DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 27     <-- 27 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 375
Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004). 245-254
DJELOTVORNOST TRAKTORA STEYR 8090 I 9078 U OPLODNIM
SJEČAMA SASTOJINA POŽEŠKOG GORJA
EFFICIENCY OF TRACTORS 8090 AND 9078 IN SHELTERWOOD
FELLINGS OF STANDS IN POŽEGA MOUNTAINS
Željko ZEČIĆ, Ante P. B. KRPAN, Tomislav PORSINSKY, Marijan ŠUŠNJAR*
SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati istraživanja nekih eksploatacijskih
značajki traktora Steyr 8090 (53 kW) s jednobubanjskim daljinski
upravljanim farmer vitlom Tajfun EGV60A, te traktora Steyr 9078 (55 kW) s
dvobubanjskim prototipnim farmer vitlom Tajfun 2 x 60 kN, pri privlačenju
drva u brdskim bjelogoričnim sastojinama. Starost sastojine s pripremnim sijekomje
91 godinu, a sastojine s dovršnim sijekom 100 godina. Nagib terena
je na oba radilišta do 80 %, privlačenje tereta je nizbrdo, a privitlavanje pretežito
uzbrdo. Duljina sortimenataje 2,0 do 6,5 m. Srednji obujam privučenog
drva je od 0,28 m3 do 0,36 m\ Traktor Steyr 8090 ostvario je prosječni učinak
9,64 mi/dan u pripremnom sijeku, odnosno 11,32 m3/dan u dovršnom sijeku.
Prosječne udaljenosti privlačenja su 529 m (A), odnosno 240 m (B), a srednja
udaljenost privitlavanj a 54 m (A) i 29 m (B). U pripremnom sijeku traktor
Steyr 9078 ostvario je učinak od 9,88 m3/dan, a u dovršnom 13,75 m3/dan.
Prosječna udaljenost privlačenja u pripremnom sijeku iznosila je 649 m (C),
a u dovršnom 313 m (D). Prosječne udaljenosti privitlavanj a su 48 m (C), odnosno
49 m (D).
Ključne r ij eči: oplodne sječe, farmer vitla, traktori Steyr, proizvodnost
1. PROBLEMATIKA - Scope
Po završetku domovinskog rata u Hrvatskoj je kupljen
veći broj traktora Steyr sa sitnilicama za potrebe
uzgojnih radova u nizinskom i brdskom dijelu Hrvatske.
Osnovni je zadatak tih traktora čišćenje uzgojnih
stazica (šljukara) u smislu mchnizirane njege pomlatka
i mladika. Tijekom dvogodišnje primjene traktora, samo
u ljetnom razdoblju, došlo se do zaključka da su
traktori nedovoljno iskorišteni. Iznikla je ideja o primjeni
traktora i za poslove u eksploataciji šuma. Osnovna je
ideja bila da se uvedu farmer vitla, koja se poput svakog
poljoprivrednog priključka brzo montiraju i demontiraju.
F o l k e m a (1986) je mišljenja da su prednosti farmer
vitla u: ekonomičnom radu za one koji već imaju
traktor, manjim nabavnim troškovima, mogućnosti rada
na teškim terenima te smanjenju gubitka proizvodne
Dr. se. Željko Zečić, prof. dr. se. Ante P. B. Krpan,
mr. se. Tomislav Porsinsky, mr. se. Marijan Šušnjar
Šumarski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za iskorištavanje
šuma, Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb
površine zbog većeg razmaka vlaka. Sever (1993) navodi
kako maksimalni teret koji se privlači vitlom priključenim
na poljoprivredni traktor u idealnim terenskim
uvjetima iznosi 1 m3 na 26 kW snage traktora.
Cilj ovoga rada je istraživanje nekih eksploatacijskih
značajki traktora Steyr 8090 (53 kW) s jednobubanjskim
velikoserijskim farmer vitlom Tajfun
EGV 60 Ate traktora Steyr 9078 (55 kW) s dvobubanjskim
prototipnim farmer vitlom Tajfun 2 x 60 kN pri
privlačenju drva u brdskim bjelogoričnim sastojinama.
Utvrdit će se struktura ukupno utrošenih vremena,
stuktura općih vremena, brzine kretanja traktora, brzine
izvlačenja užeta i privitlavanj a, norme vremena i norme
dnevnih učinaka za određene udaljenosti privlačenja.
Terenska istraživanja provedena su u brdskom području
Uprave šuma Požega, šumarije Požega, g. j . Istočni
Psunj, odjel 30 b u pripremnom sijeku i g. j . Sjeverna
Babja Gora, odjel 45 a u dovršnom sijeku. Vre-
245

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Z. Zečić. A. P. B. Krpan, T. Porsinsky, M. Šušnjar: DJELOTVORNOST TRAKTORA STHVR 8090 I 9078 ... Šumarski list br. 5 -6, CXXV1II (2004), 245-254
Slika 1. Traktor Steyr 8090 s vitlom Tajfun EGV 60 A
Figure I Steyr 8090 tractor with Tajfun EGV60 A winch
mcnski uvjeti bili su promjenjivi. Tijekom noći često
je padala kratkotrajna kiša. Starost sastojine pripremnog
sijekaje 91 godinu, a sastojine s dovršnim sijekom
100 godina. Nagib terena je na oba radilišta do 80 %.
Tlo je na vlakama bilo tijekom privlačenja u mladoj
sječini vlažno, a u starijoj blatno.
. Traktori Steyr 8090 i Steyr 9078 privlačili su drvo
usporedno iz pripremnog i dovršnog sijeka. Privlačenje
tereta je nizbrdo, a privitlavanje se odvijalo pretežito
uzbrdo. Traktori su se kretali po traktorskim putevima
i vlakama ne ulazeći u sastojinu. Tehničko drvo
izrađeno je sortimentnom metodom, a prostorno drvo
izrađeno je u sastojini kao višemetarsko. Udio tehničke
oblovine kod traktora Steyr sjednobubanjskim vitlom
iznosi 43,0 % u pripremnom sijeku, a 60,0 % u
Slika 2. Traktor Steyr 9078 s vitlom Tajfun EGV 2 x 60 kN
Figure 2 Steyr 9078 tractor with Tajfun EGV2 x 60 kN winch
dovršnom sijeku. Kod drugog traktora postotni udio je
jednak. Tijekom terenskih istraživanja primjenjena je
povratna metoda kronometrije. Svaki traktor imao je
svog snimatelja. Uz primjenu matematičke statistike
izvršena je detaljna obrada podataka.
2. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
U prikazu rezultata istraživanja objekte smo označili
velikim slovima od A do D. Slovom A označen je objekat
u g. j . Istočni Psunj, odjel 30 b, pripremni sijek, traktor
Steyr 8090 s jednobubanjskim vitlom Tajfun EGV
60 A. Slovo B označava objekat u g. j . Sjeverna Babja
Gora, odjel 45 d, dovršni sijek, traktor Steyr 8090 sjednobubanjskim
vitlom Tajfun EGV 60 A. Slovo C označava
objekat u g. j . Istočni Psunj, odjel 30 b, pripremni
sijek, traktor Steyr 9078 s dvobubanjskim prototipnim
vitlom Tajfun 2 x 60 kN. Slovo D označava objekat u
g. j . Sjeverna Babja Gora, odjel 45 d, dovršni sijek, traktor
Steyr 9078 s dvobubanjskim prototipnim vitlom
Tajfun 2 x 60 kN. U rezltatima istraživanja posebno su
prikazani podaci o privučenom drvnom obujmu. Sadržaj
obujma tovara traktoristi su sami bilježili, budući da
poslovođa nije bio stalno prisutan na radilištu. U tablici
1 prikazani su razultati privučenog drvnoga obujama za
oba traktora i po objektima istraživanja.
Traktor Steyr 8090 je na objektima A i B privukao
96,41 m3, odnosno 113,22 m3 drva. Ukupno je na oba
Results of investigation
objekta privukao po 340 komada u 62, odnosno 64 turnusa.
Prosječni obujam tovara je na objektu A 1,56 m3,
a na objektu B 1,77 m3 i veći je 11,9 %. Prosječni broj
komada u tovaru je 5,5 i 5,3 komada. Duljina je izrađenih
sortimenata od 2,0 do 6,5 m i 2,0 do 6,6 m.
Srednji obujam privučenog komada drva je 0,28 m3
(A) i 0,36 m3 (B) i veći je 22,2 %, a srednji promjer
28,8 cm i 31,8 cm. Steyer 9078 je na objektima C i D
privukao ukupno 108,70 m3, odnosno 109,98 m3. Broj
komada privučenog drva je 362 (C) i 305 (D) u 55,
odnosno 54 turnusa. Prosječni obujam tovara je
1,98 m3 na objektu C, a na objektu D 2,04 m3 te je veći
za 0,06 m3 ili 2,9 %. Prosječno je u tovaru privlačio 6,6
komada, odnosno 5,7 komada. Duljina privučanih
komada kreće se od 2 m do 6 m na oba objekta, a srednja
duljina iznosi 4,8 m i 4,1 m. Srednji obujam privučenog
komada drva iznosi 0,30 m3 (C) i 0,36 m3, stoje
16,7 % više. Srednji promjer privučenih drvnih sortimenata
je 28,5 cm, odnosno 33,6 cm.
246

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Ž. Zečić, A. P. B. Krpan, T. PorSinsky, M. Šušnjar: DJELOTVORNOST TRAKTORA STEYR 8090 I 9078 ... Šumarski list br. 5-6, CXXVI11 (2004). 245-254
varištu koji se kreće od 18,52 % (C) do 27,89 % (B).
Ostvareno efektivno vrijeme se po jedinici privučenoga
drvnoga obujma kreće od 18,34 min/m3 (B) do
28,04 min/m3 (A). Ukupno je najmanje utrošeno vrijeme
po jedinici 25,97 min/m3 na objektu D, a najveće
na objektu A i iznosi 37,17 min/m3. Traktor Steyr 8090
s jednobubanjskim daljinski upravljanim vitlom ostvario
je prosječni učinak 9,64 m3/dan u pripremnom
sijeku, odnosno 11,32 mVdan u dovršnom sijeku.
Prosječne udaljenosti privlačenja su 529 m (A), odnosno
240 m (B), a srednja udaljenost privitlavanja 54 m
(A) i 29 m (B). U pripremnom sijeku traktor Steyr
9078 s dvobubanjskim vitlom ostvario je učinak od
9,88 m3/dan, a u dovršnom 13,75 nrVdan. Prosječna
udaljenost privlačenja u pripremnom sijeku iznosila je
649 m (C), a u dovršnom 313 m (D). Prosječne udaljenosti
privitlavanja su 48 m (C), odnosno 49 m (D).
U tablici 2 prikazana je struktura vremena turnusa
za objekte A - D. Prosječna je udaljenost vožnji traktora
400 m. Ukupno vrijeme turnusa traktora kreće se od
45,47 minuta (B) do 50,11 minuta (C). Dodatno vrijeme
je prosječno izračunano za sva radilišta i iznosi
23,92 % efektivnoga vremena. Efektivno vrijeme
nalazi se u rasponu od 36,69 minuta (B) do 40,44
minute na objektu C. U strukturi efektivnog vremena
turnusa za rad na sječini otpada najviše vremena i to od
41,86 % do 50,57 %. Za rad na pomoćnom stovarištu
troši se od 20,60 % (A) do 23,98 % (B) efektivnog vremena
turnusa. Varijabilna vremena zastupljena su s
najmanjim postotnim udjelom. Tako na vožnju optere-
Na slici 3 prikazano je efektivno vrijeme traktora
po objektima. Prema ukupno snimljenom vremenu
efektivno vrijeme kreće se od 63,67 % (B) do 76,71 %
(C), a opća vremena 36,33 % (B) do 23,29 % (C). U
strukturi ukupno utrošenog efektivnog vremena za rad
na sječini otpada 35,82 % (C) do 48,45 % (B). Zatim
slijedi utrošak efektivnoga vremena na pomoćnom sto-
Slika 3. Ostvareno efektivno vrijeme traktora u pripremnom sijeku
(A) i (C) te u dovršnom sijeku (B) i (D)
Figure 3 Realized the effective time of tractors on preparatory cut
(A) and (C) and final cut (B) and (D)
247

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Ž. Zečić, A. P. B. Krpan, T. PorSinsky. M. Šušnjar: DJELOTVORNOST TRAKTORA STEYR 8090 I 9078 Šumarski list hr. 5-6, CXXVIIJ (2004). 245-254
248

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Ž. Zečić, A. P. 13. Krpan. T. PorSinsky, M. Šušnjar: DJELOTVORNOST TRAKTORA STEYR 8090 I 9078 Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 245-254
ćenog traktora otpada od 14,63 % (A) do 19,07 % (C)
efektivnog vremena. Vožnja neopterećenog traktora se
kreće od 14,20 % (A) do 18,91 % (D) efektivnog vremena.
Neopterećeni traktori kretali su se uzbrdo, a opterećeni
nizbrdo. Norma vremena u pripremnom sijeku
iznosi 25,31 min/m3 (C) s dvobubanjskim vitlom i
31,21 min/m1 (A) s jednobubanjskim vitlom. U dovršnom
sjeku norma vremena je 23,93 min/m3 na objektu
D s dvobubanjskim vitlom i 25,69 min/m3 na objektu B
s jednobubanjskim vitlom. Dnevni učinak traktora s
jednobubanjskim vitlom kreće se od 15,38 m3/dan (A)
u pripremnom sjeku do 18,69 mVdan u dovršnom sjeku.
Dok je dnevni učinak traktora s dvobubanjskim vitlom
18,97 m/Vdan u pripremnom sjeku, a 20,06 m3/dan
u dovršnom sijeku.
Na slici 4 prikazani su postotni udjeli vremena utovara
i istovara u efektivnom vremenu traktora. U pripremnom
sijeku kod Steyr-a 8090 s jednobubanjskim
vitlom efektivno vrijeme utovara iznosi 45,57 %, a vijeme
istovara 19,06 %. U dovršnom sijeku isti je traktor
na utovar trošio 48,45 %, a na istovar 27,89 %.
Traktor Sreyr s dvobubanjskim vitlom u pripremnom
je sijeku utrošio 35,82 % na utovar te 18,52 % na istovar.
U dovršnom je sijeku isti traktor na utovar utrošio
Slika 4. Udio vremena utovara i istovara u efektivnom vremenu rada traktora i vitla
Figure 4 Share of time of loading and unloading in effective time of tractor and winch operations winch work
Slika 5. Prosječne brzine punih i praznih traktora Steyr 8090 i Steyr 9078 po traktorskom putu
Figure 5 Average speeds of loaded and unloaded tractors Steyr 8090 and Steyr 9078 at skidding road
249

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Ž. Zečić, A. P. B. Krpan. T. Porsinsky, M. Šušnjar: DJELOTVORNOST TRAKTORA STEYR 8090 I 9078 ... Šumarski list br. 5-6. CXXVII1 (2004). 245-254
45,63 %, a na istovar 24,04 %. Efektivna se vremena
utovara i istovara u oba slučaja odnose kao 1 : 0,52.
Vrijeme vožnje neopterećenog i opterećenog traktora
je na svim objektima izjednačeno jednadžbom
pravca (y = a + bx). Za vožnju neopterećenog traktora
po traktorskom putu i sječini koeficijent korelacije kreće
se u rasponu od 0,6122 na objektu C do 0,9243 na
objektu B, a za vožnju opterećenog traktora koeficijent
korelacije je 0,4179 (C) do 0,8557 (D).
Prosječne brzine vožnje oba traktora po traktorskim
vlakama su ujednačene. Neopterećeni Steyr 8090
postiže prosječnu brzinu od 4,31 km/h (A), odnosno
3,99 km/h (B), a opterećeni od 4,17 km/h (A), odnosno
3,88 km/h. Prosječne brzine opterećenih traktora Steyr
9078 su 3,88 km/h do 4,40 km/h (slika 5). U nizinskim
Na objektu B isto vitlo postiže za iste udaljenosti
brzinu izvlačenja od 0,63 km/h do 0,77 km/h. Razlog
tomu je što se uže izvlačilo pretežito horizontalno, uz
mnogobrojne površinske prepreke (neizrađene krošnje
i visok pomladak). Prosječna brzina izvlačenja užeta je
kod jednobubanjskog vitla 1,33 km/h u pripremnom
sijeku, a 0,74 km/h u do vršnom sijeku. Kod dvobubanjskog
vitla prosječna je brzina izvlačenja užeta
1,83 km/h u pripremnom sijeku, a 1,46 km/h u dovršnom
sijeku. U pripremnom sijeku izvlačenje užeta
odvijalo se na nagibu od 3 0 - 7 0 %. Guglhor &
Plcttenberg (1976) navode da na privtlavanje otpada
40 % efektivnog vremena traktora, zbog čega je za
privitlavanje potrebno koristiti traktor manje snage.
Prosječna brzina privitlavanja tovara kod oba vitla
u sva četiri slučaja je u rasponu od 1,16 km/h (A) do
najviše 1,57 km/h (D). Pri tomu je evidentan utjecaj
nagiba terena i snage vitla. Privitlavanje se pri istim
udaljenostima nalazi u rasponu od 0,72 km/h do
proredama neopterećeni Steyr 9078 na vlaci i sječini
postiže brzinu od 6,52 km/h, a opterećeni 4,93 km/h
(Krpan &Poršinsky 1996).
Regresijskom analizom utrošenih vremena izvlačenja
užeta i privitlavanja za udaljenosti od 5 m do 100 m
te na temelju koeficijenta korelacije i jednadžbi pravca
(y = a + bx) izračunane su navedene brzine. Za izvlačenje
užeta koeficijent korelacije nalazi se u rasponu od
0,5400 na objektu A do 0,8115 na objektu D. Za privitlavanje
se koeficijent korelacije kreće od 0,7680 (D)
do 0,8405 (B). Na slici 6 grafički su prikazane brzine
izvlačenja užeta. Na objektu A se kod jednobubanjskog
vitla brzina izvlačenja užeta kreće od 0,52 km/h za 5 m
do 1,70 km/h pri udaljenosti od 60 m.
1,30 km/h. Brzina privitlavanja se neznatno razlikuje
od objekta A, a kreće se od 0,85 km/h do 1,30 km/h.
Norme vremena, dnevni učinci te faktor opadanja
učinka za objekt A odnose se na udaljenosti od 400 m
do 750 m. Na objektu B i D udaljenost vožnje traktora
je u rasponu od 200 m do 500 m. Na objektu C udaljenost
vožnje je od 400 m do 1000 m. Norma se vremena
traktora Steyr 8090 s jednobubanjskim vitlom u pripremnom
sijeku na objektu A kreće od 31,39 min/m3
do 39,27 min/ m3, a na objektu B u dovršnom sijeku
kreće se od 21,53 min/m3 do 27,86 min/m3.
Pri istoj udaljenosti od 400 m vožnje traktora norma
vremena na objektu A veća je za 5,64 min/m3, odnosno
17,97 % u odnosu na normu vremena na objektu B.
Norma vremena traktora Steyr 9078 s dvobubanjskim
vitlom u pripremnom sijeku na objektu C kreće se od
25,09 min/m3 do 30,53 min/m3. U dovršnom sijeku je
za isti traktor norma vremena u rasponu od 19,85
min/m3 do 25,94 min/m3. Pri udaljenosti vožnje trakto-
250

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Ž. Zečić, A. P. B. Krpan, T. Porsinsky, M. Šušnjar: DJELOTVORNOST TRAKTORA STEYR 8090 I 9078 Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 245-254
ra od 400 m, norma vremena na objektu C je u odnosu
na najmanju normu vremena (objekat D) veća za 1,18
min/m3, odnosno 4,70 %, na objektu B za 1,84 min/m3,
odnosno 7,15 % i na objektu A za 7,48 min/m3, odnosno
23,83 %. Dnevni je učinak na objektu A u rasponu
od 15,29 nrVdan do 12,22 mVdan. Za objekt
B dnevni je učinak u rasponu od 22,29 mVdan do 17,23
mVdan. Kod traktora Steyr s dvobubanjskim vitlom
dnevni učinak je na objektu C 19,13 m3/dan do 15,72
m3/dan, a na objektu D 24,18 m3/dan do 18,50 mVdan.
Kod 400 m udaljenosti privlačenja dnevni učinak traktora
Steyr 8090 s jednobubanjskim vitlom (A) manji je
za 4,78 nrVdan, odnosno 23,82 % u odnosu na objekt
D. Na objektu B ta je razlika 1,43 m3/dan, odnosno
7,13 %. Na objektu C je dnevni učinak manji 0,94
nrVdan, odnosno 4,68 % u odnosu na objekat D. Faktor
opadanja učinka je na objektima B i D pri odaljenosti
od 500 m 0,77, na objektu A pri udaljenosti od 750 m
0,80, a na objektu C za udaljenost privlačenja od 1000
m faktor opadanja učinka je 0,82.
Na slici 8 prikazane su grafički norme vremena po
objektima istraživanja. Prema položaju krivulja moguće
je zaključiti kako sve četiri krivulje imaju gotovo
isti trend. Značajna razlika je između krivulje objekta
A u odnosu na preostala tri objekta.
Na slici 9 grafički su prikazani dnevni učinci traktora
Steyr 8090 i Steyr 9078 po objektima istraživanja.
Vidljiv je sličan trend krivulja na objektima B, C i D,
dok je na objektu A učinak znatno niži. U tablici 3 su
251

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Ž. Zečić, A. P. B. Krpan, T. PorSinsky, M. Šušnjar: DJELOTVORNOST TRAKTORA STF.YR 8090 I 9078 Šumarski list hr. 5 -6. CXXVIII (2004), 245-254
252
usporedno prikazani neki podaci za istraživane traktore.
Čimbenici radilišta kao što su; vrsta sijeka, stanje
tla, nagib terena, prosječni obujam tovara, brzine kretanja,
utrošak fiksnih i varijabilanih vremena, omogućuju
međusobnu usporedbu traktora.
Prema oblikovanim vrijednostima, normi vremena
i učinku po satu, može se zaključiti kako su povoljniji
traktori s dvobubanjskim vitlima. Ako se na temelju
službenih kalkulacija JP "Hrvatske šume p.o. Zagreb
izračunaju troškovi prema obliku organizacije rada
(traktor + traktorist + kopčaš za objekte C i D, traktor +
traktorist za objekte A i B) tada vidimo da su nam izravni
troškovi po jedninici proizvoda manji kod traktora
s jednobubanjskim vitlom u odnosu na traktor s dvobubanjskim
vitlom.

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Ž. Zečić, A. P. B. Krpan, T. Porsinsky. M. Šušnjar: DJELOTVORNOST TRAKTORA STEYR 8090 1 9078 ... Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 245-254
3. ZAKLJUČCI - Conclusions
U Hrvatskoj su nove prilike, uzrokovane nuždom
ekonomičnijeg poslovanja, pridonijele razmišljanju o
uvođenju farmer vitala s ciljem povećanja godišnje zaposlenosti
adaptiranih poljoprivrednih traktora. Terenska
istraživanja provedena su u brdskom području
Uprave šuma Požega, šumarije Požega, g. j . Istočni
Psunj, odjel 30 b (objekti A i C) u pripremnom sijeku i
g. j . Sjeverna Babja Gora, odjel 45 a (objekti B i D) u
dovršnom sijeku.
Prosječni obujam tovara je na objektu A 1,56 m3, a
na objektu B 1,77 m3 i veći je 11,9 %. Srednji obujam
privučenog komada drva je 0,28 m3 (A) i 0,36 m3 (B)
ili je veći 22,2 %. Prosječni je obujam tovara 1,98 m3
na objektu C, a na objektu D 2,04 m3 te je veći za
0,06 m3 ili 2,9 %. Srednji obujam privučenog komada
drva iznosi 0,30 m3 (C) i 0,36 m3, stoje 16,7 % više.
Prema ukupno snimljenom vremenu, efektivno vrijeme
se kreće od 63,67 % (B) do 76,71 % (C), a opća
vremena 36,33 % (B) do 23,29 % (C). Vrijeme utovara
traktora kreće se od 35,8 % do 48,4 %, a vrijme istovara
od 18,5 % do 27,9 % efektivnog vremena.
Srednje su udaljenosti izvlačenja užeta i privitlavanja
54 m (A) i 29 m (B) traktora Steyr 8090. Srednje
brzine izvlačenja užeta su 1,33 km/h (A) i 0,74 km/h
(B). Srednje udaljenosti izvlačenja užeta i privitlavanja
traktora Steyr 9078 su 48 m (C), odnosno 49 m (D).
Prosječne brzine privitlavanja za sve objekte su od
1,16 km/h (A) do 1,57 km/h (D).
Boj an in, S., & A. P. B. Krpan, 1997: Mogućnost
tzv. visokog i potpunog mehaniziranja sječe i
izrade te mehaniziranja privlačenja drva u šumama
Hrvatske (Moeglichkeith der Hoch- und
Vollmechanisierung der einschlagsarbeiten und
Mechanisierung des holzruekens in Waeldern
Kroatiens). Šumarski list, 121 (7-8): 371-381.
Folkema, M. P, 1986: Logging Winches for Farm
Tractors. FERIC, Woodlot technology, Technical
Note TN-90. P. 12.
Guglhor, W., & M. Plettenberg, 1976: Riicken
von Schwachholz aus Durchforstungen mit
funkgesteuerter Farmi-Winde und Klemmbanksschlepper.
Fotrsttechnischc Informationen,
5/76.
Guglhor, W., & M. Plettenberg, 1976: Izvlačenje
tanke oblovine kod proreda pomoću Farmi
vitala s radioupravljačem i traktora s klještima.
(Riicken von Schwachholz aus Durchforstungen
mit funkgeseuerter Farmi-Winde und Klemmbanksschlepper).
Mehanizacija šumarstva 1,
1-2, 47-50.
Prosječne brzine punog traktora kreću se od 3,88
km/h (B) do 4,40 km/h (C), a praznog traktora od 3,24
km/h (D) do 4,31 km/h (A). Ukupno vrijeme turnusa
traktora kreće se od 45,47 minuta (B) do 50,11 minuta
(C). Dodatno vrijeme izračunano je za sva radilišta i
iznosi 23,92 % efektivnoga vremena. Efektivno vrijeme
nalazi se u rasponu od 36,69 minuta (B) do 40,44
minute na objektu C. U strukturi efektivnog vremena
turnusa za rad na sječini otpada najviše vremena i to od
41,86 % do 50,57 %. Za rad na pomoćnom stovarištu
troši se od 20,60 % (A) do 23,98 % (B) efektivnog vremena
turnusa.
Dnevni učinak na objektu A je u rasponu od 15,29
mVdan do 12,22 mVdan. Za objekt B je od 22,29
m3/dan do 17,23 m3/dan. Kod traktora Steyr s dvobubanjskim
vitlom dnevni učinak je na objektu C
19,13 mVdan do 15,72 mVdan, a na objektu D 24,18
mVdan do 18,50 m3/dan. Pri privlačenju na udaljenosti
od 400 m dnevni učinak traktora Steyr s jednobubanjskim
vitlom (A) je manji za 4,78 nrVdan, odnosno
23,82 % u odnosu na objekt D. Na objektu B taje razlika
1,43 mVdan, odnosno 7,13 %. Na objektu C je dnevni
učinak manji za 0,94 m3/dan, odnosno 4,68 % u odnosu
na objekat D. Izravni trošak traktora Steyr 8090 s
jednobubanjskim vitlom iznosi 61,03 kn/m3 (A), odnosno
50,06 kn/m3, a traktora Steyr 9078 s dvobubanjskim
vitlom 70,27 kn/m3 (C), odnosno 66,98 kn/m3.
Horvat, D., 1983: Jedan pristup problemu opremanja
poljoprivrednog traktora šumskim vitlom. Zbornik
radova Savjetovanja Mehanizacija šumarstva
u teoriji i praksi, Opatija, 16. do 18. veljače
1983., str. 149-166.
Krohn, B., 1980: Nešto o sistemu "Poljoprivredni
traktor - ugrađeno vitlo", Mehanizacija šumarstva
5, 1-2,77-81.
Krpan, A. P B., & T Porsinsky, 1996: Comparative
analysis of skidder output in thinings (Poredbena
analiza rada traktora u proredama). Zaštita
šuma i pridobivanje drva; Knjiga 2, Šumarski
fakultet Zagreb i Šumarski institut Jastrebarsko,
S.227-242.
Sever, S., 1993: Šumska vitla na poljoprivrednim
traktorima. (Logging Winches for Farm Tractors).
Prijevod i obrada. Mehanizacija šumarstva
18,2,95-100.
4. LITERATURA - References
253

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Ž. Zečić, A. P. B. Krpan. T. Porsinsky, M. Šušnjar: DJELOTVORNOST TRAKTORA STEYR 8090 I 9078 ... Šumarski list br. 5-6. CXXV1II (2004). 245-254
SUMMARY: The paper shows research results of some exploitation features
of the Steyr 8090 (53. kW) tractor with a one drum farmer winch Tajfun
EGV 60 A and the Steyr 9087 (55. kW) tractor with a double drum prototype
farmer winch Tajfun 2 x 60 kN, while skidding in mountainous hardwood
stands. The one drum winch was remote controlled. Both tractors hauled
wood simultaneously from a preparatory and final felling area. The stand for
preparatory felling was 91 years old and the final felling stand was 100 years
old. The slope on both work sites ranges from 0° to 40°, skidding was done
downhill and winching was done uphill or mostly uphill. The tractors moved
along skidding lines not entering the stand. The state of skidding lines during
extraction is in younger felling areas moist and in older muddy. Technical
wood is prepared using an cut-to-lenght method and stacked wood is prepared
in the stand as long length.
The average length of the assortments ranged from 2.0 to 6.5 m. The mean
volume of extracted pieces ranged from 0.28 m3 to 0.36 m3.
The effective time of the one drum winch tractor during preparatory
felling (A) was 75.45 % and during final felling (B) 63.67 % of the total work
time. The same tractor used 45.57 % i. e. 48.45 % of the total time for working
in the felling area (loading), while the time used at the auxiliary storage
(unloading) was shorter i.e. 19.06 % for preparatory felling and 27.89 % of
effective time for final felling. The Steyr 8090 tractor with one drum remote
control winch realised an average output of 9.64 m3/day in the preparatory
felling stand and 11.32 m3/day in the final felling stand. The average skidding
distances were 529 m (A) and 240 m (B), and the average distances of winching
were 54. m (A) and 29 m (B).
The Steyr 9087 tractor with double drum winch achieved in the preparatory
felling stand (C) 76.71 % and in the final felling stand (D) 73.65 % of the
effective time. The effective times for loading and unloading in both cases was
equal to 1 : 0.52. In the preparatory felling stand the tractor achieved a output
of 9.88 m3/day and in the final felling stand 13.75 m3/day. The average
skidding distances were 649 m in the preparatory felling stand (C) and 313 m
(D) in the final felling stand. The average winching distances were 48 m (C)
and 49 m (D).
The average speeds of both tractors along skidding lines were similar. The
unloaded Steyr 8090 achieves an average speed of 4.31 km/h (A), and 3.99
km/h (B), and a loaded tractor achieves 4.17 km/h (A) and 3.88 km/h (B). The
average speeds of the Steyr 9078 are also approximately 4 km/h.
The average winching speed for both winches in all four cases was
between 1.16 km/h (A) and a maximum of 1.57 km/h (D). The effect of the
sloppiness of the terrain and the winch power was very evident.
Key words: reproductive felling, farmer cables, Steyr tractors, productivity
254