DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 29     <-- 29 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 3-4, CXXVIII (2004). 127-136
UDK 630* 323 + 362 : 30 (001)


DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA
TVRDIH I MEKIH LISTAČA - 1. DIO: PROMIŠLJANJE
STRUKE O STROJNOJ SJEČI I IZRADBI DRVA


EFFICIENCY OF MECHANICAL FELLING AND PROCESSING IN SOFT
AND HARDWOOD BROADLEAVED STANDS - PART 1: ATTITUDES
OF FOREST PROFESSIONALS TOWARDS MECHANICAL
FELLING AND PROCESSING


Ante P. B. KRPAN, Tomislav PORSINSKY*


SAŽETAK: U radu se razmatraju rezultati ankete o strojnoj sječi i izradbi
harvesterom Timberjack 1270B, provedenoj među šumarskim stručnjacima,
koji su tijekom rujna 2002. posjetili sječine u kojima su radovi izvođeni harvesterom.
Anketa je provedena primjenom H-dijagrama. Na upit zašto nisu
strojni rad ocijenili najvišom ocjenom (10) kao dominantni, javljaju se odgovori:
sumnja u mogućnost uporabe u prirodnim šumama, sumnja da se može
primjeniti u svim terenskim uvjetima te prigovor na visinu nabavne cijene stroja.
Organizacijska su pitanja primjene strojne sječe rangirana niže, a najmanje
se frekvencije odnose na odgovore o ekološkoj neprimjerenosti, povećanoj
gustoći vlaka i štetama u sastojini. Na upit zašto nisu dali najmanju ocjenu (0)
anketirani su s najvećom učestalošću istakli učinkovitost strojne sječe,
ergonomsku pogodnost, privlačnost rada i povećanje sigurnosti na radu.


Sudionici ankete ocijenili su strojnu sječu i izradbu ocjenama od 1 do 8, a
prosječna je vrijednost 5,3. Rezultati ankete ukazuju na podijeljenost mišljenja,
ali i na to daje struka općenito pozitivno ocijenila mogućnosti primjene
strojne sječe i izradbe u hrvatskim šumama.


Ključne r ij e č i: strojna sječa i izradba, harvester, ocjena primjenjivosti


UVOD - Introduction


Hrvatske šume d.o.o. Zagreb su, u suradnji s tvrtdilišta
i to: u 23-godišnjoj kulturi mekih listača na pokom
Timberjack, austrijskim poduzetnicima i Zavodručju
Šumarije Kloštar Podravski i 80-godišnjoj pridom
za iskorištavanje šuma Šumarskog fakulteta Sverodnoj
mješovitoj prorednoj sastojini tvrdih listača na
učilišta u Zagrebu, u rujnu 2002. organizirale probnu području Šumarije Garešnica. Uz provedeni studij rada
strojnu sječu i izradbu harvesterom Timberjack i vremena, u prirodnoj su sastojini istražena oštećenja
1270B. To je drugo pojavljivanje harvestera na našim tla i stabala, kako bi stekli uvid u okolišnu pogodnost
prostorima, jer je prvo testiranje provedeno 2001. goharvestera,
jedne od dviju sastavnica vrhunske tehnodine
na području USP Ogulin u kulturi običnoga bora. logije u iskorištavanju šuma. Rezultati istraživanja


objaviti će se u seriji od pet članaka pod naslovima:


Zavod za iskorištavanje šuma znanstveno je istra


Promišljanje struke o strojnoj sječi drva, Djelotvor


žio sječu i izradbu navedenim harvesterom na dva ra


nost harvestera u kulturi mekih listača, Djelotvornost
harvestera u prirodnoj prorednoj sastojini tvrdih lis


* Prof. dr. se. Ante P.B. Krpan, ante.krpan@zg.tel.hr tača, Okolišna pogodnost strojne sječe u prirodnimMr. se. Tomislav Porsinsky, porsinsky@hrast.sumfak.hr
sastojinama i Utjecaj strojne sječe na strukturu izra


Zavod za iskorištavanje šuma, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu Svctošimunska 25, 10000 Zagreb đenih sortimenata.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 30     <-- 30 -->        PDF

A. P. B. Krpan. T. PorSinsky: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA Šumarski list br. 3-4, CXXVI1I (2004), 127-136
1. ZNAČAJKE VRHUNSKE TEHNOLOGIJE PRIDOBIVANJA DRVA
Features of High Technology in Forest Harvesting
Metode sječe i izradbe drva određene su oblikom u
kojemu se drvo doprema do pomoćnoga stovarišta, a
ovise o stupnju izradbe drva na mjestu sječe. Sustav
pridobivanja drva obuhvaća tehnologije, strojeve i alate
koji se koriste prilikom eksploatacije neke sječne jedinice
(Krpan i Porsinsky 2002A). Pojedine sastavnice
sustava pridobivanja drva mogu se mijenjati, a
da se ne mijenja metoda izradbe drva. Različite metode
izradbe drva su: sortimentna, deblovna i stablovna
metoda.


Pri sortimentnoj metodi izradbe stabla se obaraju,
krešu se grane i izrađuju različiti sortimenti prema važećim
normama na mjestu sječe (kod panja). U današnje
je doba sječa i izradba ručno-strojna, s primjenom
motornih pila ili potpuno mehanizirana. Drvo se, izrađeno
sortimentnom metodom, po bespuću izvozi forvarderom,
iako je moguća primjena i ostalih sredstava
privlačenja drva po tlu i zraku. Osnovna je značajka
sortimentne metode izradbe drva njena primjenjivost
pri svim uzgojnim zahvatima (prorede, oplodne sječe,
preborne sječe).


Sustav mehaniziranog pridobivanja kratkog drva
zasniva se na grupnom radu jednozahvatnoga harvestera
i forvardera usklađenih proizvodnih mogućnosti
(slika 1). Harvester izvodi sječu stabala, kresanje grana,
trupljenje debla, mjerenje sortimenata i njihovo
slaganje u hrpe, koje će forvarder utovariti i izvesti do
pomoćnoga stovarišta. Određen sortimentnom metodom
izradbe drva (cut to length), skupni rad harvestera
i forvardera, predstavlja zaokruženu cjelinu kojom se
rješava sječa i izradba kratke oblovine, privlačenje do


pomoćnog stovarišta, a u određenim slučajevima i daljinski
transport drva.


Slika 1. Harvester i forvarder


Fig. I Harvester and forwarder


Strojna sječa i izradba drva harvesterom, zamijenjuje
teški ljudski i za život opasan ručno-strojni rad
motornom pilom. Osim navedenoga, ciljevi mehaniziranja
ove sastavnice pridobivanja drva su: podizanje
proizvodnosti (slika 2), sniženje troškova proizvodnje,
uljuđivanje rada te izbjegavanje krize ponude radne
snage za radu iskorištavanju šuma (Krpan 2000).


Harvesteri su vozila za kretanje po bespuću, čija je
osnovna namijena obaranje stabala i izradba kratkog
drva kraj panja (Drushka i Konttinen 1997).
Kellog i dr. (1993) određuju harvester kao stroj za
sječu, kresanje grana, prevršivanje te trupljenje stabala


Slika 3. Harvarder


Fig. 3 Combi machine


na mjestu sječe. Konstrukcijski se proizvode kao jed


6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34


nozahvatni i višezahvatni strojevi. U današnje doba,


Prsni promjer stabla -BHD, cm


proizvode se i kombinirani harvesteri, tzv. harvarderi
Usporedba proizvodnosti koji pored sječe i izradbe stabala, obavljaju izvoženje
Productivity comparision drva do pomoćnog stovarišta (slika 3).
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 31     <-- 31 -->        PDF

A. P. B. Krpan. T. PorSinsky: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA ... Šumarski list br. 3 4. CXXVI1I (2004), 127-136
Šasija harvestera se sastoji od dva odvojena okvira.
Prednji dio vozila (kabina, hidraulična dizalica sa sječnom
glavom) i stražnji (pogonski motor) spojeni su
zglobno, s mogućnošću gibanja u vodoravnoj i uspravnoj
ravnini. Harvesterom se upravlja preko zgloba,
promjenom kuta prednjeg i stražnjeg dijela vozila u
vodoravnoj ravnini, što omogućavaju najčešće dva hidraulična
cilindra. Kod harvestera s više od četiri kotača
na prednju osovinu se ugrađuje bogi most, kod kojega
su po dva kotača smještena jedan blizu drugoga, u
tzv. tandem rasporedu. Primjena bogi mosta omogućava
amortiziranje vozila pri kretanju po površinskim
preprekama bespuća, ali i njegovu povećanu stabilnost
prilikom obaranja stabla.


Računalni sustav harvestera kontrolira rad sječne
glave, izmjeru stabla, donošenje odluke o mjestu trupljenja
u svrhu polučenja najveće iskoristivosti debla,
odnosno o izradbi sortimenata zadanih dimenzija prema
zahtjevima kupaca. Korištenje računala, GlS-a i
bežične razmjene podataka u sustavu strojne sječe pridonose
racionalizaciji rada unutar cijeloga procesa pridobivanja
drva (slika 4).


Pri sječi stabala harvesterom provodi se kontrolirano
obaranje, kod čega dolazi do izražaja smanjivanje
oštećivanja preostalih stabala u sastojini. Stabla s debelim
i pod malim kutom u odnosu na deblo položenim
granama, koje ometaju rad harvestera, okresat će
se motornom pilom. Takav način rada kao i ograničenje
čistih sječa na manjim ploštinama (od 0,5 do 3 ha u
Austriji, do 4 ha u Poljskoj) ne ograničava primjenu
harvestera, ali značajno utječe na organizaciju i rentabilnost
rada, kao i na veličinu šteta u sastojini (Moskalik
iPaschalis 1999).


Kod čistih sječa, harvester se kreće slobodno po
sječini, dok druge vrste sječa (prorede, preborne) zahtijevaju
infrastrukturu. Vlake širine 3,5 do 4 metra harvester
si tijekom rada prosijeca na određenim međusobnim
razmacima (Sambo 1999). Najjednostavniji


Slika 4. Logistika u sustavu strojnoga pridobivanja drva


Fig. 4 Timber procurement


međusobni razmak je 20 m, pri kojem harvesteri s hidrauličnom
rukom dohvata 10 m, krećući se po vlaki,
mogu dosegnuti i oboriti sva stabla. Kod ovakvog načina
rada, harvester okresane grane polaže pred kotače
vozila, čime poboljšava nosivost podloge odnosno
smanjuje oštećenje tla na vlakama. Sustav je i okolišno
prihvatljiv jer važna hranjiva ostaju nakon sječe u sastojini,
čime se potiče stvaranje humusa i povećavaju
hranidbene mogućnosti staništa (Meek 1993, Ward
i Lyons 2001). Ukoliko je razmak vlaka veći, rad
harvestera kombinira se s ručno-strojnom sječom ili se
pri radu harvester kreće po površini između vlaka.


Slika 5. Sheme rada harvestera i forvardera u skupnom radu


Fig. 5 Shematical review of harvester -forwarder teamwork
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 32     <-- 32 -->        PDF

A. P. B. Krpan, T. PorSinsky: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJ1NAMA ... Šumarski list br. 3-4, CXXVI1I (2004), 127-136
Pri izvoženju sortimenata forvarderima, moguće je
razvrstavanje i slaganje obloga drva u visoke složajeve
uz rubove šumskih cesta, što smanjuje potrebu za prostranim
pomoćnim stovarištima. Izvoženjem drva
smanjuje se mogućnost oštećenja i zadržava čistoća
(blato, kamenje) sortimenata u odnosu na vuču drva
traktorima po tlu. U odnosu na ručno-strojnu sječu i izradbu
stabala te privlačenje drva zglobnim traktorima
vučom drva po tlu, rad harvesterom i forvarderom spada
u okolišno prihvatljivije tehnologije proizvodnje
obloga drva (Andersson 1994, Richardson i
Makkoncn 1994).


Slika 6. Kabina harvestera


Fig. 6 Harvester cabine


Učinkovitost harvestera kreće se u širokom rasponu
od 5,5 do 30 m3 po pogonskom satu rada (Bensch i
Urbania k 2001). Na učinak harvestera djeluje sječna
gustoća tj. broj doznačenih stabala po jedinici površine.
Osim sječne gustoće na njegov učinak i troškove
snažno djeluje zakon obujma komada, jer se njegov
učinak s porastom prsnog promjera sječnoga stabla,
odnosno obujma stabla povećava (slika 2) uz istodobno
smanjivanje troškova rada (Tufts 1997, Bulley
1999, Mee k 2000). Zbog izrazitog utjecaja obujma
stabla na proizvodnost jednozahvatnoga harvestera,
razvijene su sječne glave za obaranje više tanjih stabala
u jednom zahvatu (Peltola iPapunen 2001).
Proizvodnost forvardera pri ovoj tehnologiji nije toliko


utjecana dimenzijama stabala, jer su sortimenti izrađeni
od više tanjih stabala složenih u jednu hrpu. Tako
složeno drvo, čak i malih pojedinačnih dimenzija,
omogućuje veću učinkovitost dizalice forvardera (Krpan
1992, Porsinsk y 2002). Ipak duljina sortimenata
ima velik utjecaj, jer je zamijetan pad proizvodnosti
kod oba stroja u slučaju velikoga udjela prostornoga
drva duljine 2,5 m (Pulkki 2001). Iz tog se razloga
nastoji izrađivati trupce i prostorno drvo u što većim
duljinama (do 7 m). Najveći promjer zahvatanja sječne
glave (70 cm) ograničava uporabu harvestera pri obaranju
stabala većih dimenzija (Bručić 1997), dok
građa stabala listača te reljefne prilike djeluju na smanjenje
učinkovitosti (Krpan 2000). U srednjoj Europi
harvester se koristi u proredama listača, ali mu je učinkovitost
u odnosu na rad u četinjačama manja za oko
25 % (Pausch 1999). Smatra se kako je primjena
harvestera u bjelogoričnim sastojinama vezana samo
za zimsko razdoblje. To se povezuje s mogućim povećanim
oštećenjima sastojine koja nastaju pri primicanju
krošnjatih oborenih bukovih stabala. U pravilu potrebni
su nešto teži strojevi za sječu i izradbu relativno
tanjih stabala listača.


Glavni nedostatak jednozahvatnoga harvestera je
njegova složenost zbog koje vozači moraju biti vrhunski
obučeni. Obuka je vozača skupa i može trajati do dvije
godine, dok vozač u cijelosti ne ovlada rukovanjem
strojem. Ipak, kroz nekoliko mjeseci većina vozača stječe
zadovoljavajuća znanja i vještine (H o s s 2001).


Jedan je od osnovnih zadataka mehaniziranja oslobađanje
ljudi od teškog, zamornog i opasnog šumskog
rada. Fizičko opterećenje pri radu harvesterom neuporedivo
je manje nego pri radu motornom pilom. Zapravo
se rukovatelj u suvremenim strojevima vrhunske strojarske
i računalne tehnologije nalazi u ugodnom okruženju
klimatizirane kabine i upravljačke ploče (slika 6),
lišen svih neugodnih vanjskih utjecaja. Unatoč smanjenju
fizičkog opterećenja i ugodnoga, ergonomski
riješenog okruženja radnoga mjesta, vozači pate od
psihičkoga opterećenja. Smatra se da ono nastaje zbog
čestog ponavljanja jednostavnih radnji uz trajni visoki
stupanj usredotočenosti i osjećaja osamljenosti, u ipak
skučenom prostoru kabine. Rješenja se traže u izmjeni
radnih aktivnosti. Nakon tri sata upravljanja harvesterom
vozač se na primjer prebacuje na rad motornom
pilom ili se izmjenjuje s vozačem forvardera.


2. MJESTO I METODA ISTRAŽIVANJA Study Site and Method of Research
Pri pokušajima uvođenja tehničkih, tehnoloških ili
organizacijskih novina je najčešća reakcija pojedinaca
ili skupine, posebno u struci pretežito okrenutoj tradicionalizmu
poput šumarske, stvaranje obrambenoga
štita i apriorno odbijanje ponuđenih promjena. Takav
je postupak uvjetovan refleksno, jer u prvi plan ne izbi


jaju moguće dobrobiti već moguća ugroženost osobnih
ili grupnih dosega. Manji je broj oni stručnjaka koji na
prvu obavijest, također neopravdano i nekritično, prihvaćaju
ponuđene promjene. Treću, također malobrojniju
skupinu čine oni koji će konačan sud donijeti na
temelju dužeg, sveobuhvatnijeg studija predloženih
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 33     <-- 33 -->        PDF

A. I´. B. Krpan, T. I´orSinsky: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTO.IINAMA Šumarski list br. 3-4. CXXVII1 (2004), 127-136
promjena. Navedena je pojava opŠumarija
- Forestry Office Kloštar Podravski
će poznata, a otklon od nje počiva , Gospodarska jedinica - Management Unit
Svibovica na temeljitom upoznavanju pojedi^
Odsjek 49d -Subcompartment 49d
naca i struke s prednostima ali i s
manjkavostima ponuđenih promjena.
Ukoliko se radi o tehnologijama
određenim uporabom kojega
stroja, u Hrvatskoj smo se, od samoga
početka intenzivne primjene
šumske mehanizacije, priklanjali
prethodnoj provjeri djelotvornosti i
prilagođenosti stroja i tehnologije
našim realnim sastojinskim i terenskim
uvjetima.


Na opisani je način postupljeno
i slučaju strojne sječe harvesterom
u našim bjelogoričnim prirodnim
sastojinama i kulturama. Hrvatske
šume d.o.o. Zagreb su u suradnji s
tvrtkom Timberjack i austrijskim
poduzetnicima dovele na probno
ispitivanje harvester Timberjack
1270B te na taj način svojim tehnolozima
omogućile upoznavanje sa
strojnom sječom.


300 km


Tijekom rujna 2002. više je od
150 šumarskih operativnih struč


Slika 7. Mjesto istraživanja


njaka posjetilo radilišta u 23-godiš-Fig. 7 Study site
njoj kulturi mekih listača na podru-


Kolona B -


Kolona A -Column A Column B Kolona C -Column C
Zašto ne 10 - Why not 10 Ocjena -Zašto ne 0 - Why not 0


Remark


1. Veliki postotak šumske površine za vlake -1. Ergonomija -Ergonomics
High percentage of the forest area for the strip roads 2. Motiviranje mladih za strojni rad o


— 2. Nije upotrebljiva na svim terenima (nagib) -1 Motivating young people for machine work
Wot usable on all terrains (slope) 2 3. Nadomještanje radne snage 3.
Nije upotrebljiva u prirodnim šumama -
3 Substitute for human work force
Wot usable in natural forests 4 — 4. Zahtijeva više stručnoga rada 4.
Velika investicija - High investment
5 Requires greater degree of proffesional work
— 5. Zahtjevna organizacija rada na svim razinama -6 5. Težak fizički rad zamjenjuje "privlačnim" radom Demanding
work organisation on all levels 7 Labor is substituted with attractive work
6. Zahtijeva veliku koncentraciju sječnog drva i
8 6. Tehnološki razvoj - Technological development
veliki broj pogonskih sati godišnje - Asks for high 9 7. Veća učinkovitost - Higher productivity
harvesting density and high yearly utilisation 10 8. Diferencirani pristup - Diferentiated attitude
7. Usitnjenost sječina - Cut-block fragmentation
9. Optimalni učinak uz zadovoljenje E kriterija 8.
Ekološki razlozi - Ecological reasons
Optimum result compling with E criteria
9. Štete u sastojini - Stand damages 10. Niži trošak od ručno strojnog rada
Vaši dodatni Lower cost than motor-manual work
kriteriji -— 11. Siguran rad - Safety work
Your additional
— 12. Manje štete - Lower damages
criteria — 13. Ne proizvodi invalide - Does not produce invalides


— 14. Moguć je rad u svim vremenskim uvjetima POSTUPAK
OCJENJIVANJA- EVALUATION PROCEDURE Feasible work in all weather conditions
Ocijenite strojnu sječu tako da zaokružite jednu od ocjena od 0 do 10 u koloni B Evaluate
mechanical felling by selecting one of given remarks from 0 to 10 in column B


Obrazložite ocjenu sa po 3, po vašem mišljenju, najvažnija razloga u kolonama A i C s rangiranjem


Explain your evaluation with 3 most important reasons, in columns A and C with ranking


Navesti najviše tri Vaša dodatna kriterija za usvajanje ili odbacivanje strojne sječe (kolona B)


Give your three additional criteria for acceptance or rejection of mechanical felling (column B)


Slika 8. Anketni list" H dijagram"


Fig. 8 Survey form " H diagram"
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 34     <-- 34 -->        PDF

A. P. B. Krpan, T. PorSinsky: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA ... Šumarski list br. 3-4, CXXV1II (2004), 127-136
čju Šumarije Kloštar Podravski i 80-godišnjoj prirodnoj
mješovitoj prorednoj sastojini tvrdih listača na području
Šumarije Garešnica. Na taj se način velik broj
stručnjaka upoznao s načinom rada harvestera i njegovom
djelotvornošću, te su na temelju očevida mogli
donijeti vlastitu prosudbu o njegovoj primjeni u Hrvatskoj
i iskazati je u posebno pripremljenoj anketi.


Osnova je za procjenu proširena spoznajama o harvesterskoj
tehnici (H or vat i dr. 2003), rezultatima
znanstvenih istraživanja djelotvornosti strojne sječe
harvesterom (Krpan iPorsinsky 2002B) i operativnom
razredbom sastojinskih uvjeta za primjenu harvestera
na razini etata Hrvatske i UŠ Bjelovar za 2003.
godinu (Slunj ski iBedeković 2003).


Radi usporedbe s rezultatima ispitivanja strukovSlika
9. Rasprava u sječini
nog mišljenja o strojnoj sječi u Sloveniji (Beguš 2002), Fig. 9 Discussion in cut-block
anketa je provedena metodom H-upitnika (slika 8).


Upitnik je jednostavan za popunjavanje. U kolonaocjene
10 ili 0. U koloni B zaokružuje se ocjena prema
ma A i C ponuđen je veći broj odgovora od kojih se vlastitom izboru između ponuđenih vrijednosti od 0 do
izabiru po tri, prema vlastitom mišljenju, najvažnija za 10. Četvrta se sastavnica anketnog upitnika odnosi na
donošenje odluke zašto nisu prihvaćene ponuđene prijedloge i kriterije za poboljšanje strojne sječe.


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Results of research
Na slici 10 prikazana je struktura odaziva anketiranih
stručnjaka razvrstana po upravama šuma. Odaziv
nije ravnomjeran i ukazuje na veću ili manju zainteresiranost
pojedinih uprava šuma za primjenu strojne
sječe. Interes za strojnu sječu izraženiji je kod onih
uprava šuma na kojima je, zbog sastojinskih i terenskih
uvjeta, u većoj mjeri moguća primjena harvestera.
Ovoj grupi pripadaju UŠP Osijek, Bjelovar, Vinkovci,
Ogulin, Našice, Koprivnica i Gospić.


Pri analizi izbora odgovora ponuđenih u koloni A, u
kojoj su sudionici trebali odabrati najznačajnija tri razloga
zašto strojnoj sječi i izradbi nisu dodijelili ocjenu
10, prva tri mjesta zauzimaju odgovori pod rednim
brojem 3, 2 i 4 (slika 11). Najviše su sumnji anketirani
usmjerili prema uporabljivosti harvestera u prirodnim
šumama. Pri tome promišljanja nisu bila usmjerena na
tehničke mogućnosti harvestera odnosno ograničenja
djelotvornosti kapacitetom sječne glave, već na sučeljavanje
uvriježenih promišljanja gospodarenja šumama
i usuglašavanja gospodarenja s novim, vrhunskim
tehnologijama, primjenom kojih bi, nakon duge stagnacije,
bio omogućen proizvodni skok.


Drugi razlog sudionici nalaze u upitnoj prilagođenosti
raznolikim terenskim uvjetima. Jasno je da do
sada nije razvijen šumarski stroj koji bi se mogao kretati
u svim terenskim uvjetima te da s toga postoje
brojni ograničavajući čimbenici. Prema dosadašnjim
spoznajama kotačni harvesteri su visokoproizvodni
strojevi i pri uporabi na nagibima terena od 40 %
(Stampfer 1999).


Nabavna cijena stroja je treća po rangu među izabranim
odgovorima zašto ne ocjena 10. Organizacijska su
pitanja primjene strojne sječe rangirana niže, a najmanji
se broj frekvencija odnosi na ekološku neprimjerenost,
povećanu gustoću vlaka i štete u sastojini, iz čega proizlazi
da su anketirani shvatili bolju okolišnu prilagođenost
vrhunske tehnologije u odnosu na aktualne tehnologije
sječe, izradbe i privlačenja drva u Hrvatskoj.


Na slici 11 prikazana je i frekvencijska raščlamba tri
najčešća odgovora u koloni A, "Zašto ne 10". Vodeći


0 f|W|W|«|»|W|W|«|M[M|»|M|M|»,
Bjelovar Delnice Gradiška Koprivnica Ogulin Požega Vinkovci
Buzet Gospić Karlovac Našice Osjek Sisak Direkcija


Slika 10. Odaziv anketi


Fig. 10 Survey respond
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 35     <-- 35 -->        PDF

A. P. B. Krpan, T. PorSinsky: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA . Šumarski list br. 3-4. CXXVIII (2004), 127-136
razlog zašto nije data ocjena 10, naveden pod rednim
brojem 3 kolone A, pojavljuje se kao prvi odgovor 24
puta, 8 puta je rangiran na drugu poziciju te 6 puta kao
treći odgovor. Odgovarajući na postavljene upite, šumarski
su stručnjaci u prvi plan istakli prirodne i gospodarske
raznolikosti naših šuma kao ograničavajuće čimbenike
uporabi strojne sječe (filozofija gospodarenja,


c


CD


o-


CD


O


c


>


3 4 5 6 7


Pitanja -Question


Slika 11. Odgovori "Zašto ne 10"


Fig. 11 Answers "Why not 10"


Među odgovorima u koloni B, "Zašto ne 0" (slika
12) izdvaja se po učestalosti pet odgovora. S najvećim
apsolutnim brojem frekvencija struka priznaje učinko


24


f !


21


: i


c


i


3


15


o


12


o


c


CD


>


i_


CD
LL


i ji
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Pitanja -Question


Slika 12. Odgovori "Zašto ne 0"


Fig. 12 Answers "Why not 0"


promjer na panju, krošnjatost bjelogoričnih stabala,
nagib terena). Veličina investicije se na prvoj poziciji
pojavljuje samo u jednom slučaju, a na drugom mjestu
14 puta. Očito je da se nabavnoj cijeni, iako je rangirana
na treće mjesto, ne pridaje isključivo ograničavajuće
značenje, što potvrđuje saznanje struke daje odlučujući
jedinični trošak, a ne nabavna cijena kojega stroja.


Prvi odgovor - First answer
Drugi odgovor - Second answer
Treći odgovor - Third answer
c


CD
3


Cr
cu


o
c


CD


>


CD
LL


Nije upotrebljiva u Nije upotrebljiva
prirodnim šumama - na svim terenima - Velika investicija


Not usable in Not usable on High investment
natural forests all terrains


vitost strojne sječe. Struka procjenjuje da se vrhunskim
tehnologijama teški fizički rad zamjenjuje privlačnim
radom uz smanjenje invaliditeta zaposlenika i poveća


Prvi odgovor - First answer
Drugi odgovor - Second answer
Treći odgovor - Third answer
o
C


CD.
3


Cr


CD


O


c


CD


>


i—


CD
LL


Fizički rad zamjenjuje Ne proizvodi
Veća učinkovitost - "privlačnim" radom - invalide


Higher productivity Labor is substituted Does not produce
with attractive work invalides
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 36     <-- 36 -->        PDF

A. P. B. Krpan, T. PorSinsky: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJ1NAMA ... Šumarski list br. 3-4. CXXV1II (2004). 127-136
nje sigurnosti na radu. Kao peti visoko rangirani razlog
zbog čega nije data ocjena 0 navodi se mogućnost rada
u svim vremenskim uvjetima. Apsolutne su frekvencije
svih ostalih razloga znatno niže od prvih pet.


Na slici 12 su tri najčešća odgovora "Zašto ne 0"
razvrstana prema rangu pojavnosti. Veća učinkovitost
se na prvom mjestu pojavljuje u 12 slučajeva, a na drugom
u 9 slučajeva. Kao treći odgovor pojavljuje se u
svega dva slučaja. Privlačan rad je na prvom mjestu u
10 slučajeva, na drugom u 8, a na trećem mjestu u 4
slučaja. Treći je razlog po apsolutnim frekvencijama
"ne proizvodi invalide" ravnomjernije zastupljen kao
prvi, drugi ili treći odgovor, a broj frekvencija nije padajući
kao u prva dva slučaja.


Razredba ocjena strojne sječe prikazana je na slici


13. Najmanja prinesena ocjena je 1, a najveća je 8.
Ocjene su približno normalno distribuirane sa srednjom
vrijednosti od 5,3. Najveću učestalost ima ocjena 5, zatim
slijede ocjene 4, 6 i 7. Ocjena 8 pojavljuje se u četiri
slučaja, a ocjena jedan u jednom slučaju. Navedeno kao
i prosječna ocjena od 5,3 ukazuje na to da se struka priklanja
uvođenju strojne sječe u Hrvatsku, odnosno da
slično rezultatima u Sloveniji u kojoj je prosječna ocjena
5,0 (Beguš 2002) nema apsolutno negativan i otklanjajući
odnos prema usvajanju novih tehnologija.
Četvrti se element ankete odnosi na prijedloge i
promišljanja struke o strojnoj sječi i izradbi. U okviru
dodatnih kriterija sudionici ankete postavili su preko
80 upita, sugestija i zaključaka, od kojih su se neki pojavljivali
u više navrata. Upiti, sugestije i zaključci
grupirani su prema tematici te su doslovno preneseni:
=> Grupa tehničko-tehnološke i organizacijske na


ravi (usavršiti sječnu glavu za listače, limit promjera,
u tehničkom smislu slabe mogućnosti smanjivanja
odnosa između mase i dimenzija, velika dinamika
sječne glave pa stoga i velika mogućnost nastanka
kvarova, ne zamjenjuje u potpunosti motornu
pilu, tehnologija za četinjače, kod listača manja
učinkovitost, nije za rad u glavnom prihodu, nužnost
dodatnog stroja za privlačenje, nije moguće vršiti
prikrajanje po važećim normama, nije moguće
doraditi žilište i sljepice, nije primjenjivo u šumama
Like i Gorskog kotara, primjenjivo u panjačama,
primjena samo u oplodnim sječama gdje je pomladak
apsolutno zadovoljavajući, primjena u čistim
sječama, neprikladno za vrste tvrdoga drva, nije
upotrebljiva tehnologija kod oplodnih sječa vrijednih
vrsta drveća, krševitost terena ne odgovara stroju,
nemoguća primjena u hrastovim sastojinama
zbog veličine stabala, strojevi za druge stanišne prilike
a ne lužnjakove, nakon sječe velik trošak pripreme
za sadnju, prikladan u mlađim šumskim kulturama
u otvorenim, pristupačnim sastojinama u
kojima je stroj ekonomski isplativ, a uz to nadomješta
nedostatak sjekača, pogodan u kulturama viso-


Fig. 13 Evaluation of mechanical felling


koproizvodnih mekih listača, upitno optimalno iskorištenje
drvne mase, tehniku rada i gospodarenja
prilagoditi radu stroja, manja mogućnost razlučivanja
većeg broja razreda kakvoće, mogućnost višesmjenskoga
rada i skraćenja vremena sječe i izrade,
viša razina i mogućnost poboljšanja organizacije
rada u sklopu biološko - tehničke proizvodnje, prilikom
trupljenja dolazi do čeonog raspucavanja, lošije
krojenje trupaca, ne prepoznaje greške, pogodan
za proizvodnju manje vrijednih sortimenata,
izračunati maksimalni broj strojeva za hrvatske
šume da se ostvari puna iskorištenost kapaciteta),


=> Grupa financijske naravi (preskupo za naše uvjete,
kako održavati i popravljati tako skupi stroj, niži
trošak od ručno-strojnog rada, u kombinaciji s forvarderom
zadovoljava visoke ekonomske kriterije,
velika investicija, kod nas ne postoje šume u kojima
se harvester može isplatiti, naročito na duže razdoblje),


=> Grupa ekološke naravi (moguća veća učinkovitost
uz zadržavanje E kriterija, u kombinaciji s forvarderom
zadovoljava visoke ekološke kriterije,
zadovoljava E kriterije u sastojinama mekih listača,
otežano popunjavanje sadnicama nakon prolaska
harvestera, ne podržavam uklanjanje C etaže - sloja
grmlja i stabala ispod taksacijske granice zbog prohoda
stroja),


=> Grupa socijalne naravi (ugrožava radnu snagu
koje kod nas ima previše, na tržištu imamo dovoljno
stručne neuposlene snage),


=> Grupa zakonske naravi (tehnologija nije kompatibilna
s Pravilnikom o uređivanju šuma i hrvatskim
normama, prilagoditi legislativu).
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 37     <-- 37 -->        PDF

A. P. B. Krpan, T. PorSinsky: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE 1 IZRADE U SASTOJ1NAMA ... Šumarski list br. 3-4, CXXVI1I (2004), 127-136
4. ZAKLJUČAK - Conclusion
Tijekom rujna 2002. pokusno je provedena strojna
sječa i izradba harvesterom Timberjack 1270 u 23-godišnjoj
vrbovoj kulturi na području Šumarije Kloštar
Podravski i 80-godišnjoj prirodnoj mješovitoj (bukva,
hrast kitnjak, obični grab) prorednoj sastojini na području
Šumarije Garešnica.


Radilišta je organizirano posjetio velik broj operativnih
stručnjaka, koji su se na taj način upoznali in situ
sa strojnom sječom. Među njima je provedena anketa o
pogodnosti strojne sječe tzv. H - dijagramom. Interes
je za strojnu sječu, ocijenjen kroz odaziv anketi, izraženiji
kod onih uprava šuma na kojima je zbog sastojinskih
i terenskih uvjeta u većoj mjeri moguća primjena
harvestera.


Na upit zašto strojnoj sječi nisu dali najveću moguću
ocjenu prema anketnom upitniku (10), iskristalizirala
su se tri odgovora s najvećim frekvencijama: ograničena
uporabljivost harvestera u prirodnim šumama kao
prvi razlog, drugi razlog sudionici nalaze u upitnoj prilagođenosti
raznolikim terenskim uvjetima, a kao treći
razlog se navodi visoka nabavna cijena stroja.


Na upit zašto strojnoj sječi nisu dali najmanju moguću
ocjenu (0), izdvajaju se po učestalosti sljedeći odgovori:
visoka učinkovitost strojne sječe, zamjena teškog
fizičkog privlačnim radom te, kao treće, smanjenje
invaliditeta zaposlenika odnosno povećanje sigurnosti
na radu.


Sudionici ankete su strojnu sječu ocijenili ocjenama
od 1 do 8 (moguće su ocjene prema upitniku od 0 do
10), sa srednjom vrijednošću od 5,3.


U okviru dodatnih kriterija, sudionici su ankete postavili
preko 80 upita, sugestija i zaključaka, koji ponajprije
ukazuju na nedovoljno poznavanje problematike
sjedne strane, te bojazan od sučeljavanja uvriježenog
načina gospodarenja šumama i vrhunske tehnologije
u našim uvjetima.


Sve navedeno, kao i prosječna ocjena od 5,3, ukazuje
na to da se struka priklanja uvođenju strojne sječe
u Hrvatsku odnosno da, slično rezultatima u Sloveniji,
nema apsolutno negativan i otklanjajući odnos prema
usvajanju novih tehnologija.


6. LITERATURA - References
Andersson,B. , 1994: Cut-to-lenght and tree-lenght
harvesting systems in central Alberta: a comparison.
For. Eng. Res. Inst. Can. (FERIC), Pointe-
Claire, Que. Tech. Rep. TR-108. 1-32.


Bensch,P.,W. Urbaniak, 2001: Timberjack today
and for ever. Sammelbuch "Stand und Entwicklung
der Forstlichen Verfahrenstechnik an der
Wende des Jahrhunderts", 34. Internationales
Symposium "Mechanisierung Der Waldarbeit"
Forstliche Fakultat Warschau, Polen, 10-13 Juli
2000, 15-21.


Beguš, 2002: Analiza pogledov stroke do uvajanja
strojne sečnje v Sloveniji. Zbornik ob posvetovanju
"Strojna sečnja v Sloveniji", Gospodarska
zbornica Slovenije - Združenje za gozdarstvo,
Ljubljana, oktober 2002, 83-97.


Bručić , G., 1997: Morfološka prosudba nekih značajki
harvesterskih glava. Diplomski rad, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1-31.


Bulley, B., 1999: Effect of tree size and stand density
on harvester and forwarder productivity in commercial
thinning. For. Eng. Res. Inst. Can. (FERIC),
Pointe-Claire, Que. Tech. Note TN-292.
1-8.


Drushka, K., H. Konttinen, 1997: Tracks in the
Forests - The Evoluation of Logging Machinery.
Timberjack Group Oy, Helsinki, Finland, 1-254.


Horvat, D., M. Šušnjar, T. Porsinsky, 2003:
Harvesterska tehnika te neke značajke harvestera
Timberjack 1270B. PP-prezentacija prikazana


na okruglome stolu "Harvester u Hrvatskoj",
Ivanska, 12. veljače 2003.


Hoss, C, 2001: Harvester simulators as effective
tools in education. Proceedings of International
conference "Thinnings: A valuable forest management
tool", September 9-14, 2001, IUFRO
Unit 3.09.00 & FERIC & Natural Resources Canada
& Canadian Forest Service, CD.


Kellog, L. D., P. Bettinger, D. Studier, 1993:
Terminology of Ground-Based Mechanized
Logging in the Pacific Northwest. Forest Research
Laboratory, Oregon State University,
Corvalis. Research Contribution 1, 1-12.


Kosir, B., 2002: Tehnološke možnosti strojne sečnje.
Zbornik ob posvetovanju "Strojna sečnja v
Sloveniji", Gospodarska zbornica Slovenije -
Združenje za gozdarstvo, Ljubljana, oktober
2002, 7 -20.


Krpan, A. P. B., 1992: Analiza čimbenika daljinskog
transporta drva. Doktorska disertacija, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1-264.


Krpan, A. P. B., 2000: Mogućnosti primjene vrhunskih
tehnologija pri iskorištavanju šuma u
Hrvatskoj (Possibilities of implementation of
high technolologies in forest harvesting in Croatia).
Znanstveni skup "Vrhunske tehnologije u
uporabi šuma", Zagreb, 11. travnja 2000.,
HAZU, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo,
45-63.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 38     <-- 38 -->        PDF

A. P. B. Krpan, T. PorSinsky: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTO.I1NAMA ... Šumarski list br. 3-4, CXXVIII (2004), 127-136
Krpan, A. P. B., T. Porsinsky, 2001: Harvester
Timberjack 1070 u Hrvatskoj. (Harvester Timberjack
1070 in Croatia). Šumarski list 125
(11-12): 619-624.


Krpan, A. P. B., T. Porsinsky, 2002A: Proizvodnost
harvestera Timberjack 1070 pri proredi kulture
običnoga bora (Productivity of Timberjack
1070 Harvester in Scotch Pine Thinning). Šumarski
list 126 (11-12): 551-561.


Krpan, A. P. B., T Porsinsky, 2002B: Djelotvornost
strojne sječe i izradbe u sastojinama mekih i
tvrdih listača. Znanstvena studija, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, 1—40.


Meek , P., 1993: An evaluation of four methods for
procesessing timber at the stump. For. Eng. Res.
Inst. Can. (FERIC), Pointe-Claire, Que. Tech.
Note TN-208. 1-8.


Meek , P., 2000: Effect of the commercial thinning
prescription on the performance of single-grip
harvesters. For. Eng. Res. Inst. Can. (FERIC),
Pointe-Claire, Que. Advantage Vol. 1 No. 42, 1-2.


Moskalik, T, P. Paschalis, 1999: Probleme der
machinellen Holzernte in Polen. Sammelbuch


33. Internationales Symposium "Mechanisierung
der Waldarbeit", Zalesina - Delnice - Senj,
Forstliche Fakultat Zagreb, Kroatien, 1 .- 6. Juli
1999, 173-179.
Pausch , R., 1999: Versuchsergebnisse zu Produktivitaet
und Pfleglichkeit hochmechanisierter Starkholzernte.
33. Internationales Symposium "Mechanisierung
der Waldarbeit", Zalesina - Delnice
- Senj, Forstliche Fakultat Zagreb, Kroatien,
1.-6. Juli 1999, Vortrag, 1-18.


Peltola,A.,K.
Papunen, 2001: The mechanisation
of thinning in the Nordic countries. Proceedings
of International conference "Thinnings: A valuable
forest management tool", September 9-14,
2001, IUFRO Unit 3.09.00 & FERIC & Natural
Resources Canada & Canadian Forest Service,
CD.


Porsinsky, T, 2002: Čimbenici proizvodnosti forvardera
Timberjack 1210 pri iz voženju obloga
drva glavnoga prihoda hrvatskih nizinskih šuma
(Productivity factors of Timberjack 1210 at forwarding
the main felling roundwood in Croatian
lowland forests) Glasnik za šumske pokuse 39:
103-132.


Pulkki, R., 2001: Cut-to-length, tree-length or
full tree harvesting, http://flash.lakeheadu.ca/
—repulkki/ctlft.html


Richardson, R., I. Makkonen, 1994: The performance
of cut-to-length systems in eastern Canada.
For. Eng. Res. Inst. Can. (FERIC), Pointe-
Claire, Que. Tech. Rep. TR-109. 1-16.


Sambo , S. M., 1999: Reduction of trail density in a
partial cut with a cut-to-length system. For. Eng.
Res. Inst. Can. (FERIC), Pointe-Claire, Que.
Tech. Note TN-293. 1-12.


Slunjski, M., M. Bedeković, 2003: Debljinska
struktura Plana sječa HŠ d.o.o za 2003 godinu
vezana uz mogućnost primjene harvestera. PPprezentacija
prikazana na okruglome stolu "Harvester
u Hrvatskoj", Ivanska, 12. veljače 2003.


St amp fer, K, 1999: Influence of terrain conditions
and thinnings regimes on productivity of a track-
based steep slope harvester. In Proceedings of
the International Mountain Logging and Tenth
Pacific Nortwest Symposium. March 28 -April
1, 1999, Cornvallis, Oregon, 78-87.


Tufts , R. A., 1997: Productivity and cost of the Pons-
se 15-series, cut-to-lenght harvesting system in
southern pine plantations. Forest Products Journal
47 (10): 39-46.


Ward, S. M., J. Lyons, 2001: The development of
an operations protocol (OP) for wood harvesting
on sensitive sites. Proceedings of International
conference "Thinnings: A valuable forest management
tool", September 9-14, 2001, IUFRO
Unit 3.09.00 & FERIC & Natural Resources Canada
& Canadian Forest Service, CD.


SUMMARY: Results of survey on mechanical felling and processing with harvester Timberjack
1270B, carried out among forestry experts, who visited felling sites, where work was deducted with
harvester during September 2002, were considered in the paper. Survey was made by usage ofH-diagram.
Main answers on issue why the machine work was not evaluated with the highest grade (10)
were: doubt in usefulness in natural forests, doubt in applicability in all terrain conditions and objection
on the high purchasing price of the machine. Organizational issues of applicability of the
machine felling got lower rank, and the lowest frequencies were related to the issues connected with
environmental unfriendliness, increased strip roads density and damages in felling site. When asked
why they did not give the lowest grade (0) surveyed pointed out the productivity of the mechanical
felling, ergonomic advantages, attractiveness of the work and increased safety of the work.


Surveyed experts evaluated mechanical felling and processing with grades from 1 to 8, while the
average value was 5.3. Results of the survey pointed out that opinions were divided, but also that
forestry experts evaluated usefulness of the machine felling and processing in Croatian forests as
generally positive.


Key
words: machine felling and processing, harvester, usefulness evaluation