DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 65     <-- 65 -->        PDF

PREGLEDN1 ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 3-4, CXXVIII (2004). 163-171
UDK 630* 907.1


ŠUMARSKA STRUKA U SVJETLU USPOSTAVE


EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE


FORESTRY PROFESSION IN VIEW OF THE ESTABLISHMENT OF
ECOLOGICAL NETWORK OF THE REPUBLIC OF CROATIA


Ivan MARTINIĆ1


SAŽETAK: U članku se šumarsku struku upoznaje s važnošću i ulogom
ekološke mreže kao najznačajnijeg globalnog instrumenta u zaštiti i očuvanju
ugroženih vrsta i staništa. Razmatraju se ideja, načela i struktura ekološke
mreže te prikazuju projekti i njihovi sadašnji dosezi na europskoj, regionalnoj
i nacionalnoj razini. Šumarska znanost i struka upućuju se na intenzivno
uključivanje u različite aktivnosti vezane za uspostavu i održavanje hrvatske
ekološke mreže.


Ključne r ij eči: zaštita prirode, biološka raznolikost, ekološka mreža,
PEEN


1. OSNOVE EUROPSKOG PROGRAMA ZAŠTITE PRIRODE
Bases of the European programme of nature protection
Politika zaštite prirode u Europi jasno je zacrtana i dene su određene iznimke radi sporta i lova, a pojepretočena
u zakonodavstvo koje su sve zemlje na putu dinim se zemljama dopušta učiniti iznimke u slučapridruživanja
Europskoj uniji (dalje EU) obvezne prijevima
kada ptice predstavljaju ozbiljnu opasnost za
hvatiti i provoditi. Republika Hrvatska se u tom poglesigurnost
i zdravlje ljudi ili drugih biljaka i životinja,
du odredila potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i te kad nanose velike gospodarske štete.
pridruživanju EU, kojim je preuzela, među ostalim, i Pojedine zemlje obvezne su utvrditi i zaštiti dovo


obvezu harmonizacije nacionalnog zakonodavstva s ljan broj i u dovoljnoj površini najpovoljnijih popropisima
Europske unije. dručja za zaštitu ptičjih vrsta - tzv. područja poSukladno
tomu, nedavno usvojenim Zakonom o sebne zaštite (Special Protection Areas - SPA).
zaštiti prirode (na snazi od 23. listopada 2003., NN Smjernice Vijeća 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih
162/03) uređena su sva pitanja na koja upućuju smjerstaništa
i divljih biljnih i životinjskih vrsta
nice, uredbe i protokoli EU kada se radi o zaštiti bio(
Habitats Directive); ove su smjernice najvažniji i
loške i krajobrazne raznolikosti, i koja moraju biti sasnajzahtjevniji
propis EU u području zaštite prirode.
tavni dio nacionalnog zakonodavstva. Ta pitanja poNjihov
cilj je doprinijeti očuvanju biološke raznolisebno
se odnose na sljedeće propise Europske unije: kosti zemalja članica EU kroz zaštitu staništa divlje


Smjernice Vijeća 79/409/EEZ o zaštiti divljih ptiflore
i faune. Glavni način ostvarenja ovog cilja je
ca (Bird Directive) prema kojoj je nužno osigurati uspostavljanje koherentne europske ekološke mreočuvanje
dovoljno prostranih i raznolikih staništa za že. Mreža se sastoji od područja važnih na razini ciopstanak
ugroženih ptica i ptica selica. Zabranjuju jele EU, a poznata je pod imenom NATURA 2000.
se masovni i neselektivni lov te iskorištavanje, proOva
su područja značajna za očuvanje ugroženih
daja ili komercijalizacija većine ptičjih vrsta. Utvr-stanišnih tipova ili staništa ugroženih vrsta. Prilikom
odabira područja za ekološku mrežu, uzimaju
1
Ivan Martinić, izvanredni profesor na Šumarskom fakultetu Svese
u obzir i gospodarski, društveni i kulturni zahtjeučilišta
u Zagrebu; od 2000. do 2004. godine bio je pomoćnik


vi te regionalne i lokalne značajke. ´Povoljni status


ministra za zaštitu okoliša i prostorno uređenje RH - ravnatelj


Uprave za zaštitu prirode.
zaštite´ postiže se kroz obvezu zemalja članica da


163