DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Martinić: ŠUMARSKA STRUKA U SVJETLU USPOSTAVE EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE Šumarski list br. 3-4, CXXVIII (2004), 163-171


3. PAN-EUROPSKA STRATEGIJA BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI
Pan-European strategy of biological and landscape diversity
Procjene su da europski kontinent Europe obuhvaća
više nego 2.500 tipova staništa i 200.000 vrsta biljka i
životinjskih vrsta. Iako je to relativno malobrojno u usporedbi
s drugim regijama u svijetu, postoci ugroženih
vrsta daleko su veći. Tako je npr. ugroženo preko 15 %
ptičjih vrsta, 30 % vodozemaca, 42 % sisavaca, 45 %
gmazova i 52 % slatkovodnih riba. Glavne prijetnje
biološkoj raznovrsnosti u Europi su smanjivanje staništa,
povećana rascjepkanost i značajne promjene svojstava
staništa, pretjerano i nekontrolirano korištenje
prirodnih bogatstava, uvoz stranih životinjskih i biljnih
vrsta i dr. Mnogi od ovih nepovoljnih utjecaja proizlaze
iz ljudske aktivnosti, a najvažnije su urbanizacija,
turizam, intenzivna poljoprivreda, proizvodnja energije,
transport, šumarstvo i dr.


Europa je, više nego bilo koji drugi kontinent, skup
prostorno relativno malenih zemalja. Stoga se ekosustavi,
ali i procesi koji utječu na njihovo funkcioniranje,
često prostiru preko nacionalnih granica. Izolirane
mjere koje se provode u nacionalnom, regionalnom i
lokalnom kontekstu u mnogim su slučajevima u pravilu
nedovoljne za rješavanje problema. Učinkovite je
mjere moguće poduzimati tek na međunarodnoj razini
i to putem usklađenih akcija.


Ovo su bili najvažniji razlozi za 54 zemlje koje su
1995. godine prihvatile Pan-europsku strategiju biološke
i krajobrazne raznovrsnosti. Na najvišim državnim
razinama prepoznata je posebna potreba za međunarodnom
suradnjom u naporima za očuvanjem biološke
i krajobrazne raznovrsnosti od europske važnosti.


Pan-ueropska strategija odlikuje se novi pristupom,
različitim od prethodnih pokušaja očuvanja biološke
raznolikost u sljedećim važnim elementima:


1) odnosi se na ogroman geografski okvir koji obuhvaća
cjelokupni europski kontinent, te Sjevernu i
središnju Aziju;


2) nastoji ponajprije osigurati zaštitu cjelovitih ekosustava,
a ne izoliranu zaštitu pojedinačne ugrožene vrste
ili ograničeno velikog broja vrijednih lokaliteta;


3) sjedinjuje očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti;


4) uvodi sistematičan program konkretnih akcija, čime
se nastoji dugoročno osigurati postizanje ciljeva
očuvanja;


5) integrira očuvanje i održivost biološke raznolikosti u
aktivnosti drugih sektora, kao što su poljoprivreda,
šumarstvo, ribolov, industrija, transport i turizam;


6) poboljšava svjesnost javnosti o biološkoj i krajobraznoj
raznolikosti te promiče sudjelovanje javnosti
u akcijama očuvanja;


7) nastoji izazvati razumijevanje odgovarajućih financijskih
fondova za provedbu strategije
Dugoročni ciljevi Strategije odnose na:


- osnivanje pan-europske ekološke mreže za očuvanje
ekosustava, staništa, vrsta i krajolika od europske
važnosti;


- održivo upravljanje i upotrebu biološke raznolikosti
u Europi.


Specifične akcije koje su nužne za postizanje ciljeva
Strategije predviđene su kroz petogodišnje planove
djelovanja. Plan djelovanja za razdoblje od 1996. do
2000. godine sadržavao je 12 akcijskih tema od kojih
je jedna od najvažnijih bila osnivanje pan-europske
ekološke Mreže.


3.1. Sveeuropska (pan-europska) ekološka mreža
Pan-European ecological network


Za očuvanje prirodne raznolikosti u Europi potrebna
je temeljita i dugoročna strategija. Jedan od mogućih
pristupa predlaže projekt kreiranja sveeuropske
ekološke mreže (PEEN - Pan-European Ecological
Network, poznata i kao EECONET - European Ecological
Network). Mreža pretpostavlja precizno zoniranje
Europskog kontinenta koje prepoznaje i razdjeljuje
ključna ekološka područja, tzv. jezgre očuvanja pojedinih
vrsta i staništa, te također predlaže koridore i
tampon-zone, kao i područja obnavljanja degradiranih
staništa.


PEEN se razvija na temelju postojećih inicijativa i
međunarodnih sporazuma, kao što su Ramsarska konvencija
(konvencija o zaštiti vlažnih staništa), Konven


cija o očuvanju svjetske baštine i program Čovjek i biosfera.
Sva područja obuhvaćena međunarodnim konvencijama
istovremeno su uključena i u indikativnu
kartu PEEN-a.


Projekt je do sada već razvio indikativnu kartu za
područje zemalja Srednje i Istočne Europe. Predstoji
korak ujednačavanja i uključivanja područja zemalja
Jugoistočne Europe.


Gotova indikativna karta trebala bi postati glavno
sredstvo ujednačene komunikacije medu svim interesnim
skupinama, čiji su predstavnici uključeni u proces
očuvanja prirodne raznolikosti, podrazumijevajući
istovremeno iskorištavanje resursa i sve gospodarske
sektore. U prvoj fazi projekta bile su uključene Bjelo