DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 57     <-- 57 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN Č1MBHN1K ZAŠTITF. TLA OD EROZIJE Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 51-64
Procjenjuje se, na temelju postojeće dokumentacije, Leko, 1987). Najveći obim gradevinsko-tehničkih i
da bi samo na području Dalmacije bilo potrebno utrošiti bioloških radova planira se u priobalnom pojasu, stoje i
u bujičnim koritima 1.207.046 m3 građevinskog materazumljivo,
obzirom daje to i po površini najveće slivno
rijala, dok se u slivu od bioloških radova smatra popodručje,
koje ima i najveći broj bujičnih vodotoka, a uz
trebnim zahvatiti površinu od 8.975 ha (Topić i to se nalazi i na strmim erodibilnim flišnim terenima.


OBJEKTI ISTRAŽIVANJA I METODA RADA
Objects of investigation and method of work


Istraživanja su provedena u bujičnim slivovima eumediteranskog
i submediteranskog krškog područja Republike
Hrvatske, na pokusnim plohama B4, B5, B8 i B9.


Plohe B4 i B5 nalaze se u slivu bujice Suvave kodMuca, u Gospodarskoj jedinici "Borovača", predjeluModraš, u odjelu 52 b, na nadmorskoj visini od 550 mzapadne ekspozicije i nagiba od 32°. Izgrađene su od


Slika 3. Sastojina crnoga bora s pokusnim plohama u slivu bujice
Suvavc


Figure 3 Stand of black pine with experimental plots in the basin
of torrent Suvava


(Foto: V. Topic)


Ove šume pokrivaju dio bujičnog sliva Suvave i
imaju ponajprije zaštitnu protuerozijsku ulogu. Radi
potpunijeg i cjelovitijeg istraživanja problema erozije i
zaštite tla na kršu, uspostavljene su, zahvaljujući financijskim
sredstvima Ministarstva znanosti i Hrvatskih
šuma, nove eksperimentalne plohe u eumediteranskom
krškom području u sačuvanim i opožarenim sastojinama
alepskog bora (plohe B8 i B9). Ploha Bx nalazi se u


laporovitih vapnenaca s plitkim i jako skeletnim smedim
tlom (kalcikambisol). Ploha B4 je u progaljenom
dijelu sastojine crnog bora s potpuno sačuvanim humusno
akumulacijskim horizontom obraslim gustim
travnim pokrovom, a ploha B5 je u čistim i zrelim sastojinama
crnoga bora potpunog sklopa s vrlo malim učešćem
autohtonih vrsta u podstojnoj etaži (slike 3 i 4).


Slika 4. Ploha B5 u sastojini crnoga bora potpunog sklopa,
nagiba 32°


Figure 4 Plot B5 in stand of full canopy black pine, inclination 32°


(Foto: V. Topic)


sačuvanim starim sastojinama alepskoga bora u Gospodarskoj
jedinici "Kozjak-Kaštela", predjel Rupotine,
u odjelu 55a, na nadmorskoj visini od 227 m istočne
ekspozicije i nagibu od 28°. Na njoj se nalazi smeđe tlo
na koluvijalnom brečastom laporovitom vapnencu.
Ove šume pokrivaju dio bujičnog sliva Rupotine i imaju
ponajprije protuerozijsku ulogu (slike 5 i 6).


Slika 5. Sastojina alepskoga bora u slivu bujice Rupotine Slika 6. Ploha BK u sastojini alepskoga bora, nagiba 28°


Figure 5 Stand ofaleppo pine in the basin of torrent Rupotine Figure 6 Plot Bg in stand of aleppo pine, inclination 28°


(Foto: V. Topic) (Foto: V. Topic)