DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 39     <-- 39 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 3-4, CXXVIII (2004), 137-148
UDK 630* 425


OŠTEĆENOST ŠUMA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU
OD 1999. DO 2003. GODINE


CROWN CONDITION OF FORESTS IN CROATIA FOR
THE PERIOD 1999-2003


Ivan SELETKOVIĆ, Nenad POTOČIĆ1


SAŽETAK: U radu su prikazani podaci o oštećenosti šuma u Hrvatskoj za
petogodišnje razdoblje 1999 -2003. godine, i to odvojeno za sve vrste, Ustade,
četinjače i tri gospodarski najznačajnije vrste, hrast lužnjak (Quercus robur
L.), običnu bukvu (Fagus sylvatica L.) i običnu jelu (Abies alba Mili).
Značajna oštećenost za te tri vrste dana je u usporedbi sa značajnom oštećenosti
na području Europe, kao i po Upravama šuma podružnicama.
Postotak značajno oštećenih stabala u Hrvatskoj ne mijenja se bitno u promatranom
razdoblju. Dok su kod hrasta i bukve vrijednosti značajne oštećenosti
u Europi više, u Hrvatskoj je oštećenost obične jele mnogo veća. Kod procjene
stanja oštećenosti po Upravama šuma Podružnicama, na sigurnost procjene
utječe veličina uzorka, različitost i nestalnost primijenjenih kriterija.


K Ij učne r ij e č i: Procjena oštećenosti šuma, hrast lužnjak, obična bukva,
obična jela, značajna oštećenost


UVOD - Introduction


Glede stava da je najvažniji uzročnik propadanja nj a oštećenosti šuma putem vizualne procjene oštećešuma
zračno onečišćenje, 1985. godine je u okviru nosti krošanja. Hrvatska sudjeluje u programu ICP FoKonvencije
UN i Europske komisije o prekograničrests
od 1987. godine, a opažanja se obavljaju na bionom
onečišćenju (CLRTAP) osnovan Međunarodni indikacijskim (mreža 16 x 16 km) i osnovnim plohama
program za procjenu i motrenje utjecaja zračnog one(
mreža 4x 4 km).
čišćenja na šume (International Cooperative ProgramO
prvim rezultatima procjene stanja krošanja u Hrme
on Assessment and Monitoring of Air Pollution vatskoj u okviru ICP Forests pišu Prpić,Komleno Effects
on Forests, skraćeno ICP Forests). S vremević
i Seletković (1988), a godišnje procjene prate
nom se došlo do zaključka da i drugi čimbenici stresa se odgovarajućim izvješćima (Seletković i Tikmogu
imati jednako značajan na propadanje šuma, pa vić, 1996, Potočić i I. Seletković 1998-2003).
je glavni zadatak programa postao prikupljanje Godine 2003. u Hrvatskoj je po petnaesti put provedepodataka
o stanju šuma i njihovoj reakciji na čimbena
godišnja procjena oštećenosti šuma (procjena nije
nike stresa na regionalnoj, nacionalnoj i internacionalprovedena
1990. i 1991. godine).
noj razini. Ključnu ulogu u Programu ima praćenje sta-


U radu su prikazani podaci o oštećenosti šuma u
Hrvatskoj za petogodišnje razdoblje koje uključuje podatke
između 1999. i 2003. godine, i to odvojeno za
sve vrste, listače, četinjače i tri gospodarski najznačajnije
vrste: hrast lužnjak (Quercus robur L.), običnu
bukvu (Fagus sylvatica L.) i običnu jelu (Abies alba
Mill.). Značajna oštećenost za te vrste dana je u usporedbi
sa značajnom oštećenosti na području Europe,


Mr. se. Ivan Seletković, mr. se. Nenad Potočić,


kao i po Upravama šuma Podružnicama.


Šumarski institut, Jastrebarsko
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 40     <-- 40 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić: OSTECENOST SUMA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 1999. DO 2003. Šumarski list br. 3-4. CXXVIII (2004), 137-148
MATERIJAL I METODE RADA - Material and work methods


Procjena se obavlja prema jedinstvenoj metodi propisanoj
od 1CP Forests (PCC 1998). Osnovne značajke
metode su sljedeće:


1.
Glavni parametar procjene oštećenosti krošanja je
osutost (defolijacija). Procjena se obavlja u koracima
od 5 %, a kasnije se rezultati grupiraju u klase
prema Tablici 1. Značajno oštećenim stablima smatraju
se stabla osutosti iznad 25 %.
2.
Na svakoj točki ocjenjuje se osutost 24 stabla.
3.
Procjena se obavlja na predominantnim, dominantnim
i kodominantnim stablima (Kraftove klase 1, 2
i 3).
4.
Za procjenu se u obzir uzima samo osvijetljeni dio
krošnje.
5.
Postotak osutosti procjenjuje se na osnovi usporedbe
konkretnog stabla s foto-priručnikom te za-
Tablica 1. Klase osutosti


Table 1 Defoliation classes
Klasa-Class Osutost Defoliation
0 nema none
1
2
3
4
mala slight
umjerena moderate
jaka severe
mrtvo dead


mišljenim lokalnim referentnim stablom, koje je
definirano kao "najbolje stablo s potpunom krošnjom
koje može uspijevati na određenom lokalitetu"
(PCC 1998).


6.
Procjenu obavljaju dva promatrača, uz korištenje
dvogleda.
Opažanja obavlja stručno osoblje poduzeća Hrvatske
šume d.o.o., a usuglašavanje kriterija procjene
postiže se putem intcrkalibracijskih tečajeva. Rezultati
procjene obrađeni su uz pomoć programa Paradox 7.0
i pohranjeni u bazi podataka Šumarskog instituta,
Jastrebarsko te u europskoj bazi podataka programa
ICP Forests. Kod uspoređivanja podataka procjene
oštećenosti, podaci za Europu uzeti su iz baze CSTS94
(UN/ECE & EC. 2002).


Postotak osutosti -Percentage of defoliation
0-10
> 10-25
>25-60
>60-99
100


REZULTATI ISTRAŽIVANJA S RASPRAVOM Research results and discussion


Stanje oštećenosti krošanja u Hrvatskoj - sumarno


U razdoblju 1999-2003. godine značajna ošteće-se u rasponu od 19,6 % (2002. godine) do 24,5 % 1999.
nost stabala svih vrsta nije se bitno mijenjala, krećući godine (Slika 1, Tablica 2). Promjene u postotku zna-


Slika 1. Osutost stabala u Hrvatskoj (sve vrste) 1999-2003. godine


Figure 1 Defoliation of trees in Croatia (all species), year 1999-2003
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 41     <-- 41 -->        PDF

I. Seletković. N. Potočić: OŠTEĆENOST ŠUMA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 1999. DO 2003. Šumarski list br. 3-4. CXXVIII (2004), 137-148
Tablica 2. Osutost stabala u Hrvatskoj (sve vrste) 1999-2003. godine


Table 2 Defoliation of trees in Croatia (all species), year 1999-2003


Godina -Year 0-10 % 11-25 % 26-60 % >60 % >25 % N
1999 39,2 36,3 22,6 2,0 24,5 7580
2000 45,9 33,1 18,8 2,2 21,0 11193
2001 41,5 35,7 20,1 2,7 22,8 10806
2002 43,6 36,8 17,4 2,2 19,6 12353
2003 36,5 40,3 20,5 2,6 23,2 11818


čajne oštećenosti posljedica su ponajprije povećanja ili žen je u klasi 0 (0-10 % osutosti). U idućem razdoblju
smanjenja broja stabala u klasi 2 (26-60 % osutosti). bit će jasnije vidljivo da li će i koliko smanjenje broja
Osim u 2003. godini, najveći postotak stabala zabiljestabala
u klasi 0 utjecati na porast značajne oštećenosti.


OSUTOST STABALA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Listače -Broadleaves


55,0


50,0


45,0


40,0


0-10%
35,0


11-25%
30,0


D 26-60%


25.0


m >60 %


20,0


>25 %
15,0 m m


10,0


5.0


0,0


1999 2000 2001 2002 200 5


Slika 2. Osutost stabala listača u Hrvatskoj 1999-2003. godine


Figure 2 Defoliation of broadleaves in Croatia, year 1999-2003


Tablica 3. Osutost stabala listača u Hrvatskoj 1999-2003. godine


Table 3 Defoliation of broadleaves in Croatia, year 1999-2003


Godina -Year 0-10 % 11-25 % 26-60 % >60 % >25 % N
1999 44,8 36,7 17,6 1,0 18,5 5858
2000 50,9 33,7 14,2 1,3 15,5 8874
2001 45,0 37,3 16,1 1,6 17,7 89,28
2002 47,2 38,8 12,9 1,1 14,0 9784
2003 40,0 42,4 16.2 1,4 17,6 9573


Zbog velikog udjela listača u uzorku, promjene zabilježen je u klasi oštećenosti 2 (26-60 %). Posljeoštećenosti
svih vrsta odražavaju kretanje oštećenosti dično, velik je utjecaj te klase na značajnu oštećenost
listopadnih vrsta drveća. Minimalna vrijednost značetinjača.
čajne oštećenosti listača od 14,0 % zabilježena je 2002.
godine, a maksimalna (18,5 %) 1999. godine (Slika 2,
Tablica 3).


Oštećenost četinjača bitno je veća od oštećenosti
listača i kreće se u nešto većem rasponu, od 40,7 %
(2002. godine) do 47,2 % 2001. godine (Slika 3, Tablica
4). Najveći broj stabala kroz pet promatranih godina
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 42     <-- 42 -->        PDF

I. Seletković. N. Potočić: OŠTEĆENOST ŠUMA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 1999. DO 2003. Šumarski list br. 3 4, CXXVIII (2004). 137-148
OSUTOST STABALA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Četinjače -Conifers


55,0


0-10%


11-25%
26-60 %
>60 %
>25 %


1999 2000 2001 2002 2(103


Slika 3. Osutost stabala četinjača u Hrvatskoj 1999-2003. godine


Figure 3 Defoliation of conifers in Croatia, year 1999-2003


Tablica 4. Osutost stabala četinjača u Hrvatskoj 1999-2003. godine


Table 4 Defoliation of conifers in Croatia, year 1999-2003
Godina Year
0-10% 11-25% 26-60 % >60 % >25 % N
1999 20,0 35,2 39,3 5,5 44,8 1722
2000 26.7 31,1 36,4 5,8 42,2 2319
2001 24.7 28,1 39,2 8,0 47,2 1878
2002 29.8 29,4 34,4 6,3 40,7 2569
2003 21,9 31,3 39.0 7,8 46,8 2245


Stanje oštećenosti krošanja hrasta lužnjaka, obične bukve i obične jele u Hrvatskoj i Europi


Kod hrasta lužnjaka značajna oštcćcnost u Hrvat- poznatljivog trenda (Slika 4). U Europi možemo preskoj
kretala se u rasponu od 21,3 % do 30,2 % bez pre- poznati blago rastući trend značajne oštećenosti uz


Usporedba postotka značajne oštećenosti hrasta lužnjaka u Hrvatskoj i Europi


Comparison of percentage of moderately to severely damaged pedunculate oak trees in Croatia and Europe


% 80,0


70.0


60.0
50,0
40.0


30.0
20,0
10,0


0.0
1999 2000 2001 2002 2003
Godina -Year Hrvatska Europa
Slika 4. Usporedba postotka značajne oštećenosti hrasta lužnjaka u Hrvatskoj i Europi 1999 2003. godine


Figure 4 Comparison of percentage of moderately to severely damaged pedunculate oak trees in Croatia and Europe,
year 1999-003


140
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 43     <-- 43 -->        PDF

I. Seletković. N. Potočić: OŠTEČENOST SUMA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 1999. DO 2003. Šumarski list hr. 3-4. CXXVIII (2004), 137-148
Usporedba postotka značajne oštećenosti obične bukve u Hrvatskoj i Europi


Comparison of percentage of moderately to severely damaged common beech in Croatia and Europe


% 80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1999 2000 2001 2002 2003
Godina Year
Hrvatska Europa


Slika 5. Usporedba postotka značajne oštećenosti obične bukve u Hrvatskoj i Europi 1999-2003. godine


Figure 5 Comparison of percentage of moderately to severely damaged common beech trees in Croatia and Europe,
year 1999-2003


Usporedba postotka značajne oštećenosti obične jele u Hrvatskoj i Europi


Comparison of percentage of moderately to severely damaged silver fir trees in Croatia and Europe


% 80,0


70,0


50,0


40,0


30,0


20.0


10,0


0,0


1999 2000 2001 2002 2003


Godina -Year Hrvatska Europa


Slika 6. Usporedba postotka značajne oštećenosti obične jele u Hrvatskoj i Europi 1999-2003. godine


Figure 6 Comparison of percentage of moderately to severely damaged silver fir trees in Croatia and Europe,
year 1999-2003


nešto više vrijednosti u usporedbi s Hrvatskom. Hrast Europe bitno više vrijednosti. Jela je naša najoštećenija
lužnjak naša je najoštećenija listopadna vrsta drveća. vrsta šumskog drveća s vrlo visokim postotkom zna


Kretanje značajne oštećenosti obične bukve u Hrčajne
oštećenosti, čiji je minimum u promatranom razvatskoj
i Europi podjednako je, uz bitno niže vrijednodoblju
zabilježen 1999. godine (58,1 %), a maksimum
sti zabilježene u nas (Slika 5). Bukva je naša najmanje od 70,7 % 2003. godine (Slika 6).
oštećena vrsta kojoj ukupna značajna oštećenost ne
prelazi 10%.


Za razliku od hrasta lužnjaka i obične bukve, postotak
značajne oštećenosti obične jele pokazuje uz slično
kretanje u odnosu na običnu jelu na cijelom području
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 44     <-- 44 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić: OŠTEĆENOST ŠUMA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 1999. DO 2003. Šumarski list br. 3-4, CXXVIII (2004). 137-148
Stanje oštećenosti krošanja hrasta lužnjaka, obične bukve i obične jele po Upravama šuma


Podružnicama 1999-2003. godine


Hrast lužnjak


Značajna oštećenost hrasta lužnjaka promatrana po na području cijele Hrvatske, po visokoj oštećenosti
Upravama šuma Podružnicama pokazuje veliku raznoističu
se UŠP Požega i UŠP Zagreb. Trend smanjenja
likost između Uprava, a manju između promatranih kroz promatrano razdoblje prisutan je kod UŠP Zagreb
godina (Slike 7-11). U odnosu na značajnu oštećenost (čime se ta Uprava u 2003. godini približila značajnoj


Slika 7. Značajna oštećenost hrasta lužnjaka po Upravama 1999. godine


Figure 7 Percentage of moderately to severely damaged pedunculate oak in Uprave, year 1999


Slika 8. Značajna oštećenost hrasta lužnjaka po Upravama 2000. godine


Figure 8 Percentage oj´ moderately to severely damaged pedunculate oak in Uprave, year 2000
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 45     <-- 45 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić: OŠTEĆENOST ŠUMA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OU 1999. DO 2003. ... Šumarski list br. 3-4, CXXVIII (2004), 137-148
oštećenosti hrasta lužnjaka za Hrvatsku) i UŠP Nova bitno niža od značajne oštećenosti hrasta lužnjaka za
Gradiška u kojoj u 2003. godini procjenom na plohama Hrvatsku.
nisu ustanovljena značajno oštećena stabla hrasta
lužnjaka.


Najniža značajna oštećenost zabilježena je u LJSP
Koprivnica, Bjelovar i Sisak. Ujedno ta je oštećenost


Značajna oštećenost hrasta lužnjaka po Upravama 2001. godine


Percentage of moderately to severely damaged pedunculate oak trees in Uprave, year 2001


ou9080J
70


6050


40


30


20


10


0- —l— —1— —I— —I— . rn , i rn i —i—


>


^


] ZO Uprave ZO Hrvatska


Slika 9. Značajna oštećenost hrasta lužnjaka po Upravama 2001. godine


Figure 9 Percentage of moderately to severely damaged pedunculate oak in Uprave, year 2001


Značajna oštećenost hrasta lužnjaka po Upravama 2002. godine


Percentage of moderately to severely damaged pedunculate oak trees in Uprave, year 2002


% 70


60


50

30


20 -
-


10


—1—1 1—1—


0 —I— —1—
, n , , n


N


IX


o
c
z
1 ZO Uprave ZO Hrvatska
Slika 10. Značajna oštećenost hrasta lužnjaka po Upravama 2002. godine


Figure 10 Percentage of moderately to severely damaged pedunculate oak in Uprave, year 2002
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Seletković, N. Potočić: OSTECENOST SUMA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 1999. DO 2003. Šumarski list br. 3-4, CXXVIII (2004), 137-148


Slika 11. Značajna oštećenost hrasta lužnjaka po Upravama 2003. godine


Figure 11 Percentage of moderately to severely damaged pedunculate oak in Uprave, year 2003


Obična bukva


Značajna oštećenost obične bukve također pokazutoga,
UŠP Našice, Koprivnica, Bjelovar, Sisak i Karloje
razlike između Uprava šuma (Slike 12-16). Najviše vac pokazuju vrijednosti značajno ispod prosjeka.
vrijednosti zabilježene su u UŠP Zagreb. Osutost bukve
u UŠP Delnice pokazuje stalan rast, od vrijednosti
bliskih prosjeku za Hrvatsku, do vrijednosti koje su u
2002. i 2003. godini bitno iznad postotka značajne
oštećenosti obične bukve u Hrvatskoj. Za razliku od


Slika 12. Značajna oštećenost obične bukve po Upravama 1999. godine


Figure 12 Percentage of moderately to severely damaged common beech in Uprave, year 1999
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 47     <-- 47 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić: OŠTEĆENOST SUMA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 1999. DO 2003. ... Šumarski list br. 3-4. CXXVI11 (2004), 137-148
Značajna oštećenost obične bukve po Upravama 2000. godine


Percentage of moderately to severely damaged common beech in Uprave, year 2000


% 40 -a
35 30
25
-\
20 -


15 -


10 -


O


ZO Uprave ZO Hrvatska


Slika 13. Značajna oštećenost obične bukve po Upravama 2000. godine


Figure 13 Percentage of moderately to severely damaged common beech in Uprave, year 2000


Značajna oštećenost obične bukve po Upravama 2001. godine


Percentage of moderately to severely damaged common beech in Uprave, year 2001


% 40 35
30
25
20
-n
15


1
10 -


Koprivnica


Požega


Bjelovar


5 0. _ 1 . , . n 1


Našice


Zagreb
Sisak
Karlovac
Ogulin
Delnice
Senj


´S.


s.
O


o


^ H ZO Uprav 7n,_, -
Slika 14. Značajna oštećenost obične bukve po Upravama 2001. godine


Figure 14 Percentage of moderately to severely damaged common beech in Uprave, year 2001
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 48     <-- 48 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić: OŠTEČENOST ŠUMA U HRVATSKOJ U RA/DOBI..U OD I´>´)´). Dl) 2003. Šumarski list br. 3- 4, CXXVIII (2004), 137-148
Značajna oštećenost obične bukve po Upravama 2002. godine


Percentage of moderately to severely damaged common beech in Uprave, year 2002


% 40
35
30
25 -
20 -I
15
10 +


5


I l


0 n , n


c.
o


si


ZO Uprave ZO Hrvatska


Slika 15. Značajna oštećenost obične bukve po Upravama 2002. godine


Figure 15 Percentage of moderately to severely damaged common beech in Uprave, year 2002


Značajna oštećenost obične bukve po Upravama 2003. godine


Percentage of moderately to severely damaged common beech in Uprave, year 2003


% 40
35 -30
25
20
15
10
5
0 o. JZL
u .E,
03
N c/i °
fes2
So
O o


HHHl ZO Uprave - ZO Hrvatska


Slika 16. Značajna oštećenost obične bukve po Upravama 2003. godine


Figure 16 Percentage of moderately to severely damaged common beech in Uprave, year 2003


Obična jela


Obična jela procjenjuje se u značajnijem broju stajele
koja čini gotovo trećinu procjenjivanog broja stabala
u tri Uprave šuma. UŠP Delnice, u kojoj je znabala
četinjača, bitno utječe na sliku o oštećenosti četičajna
oštećenost jele najveća, sudjeluje s najvećim bronjača
u Hrvatskoj. Oštećenost jele u UŠP Ogulin i
jem stabala u uzorku obične jele u Hrvatskoj, te na Gospić znatno je niža od značajne oštećenosti obične
njega ima i najveći utjecaj. Ujedno, oštećenost obične jele u Hrvatskoj.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 49     <-- 49 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić: OŠTEĆENOST ŠUMA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 1999. DO 2003. Šumarski list hr. 3-4, CXXVII1 (2004), 137-148
Značajna oštećenost obične jele po Upravama 1999-2003. godine


Percentage of moderately to severely damaged silver fir in Uprave, year 1999-2003


n


Č O


1999 200(1 2001 2002 2003


Slika 17. Značajna oštećenost obične jele po Upravama 1999- 2003. godine


Figure I7 Percentage of moderately to severely damaged silver fir in Uprave, year 1999-2003


Napominjemo da rezultate izražene po Upravama
šuma Podružnicama treba uzeti s određenom rezervom
zbog veličine uzorka. Kao što mreža ploha razmaka
16x16 km odgovara potrebama procjene stanja šuma
na razini Europe, a mreža 4x 4 km potrebama Hrvat


ZAKLJUČCI


Ukupno gledano, postotak značajno oštećenih stabala
u Hrvatskoj ne mijenja se bitno u promatranom
razdoblju 1999-2003. Zbog velikog udjela listača u
uzorku, promjene oštećenosti svih vrsta odražavaju
kretanje oštećenosti listopadnih vrsta drveća. Četinjače
utječu na ukupnu značajnu oštećenost (sve vrste) ne
toliko veličinom uzorka, koliko visokom značajnom
oštećenošću.


U usporedbi s europskim rezultatima praćenja oštećenosti,
vidljivo je slično kretanje postotka značajne
oštećenosti za hrast lužnjak, običnu bukvu i običnu


LITERATURA


PCC 1998: Manual on methods and criteria for harmonized
sampling, assesment, monitoring and
analysis of the effects of air pollution on forests.
UN/ECE and EC, Geneva and Brussels, PCC
Hamburg.


Potočić, N., I. Seletković, 2000: Stanje oštećenosti
šuma u Republici Hrvatskoj 1998. godine.
Šumarski list 1-2: 51-56.


ske, za kvalitetnije praćenje oštećenosti šuma na razini
Uprava bila bi poželjna gušća mreža ploha. Međutim,
takvo praćenje zahtijevalo bi vrlo velike ljudske i financijske
napore.


- Conclusions
jelu. Dok su kod hrasta i bukve vrijednosti značajne
oštećenosti u Europi više, u Hrvatskoj je oštećenost
obične jele mnogo veća.


Prilikom pregleda stanja oštećenosti šuma po Upravama
šuma Podružnicama javlja se, kao stoje već navedeno,
problem veličine uzorka koji utječe na sigurnost
procjene. Očit je i utjecaj različitosti i nestalnosti
primijenjenih kriterija procjene koje treba nastojati
bolje usuglasiti putem redovitih godišnjih interkalibracijskih
tečajeva, čiji je logični nastavak procjena uzorka
ploha od strane kontrolnog tima.


- References
Potočić, N., I. Seletković, 2000: Oštećenost šuma
u Hrvatskoj 1999. godine. Izvješće za JP "Hrvatske
šume", Šumarski institut, Jastrebarsko.


Potočić, N., I. Seletković, 2001: Oštećenost šuma
u Hrvatskoj 2000. godine. Izvješće za JP "Hrvatske
šume", Šumarski institut, Jastrebarsko.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 50     <-- 50 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić: OŠTEĆENOST ŠUMA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 1999. DO 2003 Šumarski list br. 3-4, CXXVIII (2004), 137-148
Potočić,N., I. Seletković, 2002: Oštećenost šuma Seletković, Z., I. Tikvić, 1996: Oštećenost šumu
Hrvatskoj 2001. godine. Izvješće za JP "Hrvatskih
ekosustava različitih stanišnih prilika u Reske
šume", Šumarski institut, Jastrebarsko. publici Hrvatskoj. U: Sever, S. (ur.): Zaštita šu


Potočić , N., I. Seletković , 2003: Oštećenost šuma ma i pridobivanje drva, Šumarski fakultet, Zau
Hrvatskoj 2002. godine. Izvješće za JP "Hrvatgreb
i Šumarski institut, Jastrebarsko: 81-88.
ske šume", Šumarski institut, Jastrebarsko. UN/ECE & EC. 2002. Lorenz, M, V. M ues, G.


Becher, Ch. Miiller-Edzards, S. Luys


Potočić, N., I. Seletković, 2004: Oštećenost šuma
saert, H. Raitio, A. Fiirst, D. Langou


u Hrvatskoj 2003. godine. Izvješće za JP "Hrvatske
šume", Šumarski institut, Jastrebarsko. c h e, Forest Condition in Europe - 2003 Technical
Report, Geneva, Brussels


Prpić, B., N. Komlenović, Z. Seletković,
1988: Propadanje šuma u SR Hrvatskoj. (Dieback
of Forests in Croatia). Šumarski list (5/6):
195-216, Zagreb


SUMMARY: In this paper the data on crown condition of forests in Croatia
is presented for the five-year period 1999-2003, separately for all species,
broadleaves, conifers and three most prominent tree species, pedunculate oak
(Quercus robur L.j, common beech (Tagus sylvatica L.) and silver fir (Abies
alba Mill.). A comparison is made of the percentage of moderately to severely
damaged trees for these three species with European data, as well as with the
data from Forest Administration.


The percentage of moderately to severely damaged trees in Croatia does
not fluctuate significantly in the research period. While the damage of oak
and beech is higher in Europe, silerfir is more damaged in Croatia.


The sample size, year- to- year differences and variability of applied criteria
in Forest Administration affect the accuracy of crown condition assessment.


Key words: Crown condition assessment, pedunculate oak, common
beech, silver fir, percentage of moderately to severely damaged trees