DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 75     <-- 75 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3 4, CXXVIII (2004). 173-179
(JDK 630* 156 t 132


BOLESTI DIVLJAČI, ZOONOZE I MOGUĆI NAČINI
PROVEDBE PROFILAKTIČNIH MJERA


DISEASES OF GAME, ZOONOSIS AND POSSIBLE METHODS
FOR CONDUCTING THE PREVENTIVE MEASURES


Dean KONJEVIĆ, Zdravko JANICKI*


SAŽETAK: Cilj ove stručne rasprave je ukazati svim osobama uključenim
u šumarstvo, lovstvo i veterinu, na problematiku pojavnosti bolesti u divljih
životinja, rezervoare uzročnika i održavanje uzročnika u prirodnim ognjištima
bolesti. Posebno se ukazuje na kontrolu zdravstvenog stanja divljači u
lovištu i spoznaju o mogućem prijenosu pojedinih bolesti na domaće životinje
i ljude. Naglasak je stavljen na rizične skupine ljudi poput šumara, lovaca,
izletnika i istraživača divljeg svijeta, kao i njihovu zaštitu. Rasprava pruža
nove poglede na bolesti divljači, ugrožene vrste, dijagnostiku i preventivu.


Poseban naglasak stavlja se na provedbu zdravstvenog nadzora u lovištu,
kao sveobuhvatnog programa namijenjenog prepoznavanju rizičnih momenata
i njihovom pravodobnom tretiranju. Za razliku od dosadašnjeg stajališta i
rješavanja svake promjene (znaka bolesti) sanitarnim odstrjelom, ova rasprava
naglašava negativne strane takvog pristupa i stavlja sanitarni odstrjel
kao krajnju mjeru, a ne mjeru izbora. Izuzetak čine bolesti kod kojih određene
karakteristike izričito zahtijevaju odstrjel. Danas porast ekonomske vrijednosti
divljači traži izbjegavanje svakog nepotrebnog gubitka te se ukazuje na
druge, povoljnije mjere preventive. Osnovni preduvjet za takav pristup je svakako
sustavni nadzor i interpretacija stečenih rezultata od specijalista s područja
divljih životinja. U konačnici, rasprava naglašava i potrebu provedbe
zaštitnih mjera na ljudima i sprječavanje infekcija kod ljudi.


K Ij u č n e r ij e č i: bolesti divljači, rezervoari uzročnika, prirodna ognjišta,
preventiva, zaštita ljudi


UVOD - Introduction


Određene zarazne i parazitarne bolesti divljih životiči
prirode. Osim spomenute opasnosti po ljude i domaće
nja prenosive su na čovjeka (zoonoze), a većina njih životinje, znamo daje divljač prema odredbama Zakona
pod odgovarajućim uvjetima prelazi i na domaće životio
lovu (1994) okarakterizirana kao dobro od interesa za
nje. Iz tog razloga neophodno je poznavati moguće Republiku Hrvatsku, te se tako valja i odnositi prema
izvore bolesti i načine njihova prijenosa, kako bismo njoj. Veći dio toga u svakom slučaju leži na sada već
mogli izbjeći eventualno oboljenje, ali i učinkovito se stoljetnoj tradiciji organiziranog lovstva u nas, odredbaboriti
protiv njih. Izravno ugroženu skupinu ljudi predma
lovačke etike i održivog gospodarenja s divljači.
stavljaju oni koji razmjerno često dolaze u doticaj s priSamo
to, ipak više nije dostatno. Pitanje bolesti divljih
rodom te izravno ili neizravno sa divljim životinjama. životinja pa tako i divljači kao posebne zakonske kateTu
spadaju šumari, lovci, veterinari, izletnici i istraživa-gorije postavlja se dugi niz godina, ponajprije sa stajali


šta divljači kao mogućih rezervoara uzročnika bolesti i


*
Dean Konjevič, dr. vet. med. & prof. dr. se. Zdravko Janicki: prenositelja istih na ljude i domaće životinje (Zaha-
Katedra za biologiju, patologiju i uzgoj divljači, Veterinarski
rija 1968). Danas je situacija donekle promijenjena i to


fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hcinzelova 55, 10 000 Zagreb,


ponajprije na način da se divlje životinje više ne gleda


tel. 2390-156, e-mail: dean.konjevic@vef.hr