DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 55     <-- 55 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJE Šumarski list SUPLEMENT (2003), 51-64
manji od 5 %, otpada 3.847 km2 ili 25 %, a nagnute površine,
s nagibom većim od 5 %, 11.542 km2 ili 75 %.
Prema tomu, reljef ovoga područja vrlo je razvijen, i
kao takav pruža povoljne uvjete za eroziju tla vodom.


Klima mediteranskog krškog područja Hrvatske je
sredozemna, odnosno umjereno sredozemna. Osnovno
je obilježje klime ljetna suša s visokim temperaturama,
dok su zime u prosjeku relativno blage, s mnogo kiše.
Oborine kao najvažniji čimbenik erozije na ovom području
po količini vrlo su različite i kreću se uglavnom
od 600 do 3.000 mm godišnje. Srednja godišnja temperatura
ovoga područja iznosi 11,2 °C, a srednja količina
oborina 1.400 mm, koje rastu od mora i otoka prema
unutrašnjosti i vertikalno s nadmorskom visinom.
Uglavnom su koncentrirane u hladnijoj polovici godine
(X-XI1 mjesec), kada su i vrlo intenzivne (s preko
200 mm na dan), dok je topla polovica godine (IV-IX
mjesec) suha, što osobito vrijedi za ljeto. Ostali klimatski
čimbenici kao vjetar, temperatura, mraz, insolcija
od manjeg su utjecaja na eroziju, iako eolska erozija
ponegdje može biti dominantan proces. Klima pruža
povoljne uvjete za eroziju tla na kršu.


Biljni pokrov, posebice šuma, najdjelotvorniji je
čimbenik pri sprječavanju ubrzane (ekscesivne) erozije.
U dobro očuvanoj šumi s kojom se pravilno gospodari
nema ubrzane erozije, javlja se samo normalna
erozija u kojoj je odnošenje tla znatno ispod erozijske


tolerancije. Problem je u tome što je biljni pokrov na
mediteranskom krškom području Hrvatske jako devastiran
i oskudan, a time je smanjena i njegova protuerozijska
funkcija. Uzroke takovome stanju treba tražiti u
trajnom i vjekovnom procesu devastacije biljnog pokrova
na ovome području, gdje su povijesne i ekonomsko-
socijalne prilike ostavile duboke tragove, još više
produbljene specifičnim ekološkim prilikama. Rezultat
uništavanja prirodnog biljnog pokrova su nepregledne
krške goleti. Danas na mediteranskom krškom
području Hrvatske ima pod šumom 575.071 ha (Topic
, 1994). Međutim, visoke i ekonomski najvrjednije
šume sudjeluju sa svega 9,9 %, dok su one devastirane
(panjače, šikare, makije) zastupljene na površini od
preko 518.000 ha. Kamenjare - kraške goleti prostiru
se na 397.600 ha. Ovako nepovoljna struktura šumskog
fonda svakako pospješuje i daljnje erozijske procese
na ovome području.


Iz ovog kratkog prikaza vidljivo je da su prirodni
uvjeti na krškom području Hrvatske vrlo povoljni za
razvoj različitih erozijskih procesa. Dovoljno je bilo da
čovjek svojim neracionalnim gospodarenjem ugrozi
prirodni biljni pokrov, pa da u velikom dijelu ovoga
područja postanu potpune goleti. Kako se tlo na kršu
vrlo teško i sporo stvara, pitanje njegove zaštite od prvorazrednog
je značenja. Međutim, teško će ga se i zaštiti
pri postojećem pluvijometrijskom režimu, reljefu i
odsustvu ili oskudici biljnoga pokrova.


2.2. Stanje erozije i provedeni protuerozijski radovi
State of erosion and aplied antierosion measures
Točnih podataka o stanju površinskih erozijskih procesa
na krškom području Hrvatske još nema, jer nije izrađena
karta erozije. Međutim, ipak je moguće na temelju
dosadašnjih istraživanja i postojeće dokumentacije
(studija, elaborata, katastra bujica, investicijskih projekata
i dr.), dati dosta točne podatke o površinama zahvaćenim
erozijom, broju bujica i njihovoj razornosti.


Od ukupne površine mediteranskog krškog područja
Republike Hrvatske (15.389 km2), različitim intenzitetom
erozije tla vodom (I - V kategorija), zahvaćeno
je 14.620 km2 ili 95 %, od toga značajnijom erozijom
oko 40 %. Ukupna produkcija nanosa, s erozijom zahvaćenih
površina, iznosi 3.801.200 m3 /godišnje, odnosno
260 mVkmVgodišnje.


Prema podacima (Topić 1987, Mičetić 2000)
na ovom području registrirano je 779 bujičnih vodotoka,
s ukupnom slivnom površinom od 3.235 km2, što ga
ujedno i čini jednim od najvećih bujičnih područja u
Republici Hrvatskoj. Najveće površine zauzima III kategorija
erozije, 31,05 %, a zatim slijede IV kategorija,
25,5 %, II kategorija, 23,5 %, V kategorija, 13,4 % i I
kategorija 6,5 %. Dakle, pod I, II i III kategorijom
erozije nalazi se 1.975,6 km2 ili 61,1 % od ukupne slivne
površine.


Na temelju dosadašnjih eksperimentalnih istraživanja
intenzitet erozije na tipičnom kršu kreće se u granicama
vrlo slabe erozije (V kategorija) s prosječnom
produkcijom nanosa ispod 100 mVkmVgodišnje, dok je
na nepropusnoj flišnoj podlozi erozija znatno jača (I
kategorija) i kreće se i do preko 5.000 mVkmVgodišnje.


Ako se količina nanosa, tj. masa koja se svake godine
pokreće različitim procesima erozije, pretvori u
ekvivalentne hektare s debljinom sloja od 20 cm, onda
se godišnje ugrožava 1.900 ha. Međutim, teško se može
govoriti o trajnim gubicima nanosa, jer za ovo područje
nije izrađena karta erozije, osim za neke manje
slivove u Istri, ali grubo se može uzeti da količina nanosa
koja nepovratno odlazi u Jadransko more iznosi


2.280.720 mVgodišnje ili 60 % od mase produciranog
nanosa, što odgovara površini od 1.140 ha debljine
sloja od 20 cm.
Erozija na opožarenim šumskim površinama mediteranskog
krškog područja poprima ekscesivne razmjere,
gdje u vrlo kratkom vremenu nakon požara nestaje
sloj tla koji je vegetacija stoljećima stvarala i čuvala.
Zbog toga zaštita tla od erozije i bujica na ovom krškom
području ima veliko gospodarsko i društveno značenje.
Ovom je problemu od davnina poklanjana velika