DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 60     <-- 60 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJE Šumarski list - SUPI.EMENT (2003). 51-64
Iz danih podataka vidi se kako je nizak postotak površinskog
otjecanja oborinske vode na plohama u sastojinama
crnoga bora i kako intercepcija, isparavanje i
infiltracija vode u tlo iznosi i do 97,3 % godišnje na
plohi pod starom sastojinom crnoga bora potpunog
sklopa, na nagibu od 32°.


Vrijednosti srednjih mjesečnih gubitaka tla prikazane
su na grafikonu 2. Iz navedenih podataka vidljivo je


0,6 -p


a 0.5 H


kako se erozijski gubici (količine suhog mulja odnesene
s plohe u spremnik) kreću za plohu B4 od nule, u
mjesecu srpnju, do 0,2728 g/m2 u mjesecu studenom i
za plohu B5 od nule , u mjsecu srpnju, do 0,5093 g/m2 u
mjesecu travnju. Srednje godišnje vrijednosti gubitaka
tla na plohama pod kulturom crnoga bora, za istraživano
razdoblje, iznose: pod starim progaljenim kulturama
crnoga bora s gustim travnim pokrovom na nagi


-a
I 0,3


= 0,2
§ 0.1
00
Juli


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
mjesec -month
M Ploha B4 progaljena sastojina crnoga bora s gustim travnim pokrovom, nagib 32°,
razdoblje 1999.-2002. - Plot B4 open stand of black pine with thick grass cover,
inclination 32°, period 1999-2002


Ploha B, sastojina crnoga bora potpunog sklopa, nagib 32°, razdoblje 1999.-2002.
Plot 5, stand of full canopy black pine, inclination 32°, period 1999-2002
Grafikon 2. Srednje mjesečne vrijednosti gubitaka tla na pokusnim plohama u satojini crnoga bora


Graph 2 Average monthly values of soil loss on the experimental plots in the stands of black pine


bu 32° - 1,2071 g/nf ili 0,0121 t/ha, a pod starim kulturama
crnoga bora potpunog sklopa na nagibu
32° - 2,2882 g/rm ili 0,0229 t/ha.


Maksimalne godišnje vrijednosti erozijskih gubitaka
tla iznose na plohi B4 - 1,8376 g/nf i na plohu
B5 - 5,404 g/m2 (0,054 t/ha).


U tablici 1 prikazana su površinska otjecanja i gubici
tla u sastojinama crnoga bora po erodibilnim danima.
Kao što se može vidjeti iz tablice 1, u 2002. godini
došlo je deset puta do pojave erozije. Najveće vrijednosti
površinskog otjecanja i odnošenja tla zabilježene
su 10. i 12. kolovoza , te 23. rujna. Kiša koja je padala s


9. na 10. kolovoza imala je vrlo visoki intenzitet od
57,23 mm/sat i trajala je l20 (od 1435 do 1515 i od 1700 do
174") a pod zaštitom sastojina crnoga bora površinska
otjecanja na pokusnim plohama B4 i B5 iznosila su
samo 1,24 mm/m2 s gubicima tla od 0,0004 t/ha. Dva
dana poslije, 12. kolovoza zabilježen je novi erozijski
nanos. Kiša je padala 10 sati, imala je umjereni intenzitet
(8,72 mm/sat), a ukupno je palo 87,2 mm/m2, što
je i najveća količina oborina u ovoj godini i s najvećim
površinskim otjecanjem (17,69 mm/m2) i gubicima tla
(0,0084 t/ha). Sve je to pospješila i kiša od 10. kolovoza
koja je potpuno zasitila tlo vodom i prevlast su preuzeli
procesi filtracije, stoje na pokusnim plohama pod
sastojinom crnoga bora izazvalo 12. kolovoza pojačano
površinsko otjecanje i eroziju tla.


Isti je slučaj i s oborinama, površinskim otjecanjem
i gubicima tla od 23. rujna. Iz ovoga se vidi da su sastojine
crnoga bora imale odlučujući učinak u zaštiti tla od
erozije. One su svojim krošnjama ublažavale i sprječavale
razorno djelovanje kišnih kapi, značajni dio oborina
na njima zadržali, a ostali dio kroz krošnju i niz deblo
propustili na površinu rahlog i propusnog šumskog
tla, koje ih je ovako usporene lakše upijalo i infiltriralo.


Dakle, iz tablice 1 vidljivo je da su u ovoj godini
ukupni gubici tla na pokusnim plohama B4 i B5 iznosili
0,0038, odnosno 0,0163 t/ha, stoje znatno ispod tolerantnog
godišnjeg odnošenja, pa opasnosti od erozije
nema ili je ona neznatna.


Međutim, ako bi ova tla i na ovom nagibu ostala bez
sastojine crnoga bora, odnosno bez vegetacijskog
pokrova, rizik od erozije bio bi ekstremno visok ili katastrofalan.