DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Posebna važnost posvećena je edukaciji i formiranju
kadrova u šumarstvu (radnika i tehničkog osoblja).
Sigurnost na raduje također važna tema Kongresa, a za
znanstveni rad potrebno je izdvajati više sredstava.


Izneseno je daje na planu certifikacije do sada obuhvaćeno
svega 130 milijuna ha šume ili 2,8 % svjetskih
šuma. Od toga 92 % certificiranih šuma odnosi se na
sjevernu hemisferu, na razvijene zemlje, jer je to skup
proces, a potrošači drva iz tropskih i drugih nerazvijenih
područja ne žele platiti više za proizvode koji posjeduju
certifikat.


Iz rada Kongresa upućen je apel političkom svijetu


o važnosti zaštite i očuvanja šuma i potrebi financiranja
programa za poboljšanje stanja na lokalnoj, nacionalnoj
i internacionalnoj razini.
Sume treba danas više nego ikad smatrati zajedničkim
bogatstvom, čije je postojanje uvjet za opstanak
čovjeka.


Frane Grospić


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


6. sjednice Upravnog odbora HŠD-a
održane 22. ožujka 2004. godine u Zagrebu
Nazočni: mr. se. Vladimir Bogati, Damir Delač,
dipl. ing., Ivan Duvnjak, dipl. ing., dr. se. Joso Gračan,
Ilija Gregorović, dipl. ing., Dražen Husak, dipl. ing.,
Zvonko Kranjc, dipl. ing., Herbert Krauthacker, dipl.
ing., Ivan Matasin, dipl. ing., prof. dr. se. Slavko Matić,
Boris Miler, dipl. ing., mr. se. Ivan Pentek, prof. dr. se.
Branimir Prpić, Zvonko Rožić, dipl. ing., Dalibor Tomljanović,
dipl. ing., Berislav Vinaj, dipl. ing., Oliver
Vlainić, dipl. ing., Josip Knepr, dipl. ing., član NO,
Hranislav Jakovac, dipl. ing. i Vlatka Antonić


Otsutni i ispričani: mr. se. Branko Belčić, Davor
Butorac, dipl. ing., mr. se. Josip Dundović, Ivan Đukić,
dipl. ing., prof. dr. se. Ivica Grbac, Dubravko Hodak,
dipl. ing., dr. sc.Vlado Topic, prof. dr. se. Joso Vukelić,
Ivan Tarnaj, dipl. ing., predsjednik NO i Đurđica List,
dipl. ing., članica NO.


Nakon stoje predsjednik HŠD-a S. Matić pozdravio
sve nazočne, zahvalivši se i ovoga puta na odazivu, iskazujući
zadovoljstvo da HSD za razliku od mnogih nikada
nije imao problema s kvorumom, usvojen je ovaj


Dnevni red:


1.
Ovjerovljenjc Zapisnika 5. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a.
2.
Obavijesti.
3.
Aktualna problematika.
4.
Prihvaćanje izvješća o radu i poslovanju HŠD-a u
2003. godini:
a) Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja
b) Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za
2003. god.
c) Šumarski list i ostale publikacije
d) Izvješće Nadzornog odbora
e) Rasprava po izvješćima i zaključci.


5.
Izvršenje Programa rada i pripreme za 108. redovitu
skupštinu HŠD-a.
6.
Razno.
Ad. 1. Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora HŠD-a
prihvaćenje bez primjedbi.


Ad. 2. a) Primili smo dopis Državnog zavoda za zaštitu
prirode, u kojemu nas izvješćuju daje u provedbi
UNEP-GEF-ov program, pod nazivom "Razvitak okvira
nacionalne biološke sigurnosti", čija je jedna od prvih
zadaća izrada liste stručnjaka za BCH (Biosafety Clining
House). Kako bi lista stručnjaka iz pojedinih područja
(grana) znanosti bila bolja i kvalitetnija zamoljeni
smo da predložimo stručnjake iz područja šumarstva.
Prema Kartagenskom Protokolu za procjenu rizika
(BCH) potrebni su znanstvenici i stručnjaci iz područja
(iz liste navodimo samo one iz šumarstva): mikologije,
suzbijanja štetnika, taksonomije, zoologije - faune šumskih
ekosustava, entomologije, ekologije šuma, ekologije
slatkovodnih sustava i prostora, botanike, patologije i
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 111     <-- 111 -->        PDF

fiziologije bilja, biologije tla, genetike, mikrobiologije,
molekularne biologije, biotehnologije, procjene utjecaja
na okoliš, prehrane i socijalne baštine.


Predložili smo 29. šumarskih znanstvenika-stručnjaka
različitih specijalnosti sa Šumarskog fakulteta,
Šumarskog instituta, Akademije šumarskih znanosti i
Hrvatskih šuma d. o. o.


b) Već spomenuti Državni zavod za zaštitu prirode u
okviru obilježavnja Svjetskog dana močvarnih staništa
predstavio je 30. siječnja svoju djalatnost i program
rada. Pripremili smo više pitanja s ciljem poticanja suradnje
koju nismo uspjeli ostvariti nekorektnim odnosom
počevši od bivše Državne uprve za zaštitu prirode i
okoliša, a potom i Ministarstva zaštite okoliša i prostornog
uređenja, o čemu smo uz otvorena pisma redovito
izvješćivali. No, nakon predstavljanja programa najavljene
rasprave nije bilo - zamijenjena je domjenkom!


Stoga smo u neformalnom razgovoru sa stručnom
voditeljicom najavili naša pitanja, od kojih je jedno bilo
u vezi sa stručnošću kadra novog Državnog zavoda za
zaštitu prirode, s kojim do sada posebno nismo bili zadovoljni.


c) Hrvatske šume d.o.o. predložile su Stručnim
službama Gradske skupštine, Šumariju Zagreb na čelu
s upraviteljem kolegom Herbertom Krauthackerom za
dodjelu Nagrade grada Zagreba za 2003. god., za rad
na promicanju šumarstva i suradnje na području gospodarstva,
prosvjete i obrazovanja.


HŠD je na adresu Stručnih službi Gradske skupštine
uputilo pismenu potporu ovoga prijedloga, obrazloživši
kandidatov doprinos na održavanju gospodarske,
ekološke i socijalne uloge šuma s kojima gospodari.
Posebno je istaknuta dobra suradnja s ostalim korisnicima
i specifičnosti gospodarenja na tako urbanom
prostoru te doprinos širem šumarskom obrazovanju.


d) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva raspisalo
je natječaj za dodjelu pokroviteljstva i financijsku potporu
organizatorima sajmova, promotivnih prezentacija,
znanstvenih skupova i obljetnica u 2004. god. HŠD
je zatražilo potporu za organiziranje Savjetovanja povodom
130. obljetnice šumarstva Jugoistočne Slavonije.


e) Šumarski fakultet uputio je molbu HŠD-a za prihvaćanje
suorganizacije Savjetovanja "Drvo u graditeljstvu
- racionalna uporaba drva" u okviru sajma
"Građenje i opremanje" koji će se održati na Zagrebačkom
velesajmu od 20. do 24. travnja 2004. god. Upravni
odbor prihvaća suorganizaciju Savjetovanja.


f) Izvješćujemo daje HŠD podnijelo molbu nadležnom
Gradskom stambenom poduzeću za financijsku
potporu uređenja fasade HŠD-oma.


g) U NVO Zelenoj akciji, održana je 10. ožujka rasprava
i konferencija za tisak na kojoj smo sudjelovali uz


ostale članice Dravske lige, a radi se o iskopavanju
šljunka i kanaliziranju vodotoka na rijekama Dravi i
Muri. Traži se zaustavljanje kanaliziranja vodotoka i iskopavanje
šljunka, jer to vodi uništavanju vrijednosti
prirodnih resursa Hrvatske ali i Europe. Planira se iskopati
preko 7 mil. m3 šljunka iz korita Drave, što već do
sada ima katastrofalne posljedice na 3500 ha europski
važnog riječnog ekosustava. Ukazali smo na štetan utjecaj
na šume, navodeći primjer da je prema podacima
Šumarije Varaždin na potezu od Ormoškog jezera do
Donje Dubrave, unazad 10 godina, registrirano sušenje
šuma uz rijeku Dravu na površini od 730 ha, u intezitetu
od 10 do 70 %. Šumarska istraživanja obavljena u Varaždinskim
nizinskim šumama ustanovila su trajan značajan
pad razina podzemne vode, osušenje ekološkog
profila tla, značajan pad proizvodnje biomase i katastrofalno
sušenje šumskog drveća. Općenito ugroženo je
znatno bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta u smislu
biološke raznolikosti vrsta, ekosustava i genetičkog fonda.
Projekt je u suprotnosti s međunarodnim konvencijama
koje je RH potpisala (Bern 1979, Sofija 1994,
Ramsar 1971, Rio de Janerio 1992, Bon 1979. i Helsinki


1992.), zatim sa zakonima o okolišu EU te naposljetku i
sa Zakonom o šumama, Zakonom o zaštiti prirode i dr.
Negativan utjecaj projekta izravno se osjeća i na slovenskoj
strani, a sutra će to biti i na mađarskoj strani (HE
Novo Virje), koje zaštićuju svoj dio područja.


Nakon rasprave U.O. iskazuje potporu iznošenim
gledištima koje treba predočiti vodoprivredi i elektroprivredi.


h) HŠD je na traženje odjela Inspektorata za šume u
Trstu dobilo poziv od Tršćanskog sajma, da po treći puta
predstavimo dio hrvatskoga šumrstva na "Danima poljoprivrede,
ribarstva i šumarstva (uključivši i lovstvo)",
koji će se održati od 25. do 30. svibnja 2004. god.


Talijanski, slovenski i hrvatski predstavnici, kako
se navodi u pozivu, na tim bi danima prenijeli poruku
"Šume i priroda bez granica" u duhu nove Europe.


Poziv je jednoglasno prihvaćen, a tajnik HŠD-a H.
Jakovac i predsjednici D. Delač, ogranak Delnice i I.
Pentek, ogranak Buzet, koordinirat će akciju.


i) Slijedi kratko izvješće o održanom Stručnom skupu
18. ožujka u Novoj Gradiški, u organizacije Uprave
PP Lonjsko polje na temu "Stanje šuma u PP Lonjsko
polje", a povodom Dana parka (20. ožujka). Uvodne
referate u raspravu održali su ravnatelj PP Lonjsko
polje Goran Gugić, dipl. ing. šum. (Uvodna riječ), Dubravko
Janeš, dipl. ing. šum. (Stanje nizinskih šuma u
UŠ Zagreb), Tihomir Pejnović, dipl. ing šum. (Stanje
nizinskih šuma u UŠ Sisak), Ivan Štanfar, dipl. ing.
šum. (Stanje nizinskih šuma u UŠ N. Gradiška), mr. se.
Ivica Miljković (Stanje šuma Srednje Posavine), Dražen
Ivaštinović, dipl. ing. šum., PP Lonjsko polje (Prikaz
stanja dobnih razreda na području PP Lonjsko po
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 114     <-- 114 -->        PDF

nistrima gosp. Pankretiću i gosp. Kovačeviću, a zatim i
Predsjedniku RH i bivšem Predsjedniku Hrvatskog sabora
i Predsjedniku Vlade. Pridodali smo i nekoliko preslika
Riječi glavnog urednika Šumarskog lista, gdje je
bilo riječi o spornom Zakonu o cestama i drugim temama
želeći tim sažetim tekstovima pojasniti raznovrsne
aktivnosti struke na stvarnoj, ali aktivnijoj zaštiti prirode,
gdje ne nalazimo podršku novozaštitara prirode. Oni
zaštićuju ono stoje u šumarskim rukama bilo dovoljno
zaštićeno, a nema ih tamo gdje bi trebali biti vodeći
zaštitari, čak su ponekad i na suprotnoj strani (nagrada
HEP-u za eko-hidrocentralu koja je upravo kumovala
sušenju šuma i degradaciji porječja dijela rijeke Drave).
Sada je primjerice u pitanju trasa plinovoda Pula -
Karlovac, gdje se šumarska struka zalaže za korišćenje
već postojećih trasa u Gorskom kotaru, a ne trasiranje
nove trase i to kroz državnu šumu, koja naravno ništa ne
košta. Tu nismo vidjeli novozaštitare, naprotiv, predstavnici
šumari morali su se u MPŠ i MZO izjasniti
zašto su glasovali protiv nove trase. U raspravi je ukazano
na problem šume i skijališta na Sljemenu, koje je u
planu za širenje i izgradnju vodosprema za umjetni snijeg,
zatim na sušenje jele uz autocestu u Lici, gdje Studija
utjecaja na okoliš kaže da ne postoji opasnost od


šteta. Pitanje je da li netko odgovara za krive procjene
naručenih pozitivnih Studija (u ovom slučaju firma
"Oikon" koja prema informacijama radi i Studiju utjecaja
na okoliš za preostali dio autoceste prema Srbiji).
Tu bi i HŠ d. o. o. trebale reagirati. To je još jedna tema
za razgovor s odnosnim Državnim zavodom.


O svim problemima zaštite prirode pisali smo često,
pa bi sve dalje bilo ponavljanje. Sada očekujemo odjek
ovoga poziva na suradnju upućenog Državnom zavodu
za zaštitu prirode.


U očekivanom izravnom kontaktu moći ćemo ocijeniti
njegovu stručnu snagu, stajališta i kompetencije
u novom ustroju. No, da li možemo biti optimisti kada
primjerice čujemo da je Ministarstvo zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva izradilo prostorni
plan PP Kopački rit bez suradnje s Državnim zavodom
za zaštitu prirode, a onda sigurno i bez šumarske i vodoprivredne
struke, odnosno MPŠ-a?


Ad. 4. a) Povjerenstvo za popis imovine i potraživanja
obavilo je popis i uz popisne liste i popis dugovanja
za 2003. god. sačinilo Izvješće koje je prihvatio Nadzorni
odbor, što se vidi iz njegovog izvješća Upravnom
odboru.


b) Izvršenje financijskog plana HŠD-a s ograncima od


1. siječnja do 31. prosinca 2003. godine.
A Fond redovite djelatnosti
Tek. broj SADRŽAJ
A PRIHODI


1.
Prihodi od prodaje i pretplate na
Šumarski list, separata i oglasa
2.
Prihodi od dotacija
3.
Prihodi od zakupnina
4.
Ostali prihodi
5.
Prihodi od članarina i naknada
UKUPNI PRIHODI
B TROŠKOVI
I MATERIJALNI TROŠKOVI


1.
Potrošeni materijal za redovitu djelatnost
2.
Potrošena energija
II TROŠKOVI USLUGA


3.
Prijevozne usluge
4.
Usluge održavanja
5.
Intelektualne i osobne usluge
6.
Komunalne usluge
7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr.)
212


PLANIRANO


500.000,00
90.000,00
550.000,00
300.000,00
655.000,00


3.095.000,00


81.500,00


32.500,00


2.800,00
500.000,00


70.000,00
235.000,00
575.000,00


OSTVARENO INDEKS
465.724,71 93,14
123.004,00 136,67
1.336.369,16 86,22
278.456,92 92,82
836.365,90 127,69
3.039.920,69 98,22
77.802,56 95,46
26.780,90 82,40
271.404,44 54,28
40.571,56 57,96
235.588,79 100,25
567.574,02 98,71
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 112     <-- 112 -->        PDF

lje), prof. dr. se. Slavko Matić (Šumarstvo Hrvatske i
zaštita prirode), mr. se. Petar Jurjević (Zakonske osnove
gospodarenja šumama u zaštićenim područjima),
mr. se. Darko Kovačić, P.P. Lonjsko polje (Struktura
šuma kao mjera očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti),
doc. dr. se. Ivica Tikvić (Propadanje stabala i
poremetnja stabilnosti nizinskih šumskih ekosustava),
doc. dr. se. Igor Anić (Zagrebačka škola uzgajanja
šuma i gospodarenje nizinskim šumama) i doc. dr. se.
Juro Čavlović (Stanje projekcija budućeg gospodarenja
i razvoja dobne strukture šuma hrasta lužnjaka i
poljskog jasena na području PP Lonjsko polje).


Nakon rasprave koja je pokazala da se uz dobru volju
i uvažavanje stručnosti mogu ukloniti mnoge nesuglasice
i iznaći zadovoljavajuća rješenja za sve zainteresirane,
izabrano je Povjerenstvo koje će pripremiti
zaključke, o čemu ćemo naknadno izvijestiti.


j) Grad Rab, Ured grada, predlaže ove godine organizirati
obilježavanje obljetnica: 80. obljetnice dolaska
prvih studenataa šumarstva na otok Rab (prva studentska
terenska nastava na otoku Rabu), 70-te obljetnice
smrti Pravdoja Belie i 30-te obljetnica osnivanja NPŠO
Rab. Za organizaciju i pokroviteljstvo obilježavanja
ovih obljetnica predlaže Šumarski fakultet, Hrvatsko
šumarsko društvo, Hrvatske šume d. o. o. i Grad Rab.


Organizacijski odbor sačinjavali bi dva predstavnika
Grada Raba te po jedan predstavnik iz ostale tri institucije.
Moli se podrška i suglasnost za obilježavanje ovih
obljetnica i prijedlog za člana Organizacijskoga odbora.


Upravni odbor podržava prijedlog i zaključuje da
predstavnik HŠD-a u Organizacijskom odboru bude
predsjednik HŠD-a Slavko Matić.


k) Po običaju upozoravamo zainteresirane na za nas


značajne objave u Narodnim novinama:
u broju 14 od 3. veljače 2004. god. objavljene su
šifre proizvoda Drvo i proizvodi od drva i pluta
(osim namještaja),
u broju 21 od 23. veljače 2004. objavljena je
Uredba o pristupanju konvenciji o Europskom
šumarskom institutu,
u broju 12 od 30. siječnja 2004. god. objavljena je
Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatskoga
sabora (predsjednik mr. se. Božidar Pankretić)
i Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika
i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša Hrvatskoga sabora (predsjednik Slavko
Linić)
u broju 26. od. 1. ožujka 2004. god. objavljena je
Odluka o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu
i šumarstvo Hrvatskoga sabora iz reda javnih,
znanstvenih i stručnih djelatnika. Između ostalih
imenovanje prof. dr. se. Zvonko Seletković, sadašnji
dekan Šumarskog fakulteta.


Ad. 3. a) U dopisu HAZU Centar za znanstveni rad
u Vinkovcima, njegov voditelj akademik Dušan Klepac,
ističe tendenciju popularizacije Hrvatskoga šumarstva
za koji su zaslužne HŠ d. o. o., HŠD, ali i pojedini
šumari, šumari-pisci i nešumari pisci (primjerice
Josip Kozarac, Vladimir Nazor, Petar Preradović i dr.).
Među nešumarima piscima u današnje vrijeme posebno
ističe književnicu dr. se. Katicu Čorkalo Jemrić, rođenu
Slavonku "koja od djetinjstva živi i radi u Slavoniji,
a kroz 20 godina u Centru za znanstveni rad
HAZU u Vinkvcima surađuje sa šumarstvom i aktivno
u šumarstvu djeluje". Osim pjesme "Kad reknem
hrast" i rada na znanstvenoj monografiji "Hrast lužnjak
u Hrvatskoj", akademik Klepac ukazuje na objavljene
"brojne zapise u časopisima, novinama, ne samo o
hrastu lužnjaku, nego o životu i radu pojedinih šumarskih
uglednika" (što se posebno očituje u pripremi
Zbornika radova sa Znanstvenoga skupa Retrospektiva
i perspektiva gospodarenja u šumama hrasta lužnjaka s
naglaskom na Spačvu i njenom članku "Hrast i hrastici
u hrvatskoj kniževnosti i kulturi"). U privitku je popis
14 šumarskih izdanja Centra za znanstveni rad HAZU
Vinkovci, koje je uz akademika Dušana Klcpca kao
urednika, uredila dr. se. Katica Čorkalo Jemrić te njezina
bibliografija članka posvećenih šumarstvu i poznatim
šumarima (32 naslova). Zasluživši da se uvrsti
među šumarske književnike, akademik Klepac predlaže
Hrvatskome šumarskom društvu da dostojno nagradi
njegovu suradnicu, sadašnju upraviteljicu Centra za
znanstveni rad HAZU u Vinkovcima, znanstvenu savjetnicu
dr. se. Katicu Čorkalo Jemrić.


Nakon pročitanog dopisa i kratke rasprave Upravni
odbor zaključuje sukladno Pravilniku o izboru počasnih
i zaslužnih članova, izabrati zanantvenu savjetnicu dr.
se. Katicu Čorkalo Jemrić za počasnog člana HŠD-a i
dodijeliti joj pismeno Priznanje-Povelju za višegodišnji
rad na dobrobit šumarske struke i srebrnjak Kralj
Tomislav, kao što je to dodijeljeno 60-orici članova
HŠD-a (i 10 institucija) prigodom obilježavanja 150-te
obljetnice HŠD-a 1996. god. Priznanje će biti uručeno
prilikom predstavljanja Zbornika radova sa spomenutog
Znanstvenog skupa.


b) Već smo izvještavali o novom Pravilniku o izmjeni
i dopunama Pravilnika o uređivanju šuma, a i u
točci 4. ovoga Zapisnika u izvješću o radu i financijskom
poslovanju izvješćujemo o dopunama Pravilnika,
kojima se upravo radi našeg protesta ublažilo neke
odluke. To je učinila bivša Vlada, sa čime nismo bili
zadovljni. Kao što smo već napomenuli, očekivali smo
da nova Vlada to ispravi u potpunosti, tim više što je
šumarski program sada vladajuće političke stranke zastupao
s nama istovjetno gledište po tom pitanju. Na
naše razočaranje, sugestije nove Vlade, ne samo da
nisu anulirale postojeće članke odnosnog Prvilnika,
nego sugeriraju za šumarstvo još lošija rješenja. Tako
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 113     <-- 113 -->        PDF

ministar Čobanković u predmetu: podizanje višegodišnjih
nasada na šumskom zemljištu, upućenom Vladi
RH, nakon što navodi površine šuma, posebno obraslih
šumskih površina pod kršom 1 051109 ha, od čega je
871 291 ha u državnom vlasništvu, kaže:


"U međuvremenu je došlo do promjena odnosa u
poljoprivredi, te su posebno ugledne vinarske kuće i
maslinari ocijenili da bi se manji dijelovi opožarenih
šumskih zemljišta mogli staviti u bolju funkciju na način
da se na tim lokalitetima podižu nasadi. Odabrani
lokalitet po ocjeni zainteresiranih mogu dati vrhunski
rezultat u pogledu kvaliteta vina i ulja, dok se s druge
strane ne utječe na zapuštene poljopriredne površine na
kojima se ne mogu postići takvi rezultati".


U daljnjem tekstu predlaže se izdvajanje iz gospodarenja
oko 1000 do 2000 ha šumskih površina i razrada
mehanizma osnivanja služnosti za podizanje trajnih
nasada, uz istovremeno podizanje novih šuma jednakih
ili većih površina.


Na ovaj dopis Vlada odgovara s tri zaključka:


1.
zaduženjem odnosnom Ministarstvu u suradnji s
HS d. o. o. da izradi popis šumskih površina u vlasništvu
RH i predloži odluku o osnivanju služnosti
radi podizanja višegodišnjih nasada. Prenamjena se
odnosi na neobraslo šumsko zemljište, zemljište
obraslo početnim ili degradacijskim razvojnim stadijima
šumskih sastojina starosti do 15 godina (garizi,
makije, šibljaci, šikare i si.)
2.
uz šumske površine iz točke 1. treba odrediti površine
za pošumljavanjc.
3.
obvezu korisnika prenamjene šumske površine da
pošumi kompenzacijsko neobraslo šumsko zemljište.
Ne vraćajući se više na obrazloženja i prednosti
šumskih zemljišta obraslih šumskim drvećem pa makar
i degradacijskog stadija, nasuprot maslini kao monokulturi
koju treba obrađivati, kada čitamo o spomenutim
vrhunskim rezultatima u pogledu kvalitete vina i
ulja na šumskim zemljištima, pitamo se gdje je tu znanost
- agronomi pedolozi koji šute. Mjereno gospodarskim
rezulltatom, gdje je računica? Primjerice posjeći
šumsku sastojinu starosti 15 godina, pripremiti tlo za
sadnju maslina, što između ostaloga znači ogoliti ga i
izložiti eroziji, posaditi masline, sigurno uz popunjavanje,
zatim pripremiti zemljište za sadnju nove šume,
saditi, popunjavati i njegovati. Istovremeno 270 000 ha
zapuštenog poljoprivrednog zemljišta ostavljamo i
dalje zapuštenim i izvorištem oko 50 % šumskih požara,
uz to ne pitajući se gdje je novac i trud onih koj su to
zemljište priveli poljoprivrednoj kulturi. Gledajući sve
to, zaista je opravdano upitati se, kuda sve to vodi?


Zaključuje se da treba zatražiti od Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodnog gospodarstva objaš


njenje glede ovog pitanja te razlog odstupanja od svog
predizbornog programa po istome.


c) Sukladno raspravi na prošloj sjednici UO i odluci
da protestiramo kod predsjednika Hrvatske gospodarske
komore (HGK) gosp. Nadana Vidoševića, dipl.
ing., saznavši da šumarsku problematiku za HGK ugovorno
obrađuje Croatiadrvo d. o. o. Zagreb koje zastupa
direktor mr. se. Ferdinand Laufcr, uputili smo na odnosnu
adresu dopis, tražeći osnivanje Udruženja za područje
šumarstva i lovstva unutar Sektora za poljoprivredu
prehrambenu industriju i šumarstvo. Sa zadovoljstvom
izvješćujemo da smo već kroz 10-tak dana
pozvani na razgovor u HGK, koji smo obavili (I.
Tarnaj, J. Dundović i H. Jakovac) s v.d. direktoricom i
stručnom suradnicom spomenutog sektora. U HGK
prepoznato je šumarstvo i lovstvo kao značajne gospodarske
grane i potreba osnivanja Udruženja za šumarstvo
i lovstvo. Očekuje se zapošljavanje jednog šumarskog
stručnjaka voditelja Udruženja, kao i osnivanje
Skupštine sačinjene od volontera-stručnjaka imenovanih
u kordinaciji s HŠD i Hrvatskim šumama d.o.o.
Naravno, osnivanje Udruženja mora proći kroz Skupštinu
HGK. Kontakti sa šumarskom strukom ići će prema
dodgovoru putem HŠD-a. Dakle očekujemo provedbu
dogovora.


d) U ponovnoj raspravi o Šumarskoj komori, zaključeno
je intenzivirati rad na uspostavi samostalne
Šumarske komore ili u okviru Inženjerske komore,
Razreda za šumarstvo. Potrebno je doraditi već postojeći
Statut i prateće dokumente uz aktiviranje nadležnih
u Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodnog
gospodarstva, putem kojega treba ići postupak za osnivanje
dalje na Vladu i kao Zakon na Hrvatski sabor.
Svakako očekuje se veći učinak odnosnog Ministarstva,
jer je to trenutno jedno od gorućih pitanja struke.
Znači nema više puno dogovaranja, treba biti operativan,
pripremiti dokumentaciju, predložiti Zakon i uputiti
ga u proceduru. Već postojeće Povjerenstvo i ljudi
iz Ministarstva trebali bi čim prije poraditi na toj zadaći,
jer je osim šumskih cesta još važnije imati ovlaštenje
za projektiranje gospodarskih osnova, hortikulturnih
objekata, osnivanja rasadnika i si. Uz sve ovo, ponovno
ističemo da je nakon donošenja Zakona o šumarskoj
komori prvi uvjet za dobivanje ovlaštenja za
projektiranje položen stručni ispit. Stoga i to pitanje
treba paralelno rješavati.


e) Vezano uz 2 b) Državnom zavodu za zaštitu prirode
na ruke ravnatelja gosp. Davorina Markovića, uputili
smo dopis u kojemu pozivamo na suradnju, ukazujući
na aktivnosti šumarske struke na zaštiti prirode, ignoriranje
struke i nekoperativan odnos prvotne Državne
uprave za zaštitu prirode i okoliša, kasnije Ministarstva
zaštite okoliša i prostornog uređenja. U privitku, dostavili
smo i preslike otvorenih pisama, najprije bivšim mi
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 115     <-- 115 -->        PDF

TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE


8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 665.000,00 672.189,44 101,08
9. Ostali izdaci za zaposlene 20.000,00 15.415,00 77,08
IV TROŠKOVI POSLOVANJA NEMATERIJALNI
10. Dnevnice za služb. put. i put. troškovi 75.000,00 27.354,14 36,47
11. Troškovi vanjskih suradnika 28.200,00 19.636,77 69,63
12. Troškovi reprezentacije 269.000,00 283.877,92 105,53
13. Premije osiguranja 20.000.00 16.863,20 84,32
14. Bankovne usluge 10.000,00 9.812,75 98,13
V OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
15. Troškovi za struč. obrazov. savjet, i str. ekskurzije 344.000,00 347.638,41 101,06
16. Troškovi za stručnu lit. i stručna glasila 41.000,00 24.198,75 59,02
17. Ostali nematerijalni troškovi 126.000,00 218.981,28 -
PDV -82.759,96 -
UKUPNO TROŠKOVI 3.095.000,00 2.938.449,89 94,94


UKUPNO PRIHODI 3.095.000,00 3.039.920,69 98,22
UKUPNO TROŠKOVI 3.095.000,00 2.938.449.89 94,94
VIŠAK PRIHODA 101.470,80


Izvješće o radu i financijskom poslovanju HŠD-a za 2003. god.


(izvješće tajnika)


Program rada i Financijski plan HŠD-a za 2003. struka traži. Osim predsjednika Hrvatskoga sabora, nitgod.,
usvojeni su na 2. sjednici Upravnog odbora, odrko
drugi se nije javio i pokazao spremnost za razgovor.
žanoj u Zagrebu 19. prosinca 2002. god. (vidi Zapisnik Spomenuti Zakon o zaštiti prirode donesen je uz


2. sjednice UO, objavljen u Š. L. br. 1-2/2003.). neke manje promjene, koje smo putem amandmana zaŽeleći
riješiti stalne nesporazume šumarske struke s stupnika gosp. Marijana Maršića uspjeli ishodovati. O
Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja, ovome smo detaljnije informirali članstvo u Zapisniku
koji se nikako ne rješavaju već samo produbljuju, o 3. sjednice UO, objavljenom u Š. L. br. 5-6/2003.
čemu najnovije svjedoče predloženi Zakon o fondu zaDani
hrvatskoga šumarstva održani su na području
štite okoliša i Zakon o zaštiti prirode, HŠD i Hrvatske Vinkovaca od 14. do 21. lipnja 2003.god. Započeli su
šume d. o. o., uputili su 23. siječnja 2003. god. poziv na 14. lipnja lokalnim testiranjem borilišta i natjecanjem
suradnju ministrima u Ministarstvu poljoprivrede i šušumarskih
radnika u parku Lenije u Vinkovcima, a nasmarstva
i Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uretavljeni
16. lipnja otvaranjem izložbe "Retrospektiva
đenja. Zatraženo je organiziranje sastanka na kojemu bi slikarske kolonije Rabra- 10 godina", 17. lipnja konfese
usuglasila stajališta i kompetencije. Sastanak, ne rencijom za medije i predstavljanjem Eko-programa
samo da nije organiziran, nego tijekom dva mjeseca škole Josipa Lovretića - Otok, Klonske sjemenske plannitko
nije odgovorio na dopis, tako da smo 12. ožujka taže Petkovac, zaštićenog rezervata prirode "Lože" i za2003.
god. uputili Otvoreno pismo predsjedniku RH štićenog objekta prirode Virovi, 18. lipnja otkrivanjem


gosp. Stjepanu Mesiću, predsjedniku Hrvatskoga sabora spomen-ploče akademiku Mirku Vidakoviću u klonskoj
gosp. Zlatku Tomčiću, predsjedniku Vlade gosp. Ivici sjemenskoj plantaži hrasta lužnjaka na području UŠP
Račanu i odnosnim ministrima, naznačivši probleme i Našice (šumarija Orahovica, g.j. Obradovac), 20. lipnja


tražeći posredovanje Vlade, s ciljem pokretanja aktivne održavanjem 107. redovite skupštine HŠD-a i Savjetozaštite
prirode. Još jedan poziv za raspravu na iste adrevanjem
na temu "Uloga šumarstva u zaštiti i očuvanju
se sijedi nakon 107. redovite skupštine HŠD-a, naznapitkih
voda" i završili 21. lipnja s natjecanjem šumar


čivši posebno zaključak i prijedlog Skupštine za novi skih radnika svih 16 Uprava šuma. O svim ovim dogaustroj
resornog Ministarstva. O ovoj akciji upoznati su đanjima izvijestili smo u Š. L. 5-6/2003.
mediji, i neki od njih objavili su kratko što šumarska
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 119     <-- 119 -->        PDF

18. lipnja 2004. god. Točan datum i naslov tematske
rasprave bit će određen na vrijeme.
Ad. 6. a) Potičemo nastavak aktivnosti na podizanju
spomen obilježja istaknutim šumarskim stručnjacima,
kao što je prema izvješću predsjednika ogranka
Buzet, I. Penteka, ogranak Buzet, to učinio spomen
pločom kolegi Ivanu Kisičeku dipl. ing. šum., zaslužnom
za razvoj istarskoga šumarstva. Kolege iz ogranka
Delnice, prema zaključcima njihove godišnje skupštine,
podići će prigodna spomen obilježja zaslužnim goranskim
šumarskim inženjerima Josipu Majnariću, Josipu
Radoševiću i Josipu Šafaru. Naravno, sve ove aktivnosti
idu preko Povjerenstva koje filtrira prijedloge.


b) Uz već spomenutu brošuru "Kukci" s Hrvatskim
šumama d.o.o., dogovoreno je da će predsjednici ogranaka
iz onog broja primjeraka koji po ugovoru pripadaju
Hrvatskim šumama d.o.o., za pripadajuće upravepodružnice
podići znanstvenu monografiju "Obična
bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj" (UŠP Vinkovci,
Bjelovar, Delnice, Gospić, Zagreb, Karlovac i Split
po 24 kom, Našice, Koprivnica, Sisak, Buzet, Osijek, i


Zapisnik sastavio:
tajnik HŠD-a
Hranislav Jakovac, dipl. ing.


Nova Gradiška po 18 km i Požega, Ogulin i Senj po 12
kom, sve ovisno o broju šumarija). Isto tako ovisno o
broju šumarija po UŠP raspoređena je i knjiga autora
dr. se. Jakoba Martinovića "Gospodarenje šumskim tlima
u Hrvatskoj".


c) O Zakladi "Šumarski znanstvenici" više smo
puta govorili, a prema zadnjem zaduženju osnivači i
suosnivači trebali su dostaviti imena svojih predstavnika-
zastupnika za osnivanje Zaklade. Tako je Šumarski
institut predložio dr. se. Josu Gračana i dr. se. Sanju Perić;
Šumarski fakultet prof. dr. se. Zvonka Seletkovića i
doc. dr. se. Davorina Kajbu; Akademija šumarskih znanosti
prof dr. se. Slavka Matica i prof dr. se. Branimira
Prpića; Hrvatske šume d. o. o. mr. se. Josipa Dundovića
i mr. se. Petra Jurjevića i HŠD Ivana Tarnaja, dipl.
ing. i Hranislava Jakovca, dipl. ing. Osnivanje Zaklade
oteglo se iz razloga, što osnivači i suosnivači imaju statutarnu
obvezu financirati Zakladu, što je teško uskladiti.
No, zaključeno je treba osnovati Zakladu, a onda
raspraviti o financiranju, sukladno mogućnostima osnivača
i suosnivača. Sjedište bi trebalo biti pri HŠD-u.


Predsjednik HŠD-a:


Prof. dr. se. Slavko Matić, v.r.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 116     <-- 116 -->        PDF

U drugoj polovici godine, uz redovite aktivnosti,
posebno smo reagirali na Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o uređivanju šuma (NN br. 150 od


23. rujna 2003), poglavlje VIII., Utvrđivanje naknade
za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom
zemljištu, tražeći od Vlade RH, Ureda za zakonodavstvo
ocjenu zakonitosti. Umjesto toga dobili smo na
znanje dopis u kojemu oni od kojih smo zatražili zaštitu
zakonitosti, traže od Ministarstva koje je donijelo
spornu izmjenu Pravilnika, da se izjasni o našoj predstavci.
Svašta! Da bi ublažili ono što su zabrljali, novom
izmjenom (NN br. 194 od 10. prosinca 2003) briše
se u čl. 89. stavak 3 "U slučaju ustanovljenja služnosti
u svrhu podizanja višegodišnjih nasada ne obračunava
se naknada za šumsko zemljište" i u čl. 100. stavak 3
"O iznimnim slučajevima iz stavka 2 ovoga članka
odlučuje Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva", nastavlja
se rečenica ", uz prethodno mišljenje pravne
osobe koja gospodari šumom u državnom vlasništvu".
Očekivanja su da ćemo ovaj slučaj, zatim pitanje uskladenja
Zakona (ZOŠ, Zakon o cestama, Zakon o vodama,
Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gradnji i dr.),
kao i odnos šumarstvo-zaštita prirode, morati odlučnije
razriješiti s novom Vladom.
Krajem godine, otkrivanjem spomcn-ploče zaslužnim
šumarima i Savjetovanjem, obilježili smo u Senju


27. i 28. studenoga 2003. god. 125. obljetnicu osnutka
"Kraljevskog nadzorništva - Inspektorata za pošumljavanje
krševa, goleti i uređenje bujica", o čemu smo izvijestili
u Š. L. br. 11-12/2003, a referati (12) sa Savjetovanja
tiskaju se u posebnom broju Šumarskoga lista.
Od značajnijih aktivnosti navodimo ustroj Pro Silva
Croatica, zatim aktivnosti u akcijama Dravske lige čija
smo članica i Hrvatskoga inženjerskog saveza, mnogobrojne
stručne ekskurzije ogranaka HŠD-a te predavanja.
Od međunarodnih susreta, posebno spominjemo
ekskurziju švedskih šumarskih stručnjaka i šumovlasnika
u svibnju, naše sudjelovanje na 61. Skupštini Njemačkoga
šumarskog društva u rujnu, sudjelovanje na


36. EFNS natjecanju šumara u Švicarskoj i Alpe-Adria
u ožujku 2003. god. u Italiji. O šumarskome tisku bit će
izvješćeno posebno, a u ovome izvješću dajemo kratko
samo najvažnije, nemajući namjeru taksativno navoditi
i objašnjavati sve aktivnosti HŠD-a, jer smo o njima
detaljnije izvještavli i zapisali u Šumarskome listu, redoslijedom
kako se nešto događalo.
Gledajući financijsko poslovanje i izvršenje financijskog
plana za 2003. god zajedno s ograncima, o
čemu smo podnijeli izvješće Državnoj reviziji, vidimo
da su prihodi i troškovi uravnoteženi (indeksi 98,22 naprama
94,94). Ako gledamo samo središnjicu, oni su
nešto niži (oba 90,26), no kada bi pridodali dugovanja
za zakup poslovnog prostora za prosinac, koja su uplaćena
u siječnju, poslije 20. kada ih više ne možemo
uzeti u prihod za 2003. god., indeks bi bio blizu 100.


Ovako uplaćena dugovanja upravo nam odgovaraju,
jer nam se ne pojavljuje višak kojega moramo pravdati
da se ne shvaća kao dobit, koje u poslovanju neprofitnih
organizacija nema. To je upravo i onaj iznos koji bi
indeks kod prihoda od zakupnina podigao na 95, a u
troškovima manjka u stavci II 4. Usluge održavanja, da
ona dosegne indeks od oko 90. Taj iznos je upravo i
ušteđen s namjerom pridodati ga financijskim sredstvima
za uređenje fasade. Prihodi od prodaje i pretplate
Šumarskog lista, također nakon uplate dugovanja, podižu
indeks na 103. Prihodi od dotacija nešto su veći od
planiranih, jer su planirani oprezno, ne znajući koliko
će koje godine Ministarstvo znanosti i tehnologije izdvojiti
za sufunanciranje znanstvenih časopisa. Prihodi
od članarina su također nešto veći od planiranih, stoje
rezultat kako povećanja članarina kod nekih ogranaka
HŠD-a, tako i bolje naplate. Upravo sredstva ostvarena
članarinama sačinjavaju višak prihoda, no ona se kod
našega poslovanja ne tretiraju kao dobit.


Kod troškova indeksi su također u realnim okvirima,
neki značajno ispod 100, što znači da smo bili
štedljivi, ili su neki poslovi iz objektivnih razloga odgođeni.
Već smo prokomentirali stavku 114. stoje bilo
nužno, no ostaje da detaljnije raščlanimo iznos od
271.404,44 kn.


Kako se pripremala klimatizacija poslovnog prostora
kojega koriste Hrvatske šume d. o. o., a i inače
radi preslabe snage, morali smo pristupiti ojačanju i
uređenju elektroinstalacija, što nas je uz manje sitne
popravke koštalo 46.224,00 kn. Građevinski radovi vezani
uz maskiranje cjevovoda iznosili su 35.147,20 kn,
a bojanje zidova nakon završetka uvađanja klima uređaja,
koje je i inače već trebalo bojati, iznosilo je
95.141,34 kn. U sustav je trebalo ubaciti i antifriz protiv
smrzavanja u zimskim mjesecima, što je iznosilo
8.100,00 kn. Redovito održavanje i manji popravci vodovodnih
instalacija koštali su 25.646,00 kn, stolarski
radovi (dva manja prozora na zapadnom dvorišnom dijelu
zgrade i održavanje) 8.300,00 kn, a projektiranje i
nadzor 16.500,00 kn. Preostalo su više manjih troškova
redovitog održavanja. Stavka IV 12. Troškovi reprezentacije
za ovu godinu je uravnotežena, dok za stavku
V 7. Ostali nematerijani troškovi nije moguće unaprijed
projecirati planirano-ostvareno. Naime, ta stavka,
kao što smo i prethodnih godina obrazlagali, uključuje
nepovraćeni PDV kao i troškove nastale prihvatom
ekskurzija ogranaka, koje nije moguće svrstati pod reprezentaciju
ili pak klasične troškove ekskurzija. Tu
ogranci teško mogu realno planirati trošak. Kada analiziramo
troškove po mjestima, zaključujemo da kao i
obično za financiranje Šumarskog lista nisu dostatna
sredstva iz prodaje, pretplate i dotacija, nego da ih treba
pokriti i iz drugih prihoda. Kao što znamo pretplata
nije mijenjana više od pet godina, što smatramo u odnosu
na kupovnu moć pretplatnika korektnim.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Glede dugovanja, napominjemo da još nije realiziran
preostali dug Instituta za međunarodne odnose,
iako smo imali obećanja nadležnog Ministarstva znanosti
da će on biti podmiren. Prema obavijesti dobivenoj
od ravnatelja IMO, novozaduženi u odnosnom ministarstvu
upoznati su sa stanjem i očekuje se rješenje.
Glede dugovanja Fakulteta kemijskog inženjerstva i
tehnologije, odnosni je utužen za dugovanja i iseljenje.


Već spomenutom klimatizacijom poslovnoga prostora,
uz ostala manja ulaganja, povećana je i stavljena u
uporabu imovina HŠD-a.


c) Šumarski list tiskan je u 2003. godini u svome


127. godištu u 6 dvobroja na ukupno 644 stranice. Godište
se sastoji sveukupno od 128 naslova od kojih je
39 članaka i 89 ostalih napisa. Od spomenutih članaka
dva su uvodna, 14 su izvorni znanstveni, 5 su prethodna
priopćenja, 6 je preglednih, 3 su referati sa znanstveno-
stručnih skupova i 9 je stručnih članaka.
Od izvornih znanstvenih članaka posebno se spominje
onaj mr. J. Zelića koji se odnosi na problematiku
gospodarenja prebornim sastojinama panonskoga ekosustava
bukve i jele na Papuku. Autor, koji je znanstvenik
i šumar operativac, dobro je obradio način postupka
prilikom prelaženja s regularnog na preborni način
gospodarenja.. Mr. Zelić pripada u redovite i plodne
suradnike "Šumarskoga lista".


Od uvodnih članaka vrlo je značajno izvješće predsjednika
prof. dr. S. Matica koje se odnosi na probleme
koji opterećuju šumarstvo u proteklom razdoblju i što
se nepovoljno odražava na naše današnje gospodarske,
društvene i ekološke prilike. Kako je u tijeku degradacija
šume, šumarske znanosti i struke, postoji opasnost
da se ovaj naš jedini kopneni obnovljivi resurs sustavno
uništi.


Člancima su obuhvaćena ova područja šumarstva:


Botanika i fitocenologija - 6, ekologija šuma - 6,
genetika- 1, lovstvo- 1, uzgajanje šuma- 5, iskorišćivanje
šuma - 5, pilanska prerada - 1, šumarska fitopatologija
i zaštita šuma 2, šumarska entomologija i glodavci
- 2, požari - 2, daljinska istraživanja - 1, uređivanje
šuma -2 i šumarska politika - 4.


Ostalih 89 napisa odnosilo se na:


Izazove i suprotstavljanja - 6, aktualnu problematiku
- 10, obljetnice - 9, znanstveni i stručni skupovi 5,
zaštita prirode - 8, knjige i časopisi - 19, priznanja 3,
novi doktori znanosti - 1, međunarodna suradnja 1,
iz inozemnog šumarstva - 1, iz Hrvatskoga šumarskoga
društva- 10, in memoriam - 15.


U rubrici Izazovi i suprotstavljanja najvrijedniji kao
i do sada bio je ing. T. Starčević, ukazavši na neprovođenje
stručnih, ali i moralnih načela povezanih uz
šumarsku etiku i neprovođenje Zakona o šumama i
promjenu njegovih podzakonskih akata na štetu šume.


Od tema, u rubrici Riječ glavnoga urednika pisalo
se o financiranju obnove šuma oštećenih propadanjem,


o sustavnim pripremama Elektroprivrede za izgradnju
HE Novo Virje koja će ugroziti oko 13000 ha nizizinskih
šuma u koprivničkoj i đurđevačkoj Podravini, o
značenju šume za opskrbu pitkom vodom, zaštiti od visokih
vodnih valova i akvatične erozije tla, o šumskim
požarima i prijedlozima o prenamjeni izgorjele šume u
maslinike i time trajnom gubitku šume kao ekološkoga
uporišta u prostoru, o Hrvatskom nacionalnom standardu
za FSC certificiranje šuma u kojemu je zanemarena
prirodnost šuma u Hrvatskoj te o usklađivanju
ekološke i gospodarske uloge šuma u Hrvatskoj.
Sukladno odluci na 3. sjednici U.O. HŠD-a pod točkom
4 c) u proširenoj izdavačkoj djelatnosti Hrvatskoga
šumarskoga društva tiskan je separat entomološki
priručnik KUKCI autora doc. dr. B. Hrašovca. Priručnik
je pretisak poznate rubrike o šumskoj entomofauni
sa zadnje stranice na koricama svakoga dvobroja "Šumarskoga
lista", koja sadrži 4 fotografije i dvojezični
opis pretežito štetne šumske entomofaune. Zbog izvrsnih
fotografija B. Hrašovca, priručnik može dobro poslužiti
za determinaciju. Sadrži 76 stranica s opisima
kukaca. Sačuvani filmovi - ploče omogućili su jeftin
tisak. Prijedlog je da svaka šumarija dobije (besplatno)
po tri primjerka, a svaka uprava još šest primjeraka, zatim
Direkcija HŠ d. o. o. prema potrebi, a isto tako Šumarski
fakultet, Šumarski institut te autor.


d) Izvješće Nadzornog odbora Hrvatskoga šumarskog društva za 2003. godinu


Nadzorni odbor u sastavu:
Ivan Tarnaj, dipl. ing., predsjednik
Josip Knepr, dipl. ing., član
Đurđica List, dipl. ing., članica
sastao se dana 22. ožujka 2004. godine kako bi pre


gledao materijalno-financijsku dokumentaciju HŠD-a
s devetnaest ogranaka, nakon čega podnosi svoje
Izvješće Upravnom odboru.


Hrvatsko šumarsko društvo je pravna osoba upisana
15. siječnja 1998. god. u Registar udruga Republike
Hrvatske pod brojem 00000083, kao jedinstvena udruga
sa svojim ustrojstvenim oblikom - ograncima (19) i
osnovana je bez namjere stjecanja dobitka.


Računovodstvo vodi na načelu fondovskog računovodstva.
Primjenjuje računski plan kao neprofitna organizacija,
za praćenje redovite djelatnosti putem Fon
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 118     <-- 118 -->        PDF

da redovite djelatnosti (Fond A), a za praćenje nabave
dugotrajne imovine putem Fonda kapitalnih projekata
(Fond B). Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine provodi
po prosječnim godišnjim stopama utvrđenim
člankom 43. Pravilnika o knjigovodstvu. Za iznos ispravka
umanjuje (odobrava) se imovina i terete izvori
financiranja.


Primjenjuje modificirano načelo novčanog iskazivanja
te se prihodima i troškovima priznaju svote koje
su naplaćene i plaćene do 20. siječnja 2004. godine, a
odnose se na 2003. godinu.


Vode se pomoćne knjige blagajne, osnovnih sredstava
te ulaznih i izlaznih računa. Na temelju ispostavljenih
uplatnica i isplatnica vodi se blagajnički dnevnik.
Isplate naknada, potpora, dnevnica i nagrada isplaćuju
se do dopuštenih svota kao primitci koji se ne
smatraju plaćom, a određene su u čl. 12. i 14. Pravilnika
o porezu na dohodak (NN 140/03, 188/03 i 198/03.)
HŠD je u sustavu poreza na dodanu vrijednost koji se
uredno obračunava i uplaćuje (godišnji prihod veći od
85.000,00 kn). Prema izmjeni članka 10a Zakona o
PDV-u uvođenjem točke f. (NN 54/2000) promet znanstvenih
časopisa oporezuje se nultom stopom (%). Prema
ovoj izmjeni Zakona "Šumarski list" se oporezuje
nultom stopom.


Povjerenstvo za popis imovine u sastavu: predsjednik
mr. se. Mladen Stojković i članice Đurđa Belić i
Ana Žnidarec, obavilo je popis dugotrajne imovine,
novca u blagajni, potraživanja i obveza. Sitan inventar
otpisuje se jednokratno, neovisno od vijeka trajanja i
popisuje kao sitan inventar u uporabi. Popisne liste kao
i popis dugovanja za 2003. godinu nalaze se u prilogu
Izvješća Povjerenstva, kojega je prihvatio Nadzorni
odbor.


Iz redovitog poslovanja podmirene su i obveze neplaćenog
PDV-a od kupaca zajmoprimaca poslovnog
prostora (Institut za međunarodne odnose, Fakultet kemijskog
inženjerstva i Hrvatskih šuma). Pozitivni saldo
- višak prihoda proizlazi iz ostatka neutrošene članarine
ogranaka.


Glede dugovanja zakupaca poslovnog prostora, Instituta
za međunarodne odnose i Fakulteta kemijskog
inženjerstva i tehnologije, koji su utuženi i očekuje se
naplata putem Suda. U privitku je popis dugovanja po
godinama uz obrazloženje trenutnog stanja poslovnih
odnosa.


Prihodi i troškovi za 2003. godinu


PRIHODI
Prihodi od redovite djelatnosti 2.638.459,77 kn
Ostali prihodi 278.456,92 kn
Prihodi od Ministarstva znanosti
i tehnologije 123.004,00 kn


UKUPNO PRIHODI 3.039.920,69 kn


TROŠKOVI


Materijalni troškovi 104.583,46 kn
Troškovi usluga 1.115.138,81 kn
Troškovi za zaposlene 687.604,44 kn
Nematerijalni troškovi 1.031.123,19 kn


UKUPNO TROŠKOVI 2.938.449,90 kn


UKUPNO PRIHODI 3.039.920,69 kn


UKUPNO TROŠKOVI 2.938.449,90 kn


VIŠAK PRIHODA 101.470,80 kn


Na temelju uvida u materijalno financijsku dokumentaciju,
Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja,
Izvješće o izvršenju financijskog plana za
2003. god. te Izvješće o radu i financijskom poslovanju,
u kojemu su obrazložene stavke prihoda i najznačajnije
stavke troškova, Nadzorni odbor prihvaća odnosna izvješća
te predlaže Upravnom odboru da u cijelosti prihvati
ovo Izvješće o poslovanju HŠD-a za 2003. god.


Za Nadzorni odbor:


Ivan Tarnaj, dipl. ing., predsjednik, v.r.


Josip Knepr, dipl. ing., član, v. r.


Đurđica List, dipl. ing., članica, v. r.


e) Nakon kratke rasprave po izvješćima, Upravni
odbor ih je jednoglasno prihvatio. Glede financijskog
poslovanja u 2004. god., ogranci nisu iskazali potrebu
rebalansa u prosincu 2003. usvojenog Financijskog plana,
pa je on nepromijenjen. Također od 1. travnja 2004.
god ostaje blagajnički maksimum od 5.000,00 kn, a vrijednost
boda za zaposlenike u Stručnoj službi - Tajništvu
HŠD-a iznosi 23,00 kn bruto. Pretplata za Šumarski
list također ostaje nepromijenjena, kao i autorski
honorari te cijene zakupa poslovnog prostora.


Ad. 5. HDŠ u 2004. god. obavlja svoje zadaće držeći
se usvojenog Programa rada i trenutnih događanja značajnih
za šumarsku struku, stoje vidljivo i iz prethodnih
točaka ovoga Zapisnika. Što se tiče priprema za 108.
redovitu Skupštinu HŠD-a, skrećemo pozornost predsjednicima
ogranaka da skupštine ogranaka planiraju
neposredno prije glavne skupštine HŠD-a posebice kada
se radi o izbornim skupštinama, pored ostaloga i iz
razloga što eventualne promjene predsjednika ogranaka
potvrđuje glavna skupština. Naime novi predsjednici
trebaju imati Odluku o zastupanju ogranka koju donosi
glavna skupština HŠD-a. Ogranke molimo da ažuriraju
popise članstva i dostave ih na disketi u Tajništvo HŠDa,
gdje se po Zakonu vodi evidencija članstva.


Gledajući kalendar, vidimo da Dan hrvatskoga šumarstva
20. lipnja pada u nedjelju, a imajući u vidu državne
blagdane 22. i 25. lipnja, razvidno je daje najbolje
108. redovitu skupštinu HŠD-a održati između 14. i