DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 105     <-- 105 -->        PDF

PROFESOR DR. SC. SLAVKO MATIC IZABRAN ZA REDOVITOGA ČLANA
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Slavko Matić, dipl. ing. šumarstva,
magistar i doktor šumarskih
znanosti, redoviti sveučilišni
profesor i profesor emeritus Šumarskoga
fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, izabran je na Skupštini
Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti, održane 20. svibnja i
promoviran 15. lipnja 2004. godine
za redovitoga člana.
Prijedlog za njegov izbor potekao
je od akademika Dušana
Klepca iz Razreda za prirodne
znanosti HAZU i Znanstveno-nastavnoga
vijeća Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. U Izvješću
za Skupštinu HAZU, akademici
Dušan Klepac i Milan Masu´
´.´
celjski predlažu, da se na osnovi
sveukupne znanstvene i stručne
djelatnosti prof. dr. se. Slavka Matica,
posebno u odnosu na objavljene
znanstvene radove i dodijeljena
mu domaća i inozemna priznanja
(odličja za osobite zasluge u znanosti
i gospodarstvu i počasne doktorate
Sveučilišta u Brnu i Sveučilišta
u Zvolenu) izabere za redovitoga
člana HAZU.
Put akademika Slavka Matica
od inžinjerske diplome do najvišega
znanstvenoga zvanja u Republici
Hrvatskoj, nije bio ni lagan ni
jednostavan. Slavko Matić kninski
Hrvat rođen je 20. siječnja 1938.
godine u Livnu, mjestu u kojemu je
tada zaposlen njegov otac. Osnovnu
školu i gimnaziju završava u
Kninu, a Šumarski odjel Šumarskoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1962. godine. Na istom Fakultetu
izabran je 1963. godine za
sveučilinog asistenta na Katedri za
uzgajanje šuma iz predmeta Tehnika
uzgajanja šuma, kasnije Uzgajanje
šuma (I i II). Na Šumarskome
fakultetu provodi čitav radni vijek
do odlaska u mirovinu 30. rujna
2003. godine.
Magistrira 1972., doktorira
1980. godine, za redovitoga profesora
izabran je 1986., a redovitim
profesorom u trajnom zvanju postaje
na reizboru 1997. godine.
Svoje bogato znanstveno djelo temelji
na znalački postavljenim pokusima
u svim značajnijim šumskim
ekosustavima u Hrvatskoj.
Rezultate istraživanja objavljuje u
179 tekstova i to 129 znanstvenih,
od toga 45 indeksiranih u referalnim
publikacijama [SI, CC, CAB.
Ostalo su pregledni članci, konferencijska
priopćenja, sažeci i knjige
ili poglavlja, zatim 30 stručnih i
20 ostalih napisa.
Akademik Matić postigao je
značajne rezultate u šumarskoj
znanosti iz područja više disciplina
u silvikulturi, koji su priznati u nas
323

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 106     <-- 106 -->        PDF

i u svijetu. Uveo je novu metodu njege lužnjakovih
šuma i uveo posebnu formulu za intenzitet prorijeda.
Posebno se istaknuo u istraživanjima prirodnoga
pomlađivanja.
U prebornim bukovo-jelovim šumama utvrdio je
optimalnu strukturu, koja omogućuje trajno prirodno
pomlađivanje u tim ekološki i gospodarski izuzetno
vrijednim šumskim ekosustavima. U nizinskim šumama
hrasta lužnjaka i bukovo-jelovim šumama, istražio
je i predložio načine obnove šuma pogođenih novonastalim
šumskim štetama ("kisele kiše").
Predvodio je kompleksna istraživanja strukture
(stanište, sastojina) u sekundarnoj prašumi slavonske
šume hrasta lužnjaka te šume lužnjaka s običnim grabom
Prašnik i sekundarne prašume Muški bunar u
gorskoj šumi bukve.
U sredozemnim i polusredozemnim šumama uveo
je metodu konverzije njihovih degradacijskih oblika u
šume sjemenjače.
U gotovo svakom segmentu velikoga područja uzgajanja
šuma, od sjemenarstva i rasadničarstva, njege
šuma, metoda obnove regularnih i prebornih šuma, do
njege i obnove park šuma, akademik Matić dao je
znanstveno osnovu i upute za primjenu.
Svoja znanstvena i stručna iskustva vrlo je uspješno
prenosio na studente Šumarskoga fakulteta u dodiplomskoj
i postdiplomskoj nastavi. Bio je nastavnik za
kolegije u dodiplomskoj nastavi Uzgajanje šuma (I i II)
i Osnove šumarstva. Na poslijediplomskoj nastavi vodio
je znanstveni studij Uzgajanje šuma. Voditelj je i
nastavnik na poslijediplomskim stručnim studijima:
Ekološko oblikovanje krajolika, zaštita prirode i hortikultura,
Uzgajanje prirodnih sastojina, Rasadnička
proizvodnja i šumske kulture. Nastavnik je za kolegije:
Osnivanje i uzgojni tretman prirodnih sastojina, Šumske
kulture i plantaže, Preborne šume, Osnivanje i njega
mediteranskih šuma, Šumsko sjemenarstvo, Rasadničarstvo,
Rasadničarsvo u hortikulturi i Biološka
konzervacija tla i rekultivacija.
Vodio je 300 diplomskih, 27 magistarskih i 8 doktorskih
teza. Sudjeluje na obranama kao mentor ili član
povjerenstva u 320 diplomskih teza, 48 magistarskih i
18 doktorskih.
Akademik Slavko Matić u posljednjih desetak godina
oživio je šumarsku i drvnotehnološku znanost u
Hrvatskoj, jer je bio predlagatelj, jedan od osnivača i
prvi predsjednik Akademije šumarskih znanosti u Zagrebu
i tako okupio 40 znanstvenika za rad u Hrvatskoj
te potaknuo na interdisciplinarna znanstvena istraživanja.
Pod njegovim predsjednikovanjem tiskane su
dvije znanstvene monografije: Obična jela (Abies alba
Mill.) u Hrvatskoj i Obična bukva (Fagus sylvatica
L.) u Hrvatskoj, a u pripremi je monografija Poplavne
šume u Hrvatskoj.
Već dugo je znano kako je prof. dr. se., sada akademik
Slavko Matić jedan od najuspješnijih, najplodnijih
i najcjenjenijih šumarskih znanstvenika dobro poznat i
izvan granica Hrvatske. Za svoj doprinos šumarskoj
znanosti dobio je dva počasna doktorata na dva europska
sveučilišta, unutar kojih su poznati šumarski fakulteti.
Počasni doktorat doktor honoris causa, dodijeljen
mu je 13. rujna 2000. godine od Mendelovog poljoprivrednoga
i šumarskog Sveučilišta u Binu (Češka) i l i .
prosinca 2003. od Znanstvenoga savjeta Tehničkoga
sveučilišta u Zvolenu (Slovačka).
Ističu se domaća odlikovavanja i to Reda Danice
Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge
u znanosti i Reda Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića
za osobite zasluge u gospodarstvu.
Tijekom dosadašnjega rada akademik Matić obavljao
je ili još uvijek obavlja ove funkcije:
redoviti član i predsjednik Akademije šumarskih
znanosti (1996-)
potpredsjednik savjeta za poljoprivredu i šumarstvo
HAZU (1994-2002)
predsjednik Hrvatskoga šumarskog društva (1993-)
član Znanstvenog područnog vijeća za biotehničke
znanosti (2000-)
član Matičnoga povjerenstva za biotehničke znanosti
(1990-)
član Odbora za evidencijui unapređenje kadrova
Senata Sveučilišta u Zagrebu (1994-2002)
koordinator Almae Matris Alumni Croaticae za Šumarski
fakultet (1999-)
dekan Šumarskoga fakulteta (1992, 1994-1996)
prodekan Šumarskoga fakulteta (1982-1984,
1984-1986, 1990-1992)
predstojnik Zavoda za uzgajanje šuma Šumarskoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1997-2003)
član Povjerenstva za poslijediplomsku nastavu Šumarskoga
fakulteta (1986-)
član IUFRO (International Union of Forest Research
Organization international council (1996-2000)
koordinator grupe IUFRO 8.01.08- Floodplain forest
ecosystems (2001)
predstavnik Hrvatske u EFI (European Forest institute)
International council (1998-2003)
član U.O. "Hrvatske šume" p.o. Zagreb
(1990-1995)
član Upravnoga vijeća Instituta za jadranske kulture
i melioraciju krša u Splitu (1998-2001)
član Upravnoga odbora Parka prirode Velebit
(2004-)
U izvješću akademika Dušana Klepca i Milana Maceljskoga
ističe se dobra suradnja prof. Slavka Matica s
324

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 107     <-- 107 -->        PDF

HAZU u proteklom razdoblju. Navodi se kako je bio
potpredsjednik i aktivan član Znanstvenoga vijeća za
poljoprivredu i šumarstvo HAZU te sudjelovao na
znanstvenim skupovima organizaciji Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti. To su:
Unaprjeđenje poljoprivrede i šumarstva na kršu
(2000)
Privatne šume u Hrvatskoj u ozračju rezolucija helsinške
konferencije o zaštiti i očuvanju europskih
šuma (1994)
Znanstveni savjet za promet Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti (1990)
Prikaz i ocjena monografija Hrast lužnjak u Hrvatskoj,
HAZU ((1996)
Retrospektiva i perspektiva gospodarenja u šumama
hrasta lužnjaka u Hrvatskoj s osobitim naglaskom
na Spačvu (2002).
Sudjeluje u uređivanju ovih publikacija:
Predsjednik je Uređivačkoga savjeta znanstvenostručnoga
i staleškog glasila Šumarski list,
Urednik za znanstveno područje Uzgajanje šuma i
hortikultura u Šum. listu,
Član Uređivačkoga savjeta časopisa Mehanizacija
u šumarstvu,
Urednik znanstvene knjige "Unapređenje proizvodnje
biomase šumskih ekosustava", Zagreb, 1996.,
Glavni urednik monografije "Sveučilišna znanstvena
nastava u Hrvatskoj 1898-1998, Knjiga druga,
Zagreb 1998.,
Predsjednik Uređivačkoga savjeta znanstvene monografije
"Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj",
Zagreb, 2001.,
Urednik znanstvene monografije "Znanost u potrajnom
gospodarenju hrvatskim šumama", Zagreb,
2001.,
Glavni urednik znanstvene monografije "Obična
bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj", Zagreb,
2003.
Akademik Slavko Matić sudjelovao je na 27 znanstvenih
i stručnih skupova, organizirao 11 i predsjedao
na 3 skupa.
U ovom napisu želim istaći golem napor akademika
Slavka Matica što ga ulaže kao predsjednik Hrvatskoga
šumarskog društva, kako bi ukazao na današnju zbilju
o nezainteresiranosti, neznanju i krivom odnosu
vladajućih prema našim šumama. Pri svakom koraku
kojega je učinio u svezi sa strukom imperativ mu je
bila znanstvena istina. Citiram dio njegova zaključka
koji ukazuje na današnje stanje u članku: "Šumarstvo
u društvenom ozračju danas..." "Iako smo nasljedili
vrlo kvalitetne šume, dobru šumarsku tradiciju, kadrove
i visokoškolsku obrazovnu ustanovu i dobru znanost,
današnji položaj šumarstva je svakim danom sve
lošiji. Temeljni problem je u nepostojanju pravne države
i nepoštivanju Ustava i Zakona o šumama, miješanje
politike u stručne poslove upravljanja šumama te
loša kadrovska politika"(Matić, posebni broj Šum.
lista, 2003).
Zaključak akademika Dušana Klepca i Milana Maceljskog
izabranih po Rcazredu za prirodne znanosti
HAZU za podnošenje Izvješća na osnovi nominacije
prof. dr. se. Slavka Matica, doslovce glasi:
"Temeljem sveukupne znanstvene i stručne djelatnosti
prof. dr. se. Slavka Matica posebno u odnosu na
objavljene radove (ukupno 179 tekstova, 129 znanstvenih
od toga 45 indeksiranih u referalnim publikacijama
ISI, CC, CAB, 30 stručnih i 20 ostalih tekstova)
te dodjeljenim mu domaćih i inozemnih priznanja
(odlikovanja za osobite zasluge za znanost, odlikovanja
za osobite zasluge u gospodarstvu, počasni doktorat
Sveučilišta u Brnu - Češka, počasni doktorat Sveučilišta
u Zvolenu - Slovačka), predlažemo ga poštovani
predsjedniče, poštovani tajnice, poštovana kolegice
i poštovane kolege za izbor u redovitoga člana Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti."
Čestitam akademiku Slavku Maticu na izboru u ovo
visoko zvanje u ime šumarske struke i to u ime većine
koja jednako misli kao njihov predsjednik u uvjerenju
kako će šumarske stručne stavove podržati i vrhunska
znanstvena institucija u Hrvatskoj.
Prof. dr. se. Branimir Prpić
325