DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 104     <-- 104 -->        PDF

L´ITALIA FORESTALE E MONTANA


(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima - izdanje talijanske
Akademije šumarskih znanosti - Firenze)


Iz broja 5 rujan-listopad 2003. g. izdvajamo:


Proslava 52. godišnjice talijanske Akademije šumarskih
znanosti


Dana 9. svibnja 2003. godine održana je u palači
Medici Riccardi proslava 52. godišnjice aktivnosti
Akademije, u nazočnosti brojnih autoriteta struke te
društvenog života. O aktivnostima Akademije u proteklom
razdoblju govorio je njen predsjednik prof. Fiorenzo
M a n c i n i. U svom izlaganju predsjednik je nakon
pozdrava nazočnima izložio aktivnosti u proteklom
razdoblju:


Na prošloj proslavi godišnjice (14 lipnja 2002 godine)
prof. Luigi Masutti održao je predavanje na
temu "Učešće faune u strukturi i dinamici šumskih
ekosustava".


Dana 7. ožujka u vili Favorita održano je čitanje
"Sadržaja novosti u materiji šumskih propisa", pod
vodstvom članova: Alberto Abrami , Orazio
C i a n c i o i Amerigo H o fm a n.


21. ožujka na istom mjestu održan je prikaz članka
"Šumsko planiranje u Venetu" pod vodstvom Giovannia
Carrare i Maurizia Di ssegna, predstavnika
regije Vcneto.
U Rimu je 14. svibnja održana manifestacija na
temu "Šumarske aktivnosti u cilju ruralnog razvoja"
pod pokroviteljstvom Društva diplomiranih inženjera
šumarstva.


Od 12. do 15. rujna održan je međunarodni susret
"Analysis and Management of Forest and Rural
Landscapes", organiziran u suradnji sveučilišta iz Firenze,
regije Toscana, banke iz Firenze i radne grupe
1UFRO (pod vodstvom Maura Agnolettia).
U Bariju je 20. rujna održan kongres pod radnim
imenom "Gradsko zelenilo i održivi razvoj".


19. prosinca održana je prezentacija knjige "Nestajanje
planinskih šuma i područna politika - Alpe i
Apenini od 18. do 21. stoljeća", autora prof. Antonia
Lazzarinia.
Osim toga, Akademija je s velikim brojem članova
sudjelovala u radu "Druge nacionalne konferencije zaštićenih
područja", Torino 11. i 13. listopada.


U 2003 godini, dana 22. siječnja u sjedištu Akademije
održanje seminar na temu "Korištenje satelitskih
podataka u šumarskoj statistici".


Dana 10. ožujka održana je prezentacija knjige
prof. Gianfranca Minott e "Šumske kulture - proizvodna
aktivnost u službi krajolika".


Posljednjih godina Akademija je posebnu pozornost
posvetila istraživanjima, te je ostvareno mnogo


znanstvenih skupova od važnog općeg interesa, a mno


gi programi su u tijeku kao npr.:
istraživanja o utjecaju faune u N. P. Foreste Casentinesi,


istraživanja o pošumljavanju Monte Ceceri (Fi)
realizacija šumske tipološke karte u mjerilu
1:10000 provincije Teramo,
istraživanja o ambijentalnoj obnovi borika Castel
Fusano (Rim),
ostvarenje projekta "Network for an Europen Forest
Information Service (program za EU),
realizacija programa "Procjena sposobnosti očuvanja
biološke raznolikosti i prirodnih resursa u šumskoj
proizvodnji i zaštiti tla",
izrada studije "Gospodarski zahvati, korištenje šume
i planovi uređivanja starih šuma" u N. P. Cilento
i Vallo di Diano,


istraživanja za primjenu novih tehnologija u borbi
protiv stvaranja degradiranih površina.
U protekloj godini objavljene su sljedeća izdanja:
Panjače Italije autora Orazio Ciancio, Susanna Nocentini
i drugi znanstvenici iz tog područja.
Vodič za održivo gospodarenje šumskim resursima
i pašnjacima u Nacionalnim Parkovima (grupa
autora).


Dvomjesečni časopis LTtalia forestale e montana
ušao je u 50-godišnjicu izlaženja, a u tijeku je tiskanje


51.
izdanje Annala.
Biblioteka Akademije obogaćena je vrijednim izdanjima
primljenim od brojnih donatora.
Na kraju svog izlaganja predsjednik prof. Fiorenzo
Mancin i obratio se svima, a posebno mladima, s
upozorenjem na probleme vezane za korištenje vode i
stanje vodnih zaliha. Podsjetio je na prošla vremena
kada su građeni veličanstveni vodovodi i spajani bogati
izvori s dalekim potrošačima. U današnje doba kada
je potrošnja vode značajno povećana, Italija s mediteranskom
klimom treba voditi posebno računa kako
kompenzirati manjak vode u sušnim godinama.


Nakon ovih upozorenja predsjednik je proglasio 52.
akademsku godinu otvorenom.


Salvatore Puglisi: Aktualnosti u uređivanju
planinskih vodenih tokova u novim uvjetima


Autor, redoviti profesor Sveučilišta u Bariju, u
razdoblju od 1979. do 2002. g. iz problematike uređenja
vodnih režima u svom predavanju obradio je kompleksnost
ove problematike u specifičnim talijanskim
uvjetima.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Uređenje vodnih režima složena je disciplina, koja
uz vlastite instrumente koristi saznanja drugih znanosti
(hidraulika, geomorfologija, geotehnika, znanost o
konstrukcijama i dr.). Ona obuhvaća pravila o gradnji i
njihovu primjenu za eliminiranje uzroka ili smanjenje
učinka aluvijalnih fenomena, erozije i odrona. U praksi
se često za ovu disciplinu upotrebljava i naziv "Uređivanje
bujica", ali to zapravo predstavlja samo dio široke
problematike koja obuhvaća i druge radove, sve do
vraćanja vegetacije i uspostavljanja prirodne ravnoteže
koja je narušena. Sve ovo čini materiju nedjeljivom od
šumarstva, kako je to bilo i u prošlosti, ne samo u Italiji,
već i u ostalim europskim zemljama.


Registrirana aktivnost na uređenju planinskih vodenih
tokova u alpskom području spada u vrijeme oko polovice
XIX. stoljeća, nakon višestrukih prirodnih katastrofa
uzrokovanih nepovoljnim klimatskim čimbenicima
i pustošenjem šumske vegetacije zbog povećanja
broja stanovnika. Veliki francuski stručnjak Prospere
Demontzey (1894) rekao je: "Ne znam plemenitije
uloge od one da se pomogne prirodi da obnovi red u
svojim planinama koji je postojao, a kojega je ljudska
nesmotrenost i egoizam promijenila u stvarni kaos".


Italija je osim dijela koji je bio pod Austrijom, bila
u zaostatku u odnosu na ostale europske zemlje. Zbog
toga je Ministarstvo javnih radova poslalo 1893. godine
četiri inženjera u Austriju, Francusku i Švicarsku na
specijalizaciju iz uređivanja planinskih vodenih tokova
(bujica). Oni su stečena praktična iskustva prenijeli na
područje Italije.


U talijanskom zakonodavstvu se prvi put spominje
vodno uređivanje u Uredbi od 26. ožujka 1905. godine.
Na toj osnovi izdanje dekret kojim su precizirani radovi
u planinskim bazenima na: intenzivne vodne zahvate
i šumske radove ekstenzivnog karaktera. Dana je
preporuka projektantima:


da se ne pretjeruje u pošumljavanju svih obronaka
koji čine jedan sliv,
da se postupa po pravilima ekonomičnosti, skromnosti
i jednostavnosti, izbjegavajući skupe "spomenike"
i velike građevinske radove te


da se koriste priručni materijali - kamen i drvo - uz


primjenu adekvatnih vrsta vegetacije za učvršćiva


nje terena. Treba izbjegavati zidane konstrukcije i


koristiti plotove od kolja, pletera i snopova pruća.


U razdoblju između dva rata, a posebno poslije
Drugog svjetskog rata metode uređivanja vodenih tokoVa
su promijenjene. To postaju veliki zahvati, posebice
u središnjoj i sjevernoj Italiji, koji se uskoro primjenjuju
i u južnoj Italiji.


Polovicom prošlog stoljeća predsjednik Republike
Luigi Einaudi, upozorio je na probleme Italije vezane
za pojave ugroženosti velikih površina od erozije, odrona
i poplava te nagovijestio dugu i tešku borbu protiv
progresivne destrukcije tla. To je shvaćeno kao glavni
zadatak. Direkcija za šumarstvo mijenja ime u Direkcija
očuvanja tla i šuma.


Novinari, političari i znanstvenici postali su jedinstveni
u zaključku daje potrebno zlo iskorijeniti u začetku,
to jest potrebno je regulirati tokove u planinama
da voda teče laganije, a ne praviti ogromne brane na rijekama
da bi se spasila ravnica. S ovim idejama Einaudi
je inicirao program sustavnih regulacija prirodnih
tokova, stoje djelovalo na povećanje broja studija, tehnoloških
inovacija, istraživanja i konačno radilišta.


Među mnogim novostima je i odbacivanje prethodnog
stajališta da šumari ne mogu raditi zahtjevne vodne
konstrukcije. Građevinska inženjerija treba se pretežito
baviti uređenjem riječnih tokova u ravnicama, a
šumari izvode sve radove (ekstenzivne i zahtjevne) na
planinskim i podplaninskim predjelima, uključujući
odrone i dine u obalnom predjelu.


U daljnjem svom izlaganju autor je iznio opis raznih
vrsta zaštitnih konstrukcija, način njihove izrade i
vrste materijala. Neke od tih izvedbi i danas su u primjeni,
s eventualnim tehničkim izmjenama.


U cilju internacionalizacije problema uređivanja tokova
i zaštite tla ustanovljena je 1952. godine radna
grupa FAO/EFC. U aktivnosti ove grupe sudjeluju delegati
Europe i specijalisti s drugih kontinenata, što doprinosi
plodnoj razmjeni iskustava.


a) baterije brane na Torrente Gallitclla (Potcnza) u vrijeme gradnje b) pogled na istu branu nakon perioda od oko 20 godina
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Iznimnu ulogu u reguliranju vodotoka i zaštiti tla
ima vegetacija: vegetacija uzrokuje stabilnost - stabilnost
proizvodi vegetaciju.


Javno mišljenje, zakonodavstvo i vlada prihvaćaju
grupu mjera za očuvanje okoline koja "ublažuje nepovoljni
utjecaj betonskih konstrukcija", pa se tako pospješuje
razvoj šumske bioinženjerije, koja je 1990. godine
dobila ime "naturalistička inženjerija". Njena se
djelatnost sastoji u konstrukciji objekata s minimalnim
utjecajem na okružje uporabom adekvatnih sadnica i
novog materijala.


Na kraju je autor sintetizirao svoje izlaganje u
sljedeća načela:


prije početka radova na obnovi krajolika potrebno


je ustanoviti razloge degradacije terena,


degradirani ekosustavi obično se presporo samoob


navljaju, jer je prag ireverzibiliteta gotovo uvijek


dosegnut,


postupak s narušenim ekosustavima i njihova obno


va temelji se na kombinaciji uređenja vodenih toko


va i primjeni naturalističkih mjera i


obnova ekološki vitalnog sustava je dugotrajni pro


ces koji nije moguć bez čvrste suradnje.


Uz ove zaključke autor je naglasio daje potrebno u
potpunosti održavati objekte koji su napravljeni u prošlosti
i nastojati ih uključiti u ekološku mrežu.


Anna M e m o 1 i: Uloga faune u ekološkoj ravnoteži
apeninskih šuma


Šumske formacije imaju veliko značenje u odnosu na
faunu, jer je ona usko vezana na šumu u mnogim fazama
životnog ciklusa. Napuštanje planinskih zona i promjena
u gospodarenju šumama utjecale su na strukturu
krajolika i oblikovale nove uvjete za razne vrste divljih
životinja. Fauna može postati čimbenik koji je u stanju
mijenjati mehanizme samoreguliranja ekosustava.


Zahvati za poboljšanje stanja okoliša mogu omogućiti
razvoj povoljnih uvjeta za faunu i njenu homogenu
rasprostranjenost. Dugo se smatralo da su divlje životinje
slučajni gosti šume i da nisu sastavni dio ekosustava,
te nisu ni obavljana dublja istraživanja b njihovoj
funkcionalnoj ulozi u ravnoteži okoline u kojoj žive.


U odnosima čovjek-šuma zanemarivane su posljedice
koje pojedini šumski radovi mogu imati na faunu,
te nikad nije ocijenjena važnost faune u odnosu na
kompleksne ambijentalne resurse.


U interesu poboljšanja višestruke uloge šuma, zaštita,
očuvanje i poboljšanje faune trebaju predstavljati
prioritetni cilj. U posljednjih pola stoljeća u Italiji kao i
u mnogim drugim zemljama dogodile su se velike promjene
u glavnim ekonomskim i socijalnim segmentima.
Te promjene očituju se u ekonomskoj strukturi primarni
sektor se usmjeruje prema industrijskom i ko


mercijalnom. Način života koji je trajao stoljećima
promijenjen je u samo nekoliko godina, što ima znakovit
utjecaj na šumski svijet i ostale aktivnosti vezane za
ekonomiju planina. Zbog raseljavanja stanovnika drvosječe
i pastiri postali su rijetkost. Malo prije toga radovi
u šumi, na sječi i izradi, izvlačenju i šumskim putovima
i vodotocima, tražili su mnogobrojnu radnu
snagu uz uporabu stočnih zaprega. Pašnjaci su bili puni
stoke, a drvo panjača sjeklo se u kratkim turnusima za
potrebe kućanstava i za prodaju.


U tim okolnostima krupna divljač bila je reducirana
radi konkurencije sa stanovništvom koje je koristilo
kompletne resurse šume, te time ograničavalo raspoloživu
hranu i prostor.


U isto vrijeme razvoj agromehanizacije određivao
je velike promjene krajolika u ravnici i umanjivao površinu
prikladnog staništa.


U promijenjenim uvjetima planinskih zona Apenina
može se uočiti gubitak potencijala staništa za pojedine
vrste sitne divljači (jarebice kamenjarke, trčke,
zečevi i dr.) i stvaranje pogodnosti za dvopapkare (divlje
svinje i srneća divljač), čemu pogoduje nestanak
glavnih predatora (vuk, ris i medvjed). U okolnostima
povećanja brojnog stanja ove divljači javlja se potreba
za uspostavom ravnoteže između prehrambenih kapaciteta
staništa i ekoloških i prehrambenih potreba divljači.
Tako talijanski šumari trebaju pristupiti rješavanju
za njih novog problema - faunističkog.


Dosadašnja istraživanja za poboljšanje stanja u šumama
nisu uključivala nikakav osvrt na stanje faune.
Tek nekoliko godina unatrag u provođenju ambijentalne
politike posebna pozornost posvećena je očuvanju
faune.


U "sustavnom šumarstvu" integrirani su fenomeni
koji se nalaze u međusobnoj interakciji, te ta veza
omogućava optimalno funkcioniranje ekosustava. Suma
ima posebnu važnost za pojedine vrste životinjskog
svijeta, ali kao posljedica može biti da one postaju važan
čimbenik u promjeni mehanizama samoregulacije
ekosustava.


U praktičnom gospodarenju šumom potrebno je posebnu
pozornost posvetiti dijelovima ekosustava koji
mogu poslužiti kao prebivalište za divljač, izbjegavajući
sve šumsko tehničke zahvate koji imaju negativan
utjecaj na faunu. Osnovna ideja vodilja je da se u tome
ne daje prednost nijednoj komponenti, vodeći računa
daje šuma kompleksan sustav.


U daljnjem tekstu autor daje analizu prehrambenih
"ponuda" pojedinih tipova vegetacije (kilograma/ha
zelene tvari i ostalih jestivih tvari). Kao optimalno stanište
za krupnu divljač autor navodi panjače s razvijenim
slojem grmlja i trava u kombinaciji s pašnjačkim
površinama.