460 i 961 m nadmorske visine uspostavljene
su pokusne plohe (B4 i B5) pod kulturama
crnoga bora, koje zauzimaju 10,7 % ukupne površine
sliva i na kojima se izravno prati erozijsko djelovanje
oborinske vode. Na istraživanim pokusnim plohama
godišnje količine oborina kretale su se od 1.084,2 do


1.396,5 mm, a srednja godišnja vrijednost iznosila je
1.277,8 mm. Otjecanje i zemljišne gubitke izazvale su
oborine od 9,0 do 87,0 mm. Od ukupno 395 kišnih dana
bilo je 89 erodibilnih, s oborinama koje su uzrokovale
otjecanje. Podaci o srednjim mjesečnim vrijednostima
oborina i otjecanja na plohama B4 i B5, za istraživano su
razdoblje, prikazani na grafikonu 1. Iz navedenih podataka
može se zaključiti kako se srednje mjesečne vrijed
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 59     <-- 59 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJE Šumarski list SUPLEMENT (2003), 51-64
nosti površinskog otjccanja kreću u sljedećim granicaplohi
B4 od 0,0027 do 0,1389 i na plohi B5 od 0,0041 do
ma: na plohi B4 (progala u staroj sastojini crnoga bora s 0,2516. Srednje godišnje vrijednosti površinskog otjepotpuno
sačuvanim humusno akumulacijskim horizoncanja
iznose: u staroj i progaljenoj sastojini crnoga bora
tom, obraslim gustim travnim pokrovom šašike, nagiba obraslom travnim pokrovom - 15,87 mm/m2 (158,7
32°) od 0,19 do 3,80 mm i na plohi B5 (stara sastojina mVha), s koeficijentom otjecanja od 0,015; u staroj sascrnoga
bora potpunog sklopa, nagiba 32°) od 0,32 do tojini crnoga bora potpunog sklopa - 28,5 mm/m2 (285,1
4,81 mm. Koeficijenti površinskog otjecanja kreću se na mVha), s koeficijentom otjecanja od 0,027.


250


200


f


Š


o
o


1 II 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII
mjesec -month


—— oborine, razdoblje 1999.-2002. -rainfall, period 1999-2002


1


L


=


III IV V VI VII VIII IX X XI XII


mjesec -month


Ploha B4 progaljena sastojina crnoga bora s gustim travnim pokrovom,
nagib 32°, razdoblje 1999.-2002. -Plot B4 open stand of black pine
with grass cover, inclination 32°, period 1999-2002


Ploha B, sastojina crnoga bora potpunog sklopa, nagib 32°, razdoblje
1999.-2002. -Plot 5, stand of full canopy black pine, inclination 32°,
period 1999-2002
Grafikon 1. Srednje mjesečne vrijednosti oborina i površinskog otjecanja na pokusnim plohama u sastojinama crnoga bora


Graph 1 Average monthly values of rainfall and of surfaceflowof on the experimental plots in the stands of black pine
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 60     <-- 60 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJE Šumarski list - SUPI.EMENT (2003). 51-64
Iz danih podataka vidi se kako je nizak postotak površinskog
otjecanja oborinske vode na plohama u sastojinama
crnoga bora i kako intercepcija, isparavanje i
infiltracija vode u tlo iznosi i do 97,3 % godišnje na
plohi pod starom sastojinom crnoga bora potpunog
sklopa, na nagibu od 32°.


Vrijednosti srednjih mjesečnih gubitaka tla prikazane
su na grafikonu 2. Iz navedenih podataka vidljivo je


0,6 -p


a 0.5 H


kako se erozijski gubici (količine suhog mulja odnesene
s plohe u spremnik) kreću za plohu B4 od nule, u
mjesecu srpnju, do 0,2728 g/m2 u mjesecu studenom i
za plohu B5 od nule , u mjsecu srpnju, do 0,5093 g/m2 u
mjesecu travnju. Srednje godišnje vrijednosti gubitaka
tla na plohama pod kulturom crnoga bora, za istraživano
razdoblje, iznose: pod starim progaljenim kulturama
crnoga bora s gustim travnim pokrovom na nagi


-a
I 0,3


= 0,2
§ 0.1
00
Juli


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
mjesec -month
M Ploha B4 progaljena sastojina crnoga bora s gustim travnim pokrovom, nagib 32°,
razdoblje 1999.-2002. - Plot B4 open stand of black pine with thick grass cover,
inclination 32°, period 1999-2002


Ploha B, sastojina crnoga bora potpunog sklopa, nagib 32°, razdoblje 1999.-2002.
Plot 5, stand of full canopy black pine, inclination 32°, period 1999-2002
Grafikon 2. Srednje mjesečne vrijednosti gubitaka tla na pokusnim plohama u satojini crnoga bora


Graph 2 Average monthly values of soil loss on the experimental plots in the stands of black pine


bu 32° - 1,2071 g/nf ili 0,0121 t/ha, a pod starim kulturama
crnoga bora potpunog sklopa na nagibu
32° - 2,2882 g/rm ili 0,0229 t/ha.


Maksimalne godišnje vrijednosti erozijskih gubitaka
tla iznose na plohi B4 - 1,8376 g/nf i na plohu
B5 - 5,404 g/m2 (0,054 t/ha).


U tablici 1 prikazana su površinska otjecanja i gubici
tla u sastojinama crnoga bora po erodibilnim danima.
Kao što se može vidjeti iz tablice 1, u 2002. godini
došlo je deset puta do pojave erozije. Najveće vrijednosti
površinskog otjecanja i odnošenja tla zabilježene
su 10. i 12. kolovoza , te 23. rujna. Kiša koja je padala s


9. na 10. kolovoza imala je vrlo visoki intenzitet od
57,23 mm/sat i trajala je l20 (od 1435 do 1515 i od 1700 do
174") a pod zaštitom sastojina crnoga bora površinska
otjecanja na pokusnim plohama B4 i B5 iznosila su
samo 1,24 mm/m2 s gubicima tla od 0,0004 t/ha. Dva
dana poslije, 12. kolovoza zabilježen je novi erozijski
nanos. Kiša je padala 10 sati, imala je umjereni intenzitet
(8,72 mm/sat), a ukupno je palo 87,2 mm/m2, što
je i najveća količina oborina u ovoj godini i s najvećim
površinskim otjecanjem (17,69 mm/m2) i gubicima tla
(0,0084 t/ha). Sve je to pospješila i kiša od 10. kolovoza
koja je potpuno zasitila tlo vodom i prevlast su preuzeli
procesi filtracije, stoje na pokusnim plohama pod
sastojinom crnoga bora izazvalo 12. kolovoza pojačano
površinsko otjecanje i eroziju tla.


Isti je slučaj i s oborinama, površinskim otjecanjem
i gubicima tla od 23. rujna. Iz ovoga se vidi da su sastojine
crnoga bora imale odlučujući učinak u zaštiti tla od
erozije. One su svojim krošnjama ublažavale i sprječavale
razorno djelovanje kišnih kapi, značajni dio oborina
na njima zadržali, a ostali dio kroz krošnju i niz deblo
propustili na površinu rahlog i propusnog šumskog
tla, koje ih je ovako usporene lakše upijalo i infiltriralo.


Dakle, iz tablice 1 vidljivo je da su u ovoj godini
ukupni gubici tla na pokusnim plohama B4 i B5 iznosili
0,0038, odnosno 0,0163 t/ha, stoje znatno ispod tolerantnog
godišnjeg odnošenja, pa opasnosti od erozije
nema ili je ona neznatna.


Međutim, ako bi ova tla i na ovom nagibu ostala bez
sastojine crnoga bora, odnosno bez vegetacijskog
pokrova, rizik od erozije bio bi ekstremno visok ili katastrofalan.
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 61     <-- 61 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJE Šumarski list - SUPLEMFNT (2003), 51-64
Tablica 1. Površinsko otjecanje oborina i gubici tla na pokusnim plohama B4 i B5 u sastojinama crnoga bora (2002.)


Table I Surface flow of rainfall and soil loss on the experimental plots B4 and B5 in the stands of black pine (2002)


Datum
pojave Trajanje Intenzitet
erozije Oborine oborina oborina


Date of Rainfall Duration Intensity of
beginning of rainfall rainfall
of erosion


2002. mm/m2 h """ mm/sat


19.02. 39,1
10.04.
43,8
10 ls
29.05. 43,2
4,21
02.08. 30,0 04"
10.08. 76,3 1 ;" 57,23
12.08. 87,2
10"" 8,72
12S


07. 09. 47,3
33,39
925


23.09. 61,1
6,49
12. 10. 24,1 9 >» 2,45
19. 11. 33,0 40"" 8,25
I 485,1
Progaljena sastojina crnoga
bora s travnim pokrovom


Open stand of black pine
with grass cover
Ploha B4 -Plot B4


Sastojina crnoga bora
potpunog sklopa


Stand of full canopy
black pine
Ploha B5 -Plot B,


Nagib 32° -Inclination 32°
Otjecanje Gubici tla Otjecanje Gubici tla
Flow off Soil loss Flow off Soil loss
mm/m2 t/ha mm/m2 t/ha
0,60 0,00032 0,67 0,00037
0,46 0,00028 0,53 0,00052
0,35 0,00056 0,49 0,00087
0,35 0,00081 0,53 0,00111
1,10 0,00010 1,24 0,00038
1,42 0,00043 17,69 0,00840
0,53 0,00015 1,06 0,00047
0,92 0,00018 5,12 0,00239
0,53 0,00029 1,24 0,00082
0,57 0,00064 1,20 0,00100
6,79 0,00377 29,77 0,01633


4.2. Površinsko otjecanje oborina i gubici tla u sačuvanim i opožarenim sastojinama alepskog bora
Surface flow of rainfall and soil loss in preserved and burned stands of aleppo pine
U sklopu istraživanja utjecaja šumske vegetacije na
zaštitu tla od erozije, uspostavljene su početkom 2002.
godine nove pokusne plohe u području Splita i Solina,
u gospodarskim jedinicama "Mosor-Perun" i "Kozjak-
Kaštela", s različitim nagibima, različitim geološkim i
pedološkim karakteristikama u sačuvanim i opožarenim
sastojinama alepskoga bora.


Ploha B8 nalazi se u sačuvanim starim sastojinama
alepskoga bora istočne ekspozicije i nagiba 28° u slivu
bujice Rupotine, čiji perimetar zahvaća prostor iznad
Solina do Klisa, podno brda Kozjak, na nadmorskoj visini
između 5 i 650 m, površine 542 ha (slika 6). Niži
položaji bujice pripadaju pojasu hrasta crnike (Quercetum
ilicis), dok se oni viši nalaze na prelazu k pojasu
bijelog graba (Carpinetum orientalis). Na ovoj pokusnoj
plohi, u razdoblju od 22. kolovoza 2002. godine do


22. kolovoza 2003. godine, količina oborina iznosila je
826,3 mm. Otjecanje i zemljišne gubitke izazvale su
oborine od 18,3 do 68,6 mm (tablica 2). Od ukupno 78
kišnih dana bilo je 8 erodibilnih. Podaci o srednjim
mjesečnim vrijednostima oborina i otjecanja na plohi
B8 prikazani su na grafikonu 3. Iz navedenih podataka
može se zaključiti da se srednje mjesečne vrijednosti
površinskog otjecanja kreću od nule do 2,03 mm. Srednje
godišnje vrijednosti površinskog otjecanja na ovoj
plohi u prvoj godini istraživanja iznose 6,88 mm/m2, s
koeficijentom otjecanja od 0,0087. U erodibilnim danima
koeficijent se kretao od 0,0029 do 0,0556, a suhog
mulja je odneseno 4,2982 g/m2 plohe (0,043 t/ha).
Ploha B9 nalazi se neposredno do sliva bujice Rupotine,
u opožarenoj sastojini alepskoga bora u Gospodarskoj
jedinici "Mosor-Perun", predjelu Kučine, na nadmorskoj
visini od 212 m zapadne ekspozicije i nagiba
22° (slika 8). Prije požara 2001. godine sastojinu je
uglavnom činio alepski bor s primjesama čempresa, starosti
29 godina. Nakon požara, prirodna sukcesija šumske
vegetacije na plohi je prisutna, i uz obnovljeni alepski
bor nalazimo i autohtone makijske elemente. Na
ovoj pokusnoj plohi u prvoj godini istraživanja, drugoj
nakon požara, od 78 kišnih dana bilo je 18 erodibilnih, a
srednje mjesečne vrijednosti površinskog otjecanja kretale
su se od nule do 14,56 mm (grafikon 3). Godišnja
vrijednost površinskog otjecanja iznosila je 37,81
mm/m2, s koeficijentom otjecanja od 0,0478. Maksimalni
koeficijent površinskog otjecanja iznosio je 0,2697.
Suhog mulja je odneseno 19,927 t/ha (tablica 2).


Najveća količina erozijskog nanosa iznosila je
19,51 t/ha, a zabilježena je 24. rujna 2002. godine,
poslije oborina od 150,6 mm koje su trajale tri dana.
Nažalost, nemamo podatke o intenzitetu oborina, jer je
ploha bila tek uspostavljena, ali bez mjernih instrumenata
(ombrograf, kišomjer), tako da smo za to razdoblje
do uspostavljanja mjernih instrumenata na
pokusnim plohama B8 i B9 koristili oborinske podatke
s glavne meteorološke postaje Split-Marjan. Prema
tomu, ovaj crozijski nanos prouzročen je s tri kiše 22.,


23. i 24. rujna 2002. godine. Prva je pala u količini od
42,0 mm, druga 68,6 mm, a treća 40,0 mm. Koje su od


ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 62     <-- 62 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJE Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 51-64
ove tri kiše prouzročile jaču eroziju, ne možemo tvrdiNa
ovakvim erodibilnim tlima, ostalim bez šumske veti,
pa je to i razlog da sve tri kiše skupa uzimamo kao getacije nakon požara, kiše koje su padale tijekom kouzročnike
ovog erozijskog nanosa, koji iznosi 19,51 lovoza i rujna potpuno su zasitile tlo i stvorile predut/
ha ili 97,9 % ukupnog godišnjeg nanosa. Razlog za vjete za površinsko otjecanje i visoke vrijednosti eroovako
visoke vrijednosti erozijskog nanosa na plohi B9 zijskog nanosa.
nalazimo u trenutnom stanju vegetacijskog pokrova.


*


c


"C


c
o


VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
mjesec -month


- - oborine, razdoblje 2002/2003. - rainfall, period 2002/2003
16
14


10


8 64


2
0 1ÜUU J]


VIII IX XI XII I II in IV V VI VII
mjesec -month


Ploha B8 sačuvana sastojina alepskoga bora, nagib 28°, razdoblje 2002.-2003.
Plot Bspreserved stand of aleppo pine, inclination 28°, period 2002-2003


B Ploha B, opožarena sastojina alepskoga bora, nagib 22°, razdoblje 2002.-2003.


Plot B„ burned stand of aleppo pine, inclination 22°, period 2002-2003


Grafikon 3
Srednje mjesečne vrijednosti oborina i površinskog otjecanja na pokusnim plohama u sačuvanim i
opožarenim sastojinama alepskoga bora


Graph 3
Average monthly values of rainfall and of surface flow off on the experimental plots in preserved
and burned stands of aleppo pine
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 63     <-- 63 -->        PDF

V Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJE Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 51-64


Kolika je važnost ili značaj šumske vegetacije na ristike na kojima pada ista količina oborina i istim inkršu
u zaštiti tla od erozije najbolje se uočava ako iz tenzitetom, godišnja vrijednost površinskog otjecanja
priloženih podataka u tablici 2 usporedimo površinsko na plohi B8 pod sastojinama alepskoga bora potpunog
otjecanje i eroziju na pokusnim plohama B8 i B9. Iako sklopa i nagiba 28° iznosi 6,88 mm/m2, a gubici tla
plohe imaju gotovo iste geološke i pedološke karakte0,043
t/ha, dok je na plohi Bg na kojoj se nalazi golo,


Tablica 2. Površinsko otjecanje oborina i gubici tla na pokusnim plohama Bs i B, u sačuvanim i opožarenim sastojinama
alepskoga bora (2002/2003)


Table 2 Surface flow of rainfall and soil loss on the experimental plots B^ and B9 in preserved and burned stands ofaleppo
pine (2002/2003)


Sačuvana sastojina Opožarena sastojina
Datum alepskoga bora alepskoga bora
pojave Trajanje Intenzitet Preserved stand Burned stand of
erozije Oborine oborina oborina ofaleppo pine aleppo pine
Date of Rainfall Duration Intensity of Ploha BS-Plot B8 Ploha B9 - Plot B9


beginning of rainfall of rainfall Nagib 32° -Inclinatio 32°
of erosion Otjecanje Gubici tla Otjecanje Gubici tla
2002. mm/m2 h""" mm/sat Flow off Soil loss Flow off Soil loss
mm/m2 t/ha mm/m2 t/ha
22.08/02 14,1 0,42 0,00563 3,80 0,02511
22.-24.


150,6
2,03 0,03045 14,56 19,51409


08. ´02.
11. 10/02. 25,5
a lo 8,05 0,76 0,00405 2,43 0,09665
12. 10/02. 20.6
95" 2,09 0,34 -1,05 0,01911
03. 11/02. 20,4 35" 5,32 0,42 0.00083 0,49 0,003563
23. 11/02. 21,2 4´-5 4,63 0,17 -1,24 0,01969
01. 12/02. 18,6 6´" 3,02 0,17 -0,65 0.01987
04. 12/02. 19,7
10 * 1,82 0,09 -0,49 0,00249
29.
12/02. 21,9 3´"´ 6,26 0,09 -1,25 0,04518
11 50
01.01/03. 14,5
1,22 --0,32 0,00089


1 20


06.01/03. 18,3 13,73 0,39 0,00098 1,94 0,03293
07.01/03. 27,6 goo 3,45 0,17 -3,48 0,10611


5


10.01/03. 25,3 00 5,06 0,34 0,00028 0,49 0,00248
22.01/03. 32,3 6-w 4,97 0,42 0,00039 0,57 0,00476


7,o


30.01/03. 8,2
1.14 --0,40 0,00270


31.01/03. 5,9 1"" 5,89 --0,41 0,00346
1530


05.02/03. 65,7 4,24 0,42 0,000396 1,70 0,02678
18 35


22.04/03. 9,2 0,49 --0,24 0,00282
Z 519,6 6,23 0,04298 35,51 19,92668


nakon požara nezaštićeno tlo, godišnja vrijednost potojim
alepskoga bora. Prema tomu, šumska vegetacija
vršinskog otjecanja iznosila je 32,81 mm/m2 i gubitaka odlučujući je čimbenik u zaštiti tla od erozije, pogotovo
tla 19,927 t/ha. Razlog za isključenu eroziju ili eroziju s na strmim erodibilnim područjima, što je vidljivo i iz
neznatnim gubicima tla na pokusnoj plohi B8 nalazimo ovih istraživanja obavljenim na trajnim pokusnim plosamo
u šumskoj vegetaciji, odnosno u sačuvanoj sashama
u slivu bujice Suvave i slivu bujice Rupotine.


ZAKLJUČCI - Conclusions


Na temelju obavljenih istraživanja o utjecaju šumtla
od erozije. One svojim krošnjama spriječavaju raske
vegetacije na zaštitu tla od erozije, provedenih na zorno djelovanje kišnih kapi, značajan dio oborina na
pokusnim plohama pod sastojinama crnoga i alepskoga njima se zadržava, a ostali dio kroz krošnje propuštaju
bora u slivovima bujica Suvave i Rupotine, može se na površinu rahlog i propusnog šumskog tla, koje ih
zaključiti sljedeće: ovako usporene lakše upija i infiltrira. Površinska su


Sastojine alepskoga i crnoga bora u ovim slivoviotjecanja
oborinskih voda pod istraživanim sastojinama
imaju značajnu i izrazito pozitivnu ulogu u zaštiti ma mala, a gubici su tla znatno ispod tolerantnog go
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 64     <-- 64 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJE Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 51-64
dišnjeg odnošenja, pa opasnosti od erozije nema ili je
ona neznatna.


Srednje godišnje vrijednosti površinskog otjecanja u
starim i progaljenim sastojinama crnoga bora sa sačuvanim
humusno akumulacijskim horizontom, obraslim
gustim travnim pokrovom, na nagibu od 32° (ploha B4),
iznose 15,87 mm/m2 (158,7 mV ha), s koeficijentom
otjecanja od 0,015 i gubicima tla od 0,0121 t/ha, a u sastojinama
crnoga bora potpunog sklopa i bez travnog pokrova,
na nagibu od 32° (ploha B5), površinsko otjecanje
iznosi 28,51 mm/m2 (285,1 mV ha), s koeficijentom
otjecanja od 0,027 i gubicima tla od 0,0229 t/ha.


U sačuvanim satojinama alepskoga bora potpunog
sklopa, na nagibu od 28° (ploha B8), površinsko otjecanje
iznosi 6,88 mm/m2 (68,8 mV ha), s koeficijentom
otjecanja od 0,0087 i gubicima tla od 0,043 t/ha, a na


LITERATURA


Godek, I., 1957: Bujičarstvo i problem erozije tla na
krškom području Hrvatske, Krš Hrvatske 2, str.
276-286, Split.


Godek, I., 1965: Uređenje bujica u SR Hrvatskoj, Šumarski
list, 11-12, Zagreb.


Gračan, J., M. Vidaković, T. Littvay, N. Komlenović,
P. Rastovski, 1991: Prilog sanaciji
erozije na području izvorišta rijeke Une.
Radovi, 26 (1): 5-23, Zagreb.


Gračanin , Z., 1957: Pedološke prilike demonstracionog
objekta kod Peruče, Zagreb.


Gropuzzo,I., 1962: Demonstraciono-pokusnaploha
za borbu protiv erozije na flišu "Abrami"
1957.-1961. Dokumentacija VOP, Rijeka.


Ivančević , V., 1995: Šume i šumarstvo dijela hrvatskog
primorskog krša tijekom 19. i 20.vijeka,
Disertacija, Senj.


Ivančević , V., 1998: 120. obljetnica osnutka posebne
senjske šumarske ustanove Kraljevskog nadzorništva
za pošumljavanje krasa krajiškog područja
- Inspektorata za pošumljavanje krševa,
goleti i uređenja bujica. Šumarski list, 11-12,
Zagreb.


Ivančević , V., 2003: Krš nije samo uspomena nego i
opomena, Šumarski list, 5-6, 292-296, Zagreb.
Jedlowski , D., 1958: Uređenje bujica, Zbornik
DIT-a, Split.


Jedlowski, D., A. Jelavić,V. Topić, 1975: Proučavanje
osnovnih parametara erozije i bujica na
određenim slivovima mediteranskog područja,
Institut za jdaranske kulture i melioraciju krša,
Split.


Komlenović, N., P. Rastovski, B. Mayer,
1992: Suzbijanje erozije na flišu Istre uzgojem


opožarenoj površini, na nagibu od 22° (ploha B9),
površinsko otjecanje iznosi 37,81 mm/m2 (378,1
mVha), s koeficijentom otjecanja od 0,0478 i gubicima
tla od 19,927 t/ha, koji su višestruko veći od tolerantne
erozije.


Rezultati pokazuju da su gubici tla od erozije na
opožarenoj šumskoj površini, na nagibu od 22°, veći za
463 puta nego pod sačuvanim sastojinama alepskoga
bora na nagibu od 28°.


Na kraju valja istaći da rezultati ovih istraživanja
mogu poslužiti za pouzdano određivanje erozije tla vodom
na čitavom mediteranskom krškom području Republike
Hrvatske, u bujičnim slivovima i na opožarenim
šumskim površinama s istim ili sličnim ekološkim
uvjetima.


- Reference
alepskoga bora {Pinus halepensis Mili.) i
brnistre (Spartium junceum L.), Radovi 27 (1):
5-14, Jastrebarsko.


M art ino vi ć, J., 1997: Tloznanstvo u zaštiti okoliša,
Priručnik za inženjere, Državna uprava za zaštitu
okoliša, Zagreb.


Matić,S.,2003: Uloga šumarstva u zaštiti i očuvanju
pitkih voda, Šumarski list, 5-6; 217-219, Zagreb.


Mičetić , G., 1987: Vodna erozija u SR Hrvatskoj,
Prvo jugoslavensko savjetovanje o eroziji i uređenju
bujica, Beograd.


M i č e t i ć, G., 2000: Bujice i erozija na području srednjojadranskog
krša, Sažeci znanstvenog skupa
Unapređenja poljoprivrede i šumarstva s međunarodnim
sudjelovanjem (Maleš Petar, Maceljski
Milan, ur.). Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti, 69-70, Zagreb.


Milković, I., M. Starčević, M. Pecarević,
2003: Uloga šumarstva u nacionalnom programu
evidentiranja, zaštite i očuvanja slatkih
voda Republike Hrvatske, Šumarski list, 5-6:
219-229, Zagreb.


Petraš, J., 1987: Znanstveno-istraživački rad u oblasti
protuerozione zaštite zemljišta i bujičarstva u
SR Hrvatskoj, Prvo jugoslavensko savjetovanje


o eroziji i uređenju bujica, Beograd.
Prpić, B., Z. Seletković, M. Ivkov, I. Tikvić,
1994: Utjecaj sklopa na intercepciju poplavnoj
šumi hrasta lužnjaka (Genisto elatae-Quercetum
roboris subass. caricetosum remotae Horv.
1938) u stacionaru Opeka kod Lipovljana, simpozij
Pevalek, flora i vegetacija Hrvatske, Zbornik
radova, Koprivnica, Zagreb: 79-85.
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 65     <-- 65 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OU EROZIJU Šumarski list SUPLEMENT (2003). 51-64
Prpić, B., Z. Seletković, I. Tikvić, 1997: O
utjecaju kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave,
Šumarski list, 11-12: 579-592, Zagreb.


Prpić, B., 2001: Šuma "tvornica" vode i zraka, Šumarski
list, 5-6: 300-302, Zagreb.


Prpić, B., 2001: Utjecaj vodotehničkih zahvata na
stabilnost sastojina hrasta lužnjaka (Querem robur
L.) u Hrvatskoj u primjeru HE Novo virje,
Šumarski list, 7-8: 379-390, Zagreb.


Prpić , B., 2001: Preborna šuma kao infrastrukturna
kategorija prostora U: B. Prpić (ur.), Obična jela
(Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, Akademija šumarskih
znanosti, Zagreb, str. 283-298.


Starcević , M., 2000: Značaj šuma u konceptu
"održivog" gospodarenja vodama, Šumarski list
3-^1, Zagreb.


Topić , V., 1982: Efekti biološko-tehničkih melioracionih
mjera na pokusnoj plohi Klačine. Šumarski
list, 1-3: 11-20, Zagreb.


Topi ć, V., 1987: Eroija u slivu bujice Suvave, Erozija


15: 120-127, Beograd.
Topić, V., I. Leko, 1987: Erozija i bujice na krškom
području Dalmacije, Prvo jugoslavensko savjetovanje
o eroziji i uređenju bujica, 29-38, Beograd.
Topić , V., 1988: Upotrebljivost nekih autohtonih i
alohtonih šumskih vrsta pri pošumljavanju submediteranskog
krškog područja Dalmacije, Disertacija.
Topić , V., 1988: Zaštita tla od erozije na mediteranskom
području Hrvatske, rukopis, Split.
Topić , V., 1990: Prirast nekih vrsta četinjača na submediteranskom
krškom području Dalmacije.
Šumarski list, 11-12: 441-450, Zagreb.
Topić, V., R. Kadović, 1991: Flowing away and
erosion damage in the basin of Suvava independence
with the way of the utilisation of soil.
10-th World Forestry Congress, Paris.
To p i ć, V., 1992: Količina i kemizam šumske prostirke
pod nekim šumskim kulturama na kršu. Šumarski
list, 9-10: 407-414, Zagreb.
Topić ,
V., 1994: Ekološka obilježja mediteranskog
područja Republike Hrvatske. 100-ta obljetnica


znanstvenoistraživačkog rada poljodjelsko prehrambenog
sustava i šumarstva mediterana Republike
Hrvatske, Split.


Topić , V., 1995: Utjecaj šumske vegetacije na suzbijanje
erozije u bujičnim slivovima mediteranskog
područja Hrvatske, Šumarski list, 9-10:
299-304, Zagreb.


To p i ć, V., 1996: Utjecaj različitog biljnog pokrova na
zaštitu tla od erozije, Unapređenje proizvodnje
biomase šumskih ekosustava. Znanstvena knjiga
1:361-364, Zagreb.


Topić , V., 1997: Upotrebljivost autohtonih listača pri
pošumljavanju krša, Šumarski list, 7-8:
342-352, Zagreb.


Topić , V., 1999: Melioracijski učinci šumskih kultura
na kršu u odnosu na pedosferu, Šumarski list,
9-10: 411—422, Zagreb.


Topić, V., 2001: Utjecaj kultura crnoga bora (Pinus
nigra Arn.) na zaštitu tla od erozije prouzročene
kišom, Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim
šumama, Znanstvena knjiga, 261-268,
Zagreb.


Vidaković, M., J. Martinović, 1. Trinajstić,


J. Gračan,N. Kamlenović, A. Krstinić,
Ž. Borzan , 1981: Biološka sanacija erozije
fliša Istre, Kongres biologa Hrvatske, 1-103,
Poreč.
Vidaković, M., A. Krstinić, I. Trinajstić, Ž.
Borzan, J. Gračan, N. Komlenović, J.
Martinović , 1984: Prikaz dosadašnjih istraživanja
na problematici biološke sanacije erozije
na području izvorišta Une i na području Istre,
Vodoprivreda, 1-23, Zagreb.


Vrbek , B., 1998: Lizimetrijska istraživanja kvalitete
vode u tlu nekih šumskih zajednica, Radovi Šumarskog
instituta, 33(1): 59-72, Jastrebarsko.


Vrbek , B., 1998: Pedološka karakterizacija tala na
pokusnim plohama (Moseć, Borovača), rukopis,
Zagreb.


Vrbek ,
B., 2002: Pedološka karakterizacija tala na
pokusnim plohama (Rupotine, Kučine, Žrnovnica),
rukopis, Zagreb.


SUMMARY: Out of the entire area of the Mediterranean karst of the
Republic of Croatia which includes 15.383 km2, 95 % has been under influence
of soil erosion of different intensity, 40 % of it under strong erosion. The area
is thus strongly endangered by erosion, and some of its parts are completely
degraded. On this ecologically very sensitive area with a high degree of risk
from erosion, soil devastation and devastation of vegetation, there are 779 tor
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 66     <-- 66 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJE Šumarski list SUPLEMF.NT (2003). 51-64
rents, with the entire mouth area of 3.235 km2, what makes it one of the biggest
torrent areas in Croatia. Soil loss, that is the quantities that go away and are
lost for ever into the Adriatic sea, is estimated at 1.140 hectares a year. Since
the soil, as an indispensable natural resource, is produced very slowly and
with difficulties, the question of its protection is of utmost importance. Having
these reasons in mind, the Institute for the Adriatic cultures and karst amelioration
in Split, started in 1964 with the scientific research dealing with the
protection of soil from erosion, and in 1971 founded the first experimental
plots with measuring instruments in the mouth of the torrent Suvava, where the
erosion has been observed, aiming to obtain original data about important
characteristics of soil erosion by water using modern methods. The plots are
on various inclinations, with different geologic and pedologic characteristics
and under different plant cover. The investigations have been extended to the
forests of evergreen oak and aleppo pine in the Eumediterranean karst area.


This paper presents the results of investigation of influence of stands of
black pine fPinus nigra Am.) and aleppo pine fPinus halepensis Mill.) on the
protection of soil from erosion caused by rain. The investigations were done
in the mouth of the torrent Suvava near Muć on experimental plots B4 and B5
with old stands of black pine, at the inclination of 32° and in the mouth of torrent
Rupotine by Solin on experimental plots B8 and B9 in saved and burned
stands of aleppo pine, at the inclination of 28 and 22°. The average annual
values of surface flow off were stated, which in old and open stands of black
pine with completely preserved humus accumulative horizon with thick grass
cover on the inclination of 32° (plots B4) amounts to 15,87 mm/m2 (158,7
mVha), with the coefficient of flow off 0,015 and soil loss of 0,0121 t/ha, and
in the stands of black pine of full canopy and without gross cover, on the
inclination 32° (plot B5), the surface flow off amounts to 28,51 mm/m2 (285,1
mVha), with the coefficient of flow of 0,027 and soil loss of 0,0229 t/ha.


In preserved stands of full canopy aleppo pine, on the inclination of 28°
(plot Bg), the surface flow off amounts to 6,88 mm/m2 (68,8m3/ha), with the
coefficient of flow off 0,0087 and soil loss of 0,043 t/ha, and on the burned
area on the inclination of 22° (plot B9), the surface flow off amounts to 37,81
mm/m2 (378,1 m3/ha), with the coefficient of flow off 0,0478 and soil loss of
19,927 t/ha.


The results show that the soil loss by erosion on burned forest area on the
inclination of 22° is 463 times greater than under preserved stands of aleppo
pine on the inclination of 28°.


Key words: karst, erosion, the mouth of the torrent Suvava, the mouth
of the torrent Rupotine, experimental plots B4, B;, B8 and B9, stands of black
pine, stands of aleppo pine, burned areas, rainfall, surface flow off soil loss.