DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 67     <-- 67 -->        PDF

I. Martinić: ŠUMARSKA STRUKA U SVJETLU USPOSTAVO EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE. Šumarski lisl br. 3 4, CXXVIII (2004), 163-171
2.1. Zaštita staništa i sustav ekološke mreže RH
Protection of habitat and ecological network system in the Republic of Croatia


Za šumarsku struku posebno značajna novina u zakonu
odnosi se na vrednovanje i zaštitu ugroženih staništa.
U tom smislu područje RH pokriva se sustavom
ekološke mreže, kao dijela europske ekološke mreže
propisane Direktivom o staništima EU, što čini prvi
korak u zaštiti prirode prema europskim standardima i
regulativi. Pritom se pojedini elementi ekološke mreže
štite kao strogo zaštićene, zaštićene ili ekološko značajne
vrijednosti, a planiranje prostora i korištenje prirodnih
dobara, propisivanjem posebnih uvjeta, svode
se na održivo korištenje prirodnih dobara i održivi razvoj.
Istodobno s izradom prijedloga zakona dovršenje
i prvi nacrt nacionalne ekološke mreže.


Kao ekološki značajna područja u smislu Zakona


o zaštiti prirode (čl. 54.) definiraju se:
područja koja su biološki iznimno raznovrsna ili
dobro očuvana, a koja su međunarodno značajna po
mjerilima međunarodnih ugovora kojih je Republika
Hrvatska stranka;
područja koja bitno doprinose očuvanju biološke i


krajobrazne raznolikosti u Republici Hrvatskoj;
područja stanišnih tipova koji su ugroženi na svjetskoj,
europskoj ili državnoj razini;
staništa vrsta koje su ugrožene na svjetskoj, europskoj
ili državnoj razini;
staništa endemičnih vrsta za RH;
područja koja bitno pridonose genskoj povezanosti
populacija bioloških vrsta (ekološki koridori);


- selidbeni putovi životinja;
- očuvane šumske cjeline.
Zakon nadalje utvrđuje da sustav međusobno povezanih
ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja,
koja rasporedom značajno doprinose očuvanju prirodne
ravnoteže i biološke raznolikosti, čini ekološku mrežu.
Unutar ekološke mreže njezini dijelovi povezuju se prirodnim
ili umjetnim ekološkim koridorima. Sukladno
zakonu ekološku mrežu sa sustavom ekološki značajnih
područja i ekoloških koridora izrađuje Državni zavod
za zaštitu prirode, a donosi je Vlada uredbom.


Ekološka mreža sastoji se od sljedećih elemenata:
osnovna ekološka područja (jezgre) koje sadržavaju
važne biljne i životinjske vrste ili staništa;
područja koridora koji su funkcionalne poveznice
između osnovnih ekoloških područja, a omogućavaju
rasprostranjivanje i seobu vrsta;


tampon-zone ili utjecajne zone koje su zaštitna područja
oko osnovnih područja ili koridora, sa zaštitnom
funkcijom;


područja rekonstrukcije neophodna za obnavljanje
i vitalno povećavanje postojećih ekološki održi


vih područja ili stvaranje novih, s krajnjom svrhom
zaštite održivog opstanka vrsta i ekosustava.


osnovno
ekološko
područje


pe/zazm
koridor


osnovno
ekološko
područje


i isprekidani
:| koridor


) © vi ekološko područje


linearni
koridor **


zaštitno
područje rekonstrukcije područje
staništa i vrsta


Slika 2. Shematski prikaz strukturnih elemenata ekološke mreže
(prema biltenu RECa, 2003)


Figure 2 Ecological network structure


Jednako tako, novim se zakonom o zaštiti prirode
propisuje način očuvanja ekološkog sustava obzirom
na stanišne tipove. Stanišni tipovi se kartiraju, a njihovo
stanje i ugroženost se procjenjuje i prati. Ugroženi
stanišni tipovi su oni koji nisu u povoljnom stanju te
im prijeti nestanak. Područja ugroženih i rijetkih stanišnih
tipova su ekološki značajna područja u smislu
zakona. Pojedina ekološki značajna područja mogu se
zaštiti u nekoj od kategorija zaštićenih prirodnih vrijednosti.


Zaštita ekološki značajnih područja osigurava se
provođenjem mjera i uvjeta zaštite prirode. U tom smislu
nisu dopušteni zahvati i aktivnosti koje mogu dovesti
do uništenja ili neke druge znatne ili trajne štete na
ekološki značajnom području. Tek je iznimno moguće
dopustiti neželjene aktivnosti, ako se oštećenje ekološki
značajnog područja može odgovarajućim mjerama
kompenzirati, ili radi prevladavajućeg javnog interesa.