DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 70     <-- 70 -->        PDF

[. Martinić: ŠUMARSKA STRUKA U SVJETLU USPOSTAVE EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE Šumarski list br. 3 4. CXXV11I (2004), 163-171


područje obitavanja delfina u sjevernom Jadranu -dolphin habitat
in North Adriatic
županijska sjedišta -County centres
IZVEDENE PODLOGE -DERIVED BASES
visinski pojasevi -high-altitude belts
nagib terena od važnosti za ekološku mrežu -
terrain slope significant
for ecological network


ribnjaci -fish-farms
dodatne vodene površine -additional water surfaces


migratorni pravci dabra - beaver migration directions
područje udaljeno do 300 m sa svake strane odabranih rijeka an
area covering a distance of up to 300 m on each side of selected rivers


poplavne šume -flood forests
područja pod šumskom vegetacijom u kojoj su prisutne sve tri velike zvijeri areas
covered with forest vegetation with the presence of all three
large wild animalspodručja pod šumskom vegetacijom koja predstavljaju zaštitnu zonu za koridor
velikih zvijeri, te područja pod šumskom vegetacijom koja predstavljaju zaštitnu
zonu za odabrane rijeke - areas covered with forest vegetation which represent a
protection zone as a corridor for large wild animals and areas covered with forest
vegetation which represent a protection zone for selected rivers
odabrani vanjski otoci -selected remote islands


preliminarna ekološka mreža -preliminary ecological network
LINIJSKE PODLOGE -LINE BASES


jezgra, koridor


core area, corridor


jezgra - core area
jezgra - core area


isprekidani koridor


interrupted corridor


isprekidani koridor


interrupted corridor


koridor -corridor


koridor -corridor


koridor -corridor


koridor -corridor


zaštitna zona


buffer zone


jezgra - core area


IZVORNE PODLOGE


rijeke -rivers
glavne ceste -main
željezničke pruge ORIGINAL
BASES


roads
railways


IZVEDENE PODLOGE -DERIVED BASES
odabrane rijeke -selected rivers


vodeni tokovi zabilježeni kao migratorni pravci dabrova water
flows recorded as beaver migration directions
TOČKASTE PODLOGE -SPOTBASES


IBA (Important Bird Areas) područja RH
Important Bird Areas (IBA) in the Republic of Croatia


Izvor: Izvješće ´Preliminarna nacionalna ekološka mreža kao preduvjet priključivanja razvoju ekološke mreže
proširene višegradske skupine´, OIKON/MZOPU, 2002.


Source: Report "Preliminary national ecological network as a prerequisite for joining the development of the


ecological network of the extended multi-town group "


U kratkom opisu nekoliko podloga koje držim
posebno interesantnim šumarskoj struci, valja napomenuti
da je podloga šumska vegetacija od važnosti za
ekološku mrežu poplavnih šuma izlučena s izvornika
M 1 : 500.000 (Trinaj st ić i sur. 1992) te uređena u jedinstven
digitalni sloj. Podloga poplavne šume sačinjena
je od svih poplavnih šuma na temelju kartografskog
izvornika M 1 : 500.000 (Trinajstić i sur. 1992).
Podloga je korištena kao migratorni element ekološke
mreže (koridor) iako postoje osnove za njeno korištenje
kao jezgri ili zaštitnih zona unutar ekološke mreže.
S obzirom na preliminarnu prirodu kreirane ekološke


mreže, količinu raspoloživih podloga kao i njihovu
prostornu točnost, pribjeglo se kompromisnom rješenju
jednoznačnog tretiranja svih poligona poplavnih
šuma kao koridora. Na taj način zadržana je njihova
zaštitna uloga (tampon zona) za rijeke, a s obzirom na
hijerarhiju preklapanja podloga korištenu prilikom
kreiranja ekološke mreže, sačuvane su prostorne informacije
o svim šumama koje su već zakonom zaštićene
i prostornim obuhvatom jasno određene. S obzirom na
veći značaj koridora u odnosu na zaštitne zone, eventualne
značajne poplavne šume koje do sada nisu obuhvaćene
zakonskom zaštitom, u preliminarnoj mreži