DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 15     <-- 15 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski lisl br. 5-6. CXXVIII (2004), 233-244
UDK 630* 363
DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA TVRDIH
I MEKIH LISTAČA - 2. DIO: DJELOTVORNOST HARVESTERA
U KULTURI MEKIH LISTAČA
EFFICIENCY OF MECHANICAL FELLING AND PROCESSING IN SOFT AND
HARDWOOD BROADLEAVED STANDS - PART 2: EFFICIENCY OF
HARVESTERS IN THE CULTURE OF SOFT BROADLEAF TREES
Ante P. B. KRPAN*, Tomislav PORSINSKY**
SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati istraživanja strojne sječe i izradbe
harvesterom Timber jack 127 OB u 2 3-godišnjoj vrbovoj kulturi. Obujam srednjeg
sječnog stabla iznosio je 0,5 m3, a prsni promjer 25 cm. Sječna gustoća
iznosila je 633 stabala po ha. Gusti sloj grmlja čine sremza, bazga, svib i
trušljika. Praćenje je rada harvestera trajalo ukupno 6 radnih dana (54,11 h),
za koje je vrijeme posječeno 1825 stabala, odnosno izrađeno 949,1 m3
oblovine.
Srednji je promjer tehničke oblovine 29 cm, duljina 4,5 m i obujam 0,30 m3.
Srednji je promjer celuloznog drva 17 cm, srednja duljina 4 m te srednji obujam
0,11 m3. Računalni sustav Timberjack 3000 je prije početka rada umjeren.
U njega su unesene zadane minimalne dimenzije (promjer na tanjem kraju s korom
i duljina) pilanske oblovine I klase (2 7 cm, 2,5 m), pilanske oblovine II klase
(22 cm, 2,5 m) te celuloznoga drva (7 cm, 4 m). Rezultati su potvrdili da
dimenzije izrađenih sortimenata ne odstupaju od zadanih vrijednosti.
Studijem vremena utvrđena su opća vremena u visini od 52,7 %, i efektivno
vrijeme u visini od 47,3 % ukupno snimljenoga vremena. Uz takav je
omjer vremena harvester ostvario učinak od 17,5 m3/h ili 34 stabla/h, trošeći
ukupno 3,42 min/m3. Prosječni je utrošak efektivnoga vremena 1,62 min/m3.
Sječa i izradba čini 66,1 %, prazni hod hidraulične dizalice 17,8 %, čišćenje
grmlja 12,8 %, a premještanje harvestera u sječini 3,3 % efektivnoga vremena.
Dodatno je vrijeme iznosilo 30,9 % efektivnoga vremena.
Vrijednosti su norme vremena i proizvodnosti harvestera istražene regresijskom
analizom i izjednačene eksponencijalnom krivuljom uz vrlo jaku
korelaciju, pri čemu je utvrđeno đa se 84 % varijabilnosti proizvodnosti i
norme vremena pojašnjava utjecajem prsnog promjera stabla.
Ključne riječi: strojna sječa, Timberjack 1270B, čista sječa kulture
vrba, djelotvornost
1. UVOD Introduction
U prvoj je objavi raspravljena uvodna tema o općenitim
načelima uporabe harvestera, tehničkim i tehno-
* Prof. dr. se. Ante P. B. Krpan
** Mr. se. Tomislav Porsinsky
Zavod za iskorištavanje šuma, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb
ante.krpan@zg.tel.hr
porsinsky@hrast.sumfak.hr
loškim značajkama uz prinos rezultata ankete o strojnoj
sječi, koja je provedena medu stručnim osobljem
trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, ponajprije
onima koji se bave problematikom pridobivanja
drva. U ovom broju Šumarskoga lista donosi se
drugi po redu članak od predviđenih pet, koji su tematski
povezani sa strojnom sječom i izradbom bjelogo-
233

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 16     <-- 16 -->        PDF

A. P. B. Krpan, T. Poršinskv: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA ... Šumarski list br. 5- 6. CXXVIII (2004), 233-244
ričnih vrsta drva harvesterom Timberjack 1270B. Članak
je posvećen proučavanju strojne sječe i izradbe stabala
23 - godišnje kulture bijele vrbe i crne johe, koja
je posječena čistom sječom.
Na proizvodnost harvestera uglavnom će utjecati
uvjeti i metoda rada, uvježbanost operatora i konačni
proizvod. Sjcčna gustoća u slučaju čiste sječe pogoduje
djelotvornosti harvestera za razliku od proreda, u kojima
je sječna gustoća znatno manja (Peltola i Papunen
2001). Isti autori upućuju na jednostavnost matematike
rada harvesterom (u proredama četinjača): ukoliko
se želi smanjiti jedinični trošak, nužno je povećati
proizvodnost stroja po pogonskom satu (productive
hour) ili smanjiti trošak po pogonskom satu. U oba slučaja,
pri čistoj sječi i proredi, na proizvodnost harvestera
snažno će utjecati obujam stabla. Analizom utroška
vremena za stabla prsnih promjera od 10 cm do 45 cm,
Jednozahvatni harvester Timberjack 1270B, šeste -
rokotačno je vozilo (6 WD) s bogi sustavom na prednjoj
osovini. Harvester 1270B je veliki harvester (duljina
7,2 m, širina 2,86 m, masa 16 t) širokoga raspona
primjene.
Osnovne su tehničke značajke harvestera Timberjack
1270B:
=> Masa neopterećenog vozila je 16350 kg.
=> Dimenzije harvestera su dane u skici koju prikazuje
slika 2.
=> Motor Perkins 1306-8T1 vodom je hlađeni linijski
šesterocilindarski Dicselov motor s prednabijanjem,
stapajnoga obujma 7600 cm3, nazivne snage
152 kW (206 KS) pri ferkvenciji vrtnje 1800 min"1
te najvećega momenta od 847 Nm (1600 min"1).
=> Prosječna potrošnja goriva iznosi 13,2 L/pogonskom
satu rada (KWF 1997). Zapremina spremnika
goriva je 465 L.
Slika 1. Harvester Timberjack 1270B
Fig 1 Timberjack I270B
Peltola iPapunen (2001) zaključuju da se s povećanjem
prsnoga promjera stabla obujam stabala u odnosu
na stablo prsnoga promjera od 10 cm povećava u
znatno većem postotku nego vrijeme sječe i izradbe,
koje ostaje u uskom rasponu. To naravno utječe na utrošak
vremena po jedinici obujma krupnijih stabala.
Otežavajuće su okolnosti pri strojnoj sječi i izradbi
vrbovih stabala razvijene krošnje s debljim granama ili
s pojedinačnim debljim granama, koje zahtijevaju premještanje
sječne glave iznad grane ili ponavljanja posmika
stabla kroz sječnu glavu. Daljnja je otežavajuća
okolnost djelomično isključivanje automatike, odnosno
uključivanje operatera pri krojenju i trupljenju I. i
II. klase pilanskih trupaca. Iz navedenoga se vidi da će
na strojnu sječu vrbovih stabala djelovati čimbenici
koji utječu na povećanje proizvodnosti, ali i oni suprotnoga
djelovanja.
=> Transmisija je hidrostatsko-mehanička, sa sporim i
brzim hodom, koja omogućuje pokretanje i promjenu
brzine kretanja vozila bez prekida tijeka zakretnog
momenta. Mehanički se diferencijali uključuju
hidraulički, a u brzom hodu temeljni je pogon na
stražnjim kotačima, prednji most uključuje se po
potrebi automatski. U bogiju je zupčanička transmisija.
Najveća je obodna sila vozila 150 kN. Brzina
kretanja vozila po šumskom bespuću iznosi do
7 km/h, a po izgrađenim transportnim sustavima
dosiže do 25 km/h.
Slika 2. Osnovne dimenzije
Fig. 2 Basic dimensions
=> Upravljanje je zglobno s najvećim kutom od ± 40°,
proporcijskom tehnikom. Vanjski radijus okretanja
od 14,4 m, klirens od 0,65 m te mogućnost savladavanja
prepreka visine do 1,1 m omogućuju vozilu
veliku kretnost pri radu u šumi.
=> Hidraulički je sustav s radnim tlakom od 24 MPa.
Radna hidraulika ima protok od 288 L/min pri
1800 min"1. Spremnik ulja sadrži 190 L.
=» Paralelna hidraulička dizalica je model TJ 200 H 97,
na kojoj je ugrađena sječna glava. Dizalica ima de-
2. TEHNIČKE ZNAČAJKE HARVESTERA TIMBERJACK 1270B
Technical features of Timberjack 1270B Harvester
234

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 17     <-- 17 -->        PDF

A. P. B. Krpan, T. PorSinsky: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA . Šumarski list br. 5 6, CXXVIII (2004), 233-244
klarirani podizni moment od 168 kNm te zakretni
moment od 43,6 kNm s najvećim dosegom od 10 m.
Kut zakretanja dizalice iznosi 195°, a zahvatni kut
sječne glave od -15° do +30°.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Doseg dizalice - Reach of crane I, m
Slika 3. Dijagram nosivosti dizalice TJ 200H97
Fig. 3 Lifting moment ofTJ 200H97 Loader
=> Gume prednje su dimenzija 700/50 - 26,5, a stražnje
700/55 - 34. Pri korištenju guma ove širine pritisak
vozila na tlo iznosi 61 kPa (KWF 1997).
=> Upravljanje se i kontrola rada harvesterom izvodi
preko dva sustava. Timberjackov TMC (Total
Machine Control) brine se za pouzdano i optimalno
upravljanje pogonskim motorom, transmisijom, radom
dizalice te stabilnošću vozila. Računalni sustav
Timberjack 3000 kontrolira rad sječne glave, izmjeru
stabla, donošenje odluke o mjestu trupljenja
u svrhu polučenja najveće financijske iskoristivosti
debla, odnosno o izradi sortimenata zadanih dimenzija
te pohranjuje podatke o izrađenoj oblovini. Podaci
se o izrađenim sortimentima mogu isprintati
na pisaču, prenijeti u obliku datoteke na osobno računalo
ili poslati korisniku e-mailom.
Sječna glava Waratah HTH 470-HD ima širok raspon
primjene, od proreda do dovršnih sječa. Masa
sječne glave iznosi 1080 kg, a najveći sječni promjer
65 cm. Posmik stabla kroz sječnu glavu ostvaruju
četiri čelična valjka, sa silom od 24,5 kN uz
posmičnu brzinu do 4,7 m/s. Kresanje grana obavljaju
tri pokretna te dva fiksna noža. Vodilica lančane
pile dugačka je 70 cm, a brzina kretanja lanca je
40 m/s. Zapremina spremnika za ulje iznosi 12 L.
Timberjack 1270B optimalno koristi modele orginalnih
Timberjackovih sječnih glava: 745, 746C,
755B, 762C.
Električni je sustav napona 24 V, s kapacitetom
akumulatora 2x140 Ah. Alternator napaja sustav s
naponom 28 V, odnosno strujom 140 A. Radnu
rasvjetu čini 16 Twin-Power farova te 4 halogenska
svijetla na dizalici, koja osiguravaju svjetlost od
30 luxa, potrebnih za nesmetan rad harvestera u gustoj
šumi, odnosno po noći ili oblačnom vremenu.
Kočnice su hidraulički upravljane, uljne s disk djelovanjem
na oba mosta.
Kabina je lagana, komforna s dobrim pregledom,
za koju proizvođač navodi daje u skladu s međunarodnim
normama ISO (ROPS, FOPS, OPS, BC).
Pri ispitivanju ergonomskih značajki kabine izmjerena
je buka od 73 dB (filter A) i utvrđen odnos izmeđe
vršne i prosječne razine vibracija u iznosu od
7,8 (KWF 1997).
3. METODA ISTRAŽIVANJA - Method of research
Spoznaje o proučavanju strojne sječe harvesterom
temeljile su se na stranim stručnim i znanstvenim objavama
te određenim vlastitim iskustvima stečenim pri
kratkoročnom proučavanju rada harvestera Timberjack
1070B, u kulturi običnoga bora na području UŠP
Ogulin (Krpan i Porsinsky 2002). Odabir metode
olakšan je dubokim poznavanjem vrijednosti uporabe
studija rada i vremena pri istraživanju radova pridobivanja
drva, koji su u okviru zagrebačkog Šumarskog
fakulteta i današnjega Zavoda za iskorištavanje šuma
proučavani u proteklim desetljećima (ručno - strojna
sječa i izradba, privlačenje drva po tlu traktorima, izvoženje
forvarderima i traktorima s (polu)prikolicom,
iznošenje žičarama, daljinski transport drva kamionima).
Pri tome je potrebno naglasiti da se zagrebačka
škola proučavanja radova u šumarstvu naslanja na njemačku
školu, čiji je osnivač u godinama nakon Prvoga
svjetskoga rata bio H. H. Hilf te na skandinavsku školu,
koju razvijaju Sammset i slijedbenici.
Proučavanje rada zasniva se na studiju rada i vremena
i studiju toka rada. Osnova je studija rada i vremena
raščlamba radnoga procesa ili faze rada na sastavnice
što kraćega vremenskoga trajanja, koje se još
uvijek mogu točno izmjeriti. O tome piše i Barnes
(1964), navodeći da će se određeni rad upravo na taj
način najbolje opisati.
Pri istraživanju strojne sječe i izradbe vrbovih stabala
harvesterom, primijenjen je studij rada i vremena.
Vrijeme sječe i izradbe drva podijeljeno je na radne
sastavnice (slika 4) s unaprijed odabranim fiksažnim
točkama. Utrošci vremena trajanja radnih sastavnica,
235

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 18     <-- 18 -->        PDF

A. P. B. Krpan. T. Poriinsky: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA ... Šumarski list br. 5 6, CXXVIII (2004), 233-244
najpovoljnije odabrane su medijan i aritmetička sredina
sa standardnom devijacijom kao mjerom rasipanja
te vrijednosti.
Regresijskim je analizama utvrđena stohastička
ovisnost između nezavisnih i zavisnih varijabli. Krivulje
izjednačenja odabirane su na osnovi sljedećih parametara:
koeficijenta (determinacije) korelacije (R),
standardne devijacije zavisne varijable oko linije izjednačenja
{sYX), te /-varijable (t-Stat) i vjerojatnosti greške
prve vrste (P-value) regresijskih koeficijenata
(Serdar i Šošić 1981,Kachigan 1991). Roemer-
Orphalova skala uporabljena je za utvrđivanje jakosti
veze između izjednačene nezavisne i zavisne varijable.
4. MJESTO ISTRAŽIVANJA - Study site
Snimanje rada harvestera obavljeno je u razdoblju
od 3. do 13. rujna 2002. u odjelu 49d, G.J. Svibovica,
Šumarije Kloštar Podravski, USP Koprivnica. Sastojina
u odjelu 49d je 23-godišnja kultura bijele vrbe s primjesom
crne johe podignuta 1980. godine kao znanstveni
pokus obnove šuma na podravskom tresetu.
Bijela vrba sađena je u ponavljanjima 5 x 5 stabala s
razmakom sadnje 4 m * 4 m, dok je u nekim repeticija-
236

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 19     <-- 19 -->        PDF

A. P. B. Krpan, T. I´oriinskv: DJELOTVORNOST STROJNK SJKČK I IZRADE U SASTOJINAMA ... Šumarski list br. 5-6, CXXVIH (2004), 233-244
ma crna joha sađena između redova vrbe. Ukupno je
posađeno 25 klonova vrbe (Mađarska 40, MB 1, MB
15, MB 368, MB 386, MB 388, Repaš 1, Repaš 2, Repaš
3, Repaš 4, S 70, S 71, S 78, S 86, S 110, S 118,
V 024, V 052, V 053, V 093, V 099, V 150, V 158,
V 160, V 161).
Odjel 49d površine je 7,76 ha, nalazi se na nadmorskoj
visini od 110 m, a teren je ravan. Srednja
udaljenost privlačenja drva iznosi 200 m.
Drvna je zaliha 209,3 mVha, obrast 0,99, a temeljnica
27,3 nvVha uz 633 stabla/ha. U omjeru smjese
prednjači bijela vrba s 93,5 % drvnoga obujma, dok
ostatak od 6,5 % otpada na crnu johu. U gustom sloju
grmlja pridolaze sremza, bazga, svib i trušljika. U sastojim
seje provodila čista sječa.
U odjelu su motornom pilom posječena stabla na
površini od 1,5 ha, a preostali dio od 6,26 ha posječen
je harvesterom. Pri radovima je zapaženo da su vrbova
stabla zbog zimotrenosti bila loše kvalitete.
Na slici 8 prikazana je struktura doznake po broju
stabala i drvnom obujmu za bijelu vrbu i crnu johu. Na
osnovi podataka iz obračuna doznačne knjižice i plana
sječa, bruto je sječna gustoća 209,3 m3/ha (633 stabala
po ha), a neto sječna gustoća 186,6 irrVha. Sječna je
gustoća tehničke oblovinc 33,2 m3/ha.
Pri radu, harvester se kretao okomito na šumsku
cestu zahvaćajući prugu širine pet stabala (slika 10).
Vozilo se je uvijek kretalo po sredini pruge, pravcem
određenim trećim redom stabala na pruzi. Na taj su
način oba reda stabala s lijeve i desne strane harvestera
bila u dohvatu dizalice koja je dosega 10 m.

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 20     <-- 20 -->        PDF

A. P. B. Krpan, T. PorSinsky: DJELOTVORNOST STROJNIH SJEČE I IZRADE U SASTO.IINAMA . Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 233-244
Stabla su izrađivana ispred vozila te su na taj
način okresane grane polagane pred kotače harvestera.
Time je poboljšana nosivosti vlažnoga
tresetnog tla u tragovima prolaska harvestera te
forvardera pri izvoženju sortimenata. Vozač harvestera
izrađene je sortimente odlagao u hrpe s
lijeve i desne strane vozila. Pri izvoženju drva, forvarder
se kretao isključivo po tragu harvestera, a uhrpani
sortimenti olakšali su utovar drva. Djelotvornost
forvardera nije bila predmetom ovih istraživanja.
Obzirom daje nakon čiste sječe predviđeno pošumljavanje
sadnicama crne johe, harvester je u radnom
zadatku imao i sječu sloja grmlja (čišćenje grmlja).
Ovaj se radni zahvat pojavljivao učestalo te je opravdano
uvršten u efektivno vrijeme (tablica 1).
Slika 10. Način rada harvestera
Fig. 10 Harvester operation
5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Results of research
Rezultati istraživanja djelotvornosti strojne sječe i
izradbe harvesterom Timberjack 1270B u navedenoj
kulturi bijele vrbe i crne johe prikazani su kroz: analizu
strukture utrošenoga vremena i ostvarene proizvodnosti,
analizu izrađenih sortimenata, moguću proizvodnost
i normu vremena te analizu izvršenja proizvodnje
s usporedbom sortimentne strukture drva izrađenoga
motornom pilom i harvesterom.
5.1 Struktura utrošenoga vremena i ostvarena proizvodnost
Structure of total times and realised productivity
U strukturi efektivnoga vremena sječa i izradba stabala
sudjeluje sa 66,1 %, prazni hod hidraulične dizalice
sa 17,8 %, čišćenje grmlja s 12,8 %, a premještanje
harvestera pri radu sa 3,3 %.
Praćenje rada harvestera trajalo je ukupno 6 radnih
dana (54,11 h), za koje je vrijeme posječeno
1825 stabala, odnosno izrađeno 949,1 m3 oblovine.
Prosječni izrađeni obujam krupnoga drva stabla iznosio
je 0,5 m3.
Tablica 1. Struktura utrošaka vremena rada i neke prosječne ostvarene vrijednosti
Table I Structure of total time consumption and some realized average values
238

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 21     <-- 21 -->        PDF

A. P. B. Krpan, T. Porsinsky: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA . Šumarski list br. 5-6. CXXVIII (2004), 233-244
Slika 11. Struktura utrošaka vremena - Fig. 11 Structure of time consumptions
Utrošak efektivnoga vremena rada harvestera po jedinici
iznosio je 1,62 min/m3 ili 0,84 min/stablu.
U strukturi općih vremena visoki udio zauzimaju
neopravdani prekidi rada (66,3 %), nastali zbog dugačkih
prekida za jelo, odnosno mjerenja proizvodnosti
harvestera. Tehnički su prekidi nastali zbog pucanja
crijeva na hidrauličnoj dizalici. Opravdani prekidi rada
odnose se na pripremno-završno vrijeme, prekide za
jelo, zamjenu rezne garniture u sječnoj glavi, izmjenu
crijeva hidraulične dizalice te odmor vozača.
Zbog visokog udjela općih vremena u ukupno
snimljenom vremenu (52,7 %), harvester je ostvario
relativno nisku prosječnu proizvodnost od 17,5 m3/h
(34 stabla/h), trošeći 3,42 min/m3.
5.2 Analiza izrađenih sortimenata - Analysis of processed assortments
Prije početka rada računalni sustav harvestera Timberjack
3000 umjerenje je, te su u njega unesene zadane
minimalne dimenzije (promjer na tanjem kraju s
korom i duljina) za pilansku oblovinu I klase (27 cm,
2,5 m), pilansku oblovinu II klase (22 cm, 2,5 m) te celulozno
drvo (7 cm, 4 m).
Na temelju zadanih minimalnih dimenzija sortimenata
i mjerenja dimenzija pojedinog debla, sustav Timberjack
3000 donosio je odluku o mjestu trupljenja uz
polučenje najveće iskoristivosti debla.
Statistička analiza izrađenih sortimenata iz posječenih
stabala prikazana je u tablici 2.
Prosječni srednji promjer izrađene oblovine iznosio
je 19 cm, duljina 4,1 m te obujam 0,14 m3.
Slika 12. Izrađeni vrbovi sortimenti
Fig. 12 Processed willow assortments
239

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 22     <-- 22 -->        PDF

A. P. B. Krpan, T. Porsinxky: DJELOTVORNOST STROJNE S.IECE I IZRADE U SASTO.IINAMA . Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 233-244
Prosječni izrađeni sortiment tehničke
oblovine imao je srednji promjer
29 cm, duljinu 4,5 m te obujam
0,30 m3.
Prostorno (celulozno) je drvo
bilo prosječnog promjera od 17 cm,
duljine 4 m te obujma od 0,11 m3.
Ovom je analizom utvrđeno da
ostvarene dimenzije izrađenih sortimenata
ne odstupaju od zadanih
vrijednosti unesenih u kompjutor
harvestera, koji nadzire rad sječne
glave.
Tablica 2. Statistička analiza izrađenih sortimenata
Table 2 Statistical analysis of processed assortments
Sred. promjer Duljina Obujam
Mid diameter Length Volume
cm m m3
Trupci (1159 komada) - Logs (1159 pes.)
Medijan - Median 28 4,53 0,29
Aritmetička sredina - Mean 29 ± 3 4,47 ± 0,98 0,30 ±0,08
Minimum - Minimum 25 2,51 0,16
Maksimum - Maximum 43 6,50 0,73
Celulozno drvo (5649 komada) - Pulpwood (5469 pes )
Medijan - Median 17 4,01 0,10
Aritmetička sredina - Mean 17 ± 5 4,08 ± 0,46 0,11 ±0,07
Minimum - Minimum 5 4,00 0,01
Maksimum - Maximum 45 8,46 1,09
Ukupno oblovina (6808 komada) -All roundwood (6808 pes.)
Medijan - Median 18 4,01 0,10
Aritmetička sredina - Mean 19±6 4,14 ±0,60 0,14 ±0,10
Minimum - Minimum 5 2,51 0,01
Maksimum - Maximum 45 8,46 1,09
5.3 Moguća proizvodnost i norma vremena - Possible productivity and standard time
Statistička analiza utrošaka vremenskih sastavnica
rada harvestera prikazana je u tablici 3. Radni ciklus
(posječeno i izrađeno stablo) jednozahvatnoga harvestera
sastoji se od nekoliko radnih sastavnica, od kojih
su neki (premještanje vozila, prazni hod dizalice) potpuno
neovisni o veličini posječenoga stabla. Pel tola
iPapunen (2001) navode da se rad jednozahvatnoga
harvestera sastoji od većega broja koraka, koji većinom
pokazuju potpunu ovisnost o veličini stabla. Gornja
se tvrdnja u našem slučaju odnosi samo na korake
sječe i izradbe stabala, koji nisu raščlanjivani (slika 4).
Tablica 3. Statistička analiza utrošaka vremena radnih sastavnica
Table 3 Statistical analysis of work components time consumption
Suma*
Sum*
Medijan
Median
Arit. sredina
Mean
Minimum
Minimum
Maksimum
Maximum
Utrošak vremena, min/stablo - Time consumption, min/tree
Efektivno vrijeme po stablu
Effective time per tree
1536,91 0,75 0,84 ±0,45 0,09 3,70
Premještanje vozila - Vehicle moving 50,39 0,00 0,03 ±0,11 0,00 1,96
Prazni hod dizalice - Boom out 196,95 0,00 0,11 ±0,28 0,00 2,78
Čišćenje grmlja - Underbrush clearing 273,22 0,14 0,15 ±0,09 0,00 1,00
Sječa i izradba - Felling and Processinng 1016,35 0,52 0,56 ±0,29 0,05 3,43
: Veličina uzorka (1825 stabala) - * Count (1825 trees)
Stoga je istražena ovisnost efektivnoga vremena
sječe i izradbe stabla o prsnome promjeru stabala (slika
13A). Podaci su istraženi regresijskom analizom i izjednačeni
parabolom iz ishodišta uz srednju korelaciju
između varijabli (R2 = 0,49).
Uvećavanjem utroška efektivnoga vremena sječe i
izradbe svakoga pojedinoga stabla s prosječnim utrošcima
vremena vožnje harvestera (0,03 min/stablu),
praznoga hoda hidraulične dizalice (0,11 min/stablu) i
čišćenja grmlja (0,15 min/stablu) izračunan je utrošak
efektivnoga vremena po stablu.
Iz općih je vremena izbacivanjem neopravdanih
prekida određeno u apsolutnom iznosu dodatno vrijeme
(474,45 minuta). Dodatno se vrijeme računa prema
efektivnom vremenu te se istome dodaje u apsolutnom
iznosu, u obliku postotka ili faktora dodatnoga vremena.
U ovom istraživanju dodatno je vrijeme iznosilo
30,9 % efektivnog vremena rada.
Efektivno vrijeme stabla uvećano je za utvrđeno
dodatno vrijeme (30,9 % efektivnog vremena rada) te
je na taj način izračunano ukupno vrijeme po stablu odnosno
norma vremena po stablu. Podaci su istraženi re-
240

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 23     <-- 23 -->        PDF

A. P. B. Krpan. I. PorSinsky: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJ1NAMA ... Šumarski list br. 5-6. CXXVII1 (2004). 233-244
Slika 13. Ovisnost utroška vremena o prsnom promjeru stabla - Fig. 13 Dependance of time consumptions vs. BHD
Slika 14. Sječa i izradba vrbovih stabala —Fig. 14 Felling and processing of willow trees
Slika 15. Ovisnost norme vremena i proizvodnosti o prsnom promjeru posječenih stabala
Fig. 15 Standard time and productivity ofTimberjack 1270B vs. BHD of felled trees
241

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 24     <-- 24 -->        PDF

A. P. B. Krpan. T. PorSinsky: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJ1NAMA . Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 233-244
gresijskom analizom i izjednačeni jednadžbom parabole
iz ishodišta (slika 13B).
Stavljajući u odnos utrošak ukupnog vremena rada
harvestera po stablu (slika 13B) s izrađenim obujmom
krupnoga drva svakog pojedinog stabla izračunate su
vrijednosti norme vremena po jedinici obujma drva,
odnosno proizvodnost harvestera za svako pojedino
stablo u rasponu prsnih promjera od 7 cm do 43 cm
(slika 15). Podaci su istraženi regresijskom analizom i
izjednačeni eksponencijalnom krivuljom uz vrlo jaku
korelaciju, pri čemu je utvrđeno da se 84 % varijabilnosti
proizvodnosti i norme vremena pojašnjava utjecajem
prsnog promjera posječenoga stabla. Oblikovanjem
norme vremena po stablu otvorenje put utvrđivanju
moguće proizvodnosti harvestera po stablu i jedinici
obujma, koja vrijedi za prihvaćeno dodatno vrijeme.
Mogući učinak harvestera kreće se u rasponu od
3,8 m3/h kod stabala prsnoga promjera od 10 cm do
68,1 mVh kod stabala prsnog promjera 40 cm. Iz navedenih
je ovisnosti vidljiv snažan uticaj prsnog promjera
posječenih stabala na proizvodnost i normu vremena
sječe i izradbe drva harvesterom, koji je u literaturi
prepoznatljiv kao Speidlov zakon obujma komada
(Staff iWiksten 1984,Grammel 1988).
5.4 Izvršenje proizvodnje i usporedba sortimentne strukture drva
izrađenoga motornom pilom i harvesterom
Realisation of production and comparison of assortment structure
between timber processed with chainsaw or harvester
Ostvarena proizvodnja u odjelu 49d od 2217 m3
nadmašila je plan proizvodnje za 53 %. Ova razlika
posljedica je varijabilnosti obujma stabala između
velikoga broja zasađenih klonova vrbe, odnosno
mogućega pogrešnoga odabira tarifnoga niza pri kubiranju
vrbovih stabala.
Na temelju podataka izvršenja proizvodnje glede
načina izvođenja sječe i izradbe drva, izračunana je
struktura sortimenata izrađenih ručno-strojnim radom
motornom pilom odnosno strojnim radom harvesterom.
Kod drva izrađenoga harvesterom utvrđeno je
značajno veći udio obje klase kakvoće pilanskih trupaca,
u odnosu na obujam drva izrađenog motornom
pilom.
Ovaj podatak još više začuđuje iz razloga, što mjerni
sustav harvestera nema mogućnosti prepoznavanja
grešaka obloga drva propisanih normama za oblo drvo,
već ima isključivo mogućnost mjerenja dimenzija
oblovine.
Slika 16. Izvršenje proizvodnje i usporedba sortimentne strukture drva izrađenoga motornom pilom i harvesterom
Fig. 16 Realisation of production and comparison of assortment structure between timber processed with chainsaw or harvester
242

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 25     <-- 25 -->        PDF

A. P. 13. Krpan. T. Porsinsky: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA ... Šumarski list br. 5-6, CXXV1II (2004), 233-244
6. ZAKLJUČAK - Conclusion
Pri strojnoj su se sječi vrbove kulture harvesterom
iskristalizirali dominantni čimbenici djelotvornosti.
Pozitivan učin imaju način rada (čista sječa), povećana
sječna gustoća i veće dimenzije stabala. Krošnjatost,
otklon od automatskog krojenja, nedovoljna obučenost
jednoga od operatera i čišćenje grmlja u konkretnom
slučaju bili su otežavajući čimbenici. Istraživanja su
potvrdila poznate zakonitosti koje se pojavljuju pri primjeni
strojne sječe stabala.
Pri sječi bjelogoričnih stabala na učinak djeluje
krošnjatost ili bolje rečeno debele grane u krošnji, koje
se, noževima u sječnoj glavi prilagođenoj kresanju tanjih
grana, ne mogu okresati. Potvrđena je jaka ovisnost
učinkovitosti o prsnom promjeru odnosno obujmu
stabala. Utrošak je vremena po stablu upravo proporcionalan
prsnom promjeru, odnosno obujmu stabla.
Međutim, porast utroška vremena za stablo određenoga
prsnoga promjera ne slijedi jednakomjerno porast
obujma stabla, koji je znatno izraženiji. Navedeni odnos
pojašnjava utjecaj obujma stabla na utrošak vremena
po jedinici obujma drva.
Harvester je za vrijeme rada ostvario prosječni učinak
od 17,5 m3/h. Uz dodatno vrijeme od 30,9 % efektivnoga
vremena moguć je učinak od 27,5 m3/h.
Prema učinkovitosti strojne čiste sječe u kulturama
vrbe vidljiva je opravdanost primjene harvestera u takvim
i sličnim bjelogoričnim umjetno podignutim ili
prirodnim sastojinama.
7. LITERATURA References
Andersson, B., 1994: Cut-to-lenght and tree-lenght
harvesting systems in central Alberta: a comparison.
For. Eng. Res. Inst. Can. (FERIC), Pointe-
Claire, Que. Tech. Rep. TR-108. 1-32.
Anon., 1994: Osnova gospodarenja G. J. "Svibovica"
za razdoblje (1995-2004).
Anon., 2001: Knjižica doznake - odsjek 49d, G. J.
"Svibovica", Šumarija Kloštar Podravski.
Anon., 2001: Plan sječa za 2002 godinu G. J. "Svibovica",
Šumarija Kloštar Podravski.
Barnes, R., M., 1964: Studij pokreta i vremena. Zagreb,
Panorama, 1—164.
Bulley, B., 1999: Effect of tree size and stand density
on harvester and forwarder productivity in commercial
thinning. For. Eng. Res. Inst. Can.
(FERIC), Pointe-Claire, Que. Tech. Note TN-
292. 1-8.
Gramme 1, R., 1988: Holzernte und Holztransport.
Verlag Paul Parey, Hamburg- Berlin, 1-242.
Kachigan, S. K, 1991: Multivariate statistical analysis
- A conceptual introduction. Radius Press,
New York, 1-303.
Krpan, A. P. B., T Porsinsky, 2001: Harvester
Timberjack 1070 u Hrvatskoj. (Harvester Timberjack
1070 in Croatia). Šumarski list 125
(11-12): 619-624.
Krpan, A. P. B., T Porsinsky, 2002A: Proizvodnost
harvestera Timberjack 1070 pri proredi kulture
običnoga bora (Productivity of Timberjack
1070 Harvester in Scotch Pine Thinning). Šumarski
list 126 (11-12): 551-561.
Krpan, A. P. B., T Porsinsky, 2002B: Djelotvornost
strojne sječe i izradbe u sastojinama mekih i
tvrdih listača. Znanstvena studija, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, 1—40.
Krpan, A. P. B.,T. Porsinsky, 2004: Djelotvornost
strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih
listača - 1. dio: Promišljanje struke o strojnoj
sječi i izradbi drva (Efficiency of Mechanical
Felling and Processing in Soft and Hardwood
broadleaved stands - Part 1: Attitudes of
Forest Professionals towards Mechanical Felling
and Processing). Šumarski list 128 (3-4):
127-136.
Meek, P., 1993: An evaluation of four methods for
procesessing timber at the stump. For. Eng. Res.
Inst. Can. (FERIC), Pointe-Claire, Que. Tech.
NoteTN-208. 1-8.
Meek, P., 2000: Effect of the commercial thinning
prescription on the performance of single-grip
harvesters. For. Eng. Res. Inst. Can. (FERIC),
Pointe-Claire, Que. Advantage Vol.1 No. 42,
1-2.
Kump, M. i suradnici, 1970: Poljski pokusi (Metodika
postavljanja i statistička obrada). Centar za
primjenu nauka u poljoprivredi SR Hrvatske,
Zagreb, 1-86.
KWF, 1997: Prufbericht - Kranvollernter Timberjack
1270B mit Vollernteaggregat 755B. FPAVerzeichnis-
Nr. 1.04.26., GroB-Umstadt.,
Deutschland, 1-2.
Pel t o l a , A., K. Papunen, 2001: The mechanisation
of thinning in the Nordic countries. Proceedings
of International conference "Thinnings: A
valuable forest management tool", September
9-14, 2001, IUFRO Unit 3.09.00 & FERIC &
Natural Resources Canada & Canadian Forest
Service, CD.
243

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 26     <-- 26 -->        PDF

A. P. B. Krpan, T. PorSinsky: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA Šumarski list br. 5 6. CXXV1M (2004), 233-244
P u l k k i , R., 2001: Cut-to-length, tree-length or full Staff, K. A. G., N. A. W i k s t e n , 1984: Tree harvesttree
harvesting, http://flash.lakeheadu.ca/ ~re- ing Techniques. Martinus Nijhoff/DR W. Junk
pulkki/ctlft.html Publishers, Dodrechts/Boston/Lancaster, pp. 371.
R i c h a r d s o n , R., I. M a k k o n e n , 1994: The perfor- Tufts, R. A., 1997: Productivity and cost of the Ponsmance
of cut-to-length systems in eastern Cana- se 15-series, cut-to-lenght harvesting system in
da. For. Eng. Res. Inst. Can. (FERIC), Pointe- southern pine plantations. Forest Products Jour-
Claire, Que. Tech. Rep. TR-109. 1-16. nal 47 (10): 39^46.
S e r d a r , V., I. Š o š i ć , 1981: Uvod u statistiku. Školska
knjiga Zagreb, 1-452.
SUMMARY: This paper shows the results of research of machine felling
and processing carried out by Timberjack 127 0B Harvester in a 23-year old
willow culture. The volume of the mean felling tree was 0.5 m3, and diameter
at breast height 25 cm. The felling density was 633 trees/ha. Thick undergrowth
layer is made of bird cherry, black elder, common dogwood and glossy
buckthorn. The harvester s operation was monitored for 6 working days
(54.11 h), and during that time 1825 trees were felled and 949.1 m3 of roundwood
was processed.
The mean diameter of technical roundwood is 29 cm, the length is 4.5 m
and the volume 0.30 m . The mean diameter of pulpwood is 17 cm, the mean
length is 4 m and the mean volume 0.11 m3. The computer system Timberjack
3000 was calibrated before the operation started. The preset minimum sizes
were entered (diameter at the thinner end with bark and length) of first class
saw logs (27 cm, 2.5 m), second class saw logs (22 cm, 2.5 m) and pulpwood
(7 cm, 4 m). The results confirmed that the dimensions of the processed assortments
do not vary from the preset values.
Delay times of 52.7 % and effective time of 47.3 % of the total recorded
time were established by time study. With such a time ratio, the harvester
achieved an efficiency of 17.5 m3/h or 34 trees/h, consuming a total of 3.42
min/m3. The average consumption of effective time is 1.62 min/m3. Felling
and processing account for 66.1 %, hydraulic crane idling for 17.8%, undergrowth
cleaning for 12.8 %, and harvester moving at the felling site for 3.3%
of effective time. Allowance time was 30.9 %> of effective time.
The values of standard time and harvester productivity have been investigated
by regression analysis and fitted by exponential curve with a very
strong correlation. In doing so, it has been established that 84 %> of productivity
and standard time variability can be explained by the influence of the trees
diameter at breast height.
Key words: machine felling, Timberjack 127 0B, clear cut of willowculture,
efficiency
244