DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 58     <-- 58 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJU Šumarski liši - SL´PLF.MENT (2003). 51-64
Ploha B9 nalazi se na požarištu alepskoga bora u
Gospodarskoj jedinici "Mosor-Perun", predjel Kučine,
u odjelu 7a, na nadmorskoj visini od 212 m zapadne
ekspozicije i nagibu od 22°. Prije požara 2001. godine
sastojinu je uglavnom činio alepski bor s primjesama
čempresa starosti 29 godina. Geološki ploha je homogena,
izgrađena od laporovitih vapnenaca na kojima se
nalazi rendzina na laporu erodirana (Vrbek, 2002).
Prirodna sukcesija šumske vegetacije na plohi je pri-


Slika 7. Opožarena sastojina alepskoga bora 2001. godine i cro


zijski nanos nakon požara, predjel Kučine
Figure 7 Burned stand of aleppo pine year 2001 and erosion talus


after the fire, Kučine area


(Foto: V. Topic)


sutna, i uz obnovljeni alepski bor nalazimo i autohtone
makijske elemente (slike 7 i 8).


Slika 8. Ploha B9 u opožarenoj sastojini alepskoga bora dvije godine
nakon požara, nagib 22°


Figure 8 Plot B9 in burned stand of aleppo pine two years after the
fire, inclination 22°


(Foto: V. Topic)


Na plohama pod sastojinom crnoga i alepskoga bora
(plohe B4, B5, B8 i B9) obavljene su izmjere na vegetaciji,
uzeti uzorci listinca i otvoreni pedološki profili iz
kojih su uzeti uzorci tla i laboratorijski analizirani.


U promatranom je razdoblju, na postavljenim pokusnim
plohama od 50 i 100 m2, svaka sa svojim
spremnikom, praćeno i izravno mjereno erozijsko djelovanje
oborinske vode. Istraživanje utjecaj sastojina
crnoga bora (plohe B4 i B5), sačuvanih sastojina alepskoga
bora (ploha B8) i opožarene sastojine alepskoga
bora (ploha B9) na zaštitu tla od erozije prouzročene
kišom. Plohe su ograđene betonskom ili limenom
ogradom. Ograda je postavljena tako da pokusne plohe
ne mogu primiti vodu sa strane, niti je nekontrolirano
gubiti s njezine površine. Na donjem dijelu plohe nalazi
se spremnik za prihvaćanje erozijskog nanosa. Na
mjernim instrumentima (kišomjer, ombrograf, termograf,
termometri) postavljenim na pokusnim plohama,
motritelji su svaki dan u 7 sati upisivali podatke u
Dnevnik motrenja meteorološke postaje, a u erodibilnim
danima mjerili količinu vode u spremnicima i uzimali
uzorke za laboratorijsku analizu.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Research results


4.1. Površinsko otjecanje oborina i gubici tla u sastojinama crnog bora
Surface flow of rainfall and soil loss in the stands of black pine
U razdoblju od 1999. do 2002. godine u slivu bujice
Suvave kod Muca koja zahvaća površinu od 1.823 hektara,
u pojasu između 460 i 961 m nadmorske visine uspostavljene
su pokusne plohe (B4 i B5) pod kulturama
crnoga bora, koje zauzimaju 10,7 % ukupne površine
sliva i na kojima se izravno prati erozijsko djelovanje
oborinske vode. Na istraživanim pokusnim plohama
godišnje količine oborina kretale su se od 1.084,2 do


1.396,5 mm, a srednja godišnja vrijednost iznosila je
1.277,8 mm. Otjecanje i zemljišne gubitke izazvale su
oborine od 9,0 do 87,0 mm. Od ukupno 395 kišnih dana
bilo je 89 erodibilnih, s oborinama koje su uzrokovale
otjecanje. Podaci o srednjim mjesečnim vrijednostima
oborina i otjecanja na plohama B4 i B5, za istraživano su
razdoblje, prikazani na grafikonu 1. Iz navedenih podataka
može se zaključiti kako se srednje mjesečne vrijed