DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 83     <-- 83 -->        PDF

RIJETKE VRSTE DRVEĆA NAŠIH SUMA


BREKINJA, Sorbus torminalis (L.) Crantz
PLEMENITA LISTAČA NAŠIH ŠUMA


Marilena IDŽOJTIĆ1


UVOD


Brckinja, Sorbus torminalis (L.) Crantz, listopadna tavu. Iako su sve brojnija istraživanja iz područja poje
vrsta iz porodice Rosaceae. Plemenita je vrsta jer pulacijske genetike šumskih vrsta drveća, još uvijek se
raste u mješovitim šumama, ima specifične ekološke malo zna o vrstama koje imaju velik areal, ali malu
zahtjeve, te proizvodi vrlo kvalitetno i vrijedno drvo. U gustoću populacija, kakva je i brekinja (vrste s mozaič-
Hrvatskoj ona nema komercijalnu važnost kao u zemnomrasprostranjenošću).
To je ponajprije zbog njihove
ljama zapadne Europe, ali je važan čimbenik biološke male ekonomske važnosti u usporedbi s nekim drugim,
raznolikosti, jer ne samo daje njenom prisutnošću pokomercijalnim
vrstama drveća, kao što su npr. bukva i
većan broj vrsta drveća u zajednici, već ona utječe i na hrastovi.
povećnje broja životinjskih vrsta u šumskom ekosus


MORFOLOŠKA OBILJEŽJA, RAZMNOŽAVANJE, EKOLOŠKI ZAHTJEVI I AREAL


Brekinja naraste kao stablo visoko do 25 (-30) m
(slika 1). Ima okruglastu, gustu krošnju te ravno deblo,
prsnog promjera 50-70 (-100) cm. Najviše stablo zabilježeno
u Hrvatskoj 2003. godine nalazi se na Psunju
(Šumarija Novska) i visoko je 29 m, a najdeblje ima
prsni promjer 74 cm i nalazi se izvan šume, u okolici
Tounja. Kora brekinjc u mladosti je siva, sjajna i glatka,
s velikim lenticelama, a kasnije je tamnosiva, krupno,
nepravilno raspucana, mjestimično se odlupljuje
(slika 2). Korjenski sustav u početku je sa žilom srčanicom,
kasnije srcast. Izbojci su zelenkastosmedi do
crvenkastosmeđi, sjajni, posuti sitnim, bjelkastim lenticelama.
Pupovi su spiralno raspoređeni, jajasti ili kuglasti,
tupovrhi, pokriveni sa svjetlozelenim do crvenkastim,
sjajnim i golim ljuskama (slika 3). Vršni pup
veći je odpostranih.


Lišće je jednostavno, lapovito, do 18 cm dugačko i
do 10 cm široko, sa svake strane sa 3-5 lapova (slika
4). Lapovi su usiljeni, najdonji par je najveći i gotovo
okomit na glavnu žilu plojke. Prema vrhu lista lapovi
su sve manji, a vrh je kratko usiljen. Rub lapova jednostruko
je ili dvostruko napiljen. Plojka je s gornje strane
tamnozelena, sjajna i gola, s donje svjetlija, u početku
dlakava, kasnije gola ili samo uz žile dlakava. Peteljka
je dugačka 2-5 cm. U jesen je lišće žućkastonarančasto
do crvenkasto.


Doc. dr. se. Marilena Idžojtić, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, marilcna.idzojtic@post.hinet.hr Slika 1. Habitus. Psunj
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Slika 2. Kora


Slika 4. Lišće


Cvjetovi su 10-15 mm široki, dvospolni, entomogamni,
30-50 zajedno u vršnim, uspravnim gronjama,
širokima 10-12 cm (slika 5). Lapova i latica ima po 5,
prašnika do 20, vratova tučka 2, plodnica je podrasla.
Lapovi su sitni, trokutasti i zelenkasti; latice su jajaste
do okruglaste i bijele. Cvatne stapke su dlakave. Cvjetanje
je u svibnju i lipnju. Fruktificirati počinje u starosti
između 20 i 30 godina. Plodovi su obrnuto jajasti do
okruglasti, smeđi sa svjetlijim točkicama, 14-18 mm


Slika 3. Pupovi


Slika 5. Cvjetovi


dugački, 8-15 mm široki, jestivi, po 5-10 zajedno (slika
6). U 1 kg ima 2600 - 2950 plodova (Herman,
1971). Dozrijevaju u rujnu i listopadu. Sadrže do četiri
izdužene, tamnosmeđe, oko 7 mm dugačke sjemenke,
a rasprostranjuju ih životinje, najviše ptice.


Sjeme posijano ujesen klije sljedećeg proljeća ili,
vrlo često, preleži 1-2 godine, pa gaje potrebno stratificirati.
Puni urod je svake dvije godine ili tri puta u četiri
godine, a u sastojini plodonose stabla koja imaju
osvjetljenu krošnju. Brekinja ima jaku izbojnu snagu
iz korijena, te se u krug oko majčinskog stabla mogu
naći biljke istoga genotipa. Takav način vegetativnog
razmnožavanja čest je kod potisnutih, zasjenjenih stabala
(Barengo et al, 2001). Manja je njena izdanačka
snaga iz panja.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Slika 6. Plodovi


Brekinja je pionirska, odnosno postpionirska vrsta
sa širokom ekološkom valencijom. Poluskiofdna je, u
mladosti dobro podnosi zasjenu, a kasnije traži dosta
svjetla. Termofilna je do mezofilna vrsta otporna na
sušu, hladnoću i kasne proljetne mrazove. U našim je
šumama ona sporedna vrsta koja doprinosi biološkoj
raznolikosti, stabilnosti sastojine, potpori glavnim vrstama
drveća i poboljšanju kvalitete tla (Mat i ć &Vukelić
, 2001). Vrlo je osjetljiva na kompeticiju ostalih
vrsta u zajednici, te su za njen uspješan razvoj neophodne
prikladne uzgojne mjere (Kotar, 1998).


Stabla u sjeni rastu sporo, no u optimalnim svjetlosnim
i drugim stanišnim uvjetima raste brže od hrasta.
Doživi starost oko 100 godina, a prema nekim izvori


ma i preko 200 godina (B a r e n g o et al., 2001; H e g i,
1981). U zapadnoj Europi izvješteno je o vrlo visokim
cijenama koje u nekoliko posljednjih godina postiže
drvo brekinje (Holz-Zentralblatt, 2000), a kao
posljedica toga dolazi do intenzivnog iskorištavanja s
malo brige o kvalitetnoj obnovi te plemenite vrste
(Demeseure, 2001).


Prirodno je brckinja rasprostranjena u zapadnoj,
srednjoj i južnoj Europi, sjevernoj Africi, Krimu, Maloj
Aziji, Kavkazu i Transkavkaziji (slika 7). U visinu dolazi
do 900 m n. v. Raste mozaično, tj. pojedinačno ili u
manjim skupinama, pomješana s ostalim vrstama,
uglavnom u termofilnim šumskim zajednicama hrasta
medunca i u zajednicama hrasta kitnjaka, na prisojnim
položajima. U mediteranskoj zoni brekinja je u Hrvatskoj
rijetka (Trinajstić & Šugar, 1976). Prema
Maticu & Vukeliću (2001) češća je u submeditcranskoj
zoni, posebno u vlažnijem i hladnijem dijelu
(slika 8). Obilnije je prisutna na višim položajima mediteransko-
montanskog pojasa (do 700 m n. v.) u zajednici
hrasta medunca i crnog graba {Ostryo-Quercetum
pubescentis Ht. 1938). Ova zajednica dolazi kao vanzonalni
tip i u kontinentalnom dijelu Hrvatske, u pravilu
na rendzini, vapnencu i dolomitu, na eksponiranim i
toplim položajima. U kontinentalnoj Hrvatskoj brekinja
obilnije dolazi na brežuljkastim terenima (150^00 m n.
v.), na dubokim, humoznim tlima, u zajednici hrasta kitnjaka
i običnog graba (Epimedio-Carpinetum /Ht.
1938/ Borh. 1963). Na Kalniku u ovoj zajednici dolazi i
do 50 stabala brekinje po hektaru (Đuričić, 1989).
Iako rijetko, brekinja dolazi i u zajednici hrasta lužnjaka
i običnog graba (Carpino betuli-Quercetum roboris
/Anić 1959/ Rauš 1969) u Slavoniji, na sušim terenima.


Slika 7. Areal (Hcgi, 1981).
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Slika 8. Areal u Hrvatskoj (Matić & Vukelić, 2001).
VARIJABILNOST I OČUVANJE GENOFONDA


Brekinja je vrsta koja je na listi prioriteta očuvanja
genofonda u Hrvatskoj i u Europi. Da bi bilo moguće
raditi na očuvanju genofonda neke vrste treba je detaljnije
istražiti, te izraditi strategiju za njeno očuvanje i
korištenje. Ključna su istraživanja varijabilnosti i sadašnjeg
područja prirodne rasprostranjenosti. S ekonomskog
stajališta, očuvanje varijabilnosti vrste jamči
postizanje boljih rezultata u selekciji i oplemenjivanju.
Varijabilnost je osnova za uspješnu adaptaciju na promjenjive
uvjete okoline tijekom dugog životnog ciklusa
šumskih vrsta drveća, a dugoročno i za održanje vrste,
odnosno, varijabilnost osigurava adaptabilnost populacija
na promjene u okolini tijekom generacija.
Očuvanje varijabilnosti genetskih resursa šumskih vrsta
drveća osigurava potrajnost korištenja šuma za proizvodnju
drva i ostalih šumskih proizvoda, a stoje najvažnije,
preduvjet je održanja i unapređenja ekoloških i
društvenih vrijednosti koje daju šumski ekosustavi.
Čimbenici koji mogu narušiti varijabilnost neke vrste
su globalne klimatske promjene, onečišćenje, smanjivanje
površina obraslih šumom i dr. U europskim zemljama
u kojima se brekinja, kao i oskoruša (Sorbus domestica
L.) smatraju ugroženima, kao negativni čimbenici
navode se: prekomjerno komercijalno iskorištavanje,
uska genetska baza malih populacija, izostanak
prirodne obnove, kompeticija drugih vrsta, neodgo


varajuće uzgojne mjere i nekontrolirani transfer sjemena
(Demeseure, 1998).


Na istraživanju varijabilnosti brekinje najviše je rađeno
u Francuskoj, a kod nas je istraživanje pokrenuto
u okviru projekta Hrvatskih šuma d.o.o. "Zaštita i unapređenje
proizvodnje biomase u ulozi podržavanja višestrukih
uloga i funkcija šuma", potprojekt "Osiguranje
obnove kao mjere stabilnosti i potrajne proizvodnje
fitomase u prirodnim šumskim ekosustavima", zadatak:
"Varijabilnost brekinje (Sorbus torminalis (L.)
Crantz) u Hrvatskoj".


Na osnovi varijabilnosti lista u srednjoj Europi opisane
su četiri forme (Hegi, 1981): f. torminalis (tipična
forma, prethodno opisana), f. semitorminalis (Borbas)
Javorka (s donje strane listovi ostaju gusto dlakavi), f.
pinnatifida (Borbas) Karpati (najdonji par lapova gotovo
potpuno odijeljen) i f. perincisa Borbas et Fekete
(najdonji par lapova potpuno odijeljen).


Dosadašnja istraživanja genetske varijabilnosti na
osnovi polimorfizma enzima u Francuskoj (Demeseure
et al. 2000) pokazala su veliku unutarpopulacijsku
varijabilnost, što je često odlika šumskih vrsta
drveća. Ustanovljeno je daje međupopulacijska varijabilnost
značajnija u usporedbi s divljom trešnjom, koja
također ima mozaičnu rasprostranjenost, a i u uspored
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 87     <-- 87 -->        PDF

bi s hrastovima, koji imaju kontinuirani areal. Nije pova (genotipova haploidnog genoma) po populaciji i
utvrđena geografska struktura (nisu formirane zone gerelativno
malu diferencijaciju između populacija. Uonetski
homogenih populacija prema geografskoj blizičen
je općeniti izostanak geografske strukture. Rezulni),
a sve su analizirane populacije sadržavale isti tip tati su jasno pokazali važnost rasprostranjeni a sjemena
alela osim tri populacije u sjevernoj Francuskoj. Utvrna
srednje i veće udaljenosti.
đeno je da su u krugu od 100 km populacije jače poveBaza
podataka o očuvanju genofonda plemenitih


zane, nego na većim udaljenostima.
listača u Europi nalazi se u okviru Mrežnog plana za


Istraživanja genetske varijabilnosti na osnovi poli-plemenite listače EUFORGEN-a (European Forest Gemorfizma
kloroplastne DNA (Oddou-Muratorio et al. netic Resources Programme).
2001a, 2001b) pokazala su signifikantni broj haploti-


LITERATURA


Barengo, N., A. Rudow & P. Schwab, 2001:
Forderung seltener Baumarten auf der Schweizer
Alpennordseite: Elsbeere, Sorbus torminalis
(L.) Crantz. ETH Ziirich/BUWAL.


Demeseure, B., 1998: Mountain ash (Sorbus spp.).
In (Turok, J., E. Collin, B. Demesure, G. Eriksson,
J. Kleinschmit, M. Rusanen & R. Stephan,
compilers): Noble Hardwoods Network. Report
of the second meeting. IPGRI, Rome, Italy,
48-50 pp.


Demeseure, B., B. Le Guerroue, G. Lucchi,


D. Prat & R.J. Peti t, 2000: Genetic variability
of scattered temperate forest tree: Sorbus torminalis
L. (Crantz). Ann For. Sci. 57: 63-71.
Demeseure , B., 2001: Wild service tree. In (E. Teissier
du Cros, ed.): Forest Genetic Resources Management
and Conservation. France as a Case
Study. Ministry of Agriculture and Fisheries,
Bureau of Genetic Resources, Commission of
Forest Genetic Resources, INRA DIC, Paris,
France, 60 pp.


Đuričić , I., 1989: Šumskouzgojne karakteristike
hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) na Kalniku.
Glas. šum. pokuse 25: 161-233.


Fukarek, P, 1983: Jarebike, mukinje, brekinje. U:
Šumarska enciklopedija II, 154-157 pp. JLZ,
Zagreb.


Hecker , U., 1985: Laubgeholze: Wildwachsende
Baume, Straucher und Zwerggeholze. BLV Verlagsgesellschaft
mbH, Miinchen. 319 pp.


Hegi , G., 1981: Illustrierte Flora von Mittclcuropa,
Band IV, Teil 2b. Verlag Paul Parey, Berlin,
Hamburg, 542 pp.


Herman , J., 1971: Šumarska dendrology a. Stanbiro,
Zagreb. 470 pp.
Holz-Zentralblatt, 2000: Deutscher Rekordpreis fur
Elsbeere. Holz-Zentralblatt 126 (22): 1.


Kotar ,
M., 1998: Razširjenost in rastne značilnosti
breka (Sorbus torminalis Crantz) v Sloveniji.
GozdV 56 (5-6): 258-278.


Matić, S. & J. Vukelić, 2001: Speierling und Elsbeere
in den Waldern Kroatiens. Corminaria 16:
31-33.


Oddou-Muratorio, S., D. Guesnet, E. Ozdemir,
R. J. Petit & B. Demesure, 2001a:
Patterns of seed dispersal in a scattered forest
tree (Sorbus torminalis) based on multi-scale
investigation of population genetic structure for
chloroplast DNA. In (Miiller Starck, G. & R.
Schubert, eds.): Genetic response of forest systems
to changing environmental conditions,
271-280 pp.


Oddou-Muratorio, S., R. J. Petit, B. Le
Guerroue, D. Guesnet & B. Demesure,
2001b: Polen- versus seed-mediated gene flow
in a scattered forest tree species. Evolution 55
(6): 1123-1135.


Oddou-Muratorio, S., C. Aligon, S. Decroocq,
C. Plomion, T. Lam ant & B.
Mush-Demesure, 2001: Microsatellite primers
for Sorbus torminalis and related species.
Molecular Ecology Notes 1: 297-299.


Trinajstić, I. & I. Sugar, 1976: Prilog poznavanju
rasprostranjenosti i florističkog sastava zimzelenih
šuma i makije crnike (Orno-Quercetum ilicis)
na području zapadne Istre. Acta Bot. Croat.
35:153-158.