DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 91     <-- 91 -->        PDF

ka genofonda topola i danas ponajprije služi kao klonska
banka. Najveću važnost ima u funkciji održavanje
klonskog identiteta i klonske čistoće, kao jamstva protiv
slučajnih pogrešaka u identifikaciji pri komercijalnoj
primjeni. Podržavanje starih selekcija također je
važno, jer trenutno zastarjeli kultivari u budućnosti
mogu postati ponovno atraktivni zbog toga što patogeni
također imaju svoju dinamiku, što se posebno odnosi
na sojeve gljivičnih oboljenja. Na istoj farmi nalazi
se i Juglandetum koji sadrži 75 provenijencija običnog
oraha i 16 provenijencija crnog oraha. Zanimlji


vost je jedna provenijencija vrste Juglans microcarpa
koja je u zemlji porijekla (SAD) grmolikog habitusa,
dok je u uvjetima koji vladaju u okolici Rima stablašica.
Osnovna uloga Juglandetuma je osiguranje genetske
osnove roda Juglans s velikom unutarvrsnom i meduvrsnom
varijabilnošću, koja ima primjenu u programima
oplemenjivanja za povećanje produkcije i kvalitete
drveta te otpornosti na bolesti.


doc. dr. se. Davorin Kajba
mr. se. Pavle Vratarić
Dragomir Pfeifer, dipl. ing. šum.


48. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE
(Opatija, 10 - 13. 2. 2004)
Uvod


Hrvatsko društvo biljne zaštite (HDBZ) i Zavod za
fitopatologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu organizirali su 48. seminar biljne zaštite, koji
je održan u Opatiji od 10. do 13. veljače 2004. Pokrovitelj
Seminara bilo je Ministarstvo poljoprivrede i šu-


Predsjedništvo šumarske sekcije


Program rada Seminara


Pozdravna riječ organizatora i uzvanika


-
Dodjela nagrada
Promoviranje novih magistara i doktora znanosti
Izlaganje i rasprava po sekcijama
Okrugli stol o integriranoj zaštiti bilja
Godišnja skupština HDBZ
Podjela nagrada


Od šumara prof. dr. se. Milan Glavaš primio je od
Hrvatskog društva biljne zaštite veliko priznanje: Po


marstva uz potporu Ministarstva znanosti i tehnologije
Republike Hrvatske. Seminar je otvorio predsjednik
HDBZ prof dr. se. Bogdan Cvjetković-Monti.
Na seminaru je bilo oko 600 agronoma i 50 šumara.


Plenarna sjednica


velju sa zlatnom plaketom za veliki doprinos i dugogodišnju
brigu za zdrave i lijepe šume Republike Hrvatske
i aktivno sudjelovanje u radu društva.


Promovirani doktori i magistri znanosti


Predstavljeni su novopromovirani znanstvenici:
doktori i magistri. Od šumara predstavljena je Dinka
Matošević , koja je u 2003. godini obranila magistarski
rad na Šumarskom fakultetu u Zagrebu pod naslovom:
Štetna entomofauna drvenastih biljnih vrsta
zelenila grada Zagreba.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Aktualne teme u zaštiti bilja


Aktualne teme u zaštiti bilja bile su prezentirane
prvoga dana nakon otvaranja Seminara, na plenarnoj
sjednici zajedničkoj za agronome i šumare:
Kauč i ć, D.: Agrometeorološka suša 2003. godine
IVI acclj ski, M.: Utjecaj promjene klime na štetnike
Barčić, J., R. Bažok, L. Lasan: "Farmess field


schools" prvi put u Hrvatskoj i Europi


Bičak, L.: Obavljanje prognoznih poslova Odjela za
zaštitu bilja HZPSS
Masten,T., 1. Mikec, A. Novak: Provedba izvje


štajno prognoznih poslova (1PP) u Republici Hrvatskoj


Šumarska sekcija


Na Seminaru zaštite bilja šumarski stručnjaci znanstvenici
i operativci sudjeluju već 48 godina. Obrađuje
se problematika iz područja zaštite šuma i ekologije.
Ove godine šumari su imali 16 izlaganja kako slijedi:


Šumarska sekcija


Glavaš, M., A. Vukadin, J. M argaletić:


Štetnici, bolesti i mjere zaštite u šumskim rasadnicima
u 2003. godini


Utvrđivanje štetnih kukaca i gljiva na šumskim i
ukrasnim sadnicama obavljeno je u 36 rasadnika. Nađeno
je 16 vrsta gljiva, 17 vrsta kukaca i grinja. Procijenjena
je štetnost i određen način suzbijanja. Zbog
jake suše tijekom ljeta nisu nađene gljive niti štetni
kukci na sadnicama topola na području Osijeka. Hrastova
pepelnica se skoro nije primjećivala na hrastovim
sadnicama. Najviše štete bilo je zbog polijeganja ponika.
Sadnice su zaštićivane fungicidima, insekticidima i
herbicidima. Korišteni su i rodenticidi protiv sitnih
glodavaca.


Jure, D.: Šumski rasadnici u Sloveniji i zdravstveno
stanje sadnica


Sredinom prošloga stoljeća, u Sloveniji je bilo 225,
potkraj stoljeća 42, a danas ima samo 13 rasadnika, od
toga su 2 za proizvodnju topolovih sadnica. 1980. pro


izvodilo se 38 milijuna sadnica, od čega je 98 % bilo
četinjača. Sve više se proizvode listače s učešćem od
50 % od ukupne proizvodnje. Zbog usmjerenja na prirodno
pomlađivanje danas se proizvodi ispod 2 milijuna
sadnica. Zakonske mjere u svezi sa reproduktivnim
materijalom u šumarstvu mijenjaju se preuzimanjem
pravne regulative EU.


Jošt,J.,K. Celič,Z. Grecz: Zakonska regulativa
u rasadničarstvu i sjemenarstvu u Republici
Sloveniji


U pregovorima za ulazak u EU Slovenija se obvezala
preuzeti i pravna rješenja kojima EU regulira tržište
reprodukcijskog materijala. Zakon je donesen
2002. kojim se uređuju uvjeti proizvodnje, prometa i
uporabe šumskog reprodukcijskog materijala. Doneseni
su i svi potrebni podzakonski akti. Zakonom su raspoređene
zadaće i nadležnosti među institucijama koje
su uključene u granu šumarstva.


Liović, B.: Osvrt na mjere zaštite sadnica i
rabljene pesticide u šumskim rasadnicima u Hrvatskoj
tijekom 2003. godine


Tijekom 2003. godine u 36 rasadnika ukupne površine
oko 200 ha korištena su 23 fungicida, 14 insekticida,
15 herbicida i 4 rodenticida. U odnosu na godinu
prije nema znatnijeg povećanja uporabe pesticida. Pesticidi
se apliciraju u rasadnicima do desetak puta tijekom
vegetacija, a u šumama 1-2 puta. Važna je racionalna
primjena pesticida uz ostale mjere integrirane
zaštite.


Ostoj ić, Z.: Korovi šumskih rasadnika i njihovo
suzbijanje


Korovnu floru šumskih rasadnika, kao i floru uopće,
s gledišta botaničke pripadnosti dijelimo u skupinu
trava ili jednosupnica (monokotiledone) i u skupinu širokolisnih
ili dvosupnica (dikotiledone). S gledišta životnog
ciklusa korove dijelimo u: jednogodišnje, dvogodišnje
i višegodišnje. Važna je i podjela po vremenu
kretanja, odnosno po sezonskoj dinamici pojavljivanja.
Vrlo su značajni višegodišnji korovi, odnosno korovne
trajnice. Brojna je skupina ona koja kreće u jesen,
prezimi u formi rozete, a plodonosi u proljeće.
Korovi uzgajanim biljkama oduzimaju vodu, minerale,
prostor iznad i ispod površine i izravno utječu na rast i
razvoj i kakvoću sadnica u rasadnicima. Korovi su domaćini
mnogobrojnim štetnicima, nematodama, biljnim
bolestima i virusima, koji mogu paratizirati na
sadnicima šumskih vrsta. Učinkovito suzbijanje korova
u šumskim rasadnicima pretpostavlja dobro poznavanje
biologije korova: način razmnažanja, širenje, sezonsku
dinamiku, habitus, dormatnost i dr. Integrirani
pristup suzbijanja korova podrazumijeva primjenu
preventivnih i kurativnih mjera. Preventivne mjere su:
spriječiti unošenje korova (tlom, supstratom, oruđem,
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 93     <-- 93 -->        PDF

vodom, sadnicama). Kurativne su: fizikalne, kulturalne,
mehaničke i kemijske, a obuhvaćaju plijevljenje,
kultivaciju oruđem, okopavanjem, spaljivanjem plamenom,
košnjom, malčiranjem, solarizacijom i si. Kemijske
mjere su sterilizacija, fumigacija i primjena selektivnih
herbicida.


Vukadin, A., M. Glavaš: Caliroa annulipes
Klug. sve značajniji štetnik u proizvodnji hrastovih
sadnica u Republici Hrvatskoj


Hrastova osa listarica (Caliroa annulipes) prvi puta
je nađena kao značajni štetnik na hrastovim sadnicama u
rasadniku Lukavec u šumariji Velika Gorica. Od tada se
provodi monitoring u svim rasadnicima u kojima se uzgaja
hrast. 2003. g. nađena je na hrastu meduncu u rasadniku
Svilaja u Sinju i u rasadniku Frančeskija u Bujama.
Taj kukac jedne godine može razviti i do 3 generacije.
Suzbijanje se provodi u stadiju ličinke sa sinteteskim
piretroidima: Fastac, Decis, Karate. Kod aplikacije
je važno da insekticidom bude tretirana donja
strana lišća. Tijekom 2003. hrastova osa listarica pojavila
se u 17 rasadnika, a u 3 je bio visoki intenzitet napada.


Hrašovec, B., D. Czokajlo, E. Goršić, M.
Franjević, D. Matošević: Rezultati prvog pokusnog
suzbijanja Cammeraria ohridella Deshka et
Dimić u rasadniku Markuševac, metodom "attract
& kill"


Primjena seksualnih atraktanata u svrhu redukcije
populacija nekih štetnih leptira razvila se do danas u cijeli
niz taktičkih pristupa. Jedan od novijih je i primamljivanje
mužjaka sa sintentiziranim feromonom
ženke, formuliran u obliku viskozne kapljice kojoj je
dodan u maloj koncentraciji dodirni insekticid. Metoda
je poznata pod nazivom "attract & kill" i bazira na visokoj
redukciji mužjaka tretirane populacije, čime se
smanjuje kopulacija do prihvatljivih razina. Do sada je
ta metoda primjenjivana kod voćarskih štetnika. U proljeće
2003. u rasadniku Markuševac u Zagrebu postavljen
je pokus testiranja ove metode za redukciju populacije
kestenova moljca minera Cammeraria ohridella.
Na pokusna stabla posebnom aplikatorom naneseno je
15 kapljica insekticidne/feromonske paste po debalcu
(5 u doba rojenja 1. generacije i dodatno 10 u doba pojave
mužjaka 2. generacije). U kontrolnoj i tretiranoj
plohi postavljena je gusta mreža feromonskih klopki
na kojoj je kontrolirana vremenska pojava i brojnost
ulova moljca. Rezultati su pokazali daje učinak redukcije
ulova mužjaka na feromonskim klopkama bio vidljiv.
Broj ulovljenih mužjaka tijekom 1. rojenja bio je
21,25 na kontrolnoj plohi i 0,65 na tretiranoj plohi. U


2. rojenju bilo je 480,65 na kontrolnoj plohi i 23,3 na
tretiranoj plohi. Smanjenje broja mina zbog redukcije
mužjaka nisu bila značajna. Prvi rezultati ukazuju na
potencijalnu učinkovitost ove metode.
Diminić, D., J. Maletić, I. Salamunić:
Sredstva za zaštitu divljeg kestena u rasadnicima u
suzbijanju gljive Guignardia aesculli - inozemna i
domaća iskustva


U rasadničkoj proizvodnji sadnice divljeg kestena
(Aesculus hippocastanun L.) napadane su od fitopatogene
gljive Guinganardia aesculi (Perk). Stew, i kestenovog
moljca, minera (Cameraria ohridella Descka et
Dimić). U suzbijanju gljive G. aesculi koriste se različiti
fungicidi s nejednakim učinkom. U Austriji su korišteni
fungicidi sa sljedećim aktivnim tvarima: mankozeb,
miklobutanil i bitertanol, a u Slovačkoj: mankozeb,
benomil, iprodion, fenarimol i dodim. Najslabijim
se pokazao iprodion s 50 %-tnim učinkom, dodim s
20 %, mankozeb s 50 %, benomil s 75 % i fenarimol s
95 %-tnim učinkom. U rasadniku Markuševac tretirane
su sadnice fungicidima, mjerenje visinski prirast u razdoblju
2000.-2003. godine. Korišteni su fungicidi sa
sljedećim aktivnim tvarima, miklobutanil, mankozeb i
karbendazin. Rezultat pokusa je u znatnoj mjeri smanjena
zaraza gljivom G. aesculi. Važno je napomenuti
daje u 2000. i 2003. godini bio smanjen visinski prirast
sadnica kestena zbog suše.


Bradić, B.: Pojava i suzbijanje ose listarice
(Caliroa annulipes Klug) u Upravi šuma podružnica
Bjelovar


C. annulipes je štetnik košaračke vrbe, a često
dolazi na hrastovima, bukvi, brezi, lipi i na vrstama iz
roda Prunus. Ima 2 generacije, nekad i 3. U proljeće se
javlja 1. generacija kada ličinke oštećuju lišće u svibnju,
a druga u kolovozu i rujnu. Prezimljuje kao kukuljica
u zemlji. Ličinke se hrane lisnim parenhinom
(skeletiziranje). Kao štetnik prvi se puta spominje na
lišću vrba 1980., 81. i 82. godine. Veća oštećenja evidentirana
su 1997. u predjelu Starenica, g.j. Bolčansko
Žabljački lug, šumarija Bjelovar u sastojinama hrasta
starosti 15 god., visine 7-10 m na površini od 80 ha.
Napadnuto je bilo 80 % površine i 90 % zaraženih listova.
I slijedeće godine registriran je jaki napad. Suzbijanje
je provedeno Reldanom super u dozi od 1.2 l/ha
vučnim atomizerom. Napad je opet bio 1999. kada se
suzbijalo Reldanom 40 EC, s 1 l/ha s 25 1 vode avionom
AN-2. Uspjeh suzbijanja bio je potpun. 1998. taj
štetnik se pojavio na sadnicama hrasta u rasadniku Sjevernjaci
u šumariji Ivanska. Suzbijanje je provedeno
insekticidom Fastac u dozi 0.12 l/ha.
Harapin, M., B. Hrašovec, D. Matošević:


Gradacije značajnije entomofaune u šumama Hrvatske


Periodične masovne pojave šumskih vrsta kukaca
odražavaju se, ponekad i vrlo dramatično, na stabilnost
i funkcioniranje šumskih ekosustava. U okviru dijagnozno
prognoznih aktivnosti u Šumarskom institutu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 94     <-- 94 -->        PDF

u Jastrebarskom obuhvaćen je velik broj defolijatora i
ksilofaga. Najvažniji defolijatori su: Lymantria dispar,
Malacosoma neustria, Euproctis chrysorrhoea, Thaumetopoea
processioned, T. pitycompa, Tortrix viridana,
Eranis defoliaria, Operophtera brumata, Steronychus
fraxini, Neodiprion sertifer, Apethymus abdominalis
i neki defolijatori na mekim listačama. Od ksilofaga
najznačajniji su potkornjaci: Ips typographies,
Pityogenes chalographus, Pityoktenis spp., Cryphalus
piceae. U posljednjih nekoliko godina u porastu su M.
neastria, E. chrysorrhoea i T. processionea. Gubar je u
stanju povećane brojnosti populacije posljednjih godina.
Masovno se javljaju opnokrilci: Caliroa annulipes i
Tomostethus nigritus. Posljednje razdoblje sušnih godina
pogodovalo je razvoju potkornjaka. U jelovim šumama
u povećanoj brojnosti su jelovi potkornjaci:


Pityoktenis spinidens, P. curvidens, P. vorontzori i
Cryphalus piceae. U borovim kulturama velike štete
čine sljedeći potkornjaci: Tomicuspiniperda, T. minor,
Ips sexdentatus, I. acuminatus, Hylurgus. ligniperda i
nekoliko vrsta iz roda Orthotomicus.


Jurjević, P., T. Bošnjak, G. Seletković:


Šumski požari u 2003. godini


Šumski požari u Hrvatskoj predstavljaju veliku
opasnost za šume, osobito u priobalju i na otocima. U
2003. godini evidentiranje 531 požar s 27.083 ha opožarenih
šuma i šumskog zemljišta, pa je ta godina izvanprosječna
po broju požara i po površini. Najviše
požara 435 bilo je na kršu, a opožareno je 25.735 ha, a
u unutrašnjosti je bilo 96 požara na 1.380 ha. Od ukupno
opožarene površine opožareno je državnih šuma
54 % (14.583 ha), a privatnih šuma i zemljišta bilo
46 % (12.500 ha). Ovako velikom broju požara i opožarenoj
površini razlog su ekstremno visoke temperature
i izrazito dugo sušno razdoblje.


Jure, M., M. Perušck: Gradacije potkornjaka
u Sloveniji od 1993.-2003. s posebnim osvrtom na
šumariju Kočevje u 2001. i 2002. godini


Sanitarne sječe bile su 1986., 1987., 1993., 1994.
zbog napada potkornjaka. Zbog napada kukaca povećavaju
se štete od 1999. Te godine posječeno je


102.590 m\ 2000. g. 118.843 m\ 200l.g. 132.732 m3,
2002. g. 169.382 m3 drvne mase. Godine 2001. i 2002.
došlo je do prenamnoženja jelovih potkornjaka: Pityokteines
curvidens, P. spinidens, Cryphalus piceae i
P. vorontzovi. Najčešći smrekini potkornjaci su: Ips typographus
i Pityogenes ehalograptus. Ukupno je posječeno
u navedenom razdoblju 32.210 stabala sa
58.372 m3 drvne mase, od toga smreke 17.462 stabala
(22.999 m3) i jele 14.375 stabala (32.933 m3), a ostalih
vrsta četinjača 74 stabla (81 m3).
Jošt, J.: Gradacija smrekovih potkornjaka u Republici
Sloveniji u 2003.


Višegodišnji prosjek šteta uzrokovanih od smrekovih
potkornjaka iznosi u Sloveniji oko 140.000 m3. Do
polovice srpnja 2003. činilo se da neće biti značajnijeg
odstupanja od prosjeka. Međutim krajem 2002. i 2003.
nastale su štete od vjetroloma, kojih je u slovenskim
šumama bilo nekoliko desetaka tisuća m3 smrekova drveta
pogodnog za porast populacija potkornjaka. Tome
je pridonijela spora sanacija vjetroloma s visokim temperaturama
s dugim sušnim razdobljem. U kolovozu i
rujnu javili su se potkornjaci u izuzetno velikom prenamnoženju.
Do sredine listopada napadnuto je bilo


300.000 m3 smreke. To je do sada najjači napad potkornjaka
u slovenskim šumama.
Krehan, H.: Posljedice unošenja azijske strizibube
Anoplophora glabripennis u Austriji


U lipnju 2001. primijećena je pojava azijske strizibube
u Brunau, Gornja Austrija. Napadnuta stabla se
sijeku i spaljuju. Strizibuba je u Europu unesena drvenom
ambalažom roba i izmakla je fitosanitetskoj kontroli.
Granit je poznat kao jako kritična roba transportirana
u drvenoj ambalaži iz Kine.


Tomiczek, C: Borova nematoda Bursaphelenchus
xylophilus opasan karantenski štetnik


Borova nematoda jedan je od najopasnijih karantenskih
štetnika u svijetu. Ova nematoda drva je autohtona
na američkom kontinentu, odakle je prenesena
prvo u Japan, Kinu i Južnu Koreju, a krajem prošlog
stoljeća pojavila se i u Europi u Portugalu. Najčešće se
prenese ambalažnim drvom koje nije podvrgnuto strogoj
kontroli. U svojoj domovini ne uzrokuje znatne
štete, dok je u Aziji i Europi dovela čitave sastojine u
kratkom vremenu do odumiranja. Do danas niti u jednoj
od pogođenih zemalja nije uspjela eradikacija.


Margaletić, J., M. Grubešić, M. Glavaš:


Štetni utjecaj dabra u šumi hrasta lužnjaka


U razdoblju od 1996. do 1998. godine u posavski
dio Hrvatske unijeti su dabrovi iz Bavarske. Istraživanja
njihova utjecaja na šume hrasta lužnjaka sastojala
su se od analize broja oštećenog drveća i grmlja, zastupljenosti
pojedinih vrsta, mjerenja visine oštećenja i
promjera ispod oštećenja. Utvrđivanje postotka oštećenog
drveća i grmlja provedeno je na sedam transekata
na 1648 stabala. Oštećene su sljedeće biljne vrste: svib,
poljski jasen, brijest, joha, grab, krkavina, glog, kurika,
hrast lužnjak, divlja kruška. Neoštećeno je bilo 75 %
biljaka. Najčešća oštećena vrsta bila je lijeska. Mjerenje
visine oštećenja i promjera ispod mjesta oštećenja
provedeno je na uzorku od 200 biljaka. Najviše biljaka
oštećeno je na visini između 30 i 40 cm, a promjer na
mjestu oštećenja iznosio je 2-4 cm.