DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 65     <-- 65 -->        PDF

PREGLEDN1 ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 3-4, CXXVIII (2004). 163-171
UDK 630* 907.1


ŠUMARSKA STRUKA U SVJETLU USPOSTAVE


EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE


FORESTRY PROFESSION IN VIEW OF THE ESTABLISHMENT OF
ECOLOGICAL NETWORK OF THE REPUBLIC OF CROATIA


Ivan MARTINIĆ1


SAŽETAK: U članku se šumarsku struku upoznaje s važnošću i ulogom
ekološke mreže kao najznačajnijeg globalnog instrumenta u zaštiti i očuvanju
ugroženih vrsta i staništa. Razmatraju se ideja, načela i struktura ekološke
mreže te prikazuju projekti i njihovi sadašnji dosezi na europskoj, regionalnoj
i nacionalnoj razini. Šumarska znanost i struka upućuju se na intenzivno
uključivanje u različite aktivnosti vezane za uspostavu i održavanje hrvatske
ekološke mreže.


Ključne r ij eči: zaštita prirode, biološka raznolikost, ekološka mreža,
PEEN


1. OSNOVE EUROPSKOG PROGRAMA ZAŠTITE PRIRODE
Bases of the European programme of nature protection
Politika zaštite prirode u Europi jasno je zacrtana i dene su određene iznimke radi sporta i lova, a pojepretočena
u zakonodavstvo koje su sve zemlje na putu dinim se zemljama dopušta učiniti iznimke u slučapridruživanja
Europskoj uniji (dalje EU) obvezne prijevima
kada ptice predstavljaju ozbiljnu opasnost za
hvatiti i provoditi. Republika Hrvatska se u tom poglesigurnost
i zdravlje ljudi ili drugih biljaka i životinja,
du odredila potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i te kad nanose velike gospodarske štete.
pridruživanju EU, kojim je preuzela, među ostalim, i Pojedine zemlje obvezne su utvrditi i zaštiti dovo


obvezu harmonizacije nacionalnog zakonodavstva s ljan broj i u dovoljnoj površini najpovoljnijih popropisima
Europske unije. dručja za zaštitu ptičjih vrsta - tzv. područja poSukladno
tomu, nedavno usvojenim Zakonom o sebne zaštite (Special Protection Areas - SPA).
zaštiti prirode (na snazi od 23. listopada 2003., NN Smjernice Vijeća 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih
162/03) uređena su sva pitanja na koja upućuju smjerstaništa
i divljih biljnih i životinjskih vrsta
nice, uredbe i protokoli EU kada se radi o zaštiti bio(
Habitats Directive); ove su smjernice najvažniji i
loške i krajobrazne raznolikosti, i koja moraju biti sasnajzahtjevniji
propis EU u području zaštite prirode.
tavni dio nacionalnog zakonodavstva. Ta pitanja poNjihov
cilj je doprinijeti očuvanju biološke raznolisebno
se odnose na sljedeće propise Europske unije: kosti zemalja članica EU kroz zaštitu staništa divlje


Smjernice Vijeća 79/409/EEZ o zaštiti divljih ptiflore
i faune. Glavni način ostvarenja ovog cilja je
ca (Bird Directive) prema kojoj je nužno osigurati uspostavljanje koherentne europske ekološke mreočuvanje
dovoljno prostranih i raznolikih staništa za že. Mreža se sastoji od područja važnih na razini ciopstanak
ugroženih ptica i ptica selica. Zabranjuju jele EU, a poznata je pod imenom NATURA 2000.
se masovni i neselektivni lov te iskorištavanje, proOva
su područja značajna za očuvanje ugroženih
daja ili komercijalizacija većine ptičjih vrsta. Utvr-stanišnih tipova ili staništa ugroženih vrsta. Prilikom
odabira područja za ekološku mrežu, uzimaju
1
Ivan Martinić, izvanredni profesor na Šumarskom fakultetu Svese
u obzir i gospodarski, društveni i kulturni zahtjeučilišta
u Zagrebu; od 2000. do 2004. godine bio je pomoćnik


vi te regionalne i lokalne značajke. ´Povoljni status


ministra za zaštitu okoliša i prostorno uređenje RH - ravnatelj


Uprave za zaštitu prirode.
zaštite´ postiže se kroz obvezu zemalja članica da


163
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Maninić: ŠUMARSKA STRUKA U SVJETLU USPOSTAVE EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE Šumarski list br. 3-4, CXXVIII (2004), 163-171


utvrde i zaštite posebna zaštitna područja {Spe


cial Areas of Conservation - SAC) i poduzmu razli


čite mjere zaštite ugroženih staništa i vrsta unutar i


izvan granica zaštićenih područja, što uključuje i


zabranu određenih štetnih zahvata.


Svaki planirani značajan i/ili ugrožavajući zahvat u
ovim područjima podliježe ocjeni prihvatljivosti zahvata
za prirodu, a u procjenu je obvezno uključiti
javnost. Potrebno je izbjeći svaki zahvat koji može negativno
utjecati na ovakvo ekološki značajno područje,
jedino u slučajevima prevladavajućeg javnog interesa.
U takvom slučaju zahvat se odobrava uz utvrđivanje
kompenzacijskih uvjeta, koji se ponajprije odnose na
uspostavu zamjenskog zaštićenog područja na nekom
drugom lokalitetu.


Za područja koja su od europske razine važnosti
(Sites of Community Interest - SCI), države su obvezne
osigurati primjereni režim zaštite koji se ponajprije odnosi
na zabranu uznemiravanja životinja i degradiranja
staništa. U ovim slučajevima prevladavajući javni interes
može se odnositi samo na sigurnost i zdravlje ljudi.
Zemlje članice moraju do 2004. godine prijaviti popis
takvih područja pod primjerenim režimom zaštite, čija
ukupna površina mora iznositi najmanje 10 % državnog
teritorija. Mjere zaštite za ova područja uključuju i
planove upravljanja (management plan) koji se izrađuju
posebno za predmetno područje ili se ugrađuju u
druge razvojne planove. Također uključuju ugovorne i


Slika 1. Lokve na otocima spadaju među najugroženija staništa -


Južna mlaka na Dugom otoku
Figure 1 Pools on islands fall under the most endangered stands


South pool on Dugi otok


(Foto: 1. Martinić, 2003)


druge aranžmane s vlasnicima zemljišta kojima se osigurava
primjena odgovarajućih zaštitnih mjera.


Navedene obveze se preslikavaju i na nove pridružene
članice EU koje na dan pristupanja moraju prikazati
popis predloženih područja za ekološku mrežu
Natura 2000. Za zemlje u procesu pridruživanja EU
postoji prilagođeni program utemeljen u Bcrnskoj
konvenciji. Jedan od najvažnijih takvih programa je
tzv. Smaragdna mreža (Emerald Network), koji je
već započet i u Hrvatskoj.


2. NEKE NOVINE IZ HRVATSKOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE (NN 162/03)
Some news in the Croatian Nature Conservancy Act (Official Journal NN 162/03)
Temeljni je akt i stručna pretpostavka za zakonodavno
i normativno uređenje zaštite prirode u Republici
Hrvatskoj (dalje RH) Nacionalna strategija i akcijski
plan biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske
(u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija i akcijski
plan, NSAP),) koju je 1999. godine donio Hrvatski sabor.
NSAP utvrđuje da sveukupna biološka i krajobrazna
raznolikost predstavlja temeljnu vrijednost RH i
spada među glavne resurse za njezin daljnji razvoj, te
je stoga cilj očuvati i unaprijediti postojeću biološku i
krajobraznu raznolikost te pokušati vratiti dio izgubljenih
vrsta i staništa, gdje je to moguće i opravdano. RH
je dužna razvijati sve prikladne mjere utvrđivanja, očuvanja
i unapređivanja postojeće biološke i krajobrazne
raznolikosti, a nacionalno zakonodavstvo mora biti
tako uređeno da osigurava primjenu mjera za očuvanje
i unapređivanje sveukupne biološke raznolikosti u
svim gospodarskim djelatnostima koje koriste ili su
prijetnja biološkim dobrima i krajobraznoj raznolikosti.
Uz to RH mora svoje napore u zaštiti biološke i krajobrazne
raznolikosti stalno usklađivati s odgovarajućim
međunarodnim aktivnostima, imajući u vidu činjenicu
da je nacionalna biološka i krajobrazna raznoli


kost jedinstveni i nenadoknadivi dio sveukupne globalne
raznolikosti.


Nizom strateških smjernica i akcijskih planova
NSAP zacrtava daljnji razvoj zaštite prirode u Hrvatskoj.
Jedna od prioritetnih akcija utvrđenih NSAP-om
bilo je donošenje novoga Zakona o zaštiti prirode usklađenoga
s međunarodnom legislativom. Isti je stupio
je na snagu u listopadu prošle godine.


Najvažniji su razlozi za donošenje novog zakona
bili mnoge manjkavosti i sve veći raskorak između obveza
koje je u području zaštite prirode RH preuzela potvrđivanjem
značajnog broja međunarodnih konvencija
i prijašnjeg zakona iz 1994. godine. S druge strane,
novi je zakon bio nužno potreban kao odgovor na vrlo
izražen trend gubitka biološke i krajobrazne raznolikosti,
ali i na sve veće pritiske na iskorištavanje bioloških
i drugih prirodnih dobara - posljednjih godina.


U izradi Zakona sudjelovalo je velik broj stručnjaka
i znanstvenika, a značajan su doprinos u izradi Zakona
dale brojne nevladine udruge, stručne institucije i pojedinci.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 67     <-- 67 -->        PDF

I. Martinić: ŠUMARSKA STRUKA U SVJETLU USPOSTAVO EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE. Šumarski lisl br. 3 4, CXXVIII (2004), 163-171
2.1. Zaštita staništa i sustav ekološke mreže RH
Protection of habitat and ecological network system in the Republic of Croatia


Za šumarsku struku posebno značajna novina u zakonu
odnosi se na vrednovanje i zaštitu ugroženih staništa.
U tom smislu područje RH pokriva se sustavom
ekološke mreže, kao dijela europske ekološke mreže
propisane Direktivom o staništima EU, što čini prvi
korak u zaštiti prirode prema europskim standardima i
regulativi. Pritom se pojedini elementi ekološke mreže
štite kao strogo zaštićene, zaštićene ili ekološko značajne
vrijednosti, a planiranje prostora i korištenje prirodnih
dobara, propisivanjem posebnih uvjeta, svode
se na održivo korištenje prirodnih dobara i održivi razvoj.
Istodobno s izradom prijedloga zakona dovršenje
i prvi nacrt nacionalne ekološke mreže.


Kao ekološki značajna područja u smislu Zakona


o zaštiti prirode (čl. 54.) definiraju se:
područja koja su biološki iznimno raznovrsna ili
dobro očuvana, a koja su međunarodno značajna po
mjerilima međunarodnih ugovora kojih je Republika
Hrvatska stranka;
područja koja bitno doprinose očuvanju biološke i


krajobrazne raznolikosti u Republici Hrvatskoj;
područja stanišnih tipova koji su ugroženi na svjetskoj,
europskoj ili državnoj razini;
staništa vrsta koje su ugrožene na svjetskoj, europskoj
ili državnoj razini;
staništa endemičnih vrsta za RH;
područja koja bitno pridonose genskoj povezanosti
populacija bioloških vrsta (ekološki koridori);


- selidbeni putovi životinja;
- očuvane šumske cjeline.
Zakon nadalje utvrđuje da sustav međusobno povezanih
ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja,
koja rasporedom značajno doprinose očuvanju prirodne
ravnoteže i biološke raznolikosti, čini ekološku mrežu.
Unutar ekološke mreže njezini dijelovi povezuju se prirodnim
ili umjetnim ekološkim koridorima. Sukladno
zakonu ekološku mrežu sa sustavom ekološki značajnih
područja i ekoloških koridora izrađuje Državni zavod
za zaštitu prirode, a donosi je Vlada uredbom.


Ekološka mreža sastoji se od sljedećih elemenata:
osnovna ekološka područja (jezgre) koje sadržavaju
važne biljne i životinjske vrste ili staništa;
područja koridora koji su funkcionalne poveznice
između osnovnih ekoloških područja, a omogućavaju
rasprostranjivanje i seobu vrsta;


tampon-zone ili utjecajne zone koje su zaštitna područja
oko osnovnih područja ili koridora, sa zaštitnom
funkcijom;


područja rekonstrukcije neophodna za obnavljanje
i vitalno povećavanje postojećih ekološki održi


vih područja ili stvaranje novih, s krajnjom svrhom
zaštite održivog opstanka vrsta i ekosustava.


osnovno
ekološko
područje


pe/zazm
koridor


osnovno
ekološko
područje


i isprekidani
:| koridor


) © vi ekološko područje


linearni
koridor **


zaštitno
područje rekonstrukcije područje
staništa i vrsta


Slika 2. Shematski prikaz strukturnih elemenata ekološke mreže
(prema biltenu RECa, 2003)


Figure 2 Ecological network structure


Jednako tako, novim se zakonom o zaštiti prirode
propisuje način očuvanja ekološkog sustava obzirom
na stanišne tipove. Stanišni tipovi se kartiraju, a njihovo
stanje i ugroženost se procjenjuje i prati. Ugroženi
stanišni tipovi su oni koji nisu u povoljnom stanju te
im prijeti nestanak. Područja ugroženih i rijetkih stanišnih
tipova su ekološki značajna područja u smislu
zakona. Pojedina ekološki značajna područja mogu se
zaštiti u nekoj od kategorija zaštićenih prirodnih vrijednosti.


Zaštita ekološki značajnih područja osigurava se
provođenjem mjera i uvjeta zaštite prirode. U tom smislu
nisu dopušteni zahvati i aktivnosti koje mogu dovesti
do uništenja ili neke druge znatne ili trajne štete na
ekološki značajnom području. Tek je iznimno moguće
dopustiti neželjene aktivnosti, ako se oštećenje ekološki
značajnog područja može odgovarajućim mjerama
kompenzirati, ili radi prevladavajućeg javnog interesa.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Martinić: ŠUMARSKA STRUKA U SVJETLU USPOSTAVE EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE Šumarski list br. 3-4, CXXVIII (2004), 163-171


3. PAN-EUROPSKA STRATEGIJA BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI
Pan-European strategy of biological and landscape diversity
Procjene su da europski kontinent Europe obuhvaća
više nego 2.500 tipova staništa i 200.000 vrsta biljka i
životinjskih vrsta. Iako je to relativno malobrojno u usporedbi
s drugim regijama u svijetu, postoci ugroženih
vrsta daleko su veći. Tako je npr. ugroženo preko 15 %
ptičjih vrsta, 30 % vodozemaca, 42 % sisavaca, 45 %
gmazova i 52 % slatkovodnih riba. Glavne prijetnje
biološkoj raznovrsnosti u Europi su smanjivanje staništa,
povećana rascjepkanost i značajne promjene svojstava
staništa, pretjerano i nekontrolirano korištenje
prirodnih bogatstava, uvoz stranih životinjskih i biljnih
vrsta i dr. Mnogi od ovih nepovoljnih utjecaja proizlaze
iz ljudske aktivnosti, a najvažnije su urbanizacija,
turizam, intenzivna poljoprivreda, proizvodnja energije,
transport, šumarstvo i dr.


Europa je, više nego bilo koji drugi kontinent, skup
prostorno relativno malenih zemalja. Stoga se ekosustavi,
ali i procesi koji utječu na njihovo funkcioniranje,
često prostiru preko nacionalnih granica. Izolirane
mjere koje se provode u nacionalnom, regionalnom i
lokalnom kontekstu u mnogim su slučajevima u pravilu
nedovoljne za rješavanje problema. Učinkovite je
mjere moguće poduzimati tek na međunarodnoj razini
i to putem usklađenih akcija.


Ovo su bili najvažniji razlozi za 54 zemlje koje su
1995. godine prihvatile Pan-europsku strategiju biološke
i krajobrazne raznovrsnosti. Na najvišim državnim
razinama prepoznata je posebna potreba za međunarodnom
suradnjom u naporima za očuvanjem biološke
i krajobrazne raznovrsnosti od europske važnosti.


Pan-ueropska strategija odlikuje se novi pristupom,
različitim od prethodnih pokušaja očuvanja biološke
raznolikost u sljedećim važnim elementima:


1) odnosi se na ogroman geografski okvir koji obuhvaća
cjelokupni europski kontinent, te Sjevernu i
središnju Aziju;


2) nastoji ponajprije osigurati zaštitu cjelovitih ekosustava,
a ne izoliranu zaštitu pojedinačne ugrožene vrste
ili ograničeno velikog broja vrijednih lokaliteta;


3) sjedinjuje očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti;


4) uvodi sistematičan program konkretnih akcija, čime
se nastoji dugoročno osigurati postizanje ciljeva
očuvanja;


5) integrira očuvanje i održivost biološke raznolikosti u
aktivnosti drugih sektora, kao što su poljoprivreda,
šumarstvo, ribolov, industrija, transport i turizam;


6) poboljšava svjesnost javnosti o biološkoj i krajobraznoj
raznolikosti te promiče sudjelovanje javnosti
u akcijama očuvanja;


7) nastoji izazvati razumijevanje odgovarajućih financijskih
fondova za provedbu strategije
Dugoročni ciljevi Strategije odnose na:


- osnivanje pan-europske ekološke mreže za očuvanje
ekosustava, staništa, vrsta i krajolika od europske
važnosti;


- održivo upravljanje i upotrebu biološke raznolikosti
u Europi.


Specifične akcije koje su nužne za postizanje ciljeva
Strategije predviđene su kroz petogodišnje planove
djelovanja. Plan djelovanja za razdoblje od 1996. do
2000. godine sadržavao je 12 akcijskih tema od kojih
je jedna od najvažnijih bila osnivanje pan-europske
ekološke Mreže.


3.1. Sveeuropska (pan-europska) ekološka mreža
Pan-European ecological network


Za očuvanje prirodne raznolikosti u Europi potrebna
je temeljita i dugoročna strategija. Jedan od mogućih
pristupa predlaže projekt kreiranja sveeuropske
ekološke mreže (PEEN - Pan-European Ecological
Network, poznata i kao EECONET - European Ecological
Network). Mreža pretpostavlja precizno zoniranje
Europskog kontinenta koje prepoznaje i razdjeljuje
ključna ekološka područja, tzv. jezgre očuvanja pojedinih
vrsta i staništa, te također predlaže koridore i
tampon-zone, kao i područja obnavljanja degradiranih
staništa.


PEEN se razvija na temelju postojećih inicijativa i
međunarodnih sporazuma, kao što su Ramsarska konvencija
(konvencija o zaštiti vlažnih staništa), Konven


cija o očuvanju svjetske baštine i program Čovjek i biosfera.
Sva područja obuhvaćena međunarodnim konvencijama
istovremeno su uključena i u indikativnu
kartu PEEN-a.


Projekt je do sada već razvio indikativnu kartu za
područje zemalja Srednje i Istočne Europe. Predstoji
korak ujednačavanja i uključivanja područja zemalja
Jugoistočne Europe.


Gotova indikativna karta trebala bi postati glavno
sredstvo ujednačene komunikacije medu svim interesnim
skupinama, čiji su predstavnici uključeni u proces
očuvanja prirodne raznolikosti, podrazumijevajući
istovremeno iskorištavanje resursa i sve gospodarske
sektore. U prvoj fazi projekta bile su uključene Bjelo
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 69     <-- 69 -->        PDF

I. Martinić: ŠUMARSKA STRUKA U SVJETLU USPOSTAVE EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE Šumarski list br. 3-4, CXXVII1 (2004), 163-171
rusija, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Moldavia,
Poljska, Slovačka, Rumunjska, Rusija (do
Urala) i Ukrajina. U drugoj fazi projekta, u koju je
uključena i Hrvatska, mreža bi trebala obuhvatiti zemlje
Jugoistočne Europe.


Indikativna karta razvijena je na trenutno postojećim
saznanjima i dostupnim podacima o prirodnoj
raznolikosti, što predstavlja ograničenja koja ne do


puštaju više od izrade plana. Također, karta mjerila


1 : 5.000.000 omogućava samo prikaz većih jedinica.
Naime, najmanja jedinica koja se na karti može prepoznati
veličine je 1.000 hektara. Neke od navedenih
zemalja već su razvile svoje nacionalne ekološke mreže,
a rezultati tih istraživanja korišteni su u projektu indikativne
karte kao izvor informacija.
4. PRELIMARNA EKOLOŠKA MREŽA RH
Preliminary ecological network of the Republic of Croatia
Na sastanku eksperata zemalja tzv. višegradske
skupine (Mađarska, Slovačka, Češka i Poljska) uz priključene
Hrvatsku i Ukrajinu (Budimpešta, 2001) pokrenuta
je inicijativa za objedinjavanjem i koordiniranjem
napora usmjerenih na razvoj nacionalnih ekoloških
mreža. Kao prvi korak oživotvorenja inicijative dogovoreno
je uklapanje trenutno raspoloživih nacionalnih
mreža u jedinstvenu ekološku mrežu ´proširene´ višegradske
skupine (V4+2). U Hrvatskoj je upravo ova
inicijativa ubrzala proces kreiranja preliminarne nacionalne
ekološke mreže.


Projekt izrade preliminarne ekološke mreže RH
provodila je tvrtka OIKON d.o.o. pod koordinacijom
posebne radne skupine za ekološku mrežu formirane
početkom 2002. godine u Ministarstvu zaštite okoliša i
prostornog uređenja.


Za izradu preliminarne ekološke mreže RH korištene
su sljedeće podloge:


državni prostor RH


zaštićena područja na temelju Zakona o zaštiti
prirode


područja predviđena za zaštitu na temelju Strategije
prostornog uređenja RH
područja bitna za ekološku mrežu koja trenutno
nisu zaštićena, niti je pokrenuta procedura za njihovu
zaštitu


šumska vegetacija
rijeke i vodene površine
visinski pojasevi RH
nagib terena RH
rasprostranjenost vuka, medvjeda, risa i dabra u


Hrvatskoj
područje obitavanja delfina u sjevernom Jadranu
IBA (Important Bird Areas) područja RH prema


"Birdlifc International"
dodatne podloge koje nisu korištene izravno pri izradi
ekološke mreže, već su korištene kao dopunski


kartografski sadržaj (županijska sjedišta, državne
ceste, željezničke pruge)
Organizacija i obrada podataka provedena je u


okviru geografskog informacijskog sustava (GIS). Nakon
digitalizacije i obrade analognih podloga te nadopune
nekih digitalnih podloga, formirana je GIS baza
podataka (Tablica 1.) s projekcijom svih izvornih i izvedenih
podloga.


Tablica 1. Pregledni prikaz GIS baze podataka s ulogom podloga u ekološkoj mreži.


Table 1 Survey of GIS database with the role of bases in ecological network


Element ekološke mreže


PODLOGA -BASE


Element of ecological network
POLIGONSKE PODLOGE SITE BASES
IZVORNE PODLOGE -ORIGINAL BASES


državni prostor -state area
šumska vegetacija od značaja za ekološku mrežu -forest vegetation koridor, zaštitna zona significant
for ecological network corridor, buffer zone
vodene površine - water surfaces
zaštićena područja -protected areas
jezgra -core area
područja predložena za zaštitu - areas proposed for protection
jezgra -core area
dodatna područja bitna za ekološku mrežu -
additional areas jezgra -core area
important for ecological network
područje rasprostranjenja vuka -wolf habitat
područje rasprostranjenja risa -lynx habitat
područje rasprostranjenja mrkog medvjeda - brown bear habitat


ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 70     <-- 70 -->        PDF

[. Martinić: ŠUMARSKA STRUKA U SVJETLU USPOSTAVE EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE Šumarski list br. 3 4. CXXV11I (2004), 163-171


područje obitavanja delfina u sjevernom Jadranu -dolphin habitat
in North Adriatic
županijska sjedišta -County centres
IZVEDENE PODLOGE -DERIVED BASES
visinski pojasevi -high-altitude belts
nagib terena od važnosti za ekološku mrežu -
terrain slope significant
for ecological network


ribnjaci -fish-farms
dodatne vodene površine -additional water surfaces


migratorni pravci dabra - beaver migration directions
područje udaljeno do 300 m sa svake strane odabranih rijeka an
area covering a distance of up to 300 m on each side of selected rivers


poplavne šume -flood forests
područja pod šumskom vegetacijom u kojoj su prisutne sve tri velike zvijeri areas
covered with forest vegetation with the presence of all three
large wild animalspodručja pod šumskom vegetacijom koja predstavljaju zaštitnu zonu za koridor
velikih zvijeri, te područja pod šumskom vegetacijom koja predstavljaju zaštitnu
zonu za odabrane rijeke - areas covered with forest vegetation which represent a
protection zone as a corridor for large wild animals and areas covered with forest
vegetation which represent a protection zone for selected rivers
odabrani vanjski otoci -selected remote islands


preliminarna ekološka mreža -preliminary ecological network
LINIJSKE PODLOGE -LINE BASES


jezgra, koridor


core area, corridor


jezgra - core area
jezgra - core area


isprekidani koridor


interrupted corridor


isprekidani koridor


interrupted corridor


koridor -corridor


koridor -corridor


koridor -corridor


koridor -corridor


zaštitna zona


buffer zone


jezgra - core area


IZVORNE PODLOGE


rijeke -rivers
glavne ceste -main
željezničke pruge ORIGINAL
BASES


roads
railways


IZVEDENE PODLOGE -DERIVED BASES
odabrane rijeke -selected rivers


vodeni tokovi zabilježeni kao migratorni pravci dabrova water
flows recorded as beaver migration directions
TOČKASTE PODLOGE -SPOTBASES


IBA (Important Bird Areas) područja RH
Important Bird Areas (IBA) in the Republic of Croatia


Izvor: Izvješće ´Preliminarna nacionalna ekološka mreža kao preduvjet priključivanja razvoju ekološke mreže
proširene višegradske skupine´, OIKON/MZOPU, 2002.


Source: Report "Preliminary national ecological network as a prerequisite for joining the development of the


ecological network of the extended multi-town group "


U kratkom opisu nekoliko podloga koje držim
posebno interesantnim šumarskoj struci, valja napomenuti
da je podloga šumska vegetacija od važnosti za
ekološku mrežu poplavnih šuma izlučena s izvornika
M 1 : 500.000 (Trinaj st ić i sur. 1992) te uređena u jedinstven
digitalni sloj. Podloga poplavne šume sačinjena
je od svih poplavnih šuma na temelju kartografskog
izvornika M 1 : 500.000 (Trinajstić i sur. 1992).
Podloga je korištena kao migratorni element ekološke
mreže (koridor) iako postoje osnove za njeno korištenje
kao jezgri ili zaštitnih zona unutar ekološke mreže.
S obzirom na preliminarnu prirodu kreirane ekološke


mreže, količinu raspoloživih podloga kao i njihovu
prostornu točnost, pribjeglo se kompromisnom rješenju
jednoznačnog tretiranja svih poligona poplavnih
šuma kao koridora. Na taj način zadržana je njihova
zaštitna uloga (tampon zona) za rijeke, a s obzirom na
hijerarhiju preklapanja podloga korištenu prilikom
kreiranja ekološke mreže, sačuvane su prostorne informacije
o svim šumama koje su već zakonom zaštićene
i prostornim obuhvatom jasno određene. S obzirom na
veći značaj koridora u odnosu na zaštitne zone, eventualne
značajne poplavne šume koje do sada nisu obuhvaćene
zakonskom zaštitom, u preliminarnoj mreži
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 71     <-- 71 -->        PDF

I. Martinić: ŠUMARSKA STRUKA U SVJETLU USPOSTAVE EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE Šumarski list br. 3-4, CXXVTII (2004), 163-171
nalaze se u kategoriji većeg značaja nego da su klasificirane
kao zaštitne zone. Podloga područja pod šumskom
vegetacijom u kojoj su prisutne sve tri velike
zvijeri korelirala je s područjem pod šumskom vegetacijom
s izvornika M 1 : 500.000 (Trinajstić i sur.
1992), a ta područja su izdvojena kao koridor unutar
preliminarne ekološke mreže. Očekuje se da će prikupljanjem
preciznijih informacija o pravcima kretanja velikih
zvijeri, dio ovih područja u konačnoj ekološkoj
mreži biti preklasificiran u zaštitne zone.


Podloga područja pod šumskom vegetacijom
koja predstavljaju zaštitnu zonu za koridor velikih
zvijeri, te područja pod šumskom vegetacijom koja
predstavljaju zaštitnu zonu za odabrane rijeke odnosi
se na sastojinske poligone šumske vegetacije koja
se nastavlja na područja pod šumskom vegetacijom u
kojoj su prisutne sve tri velike zvijeri, te na poligone
koji se nekim svojim dijelom nalaze u zoni od 300 metara
od odabranih rijeka. Podloga je korištena kao zaštitna
zona unutar ekološke mreže.


Rezultat projekta je digitalna geopozicionirana preliminarna
ekološka mreža RH u mjerilu 1 : 2.000.000.
U Tablici 1. prikazana je površina koja se nalazi pod
preliminarnom ekološkom mrežom. Ukupna površina
kopna i akvatorija korištena pri računanju udjela ekološke
mreže temelji se na digitalnoj podlozi državnog
prostora. Kako se značajno veći dio preliminarne
ekološke mreže nalazi u kopnenom dijelu RH, iskazani
postoci za kopneni dio mogu se smatrati točnima, dok
je za akvatorij i ukupni državni prostor maksimalna
pogreška 0,1 %. Udio preliminarne ekološke mreže
RH u površini kopna od 32 % sličan je udjelu Češke
ekološke mreže koja iznosi 27,8 %. To je svakako svojevrstan
pokazatelj korektnosti i usklađenosti metodologije
korištenoj prilikom kreiranja Hrvatske ekološke
mreže. Utvrđivanje potrebnih a nedostupnih, ali jednako
tako i uočene manjkavosti u kvaliteti postojećih podataka
usmjerili su daljnje djelovanje ka pripremi kvalitetnih
podataka neophodnih za izradu konačne nacionalne
ekološke mreže.


200 200 Kilometers


Slika 3. Preliminarna ekološka mreža RH s površinama i udjelima strukturnih elemenata (OIKON/MZOPU, 2002)


Figure 3 Preliminary ecological network of the Republic of Croatia with the areas and shares of structural elements
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 72     <-- 72 -->        PDF

I. Martinić: ŠUMARSKA STRUKA U SVJETLU USPOSTAVE EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE Šumarski list br. 3 4, CXXVIII (2004), 163-171
Tablica 2. Površine i udjeli ekološke mreže i njenih dijelova u kopnenoj, morskoj i ukupnoj površini RH


Table 2 Areas and shares of the ecological network and its parts in onshore, offshore and total area


of the Republic of Croatia
Kopno Land
More -Sea Ukupno -Total
knr % km2 % knr %
Međunarodna jezgra
International core areas 5.793,7 10,2 785,8 2,5 6.579,5
Nacionalna jezgra
National core areas 1.948,5 3,4 31,5 0,1 1.980,0
Isprekidani koridori
Stepping stones 147,4 0,3 0,0 0.0 147,4
Koridori Corridors
8029,1 14,2 4,1 0,0 8.033,3
Tampon/zaštitna zona
Buffer zone 2.178,7 3,8 1.374,0 4,3 3.552,7
Ekološka mreža ukupno
Ecological network total
18.097,5 32,0 2.195,4 6,9 20.292,9 23,0
Izvan ekološke mreže
Outside ecological network 38517,5 68,0 29.448,6 93,1 67.966,1 77,0
Ukupna površina - Total area 56.615,0 31.644,0 88.259,0


Izvor: Izvješće ´Preliminarna nacionalna ekološka mreža kao preduvjet priključivanja razvoju ekološke mreže
proširene višegradske skupine´, OIKON/MZOPU, 2002.


Source: Report "Preliminary national ecological network as a prerequisite for joining the development of the
ecological network of the extended multi-town group "


5. LIFE PROJEKT USPOSTAVE NACIONALNE EKOLOŠKE
MREŽE HRVATSKE (CRO-NEN)
LIFE project of the establishment of the Croatian national
ecological network (CRO-NEN)
Jedan od tri projekta koja je Europska komisija na 2, Izrada karte nacionalne ekološke mreže i pripaprijedlog
Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uredajućih
baza podataka, pri čemu je zadatak izraditi
đenja RH odabrala za sufinanciranje iz fonda LIFE-softver koji objedinjuje različite srodne baze poTreće
zemlje na natječaju u 2002. godini, odnosi se na dataka kao što su Emerald, NATURA, MedWct,
uspostavu Nacionalne ekološke mreže kao dijela SPAMI, te nova baza za nacionalnu ekološku mrežu.
Sveeuropske ekološke mreže i mreže NATURA Očekuje se da će softversko rješenje biti završeno u
2000 (kratica projekta je: CRO-NEN). prvom kvartalu 2004. Istodobno se izrađuje baza


Nositelj projekta je MZOPU (od 1. siječnja 2004.
nositelj je Državni zavod za zaštitu prirode) u suradnji
s tvrtkom OIKON d.o.o., te uz učešće Europskog centra
za zaštitu prirode (ECNC). Projekt je započeo u
prosincu 2002. a trajat će do lipnja 2005. Vrijednost
projekta iznosi 539.700 Eura, od čega Europska komisija
financira 375.095 Eura, a ostatak dijele
MZOPU/DZZP i OIKON d.o.o. Ured projekta je u Državnom
zavodu za zaštitu prirode, Bogovićeva 1, Zagreb;
voditelji projekta su Jasminka Radović /DZZP/ i
Sven Jelaska /OIKON/, koordinator projekta: dr. se.
Ivan Martinić.


Osnovni ciljevi i aktivnosti projekta su:


1. Obuka nadležnih u zaštiti prirode vezano za pitaSlika
4. Poplavne su šume itekako važan dio hrvatske ekološke


nja ekološke mreže, praćenja stanja u područjima


mreže


uključenim u ekološku mrežu, financijskim meha


Figure 4 Flood forests make a very significant part of the Croatian
nizmima u zaštiti prirode. ecological network
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 73     <-- 73 -->        PDF

I. Martinić: ŠUMARSKA STRUKA U SVJETLU USPOSTAVE EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE Šumarski list br. 3 4, CXXV1II (2004), 163-171
projekata i radova vezanih uz biološku raznolikost,
baza podataka o biljkama, gljivama i životinjama,
posebno o vrstama koje su na popisu dodataka
Smjernice o staništima i Smjernice o pticama, te se
radi na unosu podataka u bazu Emerald/NATURA.


Uspostava temelja za nacionalni sustav praćenja
stanja (monitoring) biološke raznolikosti pri čemu
je zadatak uspostaviti mrežu suradnika, posebno ne


vladinih udruga i škola, te razraditi metodologiju za
njihovo uključivanje u prikupljanje podataka.
Predstavljanje projekta; projekt je predstavljen na


8. Kongresu biologa održanom u Zagrebu u rujnu
2003. te na skupu stručnjaka za ekološku mrežu pri
Vijeću Europe koji je održan u listopadu 2003. u
Dubrovniku, kao dio nacionalnog izvješća o provedbi
ekološke mreže u Hrvatskoj.
6. NA KRAJU .... NAŠE NAJVAŽNIJE ZADAĆE
Finally .... our most significant tasks
Slijedom navedenog jasno je da šumarskoj znanosti
i struci predstoji intenzivno uključivanje u spomenute
programe i projekte. Najvažniji koraci i zadaće u tom
smislu biti će sljedeće:


specijalistička izobrazba i osposobljavanje šumarskih
stručnjaka vezano za opća i posebna pitanja
očuvanja biološke raznolikosti s naglaskom na
šumske ekosustave;


usvajanje metodologije (kriteriji i tehnike) i dinamike
(intenzitet i rokovi) terenskih radova;


terensko utvrđivanje i kartiranje područja i lokaliteta
koji su, u okviru šumskih ekosustava, od međunarodne,
nacionalne i lokalne važnosti za biološku
raznolikost;


ugrađivanje mjera zaštite i očuvanja biološke raznolikosti
u planove gospodarenja šumom te njihovo
trajno provođenje i praćenje;
Imajući na umu izniman interes šumarske struke za
zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti te uvažavajući
široku rasprostranjenost organizacijskih jedinica
šumarstva u RH, posebno se značajan doprinos
šumarske struke očekuje u (1) prepoznavanju i kartiranju
biološki značajnih dijelova šumskih ekosustava,


(2) u programu nacionalnog monitoringa biološke raznolikosti
te (3) uspostavi nužne komunikacije i partnerskih
odnosa s lokalnim zajednicama u provedbi
svih spomenutih zadaća.
Pritom, nikako ne treba zaboraviti daje upravo šumarska
struka u većini zemalja, skorih novih članica
EU, uspješno obavila spomenute korake. Nema razloga
da tako ne bude i u Hrvatskoj.


LITERATURA - References:


* * * (1999): Nacionalna strategija i akcijski plan biološke
i krajobrazne raznolikosti RH - NSAP (ur.


J. Radović), DUZPO
*** (2002): Izvješće ´Preliminarna nacionalna ekološka
mreža kao preduvjet priključivanja razvoju
ekološke mreže proširene višegradske skupine´,
OIKON/MZOPU, str. 1-25.
* * * (2001): 2. International Symposium of the Pan-
European Ecological Network "The partnership


of local and regional authorities in the conservation
of biological and landscape diversity",
Council of Europe, Strasbourg, p. 1-175.
(2002): LIFE III Project CRO-NEN, projektna
dokumentacija, MZOPU, str. 1-55.


(2003): Izvješće o radu Uprave za zaštitu prirode
MZOPU u razdoblju 2000-2004 (ur. I. Martinić),
MZOPU, str. 1-15.


# * # (2003): Zakon o zaštiti prirode, NN (162/03):


SUMMARY: In this paper forestry profession is acquainted with the significance
and role of the ecological network as the most important global instrument
in the protection and conservation of endangered stands and species.
Consideration is given to ideas, principles and structure of the ecological network
and projects are presented as well as their achievements at the
European, regional and national level. Forestry science and profession are
directed to join intensively different activities related to the establishment and
maintenance of the Croatian ecological network.


Key words: environmental protection, biological diversity, ecological
network, PEEN
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 74     <-- 74 -->        PDF

INSTRUMENTI I OPREMA
»-. U ŠUMARSTVU


«


Visinomjeri: digitalni (Haglof), sa skalom (Blume Leiss), sa skalom (Sunto)


.>´^


J| Z^j00


Spiegel Relascop i Promjerke: digitalne, R svrdla (boreri) za
Telerelascop Fob drvene i aluminijske, tvrdo ili meko drvo +
taksac, cm, mm rezervni djelovi
(boreri i igle)


. :
0


w


\ SOKKIA*


^iSji^ %--.


Kompasi (SUNTO) GPS Garmin (12, III plus) Vrpce, niveliri, stanice,
geodetski pribor


dalekozori, snajperi COMA4UN/CAT/QNI
ormari za nacrte
stolovi sa svjetlom za čitanje karata
UM.Iiijri


iTECH NOLO GS


crtaći pribor
ploteri, fotokopirni aparati KOMTEH-GEO
Majzekovi trokuti, razmjernici 10000 ZAGREB, Trg športova 11
planimetri, kurvimetri tel. 01/3650-451 ; fax. 01/3091-027
trasirke, prizme, daljinomjeri, niv. letve e-mail: komteh@zg.tel.hr
http://www.recro.hr/komteh