DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 37     <-- 37 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 255-267
UDK 630* 561 + 116
ODNOS UNUTARSEZONSKIH VARIJACIJA PRIRASTA DEBLA,
ELEKTRIČNOG OTPORA KAMBIJALNE ZONE I PODZEMNE
VODE U SASTOJIM HRASTA LUŽNJAKA (Q. robur L.)
DEPEDENCE OF INTRASEASONAL VARIATIONS OF TREE STEM
DIAMETER CHANGES, ELECTRICAL RESISTANEE OF CAMBIAL ZONE
AND GROUNDWATER IN COMMON OAK STAND (Q. robur L.)
Ivan PILAŠ*, Nenad POTOČIĆ*
SAŽETAK: U radu je istraživan utjecaj sezonskih oscilacija podzemne
vode na varijacije rasta debla te varijacije električnog otpora kambijalne
zone dvije grupe od po deset stabala hrasta lužnjaka različitog zdravstvenog
stanja (ispod i iznad 40 % osutosti). Mjerenje podzemne vode obavljeno je na
setu piezometara unutar sastojine postavljenom na dubinama od 0,5 m;
1,0 m; 2,0 m; te 7,0 m. Povezanost između promatranih varijabli proučavana
je na osnovu pojave istovjetnih cikličkih kretanja koja su ustanovljena korištenjem
spektralne analize, brze Fourierove transformacije (FFT). Na varijacije
rasta debla u dobrih stabala najveći utjecaj ima dinamika podzemne
vode mjerena na piezometarskoj cijevi od dva metra dubine, koja se nalazi
unutar zone zakorijenjivanja hrasta lužnjaka na istraživanom tlu tipa pseudoglej.
Između podzemne vode i električnog otpora kambijalne zone povezanost
je nešto slabije izražena, ali su oscilacije podzemne vode također izdvojene
kao jedan od uzročnika varijacija električnog otpora. Stabla lošeg zdravstvenog
stanja pokazala su i slabiju reakciju rasta promjera debla na trenutna povećanja
vode u tlu, tako da kod njih povezanost s podzemnom vodom nije jasno
izražena. Promatran je i međuodnos između varijacija sezonskog rasta
debla kod "dobrih " i "loših " stabala, te je utvrđeno kako u prvom dijelu vegetacije
dolazi do tjednog zaostajanja prirasta loših stabala za dobrima, dok
se u drugom dijelu vegetacije, uslijed nedostatka vode, dinamika prirasta
dobrih i loših stabala izjednačuje. Ovo istraživanje potvrdilo je prikladnost
spomenutih metoda izmjere kao jedne od vrlo jeftinih alternativa praćenja
vodnog statusa stabala hrasta lužnjaka prilikom ustanovljenja djelovanja
suše ili učinaka hidrotehničkih zahvata na području nizinskih šuma.
Ključne r ij eči: sezonski rast promjera debla, električni otpor kambijalne
zone, podzemna voda, hrast lužnjak, osutost stabala
UVOD - Introduction
Sve izraženiji klimatski ekstremi u posljednjih ne- šumskim staništima. Voda u tlu predstavlja jedan od
koliko godina, ponajprije pojave izrazitih suša uvjeto- najvažnijiih čimbenika produktivnosti šumskih stanivanih
nedostatkom oborina i previsokim temperatura- šta koji se pod navedenim novonastalim prilikama
ma, uzrokuju stvaranje novih ekoloških odnosa na kvantitativno mijenja i to u većini slučajeva u smjeru
smanjenja. Kvantitativne promjene vodnih odnosa u
tlu uzrokuju smanjenu produktivnost šuma, i u kraj-
, . . njem slučaju dovode do pojave masovnih sušenja sas-
* Mr. se. Ivan Pilaš, mr. se. Nenad Potočić, Šumarski institut y. « i . » -
Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41,10450 Jastrebarsko t o J l n a s t o z a šumsko gospodarstvo, koje tezi OCUVanjU
255

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Pilaš, N. Potočić: ODNOS UNUTARSEZONSKIH VARIJACIJA PRIRASTA DEBLA, ELRKTRIČNOG Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 255-267
potrajnih načela, predstavlja sve veći problem čije će
poslijedice u budućnosti biti sve očitije. Razmjeri tih
promjena povećani su u nizinskom dijelu Hrvatske,
gdje se globalne prilike isprepliću s utjecajem velikog
broja manjih i većih hidrotehničkih aktivnosti, koje su i
dovele do poremetnje režima poplavnih i podzemnih
voda kao dodatnih izvora vlaženja na tim staništima
(Prpić 2000). Kompleksnu narav ugibanja šuma,
uzevši u obzir stanište, uzročnike sušenja, opseg i jačinu
ugibanja stabala te mjere za poboljšanje stanja za
hrast lužnjak, iznio je Prpić (1996). Povezanost pada
razina podzemne vode sa smanjenjem radijalnog prirasta
hrasta lužnjaka u šumi Kalje utvrdili su Prpić i
dr. (1994). Prema M ayeru i B ušicu (1995) smanjenje
vitaliteta šumskog ekosustava na području Pokupskog
bazena, kao i propadanje hrasta lužnjaka, rezultat
je ponajprije dreniranosti tla kroz smanjenje površinskih
tokova i snižavanja razine podzemne vode, kao i
pogoršanja kvalitete vode, što se sve događa u kombinaciji
s razdobljima suše (Komlenović 1996). Suša
se smatra jednim od glavnih čimbenika odgovornih za
pogoršanje zdravstvenog stanja hrasta lužnjaka u posljednjih
nekoliko desetljeća (Thomas 1998).
Radi praćenja tih promjena ustanovljenje monitoring
podzemnih voda na velikom dijelu naših nizinskih
šuma, a procjena zdravstvenog stanja šumskih sastojina
provodi se unutar mreže kvadrata 16 X 16 km i
4X4 km. Najčešće korišten pristup u interpretaciji rezultata
dosadašnjih istraživanja ovoga tipa je u uspostavljanju
stohastičkih odnosa između nizova podataka
koji reprezentiraju ekološko stanje sastojina obuhvaćenih
praćenjem, kao što su osutost krošanja, visina podzemne
vode, godišnji radijalni prirast itd. Zbog složenosti
šumskih ekosustava, međutim, jednostavne i jednoznačne
interpretacije rezultata praćenja ekoloških
čimbenika na širem području najčešće nisu moguće.
Kompleksna narav rasta stabala odnosno sastojina,
razlog je što za modeliranje radijalnog godišnjeg prirasta
treba u obzir uključiti relativno velik broj ulaznih
varijabli (I vkov 1994,Antonić i dr2002) dok sama
voda u tlu te podzemna voda samo jednim dijelom
objašnjavaju varijabilitet prirasta između godina. Zbog
potrebe kvalitetnijeg utvrđivanja i praćenja vodnog
statusa stabala moguće je primijeniti i neposrednije
metode, kao što su npr. mjerenje transpiracije, odnosno
sap flow-a (Kostner i dr. 1998) te jutarnjeg vodnog
potencijala (pre down water potential) (Landsberg i
Gower 1997), čije je korištenje zbog relativno skupe
i kompleksne opreme ograničeno na relativno mali
broj stabala i u eksperimentalne svrhe. Osim ovih najčešće
korištenih pristupa postoje i manje uobičajeni, a
vrlo pristupačni načini utvrđivanja vodnih prilika u stablu.
Jednostavan pristup predstavio je Mayer (1994)
koji je istraživao utjecaj vlažnosti tla, oborina, vode u
piezometrima na dvije grupe stabala uz rub i unutar
sastojine hrasta lužnjaka na sezonsku dinamiku radijalnog
prirašćivanja debla. Pilaš i dr. (2000, 2003) na istom
su pokusu utvrdili kako postoji veza između sezonskih
oscilacija radijalnog prirasta te oscilacija podzemne
vode u piezometarskim cijevima. Osim navedenih
istraživanja sezonske dinamike rasta provedena su
u nas i istraživanja električnog otpora kambijalne zone
(Komlenović) pomoću kojih je moguće posredno
steći uvid u određene fiziološke pokazatelje zdravstvenog
stanja stabala. Nije međutim istražena povezanost
između električnog otpora kambijalne zone te vodnog
statusa stabala odnoso vodnih prilika u tlu.
Na temelju dosad iznesenog, osnovni cilj ovog istraživanja
je u ispitivanju mogućnosti primjene metoda
sezonske dinamike radijalnog prirasta debla te električnog
otpora kambijalne zone kao indikatora vodnih prilika
u stablima hrasta lužnjaka, te povezanost tih mjerenih
varijabli s vodom u tlu. Iz tog razloga istraživali
smo sezonsku dinamiku radijalnog prirasta i električni
otpor kambijalne zone dvije grupe stabala hrasta lužnjaka
različitog stupnja osutosti unutar jedne vegetacijske
sezone, njihov međusobni odnos te odnos tih promatranih
svojstava prema vodi u tlu, odnosno podzemnoj
vodi. Istraživanje je obavljeno i s namjerom ispitivanja
uporabljivosti tih metoda kod praćenja problemastike
vezane za poremetnju vodno-zračnih odnosa u
tlu u šumskim staništima hrasta lužnjaka.
MATERIJAL I METODE ISTRAŽIVANJA - Material and methods
Vremenski raspored i metode izmjera - Time scale
Ploha je smještena u Šumariji Jastrebarsko, GJ Jastrebarski
lugovi, odjel 8, u šumskoj zajednici hrasta
lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli-Quercetum
roboris typ. Rauš 1969) razvijenoj na pseudogleju ravničarskom,
dubokom, distričnom (koordinate prema
Gauss - Krugeru: 5554336, 5055819). Starost sastojine
je 152 godine, nadmorska visina 110 m. Na plohi se
nalazi piezometarski set sastavljen od četiri cijevi postavljenih
na dubinama od 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m i 7,0 m.
and measurement methods
U uzorak je uzeto 20 nadstojnih stabala hrasta lužnjaka
(Q. robur L.), od toga 10 stabala osutosti krošnje
do 40 % ("dobra stabla") i 10 stabala osutosti 40 % i
više ("loša stabla") (foto 1 i 2).
U ovom istraživanju korištena je jednostavna modifikacija
dendrometra u točci, koji se sastojao od nepokretnog
dijela, klanfe, i pokretnog dijela, metalne pločice
zabijene u koru. Praćenje tjednih prirasta na deblu
obavljeno je mjerenjem tjednog umanjenja razdaljine
256

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 39     <-- 39 -->        PDF

I. Pilaš, N. Potočić: ODNOS UNUTARSKZONSKIH VARIJACIJA PRIRASTA DEBLA. ELEKTRIČNOG ... Šumarski list br. 5-6, CXXVII1 (2004). 255-267
između pločice u kori i klanfe (Foto 3) pomoću noniusa
odnosno pomičnog mjerila.
Električni otpor kambijalne zone mjerenje pomoću
uređaja Conditiometer AS 1 (Bollmann Elektronik
Systeme, Rilasingen, Njemačka, foto 4).
Jednom tjedno, u prijepodnevnim satima, od travnja
do rujna 2002. godine, izoliranim elektrodama
mjeren je otpor na četiri mjesta po obodu debla u prs-
Foto 3. mjerenje radijalnog prirasta debla
Photo 3 measurment of tree stem diameter changes
Foto 4. mjerenje električnog otpora kambijalne zone
Photo 4 measurment of electrical resistance ofcambial zone
257

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 40     <-- 40 -->        PDF

1. Pilaš, N. Potočić: ODNOS UNUTARSEZONSKIH VARIJACIJA PRIRASTA DEBLA, ELEKTRIČNOG ... Šumarski list br. 5-6, CXXV1I1 (2004), 255-267
noj visini. Elektrode probadaju ritidom, živu koru (neprovodni
i provodni floem), vaskularnu kambijalnu
zonu (kambij, stanice-majke ksilema i floema, nediferencirane
stanice ksilema i floema) i diferencirani tekući
ksilemski prirast te se zaustavljaju u kasnom drvetu.
Kao podatak koristimo srednju vrijednost četiri očitanja
zbog toga što na očitanje po obodu debla može
Analiza rezultata mjerenja - Data analysis
Dobiveni nizovi podataka predstavljaju segment
vremenskih serija s uklopljenim sezonskim utjecajem,
koji kod pojedinih promatranih varijabli uzrokuje porast
(npr. rast promjera stabala), dok kod pojedinih izaziva
opadanje (podzemna voda) ili pak pad i kasniji ponovni
rast (električni otpor). Kako bi iz mjerenih varijabli
uklonili sezonalni trend, provedena je njihova
transformacija diferenciranjem dvaju uzastopnih vrijednosti
u nizu. Analiza na ovaj način transformiranih
nizova varijabli provedena je istraživanjem njihovog
cikličnog ponašanja pomoću spektralne analize pomoću
softwerskog paketa STATSOFT STATISTICA 6.0.
Primijenjena je brza Fourierova transformacija (Fast
Fourier transform - FFT) odnosno metoda prilagođena
za utvrđivanje karaktera vremenskih serija, posebno
stoga što otkriva naizgled skrivenu prirodu promatrautjecati
niz čimbenika: ekscentričnost debla, ekscentričnost
krošnje, nejednaka debljina žive kore, patološke
promjene ispod kore itd.
U piezometarskim cijevima mjerena je, također u
tjednim razmacima, visina podzemne vode.
nog svojstva. Pomoću te metode vremensku seriju rastavljamo
na nizove sinus i kosinus krivulja različitih
valnih duljina, a zatim se daljnji postupak provodi kroz
izračun sume kvadrata sinus i kosinus funkcija za svaku
frekvenciju. Konačni proizvod, periodigram može
se interpretirati kao varijanca tj. suma kvadrata podataka
u određenoj frekvenciji odnosno razdoblju. Radi
jasnijeg uočavanja pojedinih značajnih frekvencija
provodi se izjednačavanje periodigrama pomoću metode
pokretnih sredina, te se dobije grafikon spektralne
gustoće. Maksimumi varijance pojedinih vrijednosti
frekvencija tj. maksimumi periodigrama odnosno grafova
spektralne gustoće, pokazuju frekvenciju, odnosno
razdoblje u kojem je prisutno ciklično ponašanje
promatranog niza.
REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Results
Osnovni statistički pokazatelji i sezonska dinamika
Basic statistical parameters and seasonal distribution
Za provedena mjerenja rasta debla, električnog otpora
kambij alne zone i visine podzemne vode, napravljen
je izračun osnovnih statističkih pokazatelja
(Tablica 1). Rast debla izražen je kao tjedni prirast
(Grafikon 1) te kumulativno (Grafikon 2). Raspodjela
vrijednosti mjerenja električnog otpora prikazana je u
Grafikonu 3. Mjerenja su interpretirana odvojeno za
stabla dobrog i lošeg zdravstvenog stanja. Prikaz mjerenja
podzemne vode na četiri piezometarske cijevi
danje u Grafikonu 4.
Prosječni tjedni prirast debla iznosio je kod dobrih
stabala 0,14 mm, dok je u loših stabala bio upola
manji, 0,07 mm. Najveći tjedni prirast postignut je kod
dobrih stabala između 5. i 12. lipnja (0,38 mm) dok je
Tablica 1. Osnovni statistički pokazatelji mjerenih varijabli
Table 1 Basic statistical parameters of measured variables
sredina
(mm)
(kQ)
min
(mm)
(kil)
max
(mm)
(kQ)
std.
dev.
(kQ)
prirast dobra stabla 0,14 -0,18 0,38 0,13
prirast loša stabla 0,07 -0,15 0,36 0,11
otpori dobra stabla 7,11 5,78 9,55 1,08
otpori loša stabla 10,09 8,65 13,25 1,22
mjerenih varijabli
of measured variables
kod loših stabala maksimum od 0,36 mm postignut
tjedan dana kasnije. Tijekom mjerenja utvrđene su i
negativne vrijednosti tjednog prirasta, uglavnom na
kraju sezone i to i kod dobrih i loših stabala. Distribucija
tjednih prirasta pokazuje trend porasta do sredine
lipnja, dok nakon njegove kulminacije dolazi do postupnog
opadanja. Kumulativne vrijednosti prirasta
debla u sezoni iznosile su kod dobrih stabala 3,88 mm,
dok je kod loših stabala rast debla bio znatno manji
(1,85 mm).
Prosječna vrijednost električnog otpora kambij alne
zone viša je kod loših stabala (10,09 kQ) u odnosu na
dobra (7,11 kQ). Iz distribucije električnih otpora vidljivo
je kako njihove vrijednosti opadaju do sredine vegetacijske
sezone tj. do srpnja, a zatim se prema kraju ponovno
povećavaju. Minimum srednje vrijednosti električnog
otpora je kod dobrih stabala iznosio 5,78 kQ, a
postignut je 2. srpnja, dok su kod loših stabala minimumi
također dominantni u tom mjesecu ali je najizraženiji
ipak minimum od 8,65 kQ postignut 18. lipnja, u
vrijeme najvećeg prirašćivanja debla. Iz Tablice 1 vidljivo
je da izmjereni otpori loših stabala imaju veću amplitudu
vrijednosti, kao i standardnu devijaciju u odnosu
na dobra stabla.
258

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 41     <-- 41 -->        PDF

1. Pilaš, N. Potočić: ODNOS UNUTARSEZONSKIH VARIJACIJA PRIRASTA DEBLA, ELEKTRIČNOG Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 255-267
Dinamika podzemne vode (Grafikon 4) odgovara staji u piezometarskim cijevima međusobno koresponprilikama
karakterističnim za pluviotermički, odnosno diraju. Nakon uobičajenog sezonskog pada podzemne
zimsko-ljetni režim kakav nalazimo u pseudoglejnim vode dolazi do isušivanja cijevi na određenim dubinatlima
na ovom području. Podzemna voda se do sredine ma, tako da u cjelokupnom razdoblju mjerenja jedino
mjeseca lipnja nalazi blizu same površine tla, a vodo- cijev od sedam metara, nije presušila. Karakterističan
259

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 42     <-- 42 -->        PDF

I. Pilaš. N. Potočić: ODNOS UNUTARSEZONSKIH VARIJACIJA PRIRASTA DEBLA. ELEKTRIČNOG Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 255-267
je izraziti porast podzemne vode u mjesecu kolovozu
koji je registriran samo na cijevima od dva i sedam metara
dok na površinskim cijevima od pola i jednog metra
nije zabilježen. Ovakva pojava redovita je za područje
pokupskog bazena, gdje se voda nakon obilnijih
ljetnih oborina koje padnu na širu slivnu površinu bazena
infiltrira u tlo, te dolazi do njenog povećanja u
gornjim vodonosnim slojevima. Zatim dolazi do stvaranja
vodnog vala podzemne vode koji se kreće lateralnim
tokom prema najnižim dijelovima bazena, tj. prema
području gdje je smještena istraživana ploha. S druge
strane količina oborina koja izravno padne na plohu,
nije dovoljna da potpuno ispuni porozni sustav tla vodom,
tako da se takve oborine i ne osjete na površinskim
piezometrima.
260

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 43     <-- 43 -->        PDF

1. Pilaš, N. Potočić: ODNOS UNUTARSEZONSKIH VARIJACIJA PRIRASTA DEBLA, ELEKTRIČNOG ... Šumarski list br. 5-6, CXXVI1I (2004), 255-267
261

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 44     <-- 44 -->        PDF

1. Pilaš, N. Potočić: ODNOS UNUTARSEZONSKIH VARIJACIJA PRIRASTA DEBLA, ELEKTRIČNOG Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 255-267
262

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 45     <-- 45 -->        PDF

1. Pilaš, N. Potočić: ODNOS UNUTARSEZONSK1H VARIJACIJA PRIRASTA DEBLA, ELEKTRIČNOG ... Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 255-267
Transformacija rezultata mjerenja provedena je u
dva koraka. Prvi korak sastojao se u uklanjanju komponente
sezonskog trenda, stoje u osnovi postupak pripreme
podataka za spektralnu analizu (FFT). Diferencirane
vrijednosti mjerenja električnog otpora i rasta
debla prikazane su u Slici 1, a u Slici 2 diferencirane
vrijednosti, tj. prirast podzemne vode. Na ovako transformiranim
podacima napravljena je spektralna analiza
stoje prikazano u slikama 3 i 4.
Dobiveni rezultati mjerenja sezonske promjene
promjera debla, iako znatno ekstenzivnije prikupljani,
odražavaju zakonitosti opisane u radovima Vesala i
dr. (2000), Peramaki i dr. (2001), Sevanto i dr.
(2001), Sevanto i dr. (2002), Sevanto (2003) te
P i 1 a š i dr. (2000) i P i 1 a š i dr. (2003). Za razliku od
Komlenovića (1996), koji je utvrdio razlike u godišnjem
prirastu oštećenih i neoštećenih stabala hrasta
lužnjaka kroz duže razdoblje, u našem istraživanju zanimalo
nas je ponašanje različito oštećenih stabala tijekom
jedne vegetacijske sezone. Razlike između prirasta
promjera debla u kumulativnim razmjerima su vrlo
očite. Rast promjera na kraju vegetacijske sezone bio
je dvostruko veći kod grupe dobrih u odnosu na loša
Iz Grafikona 1. vidljivo je kako na početku vegetacijske
sezone dolazi do različitog reagiranja prirasta
debala kod dobrih i loših stabala. U drugom dijelu sezone
taj međusobni vremenski odmak nije izražen, te
se promjene kod stabala događaju istodobno. Odnos između
vremenskih nizova sezonskog rasta promjera
debla dobrih i loših stabala istražen je pomoću kroskorelacijske
analize (Slika 5).
stabla. Zahvaljujući većim tjednim prirastima dobra
stabla postigla su i veći ukupni rast na kraju mjerenog
razdoblja. Rast je izraženiji u prvoj polovici sezone
kada je razina podzemne vode unutar dosega korijenovog
sustava stabala, dok se prema kraju vegetacijskog
razdoblja tjedni prirast debla kod dobrih i loših stabala
izjednačuje. Smatramo da su oslabljeni mehanizmi
koji uvjetuju kruženje vode na relaciji tlo - stablo - atmosfera
razlog nepostojanja jasne veze reakcije promjera
debla na povećanje količine vode u tlu kod loših
stabala. Fiziološki oslabljena stabla vrlo sporo, te
kvantitativno neznatno, reagiraju na promjenu prilika u
tlu, a prirast debla zaostaje u fazi od tjedan dana za
zdravim stablima, stoje vidljivo (iako nije signifikant-
RASPRAVA - Discussion
263

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 46     <-- 46 -->        PDF

I. Pilaš, N. Potočić: ODNOS UNUTARSHZONSK1H VARIJACIJA PRIRASTA DEBLA, ELEKTRIČNOG ... Šumarski list br. 5-6. CXXV11I (2004). 255-267
no potvrđeno) iz maksimuma kroskorelacije u - 1 koraku.
Ta pojava vezana je također za prvi dio vegetacije
(vrijeme povoljnih vodnih odnosa u tlu) dok u drugom
dijelu vegetacije, nakon sniženja razine podzemne
vode, dolazi do izjednačenja dinamike rasta debla
dvije grupe stabala.
U odnosu na istraživanje K o m l e n o v i ć a (1996),
koji je za najvitalnija stabla dobio vrijednosti ispod
5 kQ, a osutost krošnje iznad 40 %, korespondirala je s
vrijednostima iznad 11 kQ, utvrđene su niže vrijednosti
otpora. U razdoblju od 26. 6. do 8. 7. električni
otpor kambijalne zone dobrih stabala iznosi od 5 do
7 kQ, a loših od 7 do 11 kQ. Visina očitanja u različitim
godinama mijenja se i u velikoj mjeri ovisna je od
klimatskih prilika u godini istraživanja, a razlike su veće
kod zdravstveno slabijih stabala ( L e v a n i č i dr.
1997). Unatoč razlikama u dobivenim vrijednostima,
dinamika vrijednosti otpora slijedi isti trend smanjenja
od proljeća prema ljetu i ponovnog porasta prema kraju
vegetacijskog razdoblja, a diferencijacija stabala
različite osutosti prema otporu kambijalne zone i dalje
je vrlo jasna. Uz to, primjetne su i veće amplitude vrijednosti
kod loših stabala. Ta pojava vezana je uz nejednako
razvijenu kambijalnu zonu manje vitalnih stabala
( K o m l e n o v i ć 1996), raspadanje drvne tvari
djelovanjem gljiva i posljedično oslobađanje iona
( T a t t a r i dr. 1972, O s t r o f s k y 1986, T o r e l l i i dr.
1990) te socijalni položaj u sastojim kroz dulje razdoblje
(F e r i in 1993). Ovime je potvrđeno postojanje
kolebanja sezonske dinamike električnog otpora kambijalne
zone u ovisnosti o kolebanjima podzemne
vode. Voda koja se transportira provodnim sustavom
drveća sadrži otopljene tvari te pokazuje svojstva elektrolita.
Stoga je kambijalna zona nositelj električne aktivnosti
u deblu (Kurek 1992). Električni otpor ovisan
je o svojstvima stanične stijenke i molarne koncentracije
kationa u apoplastnoj tekućini. Električni otpor
kambijalne zone, odnosno živih tkiva u deblu, u korelaciji
je s brzinom prirasta i vitalnosti te tako sa zdravstvenim
stanjem, odnosno kondicijom drveta. Tako
zdrava stabla dobrog rasta sa širokom kambijalnom zonom
i širokom živom korom, pogotovo provodnim
floemom, iskazuju niži električni otpor i obrnuto (Tor
e l l i idr. 1990, T o r e l l i i K r i ž a j 1991). Do istih je
zaključaka došao K o m l e n o v i ć (1996) istražujući
električni otpor kambijalne zone hrasta lužnjaka u Pokupskom
bazenu.
Pojava maksimuma spektralne gustoće u istovjetnom
razdoblju ukazuje na međuovisnosti između promatranih
varijabli, što je najočitije u razdoblju od 4,4,
odnosno 5,5 mjerenja kod dinamike prirasta debla i
podzemne vode na dubini cijevi od dva metra. Porast
podzemne vode unutar tog profila tla, prema tomu,
utječe i na porast prirasta debla tj. utječe na povećanje
protoka vode i tvari u deblu. Isto tako, na temelju ovih i
prethodnih mjerenja možemo ustvrditi kako postoji
jasna povezanost između povećanja promjera debla
hrasta lužnjaka u odnosu na povećanje vode u tlu, ali s
druge strane samo iz mjerenja unutar jedne vegetacijske
sezone nismo u mogućnosti ustanoviti o kojem se
obliku veze radi. Iako promjene u radijusu debla u
određenoj mjeri nastaju kao posljedica prolaska vode,
ne može se decidirano tvrditi da se radi o uzlaznom tijeku
vode kroz ksilem pod utjecajem transpiracije (S e -
van to 2003), već je promjena radijusa debla uzrokovana
i silaznim tijekom vode i otopljenih šećera kroz
floem. Između širenja ksilema i transpiracije nije nađeno
vremensko zadržavanje ( H e l l k v i s t i dr. 1980).
Utvrđeno je kako vremenski odmak varijacija na deblu
ima veze s unutarnjim transportom šećera kako su to
utvrdili Se v a n to i dr. (2002 i 2003), što je pokazatelj
dinamizama vezanih uz descedentne tokove floema.
Do sada je prevladavalo tradicionalno shvaćanje kako
transpiracija u stablima ovisi ponajprije o vodnom potencijalu
lišća, međutim pojedina istraživanja potvrdila
su kako isušivanje tla uzrokuje pokretanje određenih
kemijskih spojeva od korijenja prema lišću, koji uzrokuju
zatvaranje pući neovisno od vodnog potencijala u
lišću ( L a n d s b e r g i Gower 1997 prema W a r t i n -
ger i dr., Z h a n g i D a v i e s , T a r d i e u i dr). Tako
možemo objasniti pojavu smanjenja i izjednačavanja
prirasta debla kod dobrih i loših stabala u drugoj polovici
vegetacijskog razdoblja, tj. u vrijeme pada podzemne
vode. S obzirom i na postojanje lateralnog
transporta vode i u njoj otopljenih tvari između ksilema
i floema, cijeli tok vode u sistemu debla predstavlja
izuzetno kompleksan sklop.
U slučaju dinamike električnog otpora kambijalne
zone problem je još kompleksniji, jer se radi o promjenama
u količini i sastavu elektrolita tijekom vegetacijske
sezone koji se izražava putem električnog otpora, pa
uočavamo slabije podudarnosti spektrograma električnog
otpora dobrih stabala i prirasta. Iako više autora
smatra da negativna veza postoji između EOKZ i prirasta
drveća (Short lc idr. 1977, K i l e idr. 1982, B l a n -
e h a r d , S h o r t l e i Davis 1983, L i n d b e r g 1991),
L e v a n i č i dr. (1997) dobili su relativno slabu negativnu
vezu ( r = 0,44) visine otpora u mjesecu kolovozu
i širine goda u godini mjerenja. Razmatrajući relativno
slabu korelaciju kambijalnog otpora i prirasta,
P i e n e i dr. (1984) smatraju da razlike u električnom otporu
kod zdravih, dominantnih stabala u istoj sastojini
pokazuju kompleksan odnos kambijalnog otpora i
zdravstvenog stanja stabala, što se djelomično može
objasniti razlikama u debljini floema između stabala.
Postoji podudarnost dinamike električnog otpora
kambijalne zone i dinamike razina podzemne vode na
0,5 m, što je donekle u vezi s pojavom neposrednih
oborina na pokusnoj plohi koje se odražavaju na povećanje
razine vode u površinskom piezometru (PO,5 m).
264

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 47     <-- 47 -->        PDF

I. Pilaš. N. Potočić: ODNOS UNUTARSEZONSKIH VARIJACIJA PRIRASTA DEBLA, ELEKTRIČNOG Šumarski list br. 5 6. CXXVI1I (2004), 255-267
Razni autori (Ferlin 1993, Lindberg 1991) smatraju
da vodni režim, odnosno vlažnost tla utječe na
otpor kambijalne zone drveća. Rezultatima ovog istraživanja
ta se veza potvrđuje, iako i dalje ostaje nepoznat
njen oblik.
ZAKLJUČAK - Conclusion
Na temelju provedenih analiza možemo zaključiti
kako je praćenjem sezonske dinamike radijalnog prirasta
debla te električnog otpora kambijalne zone moguće
dobiti spoznaje o kretanju vode unutar stabla, te s
određenom rezervom steći uvid u vodni status pojedinog
stabla odnosno sastojine. Dobivene spoznaje imaju
vrlo veliku važnost u hidropedološkim, hidrološkim,
fiziološkim i drugim ekološkim disciplinama, jer se
samo s nekoliko parametara može u određenoj mjeri
posredno steći uvid u trenutni kvantitativni status vode
u tlu, stoje važno s hidropedološkog i hidrološkog gledišta
te istovremeno raspolagati spoznajom o intenzitetu
opskrbljivanja stabala vodom, odnosno steći uvid u
transpiraciju, što je itekako važno glede kvalitetnijeg
sagledavanja ekološkog stanja stabala i sastojina.
Ove metode mjerenja, osim za generalno praćenje
suše, mogu naći primjenu i prilikom utvrđivanja utjecaja
hidromeliorativnih zahvata u šumskom prostoru
usporedbom nultog stanja prije i nakon njegovog izvršenja,
i to kao zamjena za skuplja i kompliciranija mjerenja.
Zbog jednostavnosti, pomoću ovih metoda mjerenja
moguće je postaviti relativno velik broj mjernih
stajališta te u većoj mjeri sagledati učinak djelovanja
prostornih i vremenskih varijacija vode u tlu, tog izrazito
promjenjivog i vrlo važnog ekološkog čimbenika
za nizinska šumska staništa.
LITERATURA - References
Antonić,0., D. Hatić, J. Križan, D. Bukovec,
2001: Modelling groundwater regime acceptable
for the forest survival after the building of
the hydro-electric power plant. Ecological Modelling
138,277-288.
Blanchard, R. O., W. C. Shortle i W. Davis,
1983: Mechanism relating cambial electrical resistance
to periodic growth rate of balsam fir.
Canadian Journal of Forest Research, 13:3, str.
472-480.
Breda, N., A. Granier,G. Aussenac, 1995: Effects
of thinning on soil and tree water relations,
transpiration and growth in an oak forest (Quercuspetraea
(Matt.) Liebl.). Tree Physiology, 15,
295-306.
Ferlin, F., 1993: Variabilnost bioelektricnega potenciala
dreves kot možnega kazalnika vpliva endogenih
in eksogenih rastnih dejavnikov v bukovih
šestoj ih. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 41, str
51-80.
I vkov, M. 1994: Simuliranje razvoja sastojina uz pomoć
modela ovisnosti debljinskog prirasta o razini
podzemnih voda. Glas. Šum. pokuse 30:
95-141, Zagreb.
Kaariainen, H., J. Virtanen, Irvine and J.
Grace, 2000: Do tree stems shrink and swell
with Tides? Tree Physiology 20: 633-635.
Kile, G. A., J. D. Kellas i R. G. J a r r e t t , 1982:
Factors influencing electrical resistance in stems
of Eucalyptus obliqua, E. Globulus subsp. Bicostata
and E. Viminalis. A ustralian Forest Research,
12:2, str. 129-138.
Komlenović, N., 1996: Cambial Electrical Resistance
as an Indicator of Condition and Nutritional
Status of Pedunculate Oak and Sessileflowered
oak. Anali za šumarstvo, Vol. 21/1, str
1-22.
Kostner, B., A. Granier, and J. Cermak, 1998:
Sap flow measurements in forest stands: methods
and uncertainties. Ann. Sci. For. 55: 13-27.
Kurek, W., 1992: Endogenous oscillations of electric
potential difference in the cambial region of the
pine stem. Acta Societatis Botanicorum Poloniac,
61:2, str. 211-220.
Landsberg, J. J., S. T. Gower, 1997: Applications
of Physiological Ecology to Forest Management.
Academic Press, 354.
Levanič, T, N. Torelli i M. Zupančič, 1997:
Zveza med širino branike in električno upornostjo
živih tkiv pri jelki {Abies alba Mill.) na Ravniku.
Zbornik gozdarstva in lesarstva, 54, str.
125-140.
Lindberg, M., 1991: The resistance of Picea abies
bark to Heterobasidion annosum: roles of stress,
structural defence and biochemical resistance.
106 str., Swedish University of Agricultural sciences,
Uppsala.
Mayer, B., 1994: Utjecaj dinamike vlažnosti tla, podzemne
vode, oborina i defolijacijc na sezonsku
dinamiku radijalnog prirasta i sušenje hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) u varoškom lugu. Rad.
Šumar. Inst. 29 (1): 83-102, Jastrebarsko.
Ostrofsky, W. D., 1986: an evaluation of red spruce
vigor using the Shigometcr. CFRU Progress Rc-
265

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Pilaš, N. Potočić: ODNOS UNUTARSEZONSK1H VARIJACIJA PRIRASTA DEBLA, ELEKTRIČNOG ... Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 255-267
port, College of Forest Resources, Univ. Of
Maine No. 28.
P e r a m a k i , M., E. N i k i n m a a , S. S e v a n t o , H.
I l v e s n i e m i , E . S i i v o l a , P. H a r i , T . Ves a l
a , 2001: Tree stem diameter variations and
transpiration in Scots pine: an analysis using a
dynamic sap flow model. Tree Physiology 21:
889-897.
P i e n e , H . , R. G. T h o m p s o n , J. E. M c l s a a c , i D.
S. F e n s o m, 1984: Electrical resistance measurements
on young balsam fir trees in relation to
specific volume increment, foliar biomass, and
ion content of bark and wood. Can. J. For. Res.
14:177-180.
P i l a š I., B. Vrbek, Đ. K a u z l a r i ć , 2000: The
Graundwater Regime - A Decisive Factor of Pedunculate
Oak Stability. IUFRO OAK 2000,
Poster abstracts.
P i l a š , I., B. V r b e k , D. M e d a k , 2003: Application
of groundwater monitoring in management of
pedunculate oak forests in Croatia. 2nd Conference
of Sustainable Managment of Energy, Water
and Enviroment Systems, CD Proceedings,
Dubrovnik.
P r p i ć , B. 1996: Propadanje šuma hrasta lužnjaka,
Hrast lužnjak u Hrvatskoj, 273-298, Vinkovci -
Zagreb.
P r p i ć , B., I. A n i ć , 2000: The influence of climate
and hydro-technical developments in the stability
of the peduncled oak (Quercus robur L.)
stands in Croatia. Glas. šum. pokuse 37: 29-240,
Zagreb.
P r p i ć , B., A. V r a n k o v i ć , Đ . R a u š , S . M a t i ć , A .
P r a n j i ć , i Š . M e š t r o v i ć , 1994: Utjecaj ekoloških
i gospodarskih činilaca na sušenje hrasta
lužnjaka u gospodarskoj jedinici Kalje Šumskog
gospodarstva Sisak. Glasnik za šumske pokuse
30:361-419.
S e v a n t o , S., T V e s a l a , M. P e r a m a k i , E. N i k
i n m a a , 2002: Time lags for xylem and stem
diameter variations in a Scots pine tree. Plant,
Cell and Environment 25: 1071-1077.
S e v a n t o , S., T. V e s a l a , M. P e r a m a k i , E. Nik
i n m a a , 2003: Sugar transport together with
environmental conditions controls time lags between
xylem and stem diameter changes. Plant,
Cell and Environment (u tisku).
S e v a n t o , S.,T. V e s a l a , M. P e r a m a k i , J. Pump
a n e n , H. I l v e s n i e m i , E. N i k i n m a a ,
2001: Xylem diameter changes as an indicator
of stand-level evapo-transpiration. Boreal Enviroment
Research 6: 45-52.
S h o r t l e , W. S., A. L. S h i g o , P. B e r r y i J. Abus
a m r a , 1977: Electrical resistance in tree cambium
zone: relationship to rates bof growth and
wound closure. Forest Science, 23:7, str.
326-329.
T a t t a r , T, A. S h i g o , i T. C h a s e , 1972: Relationship
between the degree of Resistance to a pulsed
electric current and wood in progressive stages
of discoloration and decay in living trees.
Can. J. For. Res. Vol 2: 236-243.
T h o m a s , F., 1998: State of knowledge in causeeffect
research on damage to oak and beech in
Europe, in: Augustin, S. & H. Andreae (Ur.):
Cause-effect-interrelations in forest condition,
UN/ECE and EC, Geneva and Brussels, 52 pp.
T o r e l l i , N. i B. K r i ž a j , 1991: Bioelektrična določitev
kondicije navadne jelke {Abies alba Mill.) in
prognoziranje preživetja v območjih z zračno
polucijo. Biol. Vestn. 39/4, str. 49-62.
T o r e l l i , N., D. R o b i č , M. Z u p a n č i č , P. O v e n ,
F. F e r l i n i B. K r i ž a j , 1990: Električna upornost
kot kazalec zdravstvenega stanja in možnosti
jelk za preživetje na območjih z zračno polucijo.
Zbornik gozdarstva in lesarstva, 36, str.
17-26.
V e s a l a , T, S. S e v a n t o , P. P a a t e r o , E. Nik
i n m a a , M. P e r a m a k i , T. A l a - N i s s i l a , J.
SUMMARY: This paper presents research regarding the mutual relationship
between intra-seasonal variations of tree stem diameter changes,
changes of electrical resistance of cambial zone (ERCZ) and groundwater
oscillations. Two groups consisting of ten common oak fQuercus robur L.)
trees were selected, one group with crown damage status above (healthy
trees) and the other below 40 % (damaged trees). Research was undertaken in
the Pokupsko Basin area. The site was selected in forest type of pedunculate
oak and common hornbeam, the soil was gleic luvisol. The groundwater
regime on the site is characteristic for the wider area of the Posavina region
with high groundwater levels during the winter and spring seasons and low
levels in summer and autumn with minimal groundwater levels below 5 m.
266

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 49     <-- 49 -->        PDF

I. Pilaš, N. Potočić: ODNOS UNUTARSEZONSK1H VARIJACIJA PRIRASTA DEBLA, ELEKTRIČNOG ... Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004). 255-267
The measurements of stem diameter changes were made by the use of a simple
point dendrometer. Differences were measured on a weekly basis by vernier
caliper gauge. Electric resistance ofcambial zone was monitored on average
basis of four longitudinal measurements by Conditiometer. The groundwater
data was collected from four piezometers at numerical depths of 0.5 m, 1.0 m
2.0 m and 7.0 m. The results of measurements were analyzed by Fast Fourier
analysis i. e. similarities of cyclical patterns of data of respective variables
were compared. Differences in stem diameter changes of two groups of trees
were analyzed by cross correlation. The results of measurements showed that
cumulative growth of healthy trees was two times larger than that of damaged
ones i.e 3.88 mm versus 1.85 mm. Weakly tree stem changes were 0.14 mm of
the healthy and 0.07 mm of the damaged group. Electric resistance ofcambial
zone was lower in the healthy group of trees (7,11 kQ on average) than that of
the damaged group (10,09 kQ). The seasonal differences of stem diameter
changes were most obvious in the first half of the growth season either in
quantitative relations or in the existence of weekly time lag delay of stem
changes of damaged trees in respect to healthy ones. Characteristic delay of
stem diameter changes in the first part of the growth season vanished in the
second part due to soil water deficiency caused by decreased groundwater
level below rooting zone. The seasonal pattern of ERCZ showed that the difference
between the two researched groups was constant during growth season.
By use ofFFT (Fast Fourier Transformation), from spectral density plots
identical cyclical pattern of groundwater level measured on 2.0 m depth and
stem diameter changes of healthy trees were most obvious. The identical
peaks of spectral density plots showed that groundwater increase with cyclical
behavior of 4.4 and 5.5 measurements influenced tree stem growth and
changes of ERCZ what was confirmed by the existence of the same periodicity
in these variables. This research showed that by use of easy measurable
variables like stem diameter changes and electric resistance ofcambial zone
one can achieve a quite satisfactory evaluation of tree water status and health
condition. Also, to some extent, the groundwater status can be monitored and
this is useful for forestry practice in drought prevention and as a control of
larger hydro technical activities in lowland common oak forests.
Key words: tree stem diameter changes, electrical resistance ofcambial
zone, groundwater, quercus robur, crown damage
267

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 50     <-- 50 -->        PDF

® GcoTcha
Prodaja geodetskih instrumenata
Prodaja fotogrametrijske opreme E l t Q R 5 5
Prodaja GPS-sustava
Servis
Uredska oprema,
crtaći pribor "Rotring"
Dalekozori i povećala
ZEISS
NIVELIRI
TEODOLITI
MJERNE STANICE
LASERSKI NIVELIRI
MJERNE VRPCE
MJERNI KOTAČI
LASERSKE LIBELE
H TAMA/A
PLANIMETRI
- klasični
- digitalni
GeoFENNEL
NIVELIRI
OPREMA
"GEOTEHA"
PRODAVAONICA I SERVIS
Milivoja Matošeca 3,10090 ZAGREB
tel/fax 01/3735-178, tel 3730-036