DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 64     <-- 64 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJE Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 51-64
dišnjeg odnošenja, pa opasnosti od erozije nema ili je
ona neznatna.


Srednje godišnje vrijednosti površinskog otjecanja u
starim i progaljenim sastojinama crnoga bora sa sačuvanim
humusno akumulacijskim horizontom, obraslim
gustim travnim pokrovom, na nagibu od 32° (ploha B4),
iznose 15,87 mm/m2 (158,7 mV ha), s koeficijentom
otjecanja od 0,015 i gubicima tla od 0,0121 t/ha, a u sastojinama
crnoga bora potpunog sklopa i bez travnog pokrova,
na nagibu od 32° (ploha B5), površinsko otjecanje
iznosi 28,51 mm/m2 (285,1 mV ha), s koeficijentom
otjecanja od 0,027 i gubicima tla od 0,0229 t/ha.


U sačuvanim satojinama alepskoga bora potpunog
sklopa, na nagibu od 28° (ploha B8), površinsko otjecanje
iznosi 6,88 mm/m2 (68,8 mV ha), s koeficijentom
otjecanja od 0,0087 i gubicima tla od 0,043 t/ha, a na


LITERATURA


Godek, I., 1957: Bujičarstvo i problem erozije tla na
krškom području Hrvatske, Krš Hrvatske 2, str.
276-286, Split.


Godek, I., 1965: Uređenje bujica u SR Hrvatskoj, Šumarski
list, 11-12, Zagreb.


Gračan, J., M. Vidaković, T. Littvay, N. Komlenović,
P. Rastovski, 1991: Prilog sanaciji
erozije na području izvorišta rijeke Une.
Radovi, 26 (1): 5-23, Zagreb.


Gračanin , Z., 1957: Pedološke prilike demonstracionog
objekta kod Peruče, Zagreb.


Gropuzzo,I., 1962: Demonstraciono-pokusnaploha
za borbu protiv erozije na flišu "Abrami"
1957.-1961. Dokumentacija VOP, Rijeka.


Ivančević , V., 1995: Šume i šumarstvo dijela hrvatskog
primorskog krša tijekom 19. i 20.vijeka,
Disertacija, Senj.


Ivančević , V., 1998: 120. obljetnica osnutka posebne
senjske šumarske ustanove Kraljevskog nadzorništva
za pošumljavanje krasa krajiškog područja
- Inspektorata za pošumljavanje krševa,
goleti i uređenja bujica. Šumarski list, 11-12,
Zagreb.


Ivančević , V., 2003: Krš nije samo uspomena nego i
opomena, Šumarski list, 5-6, 292-296, Zagreb.
Jedlowski , D., 1958: Uređenje bujica, Zbornik
DIT-a, Split.


Jedlowski, D., A. Jelavić,V. Topić, 1975: Proučavanje
osnovnih parametara erozije i bujica na
određenim slivovima mediteranskog područja,
Institut za jdaranske kulture i melioraciju krša,
Split.


Komlenović, N., P. Rastovski, B. Mayer,
1992: Suzbijanje erozije na flišu Istre uzgojem


opožarenoj površini, na nagibu od 22° (ploha B9),
površinsko otjecanje iznosi 37,81 mm/m2 (378,1
mVha), s koeficijentom otjecanja od 0,0478 i gubicima
tla od 19,927 t/ha, koji su višestruko veći od tolerantne
erozije.


Rezultati pokazuju da su gubici tla od erozije na
opožarenoj šumskoj površini, na nagibu od 22°, veći za
463 puta nego pod sačuvanim sastojinama alepskoga
bora na nagibu od 28°.


Na kraju valja istaći da rezultati ovih istraživanja
mogu poslužiti za pouzdano određivanje erozije tla vodom
na čitavom mediteranskom krškom području Republike
Hrvatske, u bujičnim slivovima i na opožarenim
šumskim površinama s istim ili sličnim ekološkim
uvjetima.


- Reference
alepskoga bora {Pinus halepensis Mili.) i
brnistre (Spartium junceum L.), Radovi 27 (1):
5-14, Jastrebarsko.


M art ino vi ć, J., 1997: Tloznanstvo u zaštiti okoliša,
Priručnik za inženjere, Državna uprava za zaštitu
okoliša, Zagreb.


Matić,S.,2003: Uloga šumarstva u zaštiti i očuvanju
pitkih voda, Šumarski list, 5-6; 217-219, Zagreb.


Mičetić , G., 1987: Vodna erozija u SR Hrvatskoj,
Prvo jugoslavensko savjetovanje o eroziji i uređenju
bujica, Beograd.


M i č e t i ć, G., 2000: Bujice i erozija na području srednjojadranskog
krša, Sažeci znanstvenog skupa
Unapređenja poljoprivrede i šumarstva s međunarodnim
sudjelovanjem (Maleš Petar, Maceljski
Milan, ur.). Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti, 69-70, Zagreb.


Milković, I., M. Starčević, M. Pecarević,
2003: Uloga šumarstva u nacionalnom programu
evidentiranja, zaštite i očuvanja slatkih
voda Republike Hrvatske, Šumarski list, 5-6:
219-229, Zagreb.


Petraš, J., 1987: Znanstveno-istraživački rad u oblasti
protuerozione zaštite zemljišta i bujičarstva u
SR Hrvatskoj, Prvo jugoslavensko savjetovanje


o eroziji i uređenju bujica, Beograd.
Prpić, B., Z. Seletković, M. Ivkov, I. Tikvić,
1994: Utjecaj sklopa na intercepciju poplavnoj
šumi hrasta lužnjaka (Genisto elatae-Quercetum
roboris subass. caricetosum remotae Horv.
1938) u stacionaru Opeka kod Lipovljana, simpozij
Pevalek, flora i vegetacija Hrvatske, Zbornik
radova, Koprivnica, Zagreb: 79-85.