DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 67     <-- 67 -->        PDF

UDK 630* 383 Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 65-78


ULOGA ŠUMSKIH PROMETNICA PRI GOSPODARENJU ŠUMAMA
NA KRŠU S POSEBNIM OSVRTOM NA SENJSKU DRAGU


THE ROLE OF FOREST ROADS IN FOREST MANAGEMENT ON KARST
WITH THE SPECIAL REFERENCE TO SENJSKA DRAGA


Tibor PENTEK* & Dragutin PIČMAN**


SAŽETAK: Funkcionalni pristup postupku otvaranja šuma pri kojemu se u
prvi plan stavlja primarne funkcije šuma, definirao je podjelu šumskih cesta na
šumske gospodarske (SGC) i šumske protupožarne (SPC) ceste. Šumske su protupožarne
ceste vezane za krško područje Republike Hrvatske, koje čini 52 %
njene kopnene površine te predstavlja najznačajnije prirodno obilježje hrvatskog
prostora. Primarna zadaća krških šuma je ispunjenje općekorisnih funkcija,
koje svojom vrijednošću mnogostruko nadmašuju vrijednost proizvedenog
drva, pa se i financiranje gradnje i održavanja SPC ostvaruje iz takse OKFS-a.


Istraživanja su provedena na području četiriju USP i to Buzet, Gospić, Senj
i Split, a polučeni rezultati su primjenjivi na čitavome području krša. Data je
definicija šumskih protupožarnih cesta. Osnovne se zadaće SPC-a mogu raščlaniti
u tri glavne grupe: zadaće koje doprinose preventivnoj i represivnoj
borbi protiv šumskih požara, zadaće pri radovima u šumarstvu i zadaće pri radovima
i aktivnostima korisnika izvan šumarstva. Provedena je i daljnja razdioba
unutar pojedine grupe.


Posebnosti SPC-a u odnosu na ostale kategorije SC-a detaljno su raščlanjene
unutar šest razlikovnih kategorija: pristup postupku izrade studija otvaranja
šuma, projektiranje, propisane tehničke značajke, tehnologija gradnje i
održavanje, cijena i izvor sredstava financiranja te intenzitet i frekvencija prometa.
U zaključnim razmatranjima ističu se problemi koji se javljaju pri otvaranju
krških šuma, ali se i predlažu smjernice njihova riješen/a.


Ključne riječi: šumske protupožarne ceste, šumski požari, krš, krške
šume, općekorisne funkcije šuma, Senjska Draga


UVOD - Introduction


Krško područje Republike Hrvatske rasprostire se ruje upravo na području krša (Španjol & Barčić ,
na ploštini od 23 356 km2, stoje 52 % ukupne kopnene 2000), a turizam u brutto nacionalnom dohotku sudjepovršine
naše države. Uz to je područje vezano oko luje s 22 %, a u izvozu RH s 44 %.
2 000 000 ili 41 % stanovništva lijepe naše. To je pro


Vegetaciju krša možemo prema (Rauš i ostali 1992)
stor gdje su osim Zagreba, Osijeka, Slavonskog Broda


razdijeliti u dva vegetacijska pojasa i pet vegetacijskih
smješteni najveći Hrvatski gradovi. Interesantno je


zona kako slijedi:
spomenuti da se preko 80 % turističkog prihoda ostva


Mediteransko-litoralni vegetacijski pojas:
- Stenomediteranska vegetacijska zona,
* Dr.sc. Tibor Pentek, viši sveučilišni asistent - Eumediteranska vegetacijska zona i
pentek@hrast.sumfak.hr Submediteranska vegetacijska zona
** Dr.sc. Dragutin Pičman, docent


Mediteransko-montanski vegetacijski pojas
dragutin.picman@zg.tel.hr
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, - Epimediteranska vegetacijska zona i
10000 Zagreb, Zavod za iskorištavanje šuma - Hemimediteranska vegetacijska zona
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 68     <-- 68 -->        PDF

T. Pentek & D. Pičman: ULOGA ŠUMSKIH PROMETNICA PRI GOSPODARENJU ŠUMAMA NA KRŠU ... Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 65-78
LEGENDA


LEGEND


Krško područje


Karst area


Slika 1. Zemljopisni položaj krškoga područja Republike Hrvatske


Figure 1 The geographical position of the karst area of the Republic of Croatia


Krške šume s oko 44 % sudjeluju u ukupnoj površini
šuma i šumskoga zemljišta kojim gospodare Hrvatske
šume d.o.o. Zagreb. Na gotovo polovici ukupne površine
šuma i šumskoga zemljišta nalazimo svega 10 %
drvne pričuve. Ovaj je nesrazmjer rezultat strukture i
trenutnog stanja ovih šuma. U strukturi obraslih površina
različiti degradacijski oblici sudjeluju s 83 %, dok
17 % otpada na visoke šume (od čega 11 % na sjemenjače,
a 6 % na kulture i plantaže).


Prosječna drvna pričuva krških šuma iznosi 46 mVha,
godišnji volumni prirast je 1,35 mVha, a godišnji sječivi
etat prema Programima gospodarenja oko 390 000 m3.
Valja podvući kako se propisani planovi sječa više ne
provode nego li se provode, ponajprije zbog nepristupačnosti
(neotvorenosti) šuma i s time posljedično povezanih
visokih troškova pridobivanja drva, ali i zbog
nemogućnosti pronalaženja odgovarajućeg tržišta za
drvo četinjača (Pentek 1998).


Nakon svega stoje u dosadašnjem tijeku rada napisano
o krškim šumama nameće se pitanje: jesu li krške
šume, ovakve kave one danas jesu, važan čimbenik u
šumarstvu Hrvatske? Ukoliko ih promatramo samo sa


stajališta produkcije drvne mase (kakvoće i kolikoće)
mogli bi odgovoriti kako nisu, međutim, pristupimo li
problemu sveobuhvatno, tada dileme neće biti i odgovorit
ćemo kako šume na kršu predstavljaju značajan i
nezaobilazan dio u mozaiku šuma naše zemlje.


Tu ćemo tvrdnju osnažiti imamo li na umu:


proizvodni potencijal staništa,
općekorisne funkcije ovih šuma,
opredjeljenje RH za turizam kao privrednu granu
koja treba biti kotač zamašnjak cjelokupnog gospodarskog
razvoja i


činjenicu kako krške šume svojom prirodnošću,
bioraznolikošću i ljepotom značajno doprinose turističkoj
privlačnosti naše obale


ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 69     <-- 69 -->        PDF

T. Pentek & D. Pičman: ULOGA ŠUMSKIH PROMETNICA PRI GOSPODARENJU ŠUMAMA NA KRŠU Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 65-78
panjace


coppices


52%


šikare


brushwood


kulture i plantaže makije
cultures and plantations sjemenjace garizi maqu is 25%
6% garrigues 4%


natural forests


2%


11%


LEGENDA


LEGEND


visoke šume


high forests


degradirane sastojine


degradated forests


Slika 2. Struktura krških šuma


Figure 2 The structure of karst forests


CILJ I METODE ISTRAŽIVANJA - The aim and research methods


Ciljeve ovoga rada možemo definirati kroz sljedeće
točke:


izdvajanje i definiranje ŠPC-a kao posebne kategorije
šumskih cesta vezane uz krško područje,


detaljna raščlamba (u grupe i podgrupe) posebnosti
ŠPC-a kao rezultat osobitosti i karakteristika kako
krškoga područja tako i krških šuma,


utvrđivanje osnovnih zadaća SPC-a pri gospodarenju
šumama na kršu,


sagledavanje osnovnih, aktualnih problema u svim
fazama otvaranja krških šuma: planiranju, projektiranju
te izgradnji i održavanju uz prijedlog i smjernice
riješenja
U radu smo se koristili standardnim, znanstveno
potvrđenim metodama istraživanja.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA - Research area


Istraživanja koja su prethodila pisanju ovoga rada
obavljena su na području četiriju Uprava šuma Podružnica
i to: Buzet, Gospić, Senj i Split. Rezultati istraživanja
primjenjivi su na cjelokupnom području krša,
međutim kako su prva, inicijalna i temeljna istraživanja
provedena na području g.j. Senjska Draga, a to su
ujedno bila i prva istraživanja u svezi s problematikom
ŠPC-a na području Hrvatske, to će se područje ove go


spodarske jedinice detaljnije opisati. O području krša,
šumama na kršu te njihovim osnovnim značajkama
više je riječi bilo u uvodnim razmatranjima.


G.j. Senjska Draga reprezentativna je gospodarska
jedinica krškoga područja sa svih gledišta, ali je posebno
interesantna i zahtjevna s gledišta otvaranja šuma.
Tomu je više razloga, koje ćemo navesti:


ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 70     <-- 70 -->        PDF

T. Pentek & D. Pičman: ULOGA ŠUMSKIH PROMETNICA PRI GOSPODARENJU ŠUMAMA NA KRŠU ... Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 65-78


veliki prosječni nagibi terena (gotovo se 50 % površine
gospodarske jedinice nalazi u kategoriji nagiba
većeg od 18 °, dok 17 % površine ima prosječni nagib
terena veći od 27 °),


zahtjevan, razveden reljef,


mnoštvo krških fenomena (znana je stvar kako je daleko
lakše i jednostavnije postaviti prostorno dobro optimalno
položenu mrežu SC-a na tzv strmim alpskim
nego li na razvedenim, krškim fenomenima
bogatim područjima),


teške, stjenovite građevinske kategorije materijala
(takve kategorije materijala pozitivno utječu na stabilnost
i kvalitetu ŠPC-e kao objekta niskogradnje,
međutim cijena izvedbe porastom težine građevinske
kategorije materijala višestruko raste),


veliku opasnost od šumskih požara (šumski su požari
od sveukupnosti abiotskih i biotskih štetnika u
krškim šumama najpogubniji i najštetniji po opstojnost
šumskih krških ekosustava),


naglašenu erodibilnost (Senjska Draga je jedinstveni
primjer saniranja bujica u Europi kombinacijom
bioloških i tehničkih mjera sanacije),


respektabilnu otvorenost i dobar prostorni raspored
SC-a,
ovo je područje kolijevka krškoga šumarstva (u Senju
je prije 125 godina osnovano Kraljevsko nadzorništva
za pošumljenje krasa krajiškog područja)


ostalo


G.j. Senjska Draga ukupne je površine 2 515,03 ha,
od čega je 1 540,40 ha obraslo, 19,39 ha neobraslo ne-
Slika 3. Zemljopisni položaj g.j. Senjska Draga s 3D prikazom terena


Figure 3 The geographical position of the management unit Senjska Draga with 3D terrain survey
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Pentek & D. Pičman: ULOGA ŠUMSKIH PROMETNICA PRI GOSPODARENJU ŠUMAMA NA KRŠU Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 65-78


proizvodno, 880,88 ha neobraslo proizvodno, a 74,36 ha otvorenosti. Primjena GIS-a je naravno daleko šira; od
neplodno. ostalih radova iskorištavanja šuma preko svih ostalih
segmenata šumarstva do uporabe u različitim djelatno


Za gospodarsku smo jedinicu formirali GIS (Geo


stima izvan šumarstva.


grafski Informacijski Sustav) na način da smo prostornu
jedinicu odsjeka (skenirali smo, geokodirali i georefe-Također je za g.j. Senjska Draga formiran i katastar
rencirali, te konačno digitalizirali šumsko-gospodarske ŠPC-a koji je u vrijeme nastanka bio prvi katastar šumzemljovide
mjerila 1:10000) povezali s prethodno diskih
cesta na području krša. Na temelju digitalizacije
zajniranom računalnom bazom podataka. Podatke smo slojnica sa slojničkih zemljovida mjerila 1:10000 i
za računalnu bazu podataka dobili na četiri načina: preekvidistante
10 m, izrađen je 3D model terena te obavuzimanjem
iz Programa gospodarenja, obradom temljena
raščlamba kategorija prosječnog nagiba terena,
atskih zemljovida, terenskim izmjerama i računskim koja je vrlo dobra podloga za izradbu kategorizacje teoperacijama
s podacima iz prethodna tri izvora inforrena
za različite radove u šumarstvu (otvaranja šuma,
macija. GIS nam je omogućio raličite raščlambe potreiskorištavanja
šuma, radova uzgajanja itd.)
bite pri analizi postojeće mreže SPC-a, te u njenoj nadogradnji
s konačnim ciljem postizanja optimalne/ciljane


LEGENDA:


LEGEND:


Šumske protupožarne ceste:


The forest-prevention roads:


Granica gospodarske jedinice


1. Pišarol
The border of the managen! unit


2. Trbušnjak
Obala


3. Prema Guslicama
Javne asfaltirane ceste 4. Trbušnjak -Rončević Dolac (II)
Public unasphaited roads 5. Rončević Dolac -Hrmotine
Javne neasfaltirane ceste 6. Ljubeška Kosa
Public asphalted roads


A coast


7. Mali Stolac -Rončević Dolac
Šumske protupožarne ceste s gornjim strojem


8. Alan -Vratnik
Forest fire-prevention roads with a superstructure


9. Gornji Lopci
Šumske protupožarne ceste bez gornjeg stroja


10. Francikovac -Križ
Forestfire-prevention roads without a superstructure


11. Veljun
Privatne površine


12. Veliki Veljun -Petuova
Private surfaces


13. Guslice -Zurci
Oznaka početka mjerenja ŠPPC


14. Rončević Dolac -Ravna Draga
The symbol of the beginning of measurement


15. Trbušnjak -Rončević Dolac (I)
Oznaka kraja mjerenja ŠPPC


16. Francikovac-Torina
Broj ceste 17. Mali Stolac -Ljubeška Kosa
The number of road 18. Kučerica -Torina
The symbol of the end of measurement


Slika 4. Katastar ŠPC-a g,j. Senjska Draga


Figure 4 The cadastre of forest fire-prevention roads (FPR) of the management unit Senjska Draga
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 72     <-- 72 -->        PDF

T. Pcntek & D. Pičman: ULOGA ŠUMSKIH PROMETNICA PRI GOSPODARENJU ŠUMAMA NA KRŠU Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 65-78
PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA - Research problems


Pri današnjem integralnom, ekološki orijentiranom,
intenzivnom ali istovremeno i racionalnom gospodarenju
šumskim ekosustavima, šumska prometna infrastruktura
(šumske prometnice i javne prometnice koje
se mogu koristiti pri radovima u šumarstvu) predstavlja
nezaobilazan čimbenik, odnosno jedan je od osnovnih
preduvjeta takovoga pristupa gospodarenju. Cilj
nam je, prema funkcionalnom pristupu otvaranju šuma,
postići najpovoljniju ("optimalnu") otvorenost šuma.
Funkcionalni pristup otvaranju šuma u prvi plan
stavlja primarnu funkciju šuma određenog područja.
Generalno govoreći, sukladno funkcionalnom načelu
otvaranja šuma, razlikujemo: šumske gospodarske ceste
(SGC) i šumske protupožarne ceste (ŠPC).


Šumske gospodarske ceste karakteristične su za
gospodarske kontinentalne jednodobne i preborne šume,
kojima je glavna zadaća produkcija kakvoćnog
drva, a sirovinska baza takvih šuma omogućuje ekonomsku
isplativost otvaranja (modeli optimiranja SC-a


temelje se na modelu minimalnih sveukupnih troškova
pridobivanja drva).


Šumske protupožarne ceste specifične su za krško
područje u kojemu općekorisne funkcije šuma značajno
i višestruko nadmašuju proizvodnju drvnih sortimenata,
a samo sirovinska baza takvih šuma nije dostatna
za ekonomsku isplativost realizacije projekta optimalnog
otvaranja šuma.


Uz SGC-e i ŠPC-e u mnogim je zemljama mediterana,
za koje je zanimljiva problematika krša i pošumljavanja
nepošumljenih šumskih ili prevođenja napuštenih
poljoprivrednih u šumska zemljišta, odnosno osnivanje
šuma, na snazi podjela ŠC-a koja razlikuje i tzv. šumske
pristupne ceste (access roads). To je kategorija ŠC-a čija
je primarna zadaća omogućavanje povoljnih uvjeta za
provedbu radova osnivanja šuma, dakle, one su nužna
infrastruktura bez koje bi obavljanje pošumljavanja bilo
gotovo nemoguće i troškovno daleko zahtjevnije.


Slika 5. Šumska gospodarska i šumska protupožarna cesta s reprezentativnom strukturom etata u pripadajućim šumama


Figure 5 The forest economic and forestfire-prevention road with the representative harvesting volume structure in their forests


Definicija šumskih protupožarnih cesta - The definition of a forest fire-prevention road


To su šumske ceste vezane za krško područje mediterana
i submediterana gdje su šumski požari, od sveukupnosti
abiotskih i biotskih štetnika, dominantan štetni
čimbenik po opstojnost šuma. Osnovna (primarna) im je
zadaća u okviru preventivnih mjera borbe protiv šumskog
požara, a u slučaju njegova nastanka, moraju omo


gućiti što povoljnije uvjete za suzbijanje. One obnašaju i
sve ostale zadaće koje se javljaju pri gospodarenju
šumama, a propisane su Programom gospodarenja te ih
s pravom nazivamo višefunkcionalnim šumskim cestama
(Pen tek 1998. prema Pičman & Pen tek 1996).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Research results
Posebnosti šumskih protupožarnih cesta - Special features of forest fire-prevention roads


Sukladno posebnostima krškoga područja te krških
šuma, i šumske se protupožarne ceste bitno razlikuju
od šumskih gospodarskih cesta. Te se razlike mogu
razdijeliti u šest osnovnih skupina:


postupak izrade studija otvaranja šuma,
projektiranje i propisane tehničke značajke,
tehnologija gradnje i održavanje,
cijena i izvor sredstava financiranja,
intenzitet i frekvencija prometa,
ostalo
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 73     <-- 73 -->        PDF

T. Pentek & D. Pičman: ULOGA ŠUMSKIH PROMETNICA PRI GOSPODARENJU SUMAMA NA KRŠU Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 65-78
Postupak izrade studija otvaranja šuma krškoga područja The
procedure of making studies of opening karst area forests


Studije otvaranja šuma neotvorenih ili nedovoljno metodu rada "iz velikoga u malo", odnosno "od općega
otvorenih šumskih područja predstavljaju nezaobilazka
posebnome". Prvo su definirani kriteriji procjene
nu podlogu pri izradi cjelovitih, općeprihvatljivih i optimalnosti mreže ŠC-a, koji su svrstani u prioritetne
ekonomski opravdanih riješenja dizajniranja primarne razine postupka optimiziranja, a zatim su, za svaki pomreže
šumskih prometnica. Pri izradi studija otvaranja jedini kriterij procjene, određeni složeni dominantni
šuma, u fazi određivanja potencijalnih lokacija trasa utjecajni čimbenici, u koje su zatim objedinjeni jednobudućih
šumskih cesta (ŠC-a), opredijelili smo se za stavni dominantni utjecajni čimbenici.


Ekonomski kriterij Tehničko-iehnoloski kriterij


Economical a Technical-technologicaI criteria


Građevinsku pogodnost zemljišta Namjena šuma i šumskog zemljišta


Suitability of soil far forest road Purpose of /uresis und forest land


z X


Nagib terena


Terrain slope


Z


Postojeća prometna infrastruktura Kakvoća etata


Existing traffic infrastructure Harvesting volume qualm


K E


! lidrograt´ska mreža l´rimjeiijena tehnologija i sredstva rada


Hvdrogmpliic network Applied technology- and means of work


/


I. prioritetna razina procjene optimalnosti mreže šumskih cesta
The first priority evaluation level of forest road network optimality


II. prioritetna razina procjene optimalnosti mreže šumskih cesta
The first priority evaluation level of forest road network optimality


Okolišni


(estetsko-ekološki) kriterij


Environmental


(estetical-ecological)


criteria


Zašliina područja i objekti


Protected areas and buildings


/.;išlir:t-[l,] područja i krajolici
t´n/lcici´C icwi: umi iuil:i\i\i/i< *


lasnost od šumskog požara


Danger of forest fire


Slika 6. Struktura kriterija procjene optimalnosti ŠGC-a u gospodarskim šumama (Pentek, 2002.)


Figure 6 The structure of criteria of optimum evaluation of fire-prevention roads in economic forests
(Pentek, 2002)


Pri izradi studija otvaranja krških šuma nužno je značajni su okolišni (estetsko-ekološki) i sociološki
uvažiti sljedeće činjenice: kriteriji procjene optimalnosti (poradi mnogostruko
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 74     <-- 74 -->        PDF

T. Pentek & D. Pičman: ULOGA ŠUMSKIH PROMETNICA PRI GOSPODARENJU ŠUMAMA NA KRŠU ... Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 65-78
veće vrijednosti općekorisnih funkcija šuma u odnosu
na proizvodnju drva, u ovim šumama potrebito je
na pravi način valorizirati okolišne i sociološke kriterije
procjene optimalnosti),
mozaičan raspored odjela i odsjeka ispresjecan privatnim
parcelama (što znatno otežava provedbu postupka
otvaranja u odnosu na šumska područja koja
čine velike komplekse poradi nužnog većeh učešća
tzv. "mrtvih zona" šumskih cesta),
mnoštvo zaštićenih područja različite kategorije zaštite
(pri planiranju trasa šumskih cesta ovim područjima
nužnoje pribaviti suglasnost nadležnih ustanova i
ministarstava uz potpuni izostanak sufinanciranja
izgradnje i održavanja takovih ŠC-a),
postoje područja bez izrađenih Programa gospodarenja
po gospodarskim jedinicama (tada je gotovo nemoguće
oformiti računalnu bazu podataka otvaranog
područja i povezati je s prostornom jedinicom odsjeka
s ciljem uspostave GlS-a kao podloge za različite
raščlambe u području otvaranja šuma, iskorištavanja
šuma, cjelokupnog šumarstva ali i šire),


Projektiranje
Sadržaji glavnih/izvedbenih projekata su za obje
kategorije ŠC-a jednaki. Postupak izrade projekta,
kako u terenskoj tako i kancelarijskoj fazi, gotovo je istovjetan
onome kod ŠGC-a. Razlike su uvjetovane teškim
terenskim i sastojinskim uvjetima s gledišta terenskih
mjerenja. Naime, zbog teško prohodnih sastojina
u kojima je gotovo nemoguće položiti više inačica nulte
linije s ciljem da se po rekognosciranju terena odabere
najbolja, optimalna se nulta linija na terenu polaže
zajedno s osovinskim poligonom (uz manje korekcije),
kako bi se izbjeglo višestruko prosjecanje sastojina i
devastacija mukotrpno podignutih šuma. U slučajevi-


Propisane tehničke značajke


Općenito govoreći, šumske su protupožarne ceste jednostavnijih
tehničkih značajki nego li šumske ceste u
gospodarskim šumama. Razlog je tomu njihova primarna
zadaća te karakter, intenzitet (prometno opterećenje)
i frekvencija prometa. Normalni poprečni presjek zasjeka
(kao karakterističan poprečni presjek u prigorskobrdskom
i planinskom području ) prikazanje na slici 7.


Širina je planuma ŠC-e 4,00 m, a bankine se ne izvode.
Kosine nasipa i iskopa definiraju se odnosom veličina
u smjeru osi y i osi x te iznose za nasip 1:1 a za iskop


4:1. Treba podvući kako su spomenute vrijednosti u izravnoj
vezi s građevinskom kategorijom materijala u kojoj
se radovi izvode, pa ih treba po potrebi korigirati u suglasju
s konkretnim terenskim prilikama. Kolnička je
konstrukcija debljine 15 cm i izrađuje od drobljcnog,
najčešće matičnog, kamenog materijala.


nepostojanje GlS-a (posao uspostavljanja GlS-a u
poslu izradbe studija otvaranja šuma predstavlja
svojevrsnu pripremnu fazu rada, a troškovno i vremenski
u tome poslu sudjeluje s više od 50 %, na
što se nepotrebno troši vrijeme i stručno znanje),


nedostatak katastra šumske prometne infrastrukture
(slično kao i sa GIS-om; katastar šumske prometne
infrastrukture treba biti sastavni dio GlS-a),


SPC-e treba planirati na međusobnom razmaku od
300 do 600 m (konkretne vrijednosti za određeno
šumsko područje ovise o sastojinskim i ostalim
utjecajnim čimbenicima),


relativna otvorenost i srednja daljina pristupa površini
(relativna otvorenost, za razliku od klasične
otvorenosti koja nam daje »sirovi« brojčani podatak
o količini SC-a, kazuje mnogo i o kvaliteti prostornog
razmještaja ŠC-a; srednja daljina pristupa
površini svojevrsna je istoznačica srednje udaljenosti
privlačenja u gospodarskim šumama).
-
Designing
ma dobrog dogledanja na terenu, postupak je projektiranja
istovjetan onomu u gospodarskim šumama. Treba
naglasiti kako rezultati dosadašnjih istraživanja nisu
potvrdili veću učinkovitost terenskih mjerenja primjenom
suvremenih metoda rada (radna stanice) u usporedbi
s klasičnom metodom (teodolit i nivelir) na teškim
terenima i u zahtjevnim sastojinskim prilikama.
Nužnoje provesti daljnja istraživanja s većim opsegom
i varijabilnošću uzorka.


Nameće se potreba točnog definiranja sadržaja
glavnog/izvedbenog projekta ŠC-a s detaljnom razradbom
svake sastavnice sadržaja.


--
Prescribed technical features


Horizontalne krivine su jednostavnog oblika horizontalnih
kružnih lukova. Oni su pak definirani s minimalnim
radijusom od 20,00 m, a u serpentinama (poradi
iskolčavanja s vanjske strane) s minimalnim radijusom
12,00 m. U krivinama se s unutrašnje strane izvode proširenja
kolnika (u serpentinama se proširenja izvode s
vanjske strane, osim izuzetno u specifičnim terenskim
uvjetima pola se proširenja može izvesti s vanjske a
pola s unutarnje strane serpentine). Međupravci između
kružnih lukova suprotnih smjerova iznose minimalno
onoliko kolika je duljina maksimalnog vozila koje
prometuje ŠC-a. Na ravnim se pravcima, na mjestima
gdje je preglednost dobra i najčešće na iskopnoj strani
zasjeka izrađuju mimoilaznice (pune ili djelomične) na
međusobnom razmaku od 200 do 500 m.
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 75     <-- 75 -->        PDF

T. Pentek & D, Pičman: ULOGA ŠUMSKIH PROMETNICA PRI GOSPODARENJU ŠUMAMA NA KRŠU Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 65-78
400
200 200


* *


Kolnička konstrukcija
(drobljeni kamen debljine 15 cm)


Upper layer
(Crashed stone material -15 cm)


Slika 7. Normalan poprečni presjek šumske protupožarne ceste


Figure 7 Normal cross section of a forest fire-prevention road


Najveći uzdužni nagibi nivelete iznose ± 8 %, a minimalni
radijus vertikalnih krivina 300 m. Na cestama
se u pravilu ne izvode objekti odvodnje (odvodni kanali/
jarci, cjevni propusti, preljevnice) kao ni ostali cestovni
objekti (potporni zidovi, obložni zidovi, mostovi).
Na većim se uzdužnim nagibima problem odvodnje riješava
procjednicama (poprečnim odvodnim jarcima
preko trupa ŠPC-e pod kutem od 30° na uzdužnu os
ŠPC-e).


Sadašnje se projektiranje ŠPC-a provodi na temelju
Naputaka za projektiranje ŠPC-a izrađenih od strane


Tehnologija gradnje i održavanja -


Veliki prosječni i poprečni nagibi terena i teške
(stjenovite) građevinske kategorije materijala s jedne
strane te općekorisne funkcije šuma i okruženje u kojemu
krške šume rastu i razvijaju se s druge strane, utjecale
su, uz uvjek prisutnu ekološku svijest šumara, na
odabir ekološki prihvatljivih, okolišno podobnih tehnologija
gradnje ŠPC-a. Tako se pri gradnji ŠPC-a na
strmim terenima uporabljuju bageri opremljeni hidrauličnim
čekićem. Time se postiže ušteda materijala potrebnog
za izgradnju nasipa (poradi kraćih nožica nasipa i
izbjegavanja "curenja" materijala niz padine, ali i zbog
mogućnosti izvedbe dijela tijela ŠPC-e u nasipu ), osigurava
se stabilnost kosina nasipa, izbjegava se veće
oštećivanje stabala s donje strane ceste, u samom se


Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb. Potrebito je, u što skorijoj
budućnosti, izraditi nove Tehničke uvjete za šumske
prometnica u okviru kojih će se točno, precizno i
u detalje razraditi kako tehničke značajke ŠPC-a, tako i
mnoga ostala, tenutno otvorena pitanja (kategorizacija
šumskih prometnica, postupak terenske izmjere, standardizacija
glavnog/izvedbenog projekta po sastavnicama,
ovlašteni projektanti šumskih cesta, revizija i
prihvaćanje projekta, tehnologija gradnje i održavanja,
kontrola radova izvedbe kolaudacija radova itd).


Building and maintenance technology


začetku preventivno djeluje na erozivne procese te se
iz uporabe u potpunosti izbacuje primjena eksploziva.


Na ravnijim se terenima u postupku gradnje uporabljuju
dozeri, koji u kombinaciji s tehnologijom formiranja
tijela ŠPC-e metodom bočne kompenzacije zemljanih
masa također značajno smanjuju troškove izvedbe ceste
(u fazi zemljanih radova), ponajviše zbog izostanka vrlo
skupog uzdužnog transporta materijala. Gornji se stroj
izvodi od matičnog kamenog materijala, kojega u pravilu
na krškim terenima nalazimo u izobilju. Za to su
nam nužne mobilne drobilice kamena, koje na licu
mjesta (na trasi ŠPC-e) pripremaju kameni materijal
potrebne granulacijc. Istovjetna je i priprema kamenog
materijala u postupku održavanja cesta. Opisanom se
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 76     <-- 76 -->        PDF

T. Pentek & D. Pičnian: ULOGA ŠUMSKIH PROMETNICA PRI GOSPODARENJU ŠUMAMA NA KRŠU ... Šumarski list SUPLEMENT (2003), 65-78
Slika 8. Tehnologija izvedbe nasipa šumske ceste bagerom na strmim terenima


Figure 8 The technology of a forest road construction by an excavator on steep terrains


Slika 9. Tehnologija gradnje šumske ceste primjenom dozera


Figure 9 The technology of a forest road construction by using a doser
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 77     <-- 77 -->        PDF

T. Pentek & D. Pičman: ULOGA ŠUMSKIH PROMETNICA PRI GOSPODARENJU ŠUMAMA NA KRŠU šumarski list - SUPLEMENT (2003), 65-78
uporabom mobilnih drobilica također snižava cijena jala iz najčešće udaljenih kamenoloma, dok je priprema
gradnje i održavanja ŠPC-a, budući se iz strukture troškamenog
materijala na trasi ceste već djelomično obukova
u potpunosti eliminira transport kamenog materihvaćena
cijenom iskopa.


Cijena i izvor sredstava financiranja The price and financial resources


Izgradnja i održavanje ŠPC-a financira se iz takse
OKFŠ-a, budući sirovinska baza krških šuma, u trenutku
realizacije projekta nije dostatna za ekonomsku isplativost
otvaranja šuma. Planska cijena izvedbe ŠPC-a
s kompletno izvedenim i donjim i gornjim strojem
iznosi 150 000 kn/km (za UŠP Buzet i prema Internom
cijeniku Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb). Stvarna se cijena
gradnje može, za konkretne terenske prilike, u
ovisnosti o ponajprije građevinskoj kategoriji materijala,
poprečnom nagibu terena i eventualno nužnim građevinskim
objektima na trasi, razlikovati od planskih
kalkulacija. Budući se pri odabiru izvoditelja radova
provodi postupak jeftinbe, zakon ponude i potražnje
utječe također utječe na konačnu, ponuđenu cijenu.


Intenzitet i frekvencija prometa -


Prometno opterećenje je kod ŠPC-a znatno manje
nego li kod ŠGC-a, zbog malog učešća specijalnih
šumskih kamiona za prijevoz trupaca. Iz istog razloga
niti periodični karakter prometa nije toliko izražen


Nužno je istaći mogućnost i potrebu sufinanciranja
izgradnje i održavanja ŠPC-a od: privatnih šumovlasnika,
jedinica lokalne uprave te ustanova i nadležnih
ministarstava koja upravljaju različitim kategorijama
zaštićenih područja. Naime, "glas javnosti" odnosno
glas svih zainteresiranih strana kojima je u interesu
participirati pri donošenju određenih odluka u području
šumarstva se u zapadnoeuropskim zemljama sve
više uvažava. Javnost se uključuje, kada je o šumskim
cestama riječ, u postupak planiranja (odabir lokacija
budućih ŠC-a) ali ravnopravno sudjeluje i u raspodjeli
troškova kako gradnje tako i održavanja ŠC-a.


The traffic intensity and frequency


(period sječa). Kod ŠPC-a do izražaja dolazi značajan
udjel vozila u vlasništvu korisnika izvan područja šumarstva.
Sve navedeno treba uvažiti pri izradbi novih
Tehničkih uvjeta za šumske prometnice.


Osnovne zadaće šumskih protupožarnih cesta - Main tasks of a forest fire-prevention road


Osnovne se zadaće šumskih protupožarnih prometnica
mogu razdijeliti u sljedeće grupe i podgrupe:


1.
sve zadaće koje doprinose preventivnoj i represivnoj
borbi protiv šumskih požara:
obavljanje službe patroliranja,
u kombinaciji s protupožarnim prosjekama omeđuje
područje unutar kojega se šumski požar lakše
stavlja pod kontrolu,
brži dolazak vatrogasnih i ostalih interventnih
vozila na požarište,
predstavljaju mjesta koja su ključna pri suzbijanju
šumskih požara metodama gašenja primjenom
paljenja pred vatre i protu vatre i


-
ostale mjere


2.
sve zadaće pri radovima propisanim Programom
gospodarenja:
-
u uzgajanju šuma,
u uređivanju i izmjeri šuma,
-
u zaštiti šuma,
-
u iskorištavanju šuma,
u lovstvu i lovnom turizmu i
u ostalim radovima u šumarstvu
3.
sve zadaće i aktivnosti pri radovima korisnika
ŠPC-a izvan šumarstva
4.
ostale zadaće
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA - Conclusions


Nakon svega stoje u dosadašnjem tijeku rada napisano
o problematici šumskih prometnica na području
krša odnosno u krškim šumama, temeljni se zaključci
mogu formulirati kroz sljedeće sastavnice:


Sveukupnost posebnosti i karakteristika krša kao


osnovne značajke prostora Republike Hrvatske, ali


i posebnosti krških šuma koje na tome području
rastu i razvijaju, iznjedrile su ŠPC-a kao zasebnu
kategoriju ŠC-a sa svojim specifičnostima u svim
fazama otvaranja krških šuma: planiranju, projektiranju
te izgradnji i održavanju.
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 78     <-- 78 -->        PDF

T. Pentek & D. Pičman: ULOGA ŠUMSKIH PROMETNICA PRI GOSPODARENJU ŠUMAMA NA KRŠU ... Šumarski list - SUPI.EMENT (2003), 65-78
-
Unatoč "neekonomičnosti" izgradnje ŠPC-a s gledišta
sirovinske baze krških šuma odnosno trenutne
proizvodnje drvnih sortimenata, ove je šume neophodno
sustavno otvarati sve do postizanja optimalne/
ciljane otvorenosti zbog njihove protupožarne
zaštite, proizvodnog potencijala, općekorisnih vrijednosti
te svih ostalih segmenata gospodarenja.
-
Valorizacija OKFŠ-a omogućit će primjenu troškovnih
modela pri izračunu optimalne/ciljane otvorenosti
šuma, ali će predstavljati i kvalitetnu podlogu
za argumentirano traženje sufinanciranja gradnje
i održavanja ŠPC-a svih uživatelja tih općekorisnih
funkcija i svih zainteresiranih strana koje
od izgrađenih ŠPC-a imaju izravne ili neizravne koristi
(privatni šumovlasnici, jedinice lokalne uprave
i samouprave te ustanove i nadležna ministarstva
koja upravljaju različitim kategorijama zaštićenih
područja).
Otvaranje šuma ne smije se provoditi stihijski, sjedinim
ciljem izgradnje što veće količine ŠPC-a godišnje
kako bi se 2010. godine postigla otvorenost
što bliže minimalnij planiranoj otvorenosti krških
šuma od 10 m/ha, već se samo na temelju izrađenih
Studija otvaranja određenih krških šumskih područja
na znanstveno-stručnom načelu, mogu izraditi
cjelovita, općeprihvatljiva i ekonomski opravdana
riješenja.


Rezultati istraživanja pokazali su kako se znanstveno-
stručnim pristupom otvaranju šuma izradbom


LITERATURA


Dietz, P., H. Löffler, & W. Knigge, 1984:
Walderschließung, Eine Lehbruch für Studium
und Praxis unter besonderer Berücksichtigung
des Waldwegebaus. Verlag Paul Parey, Hamburg
und Berlin, p. 1-196.


Dobre, A., 1990: Nekateri dejavniki odpiranja gozdnega
prostora - Raziskovalna naloga, Institut
za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški
fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, str. 1-138.


FAO, 1998 : A Manual for the planning, design and
construction of forest roads in steep terrain, p.
1-188.


Häyrinen, T., 1998: Forest road planning and landscaping,
Proceedings of the Seminar on Environmentaly
sound forest roads and wood transport",
Sinaia (Romania), 17-22, June 1996., p. 50-61.


Heinrich , R., 1998: Recent developments on environmentaly
friendly forest road construction and
wood transport in montainous forests, Proceedings
of the Seminar on Environmentaly sound


Studija otvaranja postižu najmanje jednaki ili bolji
rezultati nego li bez Studija otvaranja sa 2 do 3 km
izgrađenih šumskih cesta manje na ploštini od 1000
ha. Za prosječnu gospodarsku jedinicu veličine
2500 ha pri minimalnoj uštedi od 2 km/1000 ha,
planskoj cijeni ŠPC-e od 150 000,00 kn/km te
troškovima održavanja koji u prosječnim krškim
uvjetima tjekom razdoblja amortizacije od 40 god.
dosežu troškove izgradnje, to je izravna ušteda od
1 500 000,00 kn. Neizravna se ušteda ostvaruje nižim
troškovima gradnje i održavanja ŠPC-a, čije su
trase definirane primjenom računalnih modela optimiziranja,
uspostavljenim GIS-om uporabljenim u
svim segmentima šumarstva ali i izvan njega te
ostalim posrednim koristima.


Sadašnje nepostojanje podloga za kvalitetno planiranje
i projektiranje ŠPC-a i to: "Smjernica za otvaranje
krškoga područja" kao i novih "Tehničkih
uvjeta za projektiranje šumskih prometnica", treba
u budućnosti što skorije riješiti.


Nužno je definirati osnovne sastavnice sadržaja glavnog/
izvedbenog projekta ŠPC-a s detaljnom razradbom
svakog podpriloga poradi postizanja jednoobraznosti
i ujednačene kvalitete izrađenih projekata.
Također je potrebito ustrojiti stručno, kvalificirano
povjerenstvo za reviziju izrađenih projekata,
čime bi se prije ulaska u posao izgradnje osigurala
vjerodostojnost i kakvoća tehničke dokumentacije.


References


forest roads and wood transport", Sinaia (Romania),
17-22, June 1996., p. 366-376.


Ishikawa,T.,M., Shiba,&K., Kanzaki, 1995: A
new evaluation method for forest road networks
based on geographical optimization, Journal of
the Japanese Forestry Society, 1995., 77: 2, p.
117-123.


Pentek, T 1998: Šumske protupožarne ceste kao posebna
kategorija šumskih cesta i čimbenici koji
utječu na njihov razmještaj u prostoru, Glasnik
za šumske pokuse, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, str. 93—141.


Pentek, T. 2002: Računalni modeli optimiziranja
mreže šumskih cesta s obzirom na dominantne
utjecajne čimbenike, Disertacija, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, str. 1-271.


Pičman, D. & Pentek, T, 1998: Relativna otvorenost
šumskog područja i njena primjena pri izgradnji
šumskih protupožarnih prometnica, Šumarski
list CXXII (1-2), Zagreb, Hrvatska, str. 19-30.
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 79     <-- 79 -->        PDF

T. Pentek & D. Pičman: ULOGA ŠUMSKIH PROMETNICA PRI GOSPODARENJU SUMAMA NA KRŠU ... Šumarski list - SUPLF.MENT (2QÜ3), 65-78
Pičman, D. & Pentek, T., 1998: Raščlamba nor- Španjol, Ž. & Barčić, D., 2000: Zaštita prirode i
malnog poprečnog profila šumske protupožarne okoliša na kršu Republike Hrvatske, Zbornik saceste
i iznalaženje troškovno povoljnijeg mode- žetaka na znanstvenom skupu: "Unapređenje
la, Šumarski list CXXII (5-6), Zagreb, Hrvat- poljoprivrede i šumarstva na kršu", 29.-30.
ska, str. 235-243. ožujka 2000., Split, str. 99-101.


Pičman , D. & Pentek , T., 1998: Raščlamba troškova *****5 1995; Prijedlog izgradnje protupožarnih
izgradnje šumskih protupožarnih cesta i mogu- prometnica na području krša od 1995. do 1999.
ćnosti njihova smanjenja, Mehanizacija šumar- godine, J.P. Hrvatske šume, Zagreb, s. 1-5.
stva, Zagreb, str. 129-136. *****^ 1997. izvješće o problematici gradnje i održava


Potočnik , [., 1996: Mnogonamenska raba gozdnih nja šumskih i protupožarnih prometnica i stanju
čest kot kriterij za njihovo kategorizacijo. Diser- otvorenosti šuma, J.P. Hrvatske šume, Zagreb, s.
tacija, Universa v Ljubljani, Biotehniška fakul- 1-11.


teta, Oddelek za gozdarstvo, str. 1-241. *****5 1997 : prijedlog metodologije izrade katastra
Rau š i drugi 1992: Biljni svijet hrvatskih šuma, po- šumskih i protupožarnih prometnica na području
glavlje u knjizi Šume u Hrvatskoj, str. 33-78. J.P. Hrvatske šume, Zagreb, s. 1-14.
Šikić, D. i drugi 1989: Tehnički uvjeti za gospodar-*****5 2001: Interni cjenik rada strojeva i prijevoza
ske ceste, Znanstveni savjet za promet JAZU, građevinskog materijala u šumskom građevinar-
Zagreb, str. 1—40. stvu, JP "Hrvatske šume", p.o. Zagreb, str. 1-8.


SUMMARY: The forest fire-prevention roads are connected with the karst
area of the Republic of Croatia which makes about 52 % of its land area and
represents the most significant natural feature of the Croatian area. The primary
task of karst forests is to fulfil beneficial function of the forest which, by
their value, in many ways surpass the value of produced timber, so construction
and maintenance of forest fire-prevention roads is financed from the tax
of beneficial function of the forest. The research was carried in the area of
four forest administrations, as follows: Buzet, Gospić, Senj and Split and the
obtained results can be applied to the whole karst area. The definition of the


forest fire-prevention roads has been given.


The main tasks of forest fire-prevention roads can be divided into three
main roads: tasks which contribute to preventive and repressive fight against
forest fires, tasks in forest works and tasks in works and activities of users outside
the forestry. There was a further analysis within an individual group.
Special features of forest fire-prevention roads in relation to other forest
roads were analysed in details within six differentiating categories: the
approach to the procedure of making a study of forest opening, designing,
prescribed technical features, construction and maintenance technology, the
price and financial resources and traffic intensity and frequency. The concluding
considerations emphasise problems which appear in opening karst
forests, but guidelines for their solutions are also suggested.


The most important guidelines are defined in the following components:
The totality of special features and characteristics of karst, but also special
features of karst forest growing in that area, produced a forest fire-prevention
road as a special forest road category with all its specific qualities in
all the stages of opening of karst forests.
Despite the "non-economical" construction of forest fire-prevention roads
regarding the raw base of karst forests, these forests have to be systematically
opened till achieving the optimum/aimer openness due to their fire-prevention
role, production potential, beneficial function of the forest and all other management
segments.
The valorisation of generally useful characteristics of forests will enable
the use of cost models in calculating optimum/aimed forest openness, but will
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 80     <-- 80 -->        PDF

T. Pentck & D. Pitman: ULOGA ŠUMSKIH PROMETNICA PRI GOSPODARENJU ŠUMAMA NA KRŠU ... Šumarski list SUPLEMHNT (2003), 65-78
also represent the quality basis for argumented seeking of co-financing of forest
fire-prevention roads construction and maintaining of all the beneficiaries
of these beneficial function of the forest and all interested parties who have
either direct or indirect use from forest fire-prevention roads.


The opening of forests must not be carried out uncontrolled with the only
aim of building a as much forest fire-prevention roads annualy as possible, so
that in 2010, the openness would be as close as possible as the minimum
planned openness of karst forests of 10 m/ha, but only based on Studies of opening
of certain karst forest areas on a scientifically-profesional principle, the
whole, generally acceptable and economically justified solutions can be made.


The research results showed that that a scientific-professional approach to
forest opening by making Studies of opening, at least the same or even better
results have been achieved than without Studies of opening with 2 to 3 km of
built forest roads less on the surface area of 1000 ha.


The present non-existence of a base for quality planning and designing of


forest fire-prevention roads as follows: "Guidelines for karst area opening"
and new "Technical conditions for designing forest roads " have to be solved
in the future as soon as possible.


Key words: forest fire-prevention roads, forest fires, karst, karst
forests, beneficial function of the forest, Senjska Draga


(Foto: S. Matić)