DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 95     <-- 95 -->        PDF

UDK 630* 907 + 934 Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 93-106


ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE NA VELEBITU


PROTECTED PARTS OF NATURE ON MOUNT VELEBIT


Zeljko SPANJOL, Damir BARCIC, Roman ROSAVEC*


SAŽETAK: Kako nam kazuju geografski, orografski i drugi izvori, brdski
masiv Velebita jedan od najpoznatijih u užem dinarskom području, proteže se
u dužinu otprilike 145 km, dok mu širina varira od najviše 30 km u sjevernom
dijelu, do najmanje 10 km u njegovom južnom dijelu. Na cijeloj povšini nalazi
se razasut splet bezbrojnih krševitih grebena i vrtača, kukova, gorskih hrptova,
dolina i planinskih vrhova. Zbog želje da se ta iskonska priroda očuva,
značajni dio Velebita je zaštićen. Zaštita prirode u zaštićenim dijelovima prirode
nije sama sebi svrha, nego bi trebala biti u službi razvoja turizma, rekreacije,
znanosti, odgoja i obrazovanja. Danas prema Zakonu o zaštiti prirode
(NN. 81/2003) na Velebitu imamo sljedeće kategorije zaštićenih prostornih
dijelova prirode: Nacionalni parkovi Sjeverni Velebit i Paklenica, park prirode
Velebit, strogi rezervati Hajdučki i Rožanski kukovi, posebni rezervati Stirovača
kao rezervat šumske vegetacije te Zavižan -Balinovac -Zavižanska
kosa i Visibaba kao botanički rezervati te spomenik prirode Velebitski botanički
vrt. Uz već zaštićene dijelove za zaštitu se predlažu još neki dijelovi. To
su u kategoriji posebnoga rezervata šumske vegetacije Senjska draga,
Nadžak bilo, Mali Rajinac, Veliki Kozjak, Štirovača II, Devčića tavani, Rami-
no korito, Dobri - bačića kuk, Budakovo brdo, Velinac i stablo obične jele, u
ukupnoj površini od 1556 ha.


K Ij učne r ij e č i: Velebit, zaštita prirode, nacionalni park, park prirode,
rezervati


Nacionalni park Paklenica
Nacionalni park
Sjeverni Velebit


Slika 1. Položaj parka prirode Velebit


Fig. 1 The position of Velebit Nature Park


Doc. dr. se. Zeljko Spanjol, mr. se. Damir Barčić,
Roman Rosavec, dipl. ing. šum.,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Zavod za uzgajanje šuma
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Z. Spanjol, D. Barčić. R. Rosavec: ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODF NA VELEBITU
Šumarski list - SU PLEMENIT (2003). 93-106
UVOD - Introduction


Hrvatska nimalo ne zaostaje u zaštiti svojih nacionalnih
ljepota. Iako počeci aktivne zaštite počinju krajem
prošloga stoljeća, prvi nacionalni parkovi proglašavaju
se na teritoriju Republike Hrvatske 1928/29. godine
(Plitvička jezera, Paklenica, Stirovača, Bijele Stijene).
Ta formalna zaštita već nakon godinu dana prestaje
vrijediti. Donošenjem Zakona o zaštiti prirode od
1960, 1965, 1976, 1994. i 2003. zaštićeni dijelovi prirode
zaštićuju se u više kategorija zaštite.


Povezanost Velebita i čovjeka traje od predpovijesnog
doba sve do danas. Kako je o Velebitu napisao
dr. J. Polj ak "A starac Velebit gleda mirno dolje. To,
njegovo vrijeme je drukčije. Za njega je tek jedan tren
sve vrijeme, otkako su tu plovili Liburni, prolazili Japodi,
hodale rimske legije, dolazili Goti, pa Hrvati, da
bar za čas tu zemlju učine sretnom. Vidio je turske horde,
doživio četovanje popa Marka Mesića, dočekao
graničare, pratio ih na bezbrojnim polazeima u bojeve
diljem ostarjele Evrope. A sada sluša, kako nešto tutnji
s Istoka i Zapada." Apsolutno stoji misao mnogih, da
koliko je čovjek mijenjao sliku Velebita toliko je Velebit
stvarao tradicionalna, duhovna pa i religijska obilježja
ondašnjega čovjeka. Stoji misao dr. J. Polj aka da
"Ono stoje Olimp Grcima, Lovćen Crnogorcima, Triglav
Slovencima, to je Velebit Hrvatima."


Prirodna obilježja Velebita već prije više od dva
stoljeća privukla su znanstvenike i istraživače. To su
prije svega bila geološka, floristička i zemljopisna
istraživanja.


Prirodne vrijednosti Velebita poznate su i dokumentirane
u znanosti, pa su i formalno-pravno već prije pojedini
njegovi dijelovi zaštićeni primjerenom kategorijom
zaštite. Tako su 1928/29. proglašeni nacionalni
parkovi Paklenica i Stirovača. Ta zaštita trajala je samo
jednu godinu.


Danas prema Zakonu o zaštiti prirode (NN. 81/2003)
na Velebitu imamo sljedeće kategorije zaštićenih prostornih
dijelova prirode:


1.
NACIONALNI PARK
-
Paklenica
-
Sjeverni Velebit
2.
PARK PRIRODE
-
Velebit
3.
STROGI REZERVATI
Hajdučki i rožanski kukovi
4.
POSEBNI REZERVATI
a) ŠUMSKE VEGETACIJE
- Stirovača
b) BOTANIČKI
- Zavižan - Balinovac - Zavižanska kosa
-
Visibaba
5.
SPOMENIK PRIRODE
a) BOTANIČKI
-
Velebitski botanički vrt
ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE


1. NACIONALNI PARK
PAKLENICA
Nacionalni park "Paklenica" kojega čini šuma
(55 %, oko 5 500 ha) zajedno sa kanjonima Velike i
Male Paklenice, utemeljenje 1949. godine. Danas granica
obuhvaća vršno područje Velebita iznad Velikog
Rujna i Ribničkih vrata, te najviši dio velebitskog grebena
od Babinog vrha preko Vaganskog vrha do Svetog
Brda.


Nacionalni park "Paklenica" proteže se na dvije županije,
Zadarsku i Ličko-senjsku i obuhvaća površinu
od 9 600 ha (veći dio se nalazi u Zadarskoj županiji).


Paklenica je još 1928. godine bila proglašena nacionalnim
parkom, ondašnjim Financijskim zakonom
koji se trebao svake godine obnavljati, ali to nije učinjeno.
Godine 1954. osniva se samostalna uprava nacionalnog
parka "Paklenica" prvo sa sjedištem u Zadru,
a od 1956. u Starigradu - Paklenici.


Nacionalni park "Paklenica" jedan je od najatrak


Slika 2. Nacionalni park Paklenica tivnijih i najvrjednijih prostora u južnom Velebitu. Juž-Foto: arhiva Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Ž. Španjol. D. Barćić. R. Rosavec: ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE NA VELEBITU
Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 93-106


ne primorske padine Velebita raznolikih su geomorfoloških
oblika te predstavljaju diskontinuitet u reljefnoj
strukturi cjelokupne planine.


Današnji izgled reljefa na kojemu su vidljive posljedice
dugotrajnog djelovanja vodenih tokova, klimatskih
čimbenika i biljnog pokrova, u prošlosti su
uvjetovale geološko - tektonske promjene.


Najznačajniji reljefni izrazi Velebita su kanjoni Velike
i Male Paklenice, koji su se usjekli u tijelo planine
ispod najviših planinskih vrhova (Vaganski vrh, Babin
vrh, Sveto Brdo) na južnim padinama, prema moru.


Nacionalni park "Paklenica" je fenomen hrvatskog
krša, jer u gornjim tokovima bujičastih korita Velike i
Male Paklenice i Orljače vode uvijek ima, a inače u
kršu, zbog karakteristika tla, voda ponire u pukotinama
i brzo nestaje.


Na cijeloj dužini, od Senja do Zrmanje, doline Velike
i Male Paklenice jedini su prekidi kontinuiteta cjelovite
primorske padine Velebita.


Kanjon Velike Paklenice dužine je 6,5 km, a širine
30 - 40 m. U njemu se uzdižu vertikalne stijene s obje
strane kanjona i do 400 m. Strmi pad potoka nizvodno
od Anića luke, gdje se strmi kukovi uzdižu iznad potoka
i zatvaraju usku pukotinu. Među kukovima, najzanimljiviji
i najatraktivniji je Anića kuk (712 m) s najvišom
stijenom u Velebitu (oko 400 m) te Velika Glavica
(710 m).


Kanjon Male Paklenice nešto je skromnijih dimenzija,
jer je i bujica što njime teče slabija, ali je prostor
teže prohodan i slabije pristupačan. Za posjet Maloj
Paklenici najprikladnije je ljeto, jer se tada uglavnom
koristi suho korito. Čim naiđu veće kiše, klanac postaje
neprohodan za čovjeka bez opreme i planinarske kondicije.
Kanjon je širok 300 — 500 m, a okolne visine su
600 - 650 m. Cijeli sliv Male Paklenice teže je pristupačan
i slabije posjećen (pretežno planinari), pa je i
označen kao "zona divljine". Ovakve su zone poželjne
u svim nacionalnim parkovima, ponajprije zbog zaštite
faune, koja obično ne podnosi veći protok ljudi i općenito
uznemiravanje. Nešto uzvodnije od klanca, na koti
484, Maloj Paklenici pridružuje se pritok Orljača, s dolinom
sličnih kanjonskih svojstava.


Kompletan masiv Velebita građenje od debelih naslaga
vapnenca, te ima raznovrstan i zanimljiv podzemni
svijet raznih speleoloških objekata. Životinjski
podzemni organizmi također su raznoliki i obiluju endemičnim
vrstama. Speleološki objekti predstavljaju
dio temeljnog prirodnog fenomena krških kanjonskih
prodora, a među njima se ističu:


-
Manitapeć u kanjonu Velike Paklenice
-
Jama Vodarica na prijelazu kanjona Velike i
Male Paklenice
-
Golubinja spilja u kanjonu Male Paklenice
-
Jama Golubinka na Velikom Rujnu
U nacionalnom parku najljepši objekt je Manita peć
u donjem dijelu Velike Paklenice. Dio otopljenog vapnenca
sad je gotovo vraćen i taloži se kao spiljski nakit sige.
Istražena dužina ove spilje je 175 m, s impresivnim
dimenzijama podzemnih dvorana. Ona najveća duga je
65 m, široka 40 m, visoka 32 m, a pojedini stalagniti izrasli
su sa spiljskog dna i do 20 m. Ulaz u spilju ujedno
je lijep vidikovac. Pećina je osvijetljena i jedina je uređena
za posjet i turističko razgledavanje uz pratnju vodiča.
U neposrednom susjedstvu Manite peći je poput tornja
visoka i vitka stijena - Zub ili Maniti kuk.


Bogatstvo i raznolikost velebitske vegetacije (2 700
vrsta i 78 endema) potvrdilo je upisivanje ove planine
u međunarodnu mrežu rezervata biosfere (UNESCO).
Nacionalni park "Paklenica" dostojan je predstavnik
ovoga bogatstva i u sferi šumskih zajednica i u prizemnoj
flori. Nacionalni park je prostor velikog visinskog
raspona (200 -1 600 m) obogaćenog uz to modifikacijama
koje uzrokuju dolinski prodori (reljefni i klimatski).
Neki mediteranski elementi uvlače se kroz klance
dublje u unutrašnjost, ali i obrnuto: neki kontinentalni
predstavnici ovdje se spuštaju niže nego bismo mi očekivali
(bukva na 300 m i si.).


Najzastupljenije šumske vrste drveća su bukva (Fagus
sylvaticä), crni bor (Pinus nigra), bijeli grab (Carpinus
orientalis), crni grab (Ostrya carpinifolid), crni
jasen (Fraxinus ornus), hrast medunac (Quercus pubescens),
javor gluhač {Acer obtusatum), klen (Acer
campestre) i maklen (Acer monspessulanum) i dr.


Od ukupne parkovne površine gotovo dvije trećine
su pod šumom (uključujući i degradirane šume). U bližem
obalnom dijelu jači je utjecaj čovjeka, pa su ovi
dijelovi nacionalnog parka jače degradirani (šikare).
Zbog jakog antropogenog i zoogenog utjecaja, uz šumske
zajednice redovito se javljaju vegetacijski stadiji
šibljak, kamenjare, paljevine i dr.


Uslijed znatnih visinskih razlika dolazi do izražaja
visinsko zoniranje klime i vegetacije:
a) Brdski polusredozemni (submediteranski) pojas do


600 m, u kojemu dolaze zajednice: šuma medunca i


bijelog graba (Querco - Carpinetum orientalis), šu


ma medunca i crnog graba (Seslerio -Ostryetum);


b) Pojas niskogorskih (submontanskih) šuma od 600
do 800 m, sa sljedećim zajednicama: šuma bukve s
jesenskom šašikom (Seslerio - Fagetum svlvaticae),
brdska šuma bukve s mrtvom koprivom (Lamio
orvale - Fagetum sylvaticae), šuma bukve s bekicom
(Luzulo -fagetum sylvaticae), šuma crnog
bora s dunjaricom (Cotoneastro - Pinetum nigrae);


c) Pojas gorskih (montanskih) šuma od 800 do 1 200 m;
d) Pojas predplaninskih šuma iznad 1 200 m, sa pretplaninskom
šumom bukve s urezicom (Homogino alpinae
~ Fagetum sylvaticae) i klekovinom bora s planinskom
kozokrvinom (Lonicero -Pinetum mugi).
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Ž. Španjol, D. Barčic. R. Rosavec: ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE NA VELEBITU Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 93-106


U flori Paklenice, kao i Velebita općenito, posebno
mjesto pripada vegetaciji stijena i točila. Tu su zastupljene
mnoge endemične vrste Velebita (46 stenoendema).
U primorskom pojasu dolazi zajednica prozorskog
zvonca (Campanulum fenestrellatea) u kanjonima
Velike i Male Paklenice. Od endemičnih vrsta tu su
Kluzijeva petoprsta (Potentilletum clusianae), Kitajbelov
jaglac {Primula leitnibelianri), Kitajbelov pakujac
(Aquilegia kitnibeli), zlatan (Lilium martagori) i tamnogrimizni
ljiljan (Lilium ealanniae).


Na primorskoj padini dolazi zajednica točila mekinjaka
(Drypetum spinosae), a u višem dijelu padine dolaze
zajednice snjeguljka i koprca {Bunio -Iberetum
carnosae) za koje je vezana velebitska degenija (Degenia
velebitica). U ovoj zajednici, prema Rapavcu, nađena
je hrvatska sibirea {Sibirea croatica) -još jedan
endem. U vršnom dijelu Velebita dolazi na točilima zajednica
planinskog mekinjaka (Diypetum Linnaenae).


Veliki visinski raspon i različitost staništa uvjetuje i
faunističko bogatstvo nacionalnog parka. Goleme su
ekološke razlike između toplih priobalnih kamenoloma,
prostranih šuma unutrašnjosti i otvorenih pašnjačkih
prostora na vrhovima Velebita. Prisutnost stalne
žive vode u gornjim tokovima posebno je značajna za
egzistenciju i bogatstvo životinjskog svijeta. Zabilježen
je velik broj vrsta, osobito ptica i gmazova, te velik
broj endemičnih i ugroženih vrsta.


Vjerojatno su ptice najzanimljiviji segment pakleničke
faune, posebno za običnog posjetitelja. Ornitofauna
je zastupljena sa 192 vrste ptica na prostoru cijelog
nacionalnog parka. U tom smislu Paklenica je i u


velebitskim razmjerima na prvom mjestu. Fenomen
parka je kolonija bjeloglavog supa u Maloj Paklenici;
to je njegovo jedino kopneno gnjezdilište u Hrvatskoj,
a brojnost od deset parova je ujedno i 10 % od čitave
hrvatske populacije. Od ostalih grabljivica na stijenama
se gnijezde sivi sokolovi, orao zmijar, sovuljaga,
vjetruša i mnogobrojne pjevice. U šumskim dijelovima
parka obitavaju rijetke vrste djetlova i žuna, a u vršnoj
zoni parka prisutni su planinski popić, planinska trepteljka,
žutokljuna galica i dr. Po kamenjarima se zadržava
jarebica kamenjarka, a prema unutrašnjosti brojne
vrane i čavke.


Herpetofauna (gmazovi) Paklenice također je raznovrsna.
Potrebno je najprije upozoriti na dvije otrovnice:
poskoka i ridovku, a od neotrovnih tu su najčešće
kockavica, bjelouška, crvenkapica, četveroprugi kravosas,
šilac i šara poljarica. Susrećemo i veći broj guštera,
kao što su npr. zelembać, sljepić, zidna i mrka
gušterica (endem i stočnoj adranske obale).


Od sisavaca, na ovom području najvažnije su petrofilne
vrste. Paklenica je jedino područje uz našu obalu
južno od Karlobaga gdje živi žutogrli šumski miš, te je
jedini naš nacionalni park u kojeme žive čak četiri vrste
puha, a to su sivi puh, puh lješnjikar, gorski puh i krški
puh (endemična vrsta). Tu su i staništa običnog zeca i
vjeverice, a od zvijeri tu susrećemo lisicu, lasicu, tvora,
jazavca i divlju mačku. Sa sjevernog Velebita se proširio
ris koji ponovo zauzima svoja nekadašnja staništa. Od
krupne divljači zastupljeni su srna i divlja svinja, ponekad
i jeleni, a mogu se pojaviti medvjed i vuk.


SJEVERNI VELEBIT


Nacionalni park "Sjeverni Velebit" je naš najmlađi
nacionalni park. Taj prostor je proglašen nacionalni
parkom 28. 5. 1999. godine (NN 58/99). Površina mu
je 10 900 ha. Dužine je oko 18 km, a širina mu varira
od 4-1 0 km. Nadmorska visina nacionalnog parka
kreće se između 518 i 1676 m. Najviši vrhovi su mu
Veliki zavižan, Gromovača, Vratarski kuk (1676 m).


Unutar nacionalnog parka su područja od posebne
zaštite prema zakonu o zaštiti prirode, a to su botanički
rezervati Visibaba i Zavižan - Balinovac - Zavižanska
kosa, posebni rezervat šumske vegetacije Štirovača, te
strogi rezervat Hajdučki i Rožanski kukovi.


Reljef nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" ima izrazite
odlike krša s mnoštvom vrijednih speleoloških
objekata. Najveći dio nacionalnog parka zauzimaju jurski
vapnenci, a mjestimice su manje ili veće površine
pod pleistocenskim ili paleogenim te u manjoj mjeri holocenskim
naslagama. Tu živi mnogo biljnih i životinjskih
vrsta, od kojih ima mnoštvo endema. Budući daje
u ovom području slab utjecaj čovjeka, staništa su u veli


koj mjeri očuvana. Nacionalni park "Sjeverni Velebit"
karakterizira dugo zadržavanje snijega. Snježni pokrov
je maksimalne debljine veće od 200 cm, a 40 - 100 dana
u godini snježni pokrivač je deblji od 30 cm. Temperaturne
inverzije javljaju se u depresijama, a temperatura
se u najvećem dijelu područja kreće između 4 - 6 °C.
Mjestimice se javljaju obilne orografske oborine, a srednje
godišnje kreću se od 2 000 -3 000 mm.


Vegetacija u parku je karakteristična planinska.
S kontinentalne strane, na nadmorskim visinama od
600 - 900 m nadmorske visine javljuju se gorske bukove
šume (Fagetum illyricum montanum) s bogatim
biljnim sastavom. U višim gorskim predjelima sjeveroistočnih
obronaka karakteristična je bukova šuma s jelom
(Abieti - Fagetum illyricum), a najviši pojas gradi
pretplaninska šuma bukve (Aceri - Fagetum illyricum).
Na najvišim nadmorskim visinama sporadično je
razvijena zajednica klekovine bora krivulja (Lonicero
borbasianae - Pinetum mugi), kao najvišeg šumskog
vegetacijskog pojasa. U vlažnim udolinama i većim
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Ž. Spnnjol, I). Barčic, R. Rosavec: ZASTIC´RNI D1JFI.0VI PRIRODE NA VELEBITU Šumarski list SUPLEMENT (2003), 93-106


ponikvama zaštićenim od bure i s čestim mrazištima,
lokalno se pojavljuju lijepo razvijene smrekove šume.
Na primorskoj strani, u gotovo neprekinutom pojasu
uzduž zapadnih i južnih padina razvijena je primorska
bukova šuma {Seslerio autumnalis -Fagetum), koja se
na nižim nadmorskim visinama nadovezuje na listopadnu
primorsku zajednicu hrasta medunca i crnoga
graba {Seslerio -Ostryetum). U cijelom području brojne
su i vrlo slikovite različite livade, pašnjaci, vrištinc i
visoke zeleni, a osobito je karakteristična osebujna vegetacija
stijena i točila. Brojne su rijetke i zaštićene


{Achillea clavenae, Arctostaphylos uva - ursi, Narcissus
radiiforus, Gentiana lutea, Clematis alpina, Lilium
carniolicum, Leontopodium alpinum i dr.), te endemične
{Berberis croatica, Seseli maly, Aquilegia kitaibelii,
Arabis croatica i dr.) vrste flore.


Na području su prisutne brojne životinjske vrste
(više vrsta ptica grabljivica, medvjed, vuk, divlja mačka,
ris, divokoza, srna, jelen i mnoge druge), a posebno
su poznate endemične svojte, velebitska gušterica {Lacerta
horvathi), endemični mekušci, kukci i osobito
stanovnici špilja.


Nacionalni park "Sjeverni Velebit" smješten je u dijelu
najkišovitijeg područja Hrvatske. S Jadranskog
mora vjetrovi donose goleme količine vodene pare koja
se izdiže na planinskoj barijeri Velebita, kondezira, te
nastaju obilne orografske oborine, srednje godišnje i do
2 500 -3 000 mm. Planinska klima, s niskim godišnjim
temperaturnim prosjecima i temperaturnim inverzijama
u depresijama uzrokuje dugo zadržavanje snijega.


U pogledu geologije, najveći dio područja zauzimaju
jurski vapnenci, a mjestimično su manje ili veće
površine pod pleistocenskim ili paleogenim te u manjoj
mjeri holocenskim naslagama. Reljefima izrazite
osobitosti krša, s isturenim i golim vapnenačkim stijenama
koje vire iz šumskog pokrova, te slikovitim krškim
udolinama (depresijama) tzv. dulibama ili padežima.
Najpoznatije su Mirovo, Bilenski padež, Dundovića
padež, Lomska duliba i dr.


Kroz cijeli sjeverni Velebit (a i dalje) prolazi glasovita
Premužićcva planinarska staza (izgrađena u razdoblju
1930 - 1933), koja je ponekada teško dostupna
mjesta učinila pristupačnim. Uzdužna velebitska cesta,


Slika 3. Nacionalni park Sjeverni Velebit
Foto: arhiva Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja


nastala spajanjem šumskih puteva namijenjenih odvozu
stabala (Vratnik - Krasno - Štirovača) povezna je i
s obalnom stranom masiva, na sjever preko Oltara na
Jurjevo, a južnije preko Velikog Alana na Jablanac.


Iako je područje među najrjeđe naseljenim u državi,
prisutnost čovjeka lako se uočava po iskorištavanju
šuma, a u ranijem razdoblju i nekontroliranim lovačkim
aktivnostima. Osobite biološke i druge vrijednosti
područja uzrokom su rano pobuđenog interesa biologa,
geografa i geologa. Globalne promjene u ekosustavima
i više ili manje lokalne promjene staništa uzrokovane
djelatnostima čovjeka, stvorile su potrebu za nadasve
aktivnim odnosom prema očuvanju ovog osebujnog
područja.


2. PARK PRIRODE
VELEBIT
Zakonom o proglašenju Velebita parkom prirode iz jednost Velebita potvrđena je i znatno ojačana. Istovre1981.
godine (NN 24/81) zaštićena je gotovo cjelokupmeno,
povećava se obveza RH na djelovanju u očuvanju
na površina Velebita (oko 200 000 ha, od čega šume njegove vrijednosti i koristi te na sprječavanju svih radčine
123 000 ha). Nešto ranije - godine 1978. - Velebit nji i aktivnosti kojim ga se može ugroziti. Temeljni drdobiva
i međunarodno priznanje, povelju UNESCO-a, žavni prostorno-planski dokumenti odredili su se glede
kojom se uvrštava u međunarodnu mrežu rezervata zaštite i očuvanja Velebita. WWF je 1999. godine stavio
biosfere, u sklopu znanstvenog programa "Čovjek i Velebit na popis 10 područja važnih za zaštitu biološke
biosfera" (MAB). Tim međunarodnim priznanjem vriraznolikosti
šuma u Sredozemlju (IFA - Important Fo
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Ž. Španjul. D. Barčić. R. Rosavec: ZAŠT1ĆUNI DOPLOVI PRIRODH NA VKLEB1TU Šumarski list - SUPI.hMl-NT (2003). 93-106


rest Areas). Zelena akcija, nevladina udruga za zaštitu
okoliša iz Zagreba, Šumarski institut Jastrebarsko,
WWF i Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
potpisali su 2001. godine povelju "Velebit - dar
Zemlji". U 2003. godini započeo je i projekt "Očuvanje
krških ekosustava" (KEC), kojeg uz potporu Svjetske
banke provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog
uređenja u suradnji s upravama zaštićenih područja u
Ličko-senjskoj i Primorsko-goranskoj županiji.


Kako nam kazuju geografski, orografski i drugi izvori,
brdski masiv Velebita, jedan od najznatnijih u
užem dinarskom području, proteže se u dužinu otprilike
145 km, od Vratnika nad Senjom na sjeverozapadu,
do okuke Zrmanje na jugoistoku. Od obalnog pojasa
do kopnenog položaja u Lici u prosjeku je širok 14 km,
ali od mjesta do mjesta širina varira, od najviše 30 km
u sjevernom dijelu, do najmanje 10 km u njegovom
južnom dijelu. Na površini približno 2 270 km2 razasut
je splet bezbrojnih krševitih grebena i vrtača, kukova,
gorskih hrptova, dolina i planinskih vrhova, od kojih
njih 130 u prosjeku prelazi nadmorsku visinu 1 370 m.
Oni u sjevernom dijelu Velebita dosežu visinu od gotovo
1 700 m (Mali Rajnic 1 699 m), u srednjem dijelu
više od 1 600 m (Šatorinal 624 m, Ogradenik 1 614 m,
Ograđenica 1614 m), a u južnom i najvišem dijelu od
1 700 do 1 758 m (Babin vrh 1 746 m, Vaganski vrh
1 758 m, Segestin 1 725 m, Malovan 1 708 m, Sveto
brdo 1 753 m).


Od prirodnih prijevoja koji kopneno podnožje Velebita
spajaju s primorjem, pa njima od davnine prolaze
putovi i ceste, najvažniji su: Vratnik (698 m), Oltari
(950 m), Alan (1 412 m), Stara vrata (927 m) kod Baških
Oštarija, Mali Halan (1 045 m) i Prezid (778 m).
Najznačajniji je medu njima oštarijski prijevoj, koji
brdski masiv Velebita približno na sredini dijeli u dva
dijela, pa se tako nekada Velebit i dijelio na sjeverni i
južni Velebit. Prema cestovnim prijelazima što danas
postoje, Velebit se može podijeliti u pet dijelova: Senjsko
bilo (od Vratnika do Oltara), sjeverni Velebit (od
Oltara do Alana), srednji Velebit (od Alana do Baških
Oštarija), južni Velebit (od oštarijskog prijevoja do malog
Halana) i jugoistočni Velebit (od Malog Halana,
preko Prezida do Zrmanje).


Prosječna godišnja količina oborina povećava se od
sjeverozapadnog početka masiva prema njegovom jugoistočnom
kraju. Tako u području Zavižana, na nadmorskoj
visini 1 500 m, iznosi 1 800 - 2 000 mm, na Oštarijama
(924 m), približno na sredini velebitskog masiva,
2 100 - 2 500 mm, a na Malom Halanu (1 045 m), na
izmaku južnog Velebita 2 500 - 4 000 mm. Najviše je
oborina, dakako, u studenome i prosincu te u ožujku i
travnju, a najmanje u kolovozu i rujnu.


Raslinstvo Velebita svoju osebujnost i svoj čar, koji
odavna privlači pozornost ljubitelja prirode, uvelike
zahvaljuje upravo opisanim općim odlikama velebit


skog brdskog masiva, odlikama što su tijekom geoloških
razdoblja utjecale, a utječu i danas, na razvoj i opstanak
biljnog svijeta. No, na sastav i raspored biljnog
svijeta Velebita uvelike su utjecale i promjene izazvane
i seobama biljaka, razvojem povoljnih ili manje povoljnih
uvjeta da se održe upravo te biljke starosjedioci,
da se izdvoji društvo odabranih i rijetkih biljaka te s
vremenom razviju svojte endemskog značenja. Napokon,
na sve je to stoljećima utjecala i djelatnost čovjeka
i onih životinja koje je uzgojio da mu služe. Danas
je utjecaj koji bi na biljni svijet Velebita mogle imati životinje
zanemariv u usporedbi s utjecajem čovjeka.


Ovisno o duljini i smjeru pružanja, sjeverozapadni
dijelovi Velebita u vegetacijskom pogledu povezani su
s ostalim planinama sjeverozapadne Hrvatske, gdje se
biljni pokrov razvio u uskoj vezi s razvojem biljnog
svijeta Istočnih Alpa. Senjsko bilo povezuje Sjeverni
Velebit s Velikom Kapelom i Gorskim kotarom, što
znači i s raslinstvom sjeverozapadne Hrvatske, koje se
razvilo u uskoj vezi s biljnim svijetom Istočnih Alpi.
Odatle i sličnost Velebitskog šumskog raslinstva s raslinstvom
navedenog područja. Južni i jugoistočni dijelovi
masiva dopiru do toplijih predjela istočnojadranske
obale, gotovo do područja uvijek zelenog sredozemnog
raslinstva. No, kako cijelo područje istočnojadranske
obale kojim se prostire Velebit ipak pripada
krajnjem sjevernom, hladnijem i vlažnijem dijelu Sredozemlja,
to ni s primorske strane Velebita nema uvijek
zelene vegetacije, već je to još područje termofilnog
listopadnog raslinstva. Na prostoru podgorske zaravni
rastu samo manje osjetljive sredozemne biljke, i
to nešto više u njegovom južnom dijelu. Tako, primjerice,
česmina (Qiiercus ilex) mjestimično raste tek od
Jurjcva, uspinjući se u drage i prodore do 400 m u Maloj
Paklenici, odnosno 550 m u Velikoj Paklcnici. Smilje
{Helyc.hrisum italicum) učestalije raste tek od Karlobaga,
dopirući do nadmorske visine 400 m.


Na relativno velikom, prijelaznom prostoru eurosibirsko-
sjevernoameričke i sredozemne vegetacije biljni
se svijet razvijao slično kao i svijet drugih planina
Dinarskog gorja. Upravo je sukobljavanje i prepletanje
dvaju različitih vegetacijskih područja, curosibirskosjevernoameričkog
i sredozemnog, jedna od osnovnih
karakteristika biljnog svijeta Velebita.


Klimatske prilike Sredozemlja najviše se očituju na
primorskoj velebitskoj padini. Sušnost za ljetnih mjeseci,
neujednačenost oborina, neznatan ili nikakav
snježni pokrov, visoke i postojane ljtne temperature,
jaka kolebanja u zimskim mjesecima. U skladu s tim,
velebitska primorska padina, od primorja do granice
šume na glavnom grebenu, izgleda jednoliko. Golih
stijena ima više nego površina obraslih raslinjem. Izuzmu
li se nepravilno razbacane šikare i šumarci, potonji
većinom u ogradama i branjevinama, cijelim prostorom
prevladava kamenjar kao opća odlika. Na podgor
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Ž. Spanjol. D. Barčić. R. Rosavec: ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODF. NA VELEBITU Šumarski lisl - SUPLEMENT (2003), 93-106


skoj zaravni ističu se dvije vrste dobro prilagođene
vapnenačkom tlu i uvjetima podneblja: primorska kleka
(Juniperus oxycedrus) i drača (Paliurus aculeatus).
Grmolike razbacane ili povezane skupine tih biljaka
određuju fizionomiju otvorenog kamenjara. Pridružuje
im se grmlje gloga (Crataegus transalpina), od trava
brkaš (Chrysopogon gryllus), ovisk (Bromus ereetus) i
kovilje (Štipa spec, div.) te obilno zastupljeno busenje
kadulje (Salvia officinalis), smilja (Helichrysum italicum)
i bjelušine (Inula Candida). Šikare i šumarke mjestimično
tvore najviše crni jasen (Fraxinus ornus), bjelograb
(Carpinus orientalis), crni grab (Ostrya carpinifolia)
i maklen (Acer monspessulanum), a manje
hrast medunac (Quercus pubescens). Sve su te biljke
pripadnice dijelom submediteranskih kamenjara, dijelom
šikara, dijelom šuma.


Strmi odsjeci padine iznad podgorske zaravni nemaju
vegetacijskog pokrova značajnog za krajolik, već su
najizrazitije kamene goleti. Nisko bilje pretežno primorske
točilarke, kao primorski mekinjak (Drvpis spinosa
subsp. jacquiniana), s rijetkim grmljem ili kržljavim
stablima u pukotinama trošnog vapnenca, ne uoblažuju
ogoljenost tog surovog dijela primorske padine. Nešto
su bolje obrasle uvale primorske žljebaste terase, na
nadmorskoj visini 700 - 900 m, i to crnim jasenom i crnim
grabom, a na mjestima gdje je tlo rastresito i hrastom
meduncem. Posebno su za to područje karakteristične
šumice ilirskog crnog bora (Pinus nigra), koji se
najbolje prilagodio suhoći plitkog, vapnenačkog tla, suhoći
zraka, prodorima zimske hladnoće i buri. Samoniklog
crnog bora ima na sjevernom Velebitu (pod Vratnikom,
u gornjem dijelu Senjske drage, pod Zavižanom i
dr.), a još više na južnom Velebitu, osobito u gornjem dijelu
Velike i Male Paklenice. Kamenjare viših položaja
razlikuju se od onih na podgorskoj zaravni i većim brojem
razasutih šikara rašeljke (Prunus mahaleb), drijena
(Cornus mas), bazge (Sambucus nigra) itd. Među niskim
busenjem nestaje kadulje i preteže bijeli vrisak (Sa


tureja montana), a na višim i otvorenijim položajima
modri vrisak (Satureja subspicata). To su najkarakterističnijc
biljke viših, suhih i sunčanih kamenjara. U području
žljebaste primorske terase počinje rasti bukva,
većinom na nadmorskoj visini 700 - 900 m, no mjestimično,
npr. u Senjskoj drgi već na 250 m, i to kao grmlje,
a rijeđe kao stabla. Tek na visini većoj od 600 m sastavi
bukve poprimaju karakter primorske bukove šume,
kao u Velikoj Paklenici. Posebno povezanog pojasa
pretplaninskih rudina u tom području nema, iako su bukove
šume i šikare na mnogo mjesta isprekidane suhim i
kamenjarskim travnjacima.


U parku prirode Velebit od ukupne površine
183,628 ha šumom je obraslo 62,4 %, odnosno
114,676 ha. U tu površinu nije uračunat dio zašikarenih
primorskih padina koje se mjestimično mogu tretirati
kao šume, jer je sukcesija prestankom korištenja, ponajprije
za prehranu stoke, znatno uznapredovala. Državne
šume prostiru se na 110,424 ha, ostale šume i
obrasle površine na 4,182 ha ili ukupno 114,676 ha.


Sa stajališta šumskog gospodarstva svakako su najznačajnije
gospodarske šume. One se prostiru na
81,017 ha i predstavljaju jednu od najznačajnijih gospodarskih
grana šireg područja Parka prirode.


Druga kategorija su zaštitne šume koje rastu na
171,66 ha.


Sljedeća kategorija su šume posebne namjene. Njihova
površina u Parku iznosi 344 ha, a čine ih sjemenske
sastojine i posebni rezervat šumske vegetacije Stirovača.


Sto se tiče privatnih šuma podaci su vrlo oskudni, i
na karti namjene šuma prikazano je 4,182 ha što suvislih,
što obraslih površina u različitim stupnjevima sukcesija.
Te površine su najčešće enklave i poluenklave
unutar državnih šuma, zatim na rubovima naselja, a dio
površina su napuštene košanice koje se danas polako
pretvaraju u šumu.


Hrvatske šume


(1.0.0
Gospodarske šume
Zaštitne šume
Sume pos. namjene
Ukupno
Privatne šume
Suvisle šume
Obrasle površine
Ukupno
Sveukupno


Površina Drvna zaliha Prirast Etat
ha ukupno m3 nrVha ukupno m3 mVha ukupno m3 nrVha
81.017 14.200.402 175 305.489 3,8 231.040 2.9
29.133 1.673.856 58 34.244 1,2
344 144.205 419 2.189 6,4
110.494 16.018.463 341.922 231.040
1.270 73.660 58 1.524 1,2
2.912
4.182 73.660 1.524
114.676 16.092.123 343.464


Prema Vukelić i dr. (2003) šumska vegetacija hvaća dvije vegetacijske regije (mediteransku i eurosiobuhvaća
19 glavnih šumskih asocijacija, koje se svrsbirsko
- sjevernoameričku), pet vegetacijskih pojasetavaju
u 13 sveza, 6 redova i 4 razreda. U geobotanič-va, (mediteransko litoralni, mediteransko montanski,
kom smislu vegetacija Velebita je vrlo složena, obuod
kontinentalnih brežuljkasti, brdski, gorski i pretpla
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Ž. Spanjol. D. Barčić. R. Rosavcc: ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE NA VELEBITU Šumarski list SUPI.F.MENT (2003), 93-106


ninski), a u horizontalnom smislu veći broj zona koje dinarskoj, vezanoj za ilirsku provinciju. Sintaksonompripadaju
srednjoeuropskoj vegetaciji, ali i specifičnoj ski pregled je kako slijedi:
Alnetea glutinosae Br. - BI. et Tx. 1943
Alnetalia glutinosae Tx. 1937
Alnion glutinosae Malcuit 1929


Alno - Quercion roboris Ht. (1937) 1938
Carici brizoidis - Alnetum glutinosae Ht. 1938
Querco Fagetea Br. - BI. et Vlieger 1937
Quercetaliapubescentis Br. - BI. (1931) 1932


Ostryo - Carpion orientalis Ht. (1954) 1958
Querco -carpinetum orientalis H - ić 1939
Seslerio -Ostryetum Ht. 1938


Quercion pubescentis -petraeae Br. — BI. 1931
Quercetalia roboris -petraeae Tx. 1937
Quercion roboris -petraeae Br. — BI. 1932
Luzulo - Quercetum petraeae (Hill. 1932) Pass. 1953
Fagetalia sylvaticae Pawl. 1928
Carpion betuli Isll. 1932
Epimedio -Carpinetum betuli (Ht. 1938)Borhidi 1963
Luzulo -Fagion Lohm. Et Tx. 1954
Luzulo - Fagetum sylvaticae Meuscl 1937


Aremonio -Fagion (Ht. 1938) Törek et al. 1989
Lamio orvalae - Fagetum sylvaticae Ht. 1938
Omphalodo vernae -Fagetum Marinček et al. 1992
Chrysanthemo macrophylli -Aceretumpseudoplatani (Ht. 1938)
Borh. 1963
Homogyno sylvestris - Fagetum sylvaticae (Ht. 1938) Borh. 1963
Seslerio -Fagetum sylvaticae (Ht. 1938) M. Wraber 1960


Erico -Pineteam. 1959
Erico -Pinetalia Ht. 1959
Orno -Ostryon Tomažič 1940
Erico -Ostryetum Ht. 1956
Orno -EricionKL 1958
Cotoneastro - Pinetum nigrae Ht. 1938
Vaccinio -Picetea Br. - BI. 1939
Vaccinio -Picetalia Br. - BI. 1939
Calamagrostio -Abietion Ht. 1963
Calamagrostio — Abietetum Ht. 1950


Vaccinio -Piceion Br. - BI. 1939
Aremonio - Picetum abietis Ht. 1950
Listero - Picetum abietis Ht. 1969
Adenostylo alliariae - Picetum abietis Hartman 1944
Calamagrostio - Picetum abietis Bert. 1975


Pinion mugi Pawl. 1928
Lonicero borbasianae - Pinetum mugi (Ht. 1938) Borh. 1963
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Z. Spanjol. D. Barčić. R. Rusavec: ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE NA VELEBITU Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 93-106
Slika 4. Rasprostranjenost velebitske degenije na Velebitu (prema podacima CRO Flora baze podataka)
Izvor: CRO Flora baza podataka iz "Pregled stanja biološke i krajobrazne
raznolikosti Hrvatske sa strategijom i akcijskim planovima zaštite"


Većinom vapnenačke, mjestimično i dolomitne stijene,
(jedno od najnepovoljnijih biljnih staništa), u
svojim pukotinama i na razvedenim plohama različitih
nagiba i izloženosti meteorološkim uvjetima, pružaju
uvjete za opstanak samo malom broju biljaka. Ovisno


o ekološkim sklonostima, na stijenama su se u posebnim
zajednicama okupile najprilagodenije stjenjače,
koje se redovito pojavljuju uzduž cijeloga ili gotovo
cijeloga brdskog masiva. Tako Clusiusova petoprsta
(Potentilla clusiand) raste na stijenama na visini 1 200
do 1 750 m, Kitaibelov jaglac (Primula kitaibeliana),
kao endem središnjeg Dinarskog gorja, na visini 800
do 1 700 m, a hrvatski endem Waldsteinova zvončika
(Campanula waldsteiniana) već na nadmorskoj visini
od 500 m do 1 600 m. U podnožju stijena, na mjestima
u sjeni, gdje je temperatura zraka niska ili dugo leži
snijeg, kao i na drugim otvorenim i nezaštićenim površinama,
medu pretplaninskim i planinskim raslinstvom,
često ima biljaka zaostalih iz ledenog doba.


ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 107     <-- 107 -->        PDF

2. Španjol. D. Barčić, R. Rosavec: ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE NA VELEBITU Šumarski list SUPLEMENT (2003), 93-106
Nakon otkrića Lukine jame duboke - 1392 m, naglo krškim fenomenima i raznolikom florom i faunom.
se povećao interes domaćih i stranih speleologa za Iako bi se to očekivalo, rezervat nije dovoljno znanHajdučke
i Rožanske kukove, pa je za očektivati da bi stveno obrađen upravo radi neprohodnosti terena i
u skorijoj budućnosti, tijekom ljetnih mjeseci, u rezerbrojnih
prijetećih pukotina.
vatu moglo boraviti više speleoloških ekipa.


Hajdučki i Rožanski kukovi prirodni su rezervat od
posebne vrijednosti i ljepote, jer obiluju zanimljivim


4. POSEBNI REZERVAT
a) BOTANIČKI REZERVATI
1. Zavižan - Balinovac - Zavižanska Kosa -2. Visibaba-NP Sjeverni Velebit
NP Sjeverni Velebit Rezervat je na površini od 80 ha, a istim je proglaRezervat
je površine 118,5 ha, a istim je proglašen šen 24. 3. 1986. Rezervat čini nalazište hrvatske sibire


29. 3. 1971. godine. Značajku mu daje klekovina plaje
{Sibirea croatica) u šumi crnog bora s dunjaricom
ninskog bora (Lonicero barbasianae-Pinetum mugi), (Catoneastro-Pinetum nigrae).
pretplaninska bukova šuma s ureznicom (Homogyno
sylvestris-Fagetum sylvaticae); prorijeđene pretplaninske
smrekove šume (Listero-Picetum abietis).
b) REZERVAT ŠUMSKE VEGETACIJE


1. Štirovača - Park prirode Velebit
Rezervat je povšine 118,50 ha , a zaštićen je od 26.


4. 1965. godine. Obilježje mu daje mješovita šuma
bukve i jele u Klepinoj dubini na Velebitu - stadij sekundarne
prašume.
Slika 7. Posebni rezervat šumske vegetacije Štirovača
(Foto: A. Pelivan)


5. SPOMENIK PRIRODE
a) BOTANIČKI SPOMENIK PRIRODE
1. Velebitski botanički vrt naka Velikog Zavižana i Balinovca, završava više od
Unutar botaničkog rezervata nalazi se botanički vrt 40 metara dubokom vrtačom.
koji je osnovan 1967. godine na inicijativu prof. dr. Prema zakonu o zaštiti prirode zaštićen je kao spoFrana
Kušana. Nalazi su u jugozapadnom dijelu menik prirode 3. 7. 1969. godine.
Modrić - doca koji tu, podno strmih i stjenovitih obro-


PRIJEDLOG ZA ZAŠTITU


Na području zaštićenog dijela planinskog masiva objekte: Senjska draga, Nadžak bilo, Mali Rajinac, VeVelebit,
nalazi se samo jedan posebno zaštićen objekt liki Kozjak, Štirovača II, Devčića tavani, Ramino koriprirode
u kojemu je šumska vegetacija temeljni priroto,
Dobri - bačića kuk, Budakovo brdo, Velinac i stablo


dni fenomen To je posebni rezervat šumske vegetacije obične jele, u ukupnoj površini od 1556 ha.
Štirovača, čija je prašuma i razlog zaštite.


Prema Vukclić i dr. (2003), uz Štirovaču, a iz
istih razloga i u istu svrhu, trebalo bi zaštititi sljedeće
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Ž. Španjol. Ü. Barčić, R. Rosavcc: ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE NA VELEBITU Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 93-106


Takvi su glacijalni relikti na Velebitu, npr. pasvica
{Soldanella alpina), proljetna sirištara {Gentiana verriet),
runjika {Hieracium villosum) i, ograničen samo na
malo staništa, runolist {Leontopodium alpinum). Slične
uvjete za naseljavanje i opstanak biljaka pružaju i pokretne
površine strmih kamenitih padina, sipine i točila,
koje neprestano popunjavaju drobljenac i koturinje,
s odlomljenih litica, stijena i prodora. Ondje su se razvile
brojne pretplaninske i planinske točilarke, medu
njima se ističu planinski mekinjak {Drypis spinosa
subsp. spinosa), planinska pušina {Silene marginata),
ognjica {Iberis carnosa), planinski koporac (Bunium
alpinum), alpski lanilist {Linaria alpina) i dr. Na blaže
položenim i smirenijim, prisojnim točilima samo se na
dva-tri mjesta održala osamljena, reliktna i endemična
vrsta velebitska degenija {Degenia velebitica), a na
mjestima koja su izloženija vjetru i na kojima se snijeg
malo zadržava sitno ili Malyevo devesilje {Seseli
malv), endem sjeverozapadnih Dinarskih planina, itd.


Najviši planinski vrhovi Velebita, osim nekoliko
njih na sjevernom Velebitu, u pravilu nisu obrasli drvećem.
Izloženi i ogoljeli, tvore skupine stijena i kukova,
ili pak travom obrasle glave i hrptove. Biljni je pokrov
na njima većinom nezaštićen. Na stijenama i kukovima
zastupljene su stjenjače i točilarke, a na travnim hrptovima
i vrhovima pretežu planinske rudine. Krajolik je
obično isprekdan manjim ili većim skupinama stijena i
gromadama kamenja, pa je i biljni pokrov raspršen.
Mnoge biljke takvih kamenjarskih travnjaka prelaze i
na okolne stijene, i obratno. Brojne stjenjače, točilarke,
kao i biljke planinskih rudina, pripadaju biljnim zajednicama
tercijara koje su preživjele ledeno doba. Takav
je tercijarni relikt vrlo značajan za velebitsku floru
i hrvatsku sibireju {Sibiraea croatica) na stijenama i
točilima primorske padine od 900 do 1 500 m. No, uz
svu prilagodljivost i otpornost mnogih velebitskih biljaka,
na ogoljelim vrhovima bez biljnog pokrova i na
stranama koje su izložene jakom suncu i vjetru, obnavljanje
biljnog raslinstva je otežano ili gotovo nemoguće,
pa na površinama gdje je intenzivna erozija mjestimično
vlada pustoš, čemu pogoduje i bura.


Na Velebitu, kao uostalom i na drugim planinama
Dinarskog gorja, ima puno endema reliktnog i progresivnog
karaktera. Medu njima je i dosta tercijarnih biljaka,
te više-manje preobraženih sredozemnih vrsta
suptropskog porijekla, no najviše je ipak pripadnika
ilirskog flornog geoelementa, koji je poznat po ograničenoj
rasprostranjenosti. Računa se da na Velebitu ima
pedesetak endemskih vrsta. Ima vrsta koje su ograničene
samo na Velebit ili, štoviše, samo na njegove pojedine
predjele. Takvi su velebitski endemi, npr. nadasve
rijetka velebitska degenija {Degenia velebitica), zatim
hrvatska gušarka {Arabis croatica), prozorski zvončić
(Campanula fenestrellana), hrvatsko zvonce (Edraianthus
graminifolius var. croaticus). Od endemskih vrsta


karakteristični su za Hrvatsku, a rastu na Velebitu,
hrvatska sibireja {Sibiraea croatica), sitno ili Malyevo
devesilje {Seseli mavali), Waldsteinova zvončika
{Campanula waldsteiniana) i dr. Najviše je na Velebitu
ipak endema Dinarskog planinskog sustava, kao što su
nježna pljeskarica {Arenaria gracilis), veleevjetni rožac
{Cerastium grandiflorum), planinski mekinjak
{Drypis spinosa subsp. spinosa), Reichenbachova pušina
{Silene reichenbachii), rascjepani kukurjek (Helleborus
multifidus), kolovrc (Ranunculus scutatus), hrvatska
tarčuka (Aubrietia croatica), ljubovka (Malchomia
illyrica), primorska krkavina (Rhamnus intermedins),
prenjska kamenika (Saxifraga prenja), velebitska
vrkuta (Alchemilla hoppeana subsp. velebitica),
svilena žutilovka (Genista sericea), dinarska oštrica
(Oxytropis dinarica), Kitaibelov jaglac (Primula kitaibeliana),
širokozubi ušljivac (Pedicularis brachydonta),
dinarska sirištara (Gentiana acaulis var. dinarica),
oštrika (Onosoma stellulatum), hrvatska bresina (Micromeria
croatica), Arduinov dubačac (Teucrium arduini),
ljepljiva kozja krv (Lonicera glutinosa), udovičica
(Scabiosa silenifolia), uskolisno zvonce (Edraianthus
tenuifolius), nježna kockavica (Fritillaria gracilis),
tamnogrimizni ljiljan (Lilium cattaniae), livadni
procjepak (Scilla pratensis), Reichenbachova perunika
(Iris reichenbachii), trava oštra vlasulja (Festuca pun-
gens) itd. Kao balkanski endemi ističu se dinarski rožac
(Cerastium dinaricum), balkanska sunčanica (Helianthemum
canum subsp. balcanicum), gorčica (Gentianella
anisodonata), Kitaibelov pakujac (Aquilegia
kitaibelii), dalmatinska iglica (Geranium macrorrhizum),
Haynaldijeva neviska (Athamanta havnaldii),
modri vrisak (Satureja subspicata), itd.


Danas je na području Hrvatske zaštićen i određen
broj rijetkih biljaka kojima prijeti opasnost od istrebljenja.
Od onih što rastu i na Velebitu zaštita se odnosi na
tisu (Taxus baceata), planinčicu (Trolius europaeus),
planinski božur (Paeonia mascula), božikovinu (Ilex
aquifolium), alpski kotrljan (Eryngium alpinum), runolist
(Lentopodium alpinum), divlji ljiljan (Lilium martagori),
ljiljan zlatan (Lilium bulbiferum), kranjski ljiljan
(Lilium carniolicum) i kockavicu (Fritillaria gracilis).
U novije su vrijeme zaštićeni i Kitaibelov jaglac (Primula
kitaibeliana), crvena naglavica (Cephalantera
rubra) i dvolist ili vimenjak (Platanthera bifolia). Medu
najstrože zaštićene velebitske biljke uvrštene su endemske
i reliktne vrste velebitska degenija (Degenia velebitica)
i hrvatska sibireja (Sibiraea croatica). Mnoge
druge biljke koje bi također trebalo zaštititi praktično
još nisu zakonom zaštićene: dinarski rožac (Cerastium
dinaricum), Kitaibelov pakujac (Aqulegia kitaibelii),
hrvatska tarčuka (Aubrietia croatica), osmica (Dryas
octopelata), sitno devesilje (Seseli malvi), dlakavi sleč
(Rhododendron hirsutum), kranjski bijeli bun (Scopolia
carniolica), i dr. Ni za brojne endemske vrste karanfila
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 105     <-- 105 -->        PDF

2. Spanjol, 13. Barčić. R. Rosavcc: ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE NA VELEBITU Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 93-106
(Dianthus), zvončike (Campanula), zvonaca (Edraian- ka samo je žutu sirištaru (Gentiana lutea) zabranjno
thus) i zečine (Centaurea) te sve vrste perunike (Iris) i skupljati s korjenom u svim područjima Hrvatske gdje
kaćuna (Orchidaceae) nema zaštite. Od ljekovitih bilja- raste, pa tako i na Velebitu.


3. STROGI REZERVAT
HAJDUČKI I ROŽANSKI KUKOVI
Strogi prirodni rezervat Hajdučki i Rožanski kukovi
smješten je u središnjem dijelu sjevernog Velebita
na površini od 1220 ha.


Rezervat čini skupina kukova i razdrtih, stjenovitih
vrhova, međusobno odvojenih dubokim vrtačama i
provalijama. To je područje sa sjevera i istoka omeđeno
Lomskom dulibom, sa zapada predjelima Smrčeve
doline, Bukove drage i šumovitim područjem Cipala, a
s juga stjenovitom skupinom Velikog Kozajaka i krškim
poljem Velikim Lubenovcem. Rezervatom je proglašen
1969. g.


Hajdučki i Rožanski kukovi pružaju se u smjeru
sjeverozapad-jugoistok. Kako se nalaze u području visokog
krša, odlikuju se velikom razvedenošću i mnoštvom
krških fenomena. Pedesetak kamenitih vrhova
visokih oko 1600 m izdižu se između brojnih vrtača,
snježnica i jama. Rezultat toga su velike visinske oscilacije.
Što se tiče nagiba, teren je jako strm (inklinacija
od 25 " do 40 "), a najvećim dijelom i vrletan (inklinacija
veća od 40 ") te je zbog toga neprohodan.


Reljef rezervata je izrazito razveden tako da pojedine
pedosustavne jedinice dolaze odvojeno i izmjenjuju
se na stijenama paleogenskih breča koje čine geološku
podlogu.


Utvrđena su četiri glavna tipa tala sa svojim podtipovima,
varijetetima i formama. Tako crnice dolaze na
najvišim položajima na kamenitim blokovima. Rendzine
su karakteristične za strme padine gdje je i erozija
vrlo intenzivna. Ovdje su one plitke i skeletne, s malo
tla, posebno na točilima.


Smeđa tla su zastupljena na platoima u usjecima, tj.
na mirnijim položajima. Karbonatni koluvij javlja se
na više mjesta u podnožjima vrhova, a razvija se na površinama
koje imaju oblik manjih konusa.


Bitna hidrografska značajka rezervata i okolnih
predjela je nedostatak tekućih nadzemnih vodotoka,
oskudica vrela i uopće pitke vode, stoje u skladu s njihovim
izrazito krškim obličjem i vapnenačkom građom.
Opskrba pitkom vodom moguća je samo iz cisterni
koje se nalaze uz šumarske i planinarske kuće.


Područje Hajdučkih i Rožanskih kukova, zbog očuvane
i još uvijek nedovoljno istražene vegetacije, ubraja
se u najzanimljivije predjele Velebita.


Prevladavaju zajednice obične smreke i to:
pretplaninska smrekova šuma s čopocem (Listero-
Piceetum abietis= Piceetum subalpinum croaticumIHt.


Slika 6. Strogi rezervat Hajdučki i Rožanski kukovi
(Foto: A. Pelivan)


1938/Fuk 1969/) (Rauš i dr. 1992) koja je najzastupljenija,
zatim dinarska šuma smreke s milavom
(Calamagrostio-Piceetum abietis) (Rauš i dr. 1992)
te zajednica smreke s Ijepikom (Adenostvlo-alliariae-
Piceetum abietis) (Vukelić,Tomljanović, 1990)
u vrtačama s dubljim koluvijalnim tlima.


U Rožanskim se kukovima, na izloženijim mjestima,
javlja šuma pretplaninske bukve s urezicom
(Homogyno alpinae-Fagetum sylvaticae) (F o r c n b a eher,
1990; Rauš i dr. 1992).´


Najviši grebeni i vrhovi stanište su klekovine bora s
kozokrvinom (Lonicero-Pinetum mugi) koja je mjestimično
obilno razvijena (Rauš, 1976; Forenbacher,
1990; Rauš i dr. 1992).


Na golim kamenitim glavicama i njihovim točilima
uspijevaju samo biljke stijena i točila (Forenba chcr,
1990).


Fauna Hajdučkih i Rožankih kukova raznolika je i
zanimljiva, jer je obogaćena brojnim tercijarnim i ledenodobskim
reliktima, kao i endemičnim vrstama.


Od endemičnih beskralježnjaka značajni su: velebitski
apolon (Parnassius liburnivus), velebitsko jedarce
(Papilio podalirius velebiticus), velebitski trčak
(Carabus velebiticus), zatim vrste Otiorrhxnchus velebiticus,
Trechus velebiticus, Dorcadion arenarium velebiticum,
mnoge endemične vrste crnaca (Erebia),
kornjaši (Nebria velebiticola), velebitski hrušt (Melolontha
vulgaris velebitica) i druge.


Od vodozemaca nailazimo na crnu odliku daždevnjaka
(Salamandra atra), kao i alpsku odliku tritona
(Triton alpestris).
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Ž. Spanjol. D. Barčić. R. Rosavcc: ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE NA VELEBITU Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 93-106


Od žaba dolaze: zelena krastača (Bufo viridis), gatalinka
(Hyla arborea), livadna smeđa žaba (Rana temporaria)
koja dolazi sve do klekovine bora.


Gušteri su zastupljeni sa sljedećim vrstama: živorodna
gušterica (Lacerta vivipara) koja je relikt iz glacijalnog
doba i siva gušterica (Lacerta agilis).


Od zmija obitavaju poskok (Vipera ammodytes
ammodytes) i ridovka (Vipera berus berus).


Od ptica značajnije su vrste: planinski kos (Turdiis
torquatus), brzelj zidarčac (Tichodroma muraria), žutokljuna
galica (Pyrrhocorax graculus), kreja (Nucifraga
caryocatactes), troprsti djetao (Picoides tridactylus),
planinska zeba (Fringilla montifringilla), krstokljun
omorikas (Loxia curvirostris), crna žuna (Dryocopus
martius), od sova je česta velika ušara (Bubo
bubo), a po stijenama se gnijezdi suri orao (Aquila
chrysaetos). Rijetka je vrsta lještarka gluha (Tetrastes
bonasia), a i veliki tetrijeb (Tetrao urogallus) vjerojatno
obitava u ovome području.


Sisavci koji su zastupljeni: jež (Erinaceus europaeus),
krtica (Talpa europaea), šumska rovka (Sorex
araneus), zatim vjeverica (Sciurus vulgaris), obični
puh (Glis glis) i šumski miš (Apodemus svlvaticua).
Hajudčke i Rožanske kukove rijekto posjećuju vukovi
(Canis lupus), dok su lisice (Vulpes vulpes) svuda rasprostranjene.
Medvjed (Ursus arctos) dolazi na području
sjevernog Velebita, te postoji vjerojatnost da su mu
brlozi i u Hajdučkim kukovima. Obični jazavac (Meles
meles) je rijedak. Dalje dolaze kuna zlatica i bjelica
(Martes martes i Martesfoina), lasica obična (Mustela
nivalis) i divlja mačka (Felis silvestris). Divlja svinja
(Sus scrofa) rasprostranjena je po cijelom sjevernom
Velebitu kao i obična srna (Capreolus capreolus). Po
rubovima šuma žive zečevi (Lepus europaeus). Divokoze
(Rupicapra rupicapra), koje su na ovom području
istrebljene izlovom, ponovno su unesene u predjelu
Velikog Loma 1973. godine (10 grla), te 1978. (5 grla)
zahvaljujući suradnji Šumskog gospodarstva Senj i Republičkog
zavoda za zaštitu prirode. Praćenjem i osmatranjem
danas je ustanovljen matični fond od 77 grla
(Lovno gospodarska osnova 1995/6-2004/5).


Proučavanje podzemne faune započeto je unatrag
nekoliko godina, zajedno sa speleološkim istraživanjima
ovoga područja.


U kolovozu 1990. g. grupa slovačkih speleologa iz
Speleokluba Univerziteta Komenskog iz Bratislave
(SUK) došla je, po prvi put, u rezervat Hajdučki i Rožanski
kukovi u nadi da će naći nešto zanimljivo.


To se i dogodilo, kada su Slovaci po drugi puta došli
na sjeverni Velebit 28. rujna 1992. godine. Za kišnog
vremena na Hajdučkim kukovima pronađen je ulaz u
Lukinu jamu, tada prozvanu Manual. Zbog loških vremenskih
uvjeta, jake i dugotrajne kiše, Slovaci su prekinuli
istraživanja u jami na dubini od - 195 m. Prilikom


odlaska iz Hrvatske ostavili su podatke o istraženim
jamama na sjevernom Velebitu hrvatskim speleolozima.


Potaknuti aktivnošću slovačkih kolega, zagrebački
članovi Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog
saveza, pod vodstvom Branka Jalžića, organiziraju
speleološki logor u Velikom lomu početkom kolovoza
1993., s ciljem da istražuju jame na Hajdučkim kukovima.
Hrvatski špiljari nastavili su već započeta istraživanja
u Manualu. Čim je oboren hrvatski dubinski
rekord (Jama Stara škola na Biokovu, duboka - 576 m)
ista je dobila ime Lukina jama, u čast speleologu Ozrenu
Lukiću - Luki, koji je godinu dana ranije kao hrvatski
vojnik poginuo na južnom Velebitu.


Nakon tjedan dana napredovanja u dubinu, prva
ekipa u kojoj su bili Damir Lacković, Siniša Rešetar i
Robert Dado, 7 kolovoza 1993., dosegla je dno na
dubini od - 1355 m.


Jamski sustav Lukina jama - Trojama od tada je na


9. mjestu liste najdubljih speleoloških objekata svijeta
(Bakšić, 1997).
Osim speleoloških istraživanja i topografskog snimanja,
u jami su obavljena mjerenja temperature zraka
i vode, zatim pedološko i geološko uzorkovanje te prikupljanje
biološkog materijala.


Dana 3. i 5. kolovoza 1994. na dubini od - 1357 do


- 1380 m pronađena su ukupno 3 primjerka nove vrste
pijavica Croatobranchus mestrovi sp. n. - predstavnik
nove endemske podzemne porodice pijavica (Kcrovec
i dr., 1995). Mjesto nalaska najdublji je do sada
poznati nalaz neke vrste pijavica u svijetu.
Radi se o pravoj podzemnoj vrsti - troglobiontu, što
se vidi po potpunom nedostatku pigmenta i očnih pjega
karakterističnih za druge nadzemne vrste pijavica.


Zakonom o zaštiti prirode, strogi rezervati ubrajaju
se u zaštićene dijelove prirode koji su od interesa za
Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu.


Strogi rezervat je područje s neizmijenjenom ili neznatno
izmijenjenom sveukupnom prirodom, a namijenjen
je isključivo znanstvenom istraživanju kojim se
ne mijenja biološka raznolikost, izvornost prirode i ne
ugrožava slobodno odvijanje prirodnih procesa.


Hajdučki i Rožanski kukovi danas su još uvijek gotovo
netaknuti, zahvaljujući ponajprije vrletnom i neprohodnom
terenu, a ne zato što se ubrajaju u zaštićene
dijelove prirode. Velika je razlika između pravne i
stvarne zaštite. U prilog tomu govori podatak da slovački
speleolozi za svoja speleološka istraživanja ovoga
područja od 1990. do 1992. godine nisu trebali nikakvu
dozvolu. Kako nitko ne nadgleda rezervat, ista im nije
bila potrebna. Tek nakon drugog istraživačkog posjeta
Slovaci su kontaktirali s Komisijom za speleologiju
Hrvatskog planinarskog saveza, i tako je započeta suradnja
koja je rezultirala otkrićem Lukine jame i brojnim
drugim jamama.
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 108     <-- 108 -->        PDF

Ž. Španjol, D. Barčić. R. Rosavec: ZAŠTIĆFNI DIJELOVI PRIRODE NA VELEBITU Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 93-106


LITERATURA


B akš ić, D. 1997: Zaštita prirode Hajdučkih i Rožan-Pelivan , A. 1999: Velebit: 1-196, Donja Lomnica.
skih kukova s posebnim osvrtom na Lukinu ja


Peri ca, D., D. Orešić 1999: Klimatska obilježja Ve


mu, Diplomski rad, Šumarski fakultet, Sveučililebita
i njihov utjecaj na oblikovanje reljefa,


šta u Zagrebu, Zagreb.


Senjski zbornik 26: 1-50, Senj.
Bertović , S. 1975: Ekološko - vegetacijske značaj


Propagandni materijal: Nacionalni park "Sjeverni Veke
okoliša Zavižana u sjevernom Velebitu, Glas


lebit", Nacionalni park "Paklenica ", Park prironik
za šumske pokuse 18: 5-75, Zagreb.


de Velebit.
Bertović , S. 1979: Velebitski botanički vrt i rezer


Simpozij povodom 45. godišnjice NP "Paklenica" 1994:
vat, Šumarski list 103, (1-3): 65-70, Zagreb. Zbornik radova: 392, Starigrad - Paklenica.


Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša 1999: PregVukelić,
J., dr. 2003: Šume i šumarstvo u parku pri


led stanja biološke i krajobrazne raznolikosti rode Velebit, Ličko - senjska županija, Županij


Hrvatske sa strategijom i akcijskim planovima ski zavod za prostorno planiranje, razvoj i zašti


zaštite, Zagreb. tu okoliša: 1-73, Gospić.
Forenbacher, S. 1990: Velebit i njegov biljni svijet, Španjol, Ž., J. Vukelić, 2001: Zaštićeni objekti


Školska knjiga: 1-800, Zagreb. obične jele u Hrvatskoj, Monografija obična jela
Ivančević , V 1979: Velebit, međunarodni rezervat (A. alba) u Hrvatskoj: 197-251, Zagreb.
biosfere i park prirode, 46, 3^1: 100-103, Senj. www.velebit.hr
Kušan , F. 1971: Velebitski botanički vrt 1480 m, www.np-sjeverni-velebit.hr


Stručni vodič: 1-30, Senj.


www.paklenica.hr
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. Zadarska
županija - Zavod za prostorno uređenje
2000: Prostorni plan nacionalnog parka Paklenica:
1-74, Zadar.


SUMMARY: According to geographic, orographic and other sources, the
mountain massif of Velebit is one of the best known in the narrower Dinaric
region. It extends in the length of approximately 145 km, whereas its width
varies from a maximum of 30 km in the northern part to a minimum of 10 km
in its southern part. The entire area is a dense network of innumerable karst
ridges and sinkholes, hips, mountain crests, dolinas and mountain peaks. In
order to preserve this authentic nature, a considerable part of Velebit has
been placed under protection. Nature protection in protected parts of nature
is not an end in itself on the contrary, it should serve the development of
tourism, recreation, science and education. The Nature Protection Act
(NN. 81/2003) lists the following categories of protected spatial parts of
nature on Velebit: Sjeverni Velebit / Northern Velebit and Paklenica National
Parks, Velebit Nature Park, strict reserves of Hajdučki and Rožanski Kukovi,
Štirovača Special Reserve as a reserve of forest vegetation and Zavižan -Balinovac
-Zavižanska Kosa and Visibaba as botanical reserves and a monument
of nature Velebit Botanical Garden. Along with the already protected
parts, some other parts are also envisaged for protection. In the special
reserve of forest vegetation category these are Senjska Draga, Nadžak Bilo,
Mali Rajinac, Veliki Kozjak, Štirovača II, Devčiča Tavani, Ramino Korito,
Dobri-Bačića Kuk, Budakovo Brdo, Velinac and a tree of silver fir, covering a
total area of 1,556 ha.


Key words: Velebit, nature protection, national park, nature park,
reserves