DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 71     <-- 71 -->        PDF

I. Martinić: ŠUMARSKA STRUKA U SVJETLU USPOSTAVE EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE Šumarski list br. 3-4, CXXVTII (2004), 163-171
nalaze se u kategoriji većeg značaja nego da su klasificirane
kao zaštitne zone. Podloga područja pod šumskom
vegetacijom u kojoj su prisutne sve tri velike
zvijeri korelirala je s područjem pod šumskom vegetacijom
s izvornika M 1 : 500.000 (Trinajstić i sur.
1992), a ta područja su izdvojena kao koridor unutar
preliminarne ekološke mreže. Očekuje se da će prikupljanjem
preciznijih informacija o pravcima kretanja velikih
zvijeri, dio ovih područja u konačnoj ekološkoj
mreži biti preklasificiran u zaštitne zone.


Podloga područja pod šumskom vegetacijom
koja predstavljaju zaštitnu zonu za koridor velikih
zvijeri, te područja pod šumskom vegetacijom koja
predstavljaju zaštitnu zonu za odabrane rijeke odnosi
se na sastojinske poligone šumske vegetacije koja
se nastavlja na područja pod šumskom vegetacijom u
kojoj su prisutne sve tri velike zvijeri, te na poligone
koji se nekim svojim dijelom nalaze u zoni od 300 metara
od odabranih rijeka. Podloga je korištena kao zaštitna
zona unutar ekološke mreže.


Rezultat projekta je digitalna geopozicionirana preliminarna
ekološka mreža RH u mjerilu 1 : 2.000.000.
U Tablici 1. prikazana je površina koja se nalazi pod
preliminarnom ekološkom mrežom. Ukupna površina
kopna i akvatorija korištena pri računanju udjela ekološke
mreže temelji se na digitalnoj podlozi državnog
prostora. Kako se značajno veći dio preliminarne
ekološke mreže nalazi u kopnenom dijelu RH, iskazani
postoci za kopneni dio mogu se smatrati točnima, dok
je za akvatorij i ukupni državni prostor maksimalna
pogreška 0,1 %. Udio preliminarne ekološke mreže
RH u površini kopna od 32 % sličan je udjelu Češke
ekološke mreže koja iznosi 27,8 %. To je svakako svojevrstan
pokazatelj korektnosti i usklađenosti metodologije
korištenoj prilikom kreiranja Hrvatske ekološke
mreže. Utvrđivanje potrebnih a nedostupnih, ali jednako
tako i uočene manjkavosti u kvaliteti postojećih podataka
usmjerili su daljnje djelovanje ka pripremi kvalitetnih
podataka neophodnih za izradu konačne nacionalne
ekološke mreže.


200 200 Kilometers


Slika 3. Preliminarna ekološka mreža RH s površinama i udjelima strukturnih elemenata (OIKON/MZOPU, 2002)


Figure 3 Preliminary ecological network of the Republic of Croatia with the areas and shares of structural elements