DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 56     <-- 56 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJE Šumarski list SUPLEMENT (2003), 51-64
pozornost i od samog stanovništva, pogotovo njegovog
priobalnog i otočnog dijela, gdje su uslijed nepovoljnih
prirodnih karakteristika (fliš) izraženi oštri erozijski
procesi. Da bi se sačuvalo tlo podizane su uske terase
obradivih površina, koje su odigrale značajnu ulogu u
razvoju poljoprivrede ovoga područja, a njihovim podizanjem
spriječeno je odnošenje plodnog tla u more.
Uz terasiranje, primjenjivane su i druge mjere i metode
u zaštiti tla od erozije. Međutim, može se slobodno reći
da nije, osim Senjske drage, poznat drugi primjer kompleksnog
rješavanja problema erozije. Uglavnom su izgrađivane
pregrade i izvođeni regulacijski radovi u donjim
tokovima bujice, dok su biološki radovi u slivu
bili malog obima. Takva orijentacija u početku je bila
opravdana, jer je neke objekte trebalo hitno zaštititi od
razaranja i uništavanja, pa se nije moglo čekati potpu-


Slika 1. Senjska draga 1935, pogled s Vratnika prema gradu Senju


Figure 1 Valley of Senj 1935, a view from Vratnik towards
town Senj


(Gradski muzej Senj)


Na području Dalmacije, već 1885 godine Ministarstvo
poljoprivrede tadašnje Austrije, osniva Sekciju za
uređivanje bujica. Ta Sekcija, sa sjedištem u Zadru,
radi na uređivanju bujica širom Dalmacije. Za svoga
djelovanja, do 1918. godine, Sekcija je uredila 49 bujica
(Jedlowski, 1958). U razdoblju od 1918. - 1930, rađeno
je vrlo malo, da bi tek nakon donošenja Zakona o
uređivanju bujica 1930. godine taj obim bio pojačan
sve do početka II. svjetskog rata. Odmah nakon rata
nastavljeni su radovi na uređivanju bujica, a na intenzitetu
su dobili tek posije 1947. godine, preuzimajući
radove na zaštiti hidrosustava (G o d e k, 1957).


Bujičarstvo je u sklopu šumarstva sve do 1952.
godine, kada organizacijski prelazi u vodoprivrednu
službu. Međutim, ono je i dalje vezano za šumarstvo,
jer se bujice nalaze na području šumskog zemljišta,
a njihovo se trajno saniranje postiže jedino podizanjem
i održavanjem šuma u njihovim slivovima.


Prema podacima postojeće dokumentacije, u razdoblju
od Austro-Ugarskc do danas, u bujičnim slivovima
na krškom području Republike Hrvatske izgrađene
su 4.663 pregrade i regulirano 85.866 m bujičnih korita.
Od bioloških radova, obavljena su pošumljavanja


no saniranje slivova. Međutim, danas treba najintenzivnije
raditi na sprječavanju uzroka ubrzane erozije,
a to je moguće jedino kompleksnim mjerama
opće zaštite tla u čitavom slivu.


Radovi na zaštiti tla od erozije i uređenja bujica, otpočeli
su u ovom području vrlo rano. Prve radove na
uređenju bujica proveo je poznati graditelj general F.
Vukasović 1785. godine na području Senjske drage
(Ivančević, 1995). Kasnije su ti radovi sporadično
nastavljeni da bi osnivanjem Nadzorništva - Inspektorata
u Senju i donošenjem Zakona o uređenju bujica
1895. godine dobili na intenzitetu i značaju. Radom
naše najstarije i posebne krške ustanove sanirane su
mnoge Podvelebitske bujice, a slivno područje Senjske
drage potpuno uređeno i sanirano(slike 1 i 2).


Slika 2. Senjska draga danas, najsačuvaniji ostaci šuma autohtonog
crnoga bora u području Rončevića doca


Figure 2 Valley of Senj today, the most preserved rests of forest of


autochthonous black pine in the area of Roncevic little


valley


(Foto: M. Tomljanović)


na ukupnoj površini od 4.458 ha (Topic i Leko,
1987; Mičetić,2000).


Dosadašnji radovi, kako oni tehnički tako i biološki,
na zaštiti tla od erozije i uređenju bujica na ovom
krškom području, vrlo pozitivno su utjecali na sprječavanje
erozijskih procesa. Smiren je jedan dio bujičnih
vodotoka, posebno tamo gdje je odnos između pošumljenih
i nepošumljenih površina povoljan. Međutim,
ukupan obim izvedenih protuerozijskih radova još uvijek
je mali, obzirom na površine zahvaćene erozijom,
kao i intenzitet same erozije, što se naravno reflektiralo
na povećanu produkciju i pronos nanosa, kako je
naprijed navedeno.


Stoga je potrebno i dalje intentivno raditi na saniranju
erozijskih procesa u ovim bujičnim vodotocima i to,
kako u samom koritu, tako i na čitavom slivu (pošumljavanjc
goleti, melioracija devastiranih šuma i šikara,
te odgovarajući agrotehnički zahvati na poljoprivrednim
površinama, u kojima su vidljivi procesi erozije).