DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 8     <-- 8 -->        PDF

V. Ivančcvić: 125. OBLJETNICA OSNUTKA "KRALJEVSKOG NADZORNIŠTVA ZA P0ŠUMLJENJE KRASA ... Šumarski list - SLJPLEMENT (2003). 3-22
dovi na saniranju bujica bili su u nadležnosti Nadzomištva
- Inspektorata, dok su najveći dio tehničkih radova
izvodile specijalizirane bujičarske službe. Od tehničkih
radova na saniranju bujica izgrađeno je: 166 poprečnih
kamenih pregrada u betonu, 92 uzdužne kamene
građevine i 8.457 m3 zida, te iskopano 21.358 m3
raznog materijala. U cjelokupnom radu Nadzomištva
izmijenilo se šest upravitelja - čelnih šumarskih stručnjaka
i pet pomoćnika, a na pomoćnim poslovima na
terenu 79 lugara - čuvara.


Istraživanje povijesti Nadzomištva - Inspektorata,
kao i svih gledišta njegova rada, može poslužiti određivanju
glavnih smjernica sadašnjeg, ali i budućeg rada


METODA RADA
Istraživanja povijesti šumarstva dijela primorskoga
krša, a u tom sklopu i cjelokupnoga rada Nadzomištva


- Inspektorata, u vremenu više od pola stoljeća od
prestanka njegova rada, tekla su u otežanim okolnostima.
Uz već spomenuti potpuni nestanak dokumentacije
Nadzomištva - Inspektorata u Senju, pronađena povijesna
građa u ostalim specijaliziranim institucijama
nije bila odviše obilna. U više tisuća pregledanih dokumenata
velikih arhiva izdvojen je i upotrijebljen u daljnjoj
obradi tek manji broj. Osim toga, dio građe pronađen
je u Sveučilišnoj knjižnici i Hrvatskom šumarskom
društvu u Zagrebu. Najdragocjeniji podatak svih
radova o kulturama-branjevinama za cijelo vrijeme postojanja
Nadzomištva - Inspektorata slučajno je pronađen
u skladištu materijala šumarije Senj u Senju. Tu
evidenciju pod nazivom "Katastar pošumljavanja"
POVIJESNI PRIKAZ


Uoči razvojačenja Vojne krajine, nakon višestoljetnog
postojanja, vojne vlasti nastojale su, makar i djelomično,
osigurati podnošljiv život njezinog stanovništva.
U tu svrhu bila su izdvojena značajna sredstva u
posebnom fondu pod nazivom "Krajiška investicionalna
zaklada" (dalje: KIZ).1 Sredstva KlZ-a prikupljena
su od prihoda sječe prezrelih šuma Vojne krajine na temelju
zaključka Ugarskog sabora 1869. i naredbama
Beča 1871. godine. Od tih sredstava osnovano je više
zaklada, čiji je prihod poslužio poboljšanju života stanovništva
na području Vojne krajine, i to ponajprije za
izgradnju komunikacija, natapanje, odvodnju, pošumljavanje
krša i ostalo. Inače su sredstva jedinstvenog
KlZ-a bila namijenjena ravnomjernom razvoju cjelokupnog
područja Vojne krajine. Ulaganja u krupnu infrastrukturu
(željeznice, ceste ili vodogradnju) bila su
uglavnom usmjerena u nizinska područja Vojne krajine.
Na području primorskog dijela krša korištena su


A. Goglia, 1900
na kršu. Poznata je poslovica "Historia est magistra
vitae" (Povijest je učiteljica života), koja se u svakodnevnom
životu često zaboravlja. Mnogi moćni pojedinci
najčešće misle da povijest počinje s njima i nisu
spremni uzeti u obzir dotadašnja saznanja. Oni zapravo
čine najveću štetu svome narodu. Zbog toga s razlogom
G. Santayana kaže: "Narodi koji zaboravljaju
prošlost, osuđeni su daje ponovo prožive".


Zapravo, poznavanje povijesti služi za bolje promišljanje
budućnosti. Takvo stajalište najbolje je izrazio
Jean Baptiste Say u svojoj lucidnoj izreci koja glasi:
"Povijest nam nije korisna zato što bismo u njoj čitali
povijest, nego zato što čitamo našu budućnost".


Research method


znalački je prikupio i vodio Josip Balen, jedan od upravitelja
Nadzomištva - Inspektorata, što su poslije njegova
odlaska nastavili i njegovi nasljednici. Izvjesni
broj podataka prikupljen je u razgovorima s nekolicinom
umirovljenih lugara te bližih i daljnjih članova
obitelji šumarskih stručnjaka i lugara. U tom dijelu
posla vođene su bilješke, dok su za važnije dokumente
iz arhiva i ostalih ustanova izrađene kopije. Daljnja
obrada pojedinih vrsta rada ovisila je o raspoloživoj
građi i njegovoj važnosti u sklopu sveukupnog rada
Nadzomištva - Inspektorata. U pisanju teksta najvažniju
podlogu čine autentični dokumenti, kao i ostala
raspoloživa građa. Vrlo važan segment rada svakako je
računska obrada podataka s čestim prikazima u tabelarnoj
ili grafičkoj formi.


- Historical review
sredstva KlZ-a za pošumljavanje krša, saniranje bujica
te izgradnju javnih cisterni, crkava i škola. Tako se iz
"Stalne zaklade za pošumljavanje krša i uređenje bujica",
kao dijela KlZ-a, u cijelosti financiralo senjsko
nadzomištvo.


Uoči osnutka Nadzomištva, tadašnji zapovjednik
Vojne krajine Antun barun Mollinary pozvao je više
stručnjaka različitih profila, koji su nakon detaljnog
obilaska primorskog krša dali mišljenje o razrješenju i
poboljšanju života stanovništva i sveukupnih prilika.
Nakon podnošenja njihovih stručnih mišljenja, vojne
vlasti odlučile su prihvatiti stajališta šumarskih stručnjaka
o potrebi pošumljavanja krša. Naime, predložena
varijanta sadržavala je više pozitivnih socijalnih,
ekonomskih i ekoloških elemenata, koje su, bez sumnje,
mogle znatno poboljšati život na kršu. Takve zakašnjele
mjere u osnovi nisu bile plod šire strategije tadašnje
vlasti, nego više izraz razumijevanja i dobre
volje istaknutih pojedinaca tadašnje vojne vlasti i šumarstva.
Inače, do osnutka Nadzomištva, krš Vojne