DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA


O PANEUROPSKOJ EKOLOŠKOJ MREŽI U REPUBLICI HRVATSKOJ


U ovome broju tiskanje članak I. Martinića pod naslovom: "Šumarska struka u svjetlu uspostave
Ekološke mreže Republike Hrvatske", iz čijega sadržaja prvi puta doznajemo o jednome velikom,
ponajprije šumarskom projektu. Nacionalna ekološka mreža Republike Hrvatske (RH) dio je sveukupne
europske mreže i mreže NATURA 2000 stoje obveza u svezi s potpisanim Sporazumom o stabilizaciji
i pridruživanju RH u Europsku uniju.


Prvi dio toga značajnoga projekta, kojega na svu sreću koordinira šumar, zasigurno usamljen u tom
okruženju, sastoji se u izradi Preliminarne ekološke mreže koja je povjerena tvrtki OIKON d.o.o., ali
pod daljnjom koordinacijom posebne radne skupine za Ekološku mrežu RH, izabrane u Ministarstvu
zaštite okoliša i prostornoga uređenja (MZOPU), čini se bez predstavnika šumarske struke.


Iz digitalne karte Preliminarne ekološke mreže RH mjerila 1 : 2.000.000 te tablice površina iz navedenoga
članka, nije teško zaključiti kako se većina od 32 % površine kopna RH obuhvaćene Ekološkom
mrežom odnosi na šume. Uz dosada zaštićene površine koje čine jezgre mreže - nacionalni parkovi,
parkovi prirode, područja predložena za zaštitu te dodatna područja bitna za ekološku mrežu, zatim visinska
područja i nagibi terena značajni za ekološku mrežu (774.220 ha), koridori (817.650 ha) i zaštitne
zone (217.870 ha), čine ukupno 1,809.750 ha.


Budući daje u ciljevima predlaganja Ekološke mreže posebno naglašena biološka raznolikost, vlažna
staništa (Ramsarska konvencija), očuvane šumske cjeline, selidbeni putovi velikih predatora (medvjed,
vuk, ris) kojima Hrvatska obiluje, ne čudi zašto su izvoditelji projekta predložili 32 % kopnene površine
RH, čak 3 puta više u odnosu na prijedlog EU, koji kaže daje najmanje 10 % državne površine
dovoljno za Ekološku mrežu. Autor članka uspoređuje nas s Češkom u čijoj ekološkoj mreži od 27,8 %
površine države zasigurno prevladavaju prostori za rekonstrukciju (obnova ekosustava) predviđeni
unutar kategorija Paneuropske ekološke mreže. Naš predlagač ne spominje tu kategoriju iako za njezino
osnivanje ima razloga u našim sredozemnim šumama, koje danas prepuštamo poljodjelstvu za navodno
podizanje višegodišnjih nasada (no, ne može se isključiti korištenje ovih površina i u druge svrhe - npr.
građevinsko zemljište i si., vidi Riječ gl. ur. Šum. list 1-2/2004).


Preliminarni prijedlog Ekološke mreže u Hrvatskoj potvrdio je visoku zaštićenost državnih šuma u
Hrvatskoj s kojima se postupalo prema prijašnjim i sadašnjem Zakonu o šumama u smislu opće zaštite
prirode u ukupnoj površini. Stručni postupci sa šumama u Hrvatskoj osiguravaju biološku raznolikost,
očuvanje genofonda, utjecaj na krajobraz u smislu stvaranja ekološkoga uporišta (protuerozijska,
hidrološka, vodozaštitna, protuimisijska i klimatska uloga šume) kao i sveukupnu socijalnu ulogu šume.


Osnivanje Ekološka mreže RH ozakonjeno je u Zakonom o zaštiti prirode (NN 162 od 15. listopada
2003., pod poglavljem 4. u člancima od 51. do 56). Prema postojećem Zakonu o šumama ona je već sada
trajno zaštićena u državnim šumama, a najvjerojatnije uskoro i u privatnim šumama. Potrebno je što
prije dopuniti Zakon o šumama u smislu izbjegavanja šteta u staništu i biocenozi (prilagodba mehanizacije)
prilikom opreznoga sirovinsko-energetskoga korištenja, dok gospodarska snaga Države ne bude
mogla pokrivati jednostavnu biološku reprodukciju šume te osnivanje šumskih kultura za proizvodnju
biomase u površinama, koja će šumarstvu ustupiti agrar u površini od oko 600.000 ha (prof. Bašić).


U svezi s dovršenjem Ekološke mreže RH i poziva autora članka šumarskoj znanosti i struci na suradnju,
šumarstvo će to sa zadovoljstvom prihvatiti jer raspolaže znantvenim i stručnim potencijalom i
mnoštvom korisnih podataka potrebnih za Ekološku mrežu RH te je spremno razumno dopuniti planove
gospodarenja šumom za pojedine kategorije Mreže obuhvaćene zaštitom.


Ovim napisom upozoravaju se šumarske znanstvene institucije, Hrvatske šume d.o.o., Ministarstvo
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na članak I. Martinića kako bi se svi djelatni i zaduženi
za šumarstvo aktivno i na vrijeme uključili u pripreme za donošenje Ekološke mreže RH.


Prof. dr. se. Branimir Prpić


Naslovna stranica - Front page:
Proljeće u nizinskim šumama
The spring in lowland forests
(Foto: M. Harapin)
Naklada 1730 primjeraka