DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5-6. CXXVIII (2004), 223-232
UDK 630* 114.4 + 188
PRILOG POZNAVANJU GENEZE I SVOJSTAVA TLA RITSKOG
PODRUČJA SJEVEROISTOČNE BARANJE
AN INSIGHT INTO GENESIS AND PROPERTIES OF SOIL IN THE
RIPARIAN REGION OF NORTH-EASTERN BARANJA
Nikola PERNAR, Joso VUKELIĆ, Darko BAKŠIĆ, Dario BARIČEVIĆ*
SAŽETAK: Pedološka i vegetacijska istraživanja ritskih šuma sjeveroistočne
Baranje provedena su tijekom ljeta 2002. godine. Na 12 lokacija definiranih
mikroreljefno i floristički, otvoren je po jedan pedološki profil gdje su provedena
morfološka istraživanja i uzorkovanje tla zafizičkokemijske analize.
Na istraživanom području ustanovljeno je ukupno šest šumskih zajednica:
rakitov šibljak ("Salicetum purpureae Wend.-Zel. 1952), šuma bademaste vrbe
fSalicetum triandrae Male. 1929), šuma bijele vrbe s broćikom (Galio-Salicetum
albae Rauš 1973), šuma bijele vrbe i crne topole fSalici albae-Populetum
nigrae Tx. 1931), šuma bijele i crne topole (Populetum nigro-albae Slavn.
1952) i šuma veza i poljskog jasena (Fraxino-Ulmetum laevis Slav. 1952).
Karakteristično obilježje tla u ovom području izrazita je teksturna stratigrafija.
Osim aluvijacije, kao geološkog i pedogenetskogprocesa, karakteristika
ovdašnjih šumskih ekosustava je visoka organska produkcija, što se mjestimično
značajno manifestira u humizaciji pedosfere. Utvrdili smo daje dominantan
tip tla fluvisol, redovito karbonatni, a znatno su manje zastupljeni
euglej i humofluvisol.
Sva ova tri tipa tla međusobno se razlikuju s ekološkoproizvodnog gledišta.
Vrlo bitno je istaći da su ekološkoproizvodne razlike unutar tipa u nekim
slučajevima znatno veće nego između tipova, stoje usko povezano sa značajkama
vodnog režima i s teksturom.
Ključne riječi: ritskešume Baranje, fluvisol, humofluvisol, pedofiziografske
značajke
UVOD - Introduction
Ritske šume baranjskog podunavlja danas su ograničene
na poplavni pojas između Dunava i nasipa te na
ade. Pedogeneza u ovom pojasu obilježena je izrazitim
utjecajem hidrološkog režima Dunava. Unatrag 170 godina
ovaj režim je više puta mijenjan. Razlog tomu su
hidrotehnički zahvati na rijeci, osobito u načinu učvršćivanja
obala, presjeka meandara, izgradnje nasipa, a u
novije vrijeme u načinu rekonstrukcije nasipa i izgradnje
hidroenergetskih objekata na uzvodnom toku.
* Doc. dr. se. Nikola Pernar, prof. dr. se. Joso Vukelić,
mr. se. Darko Bakšić, doc. dr. se. Dario Baričević
Opsežnija pedološka istraživanja na širem području
provedena su pred više od 20 godina, i to u okviru izrade
osnovne pedološke karte ( B a š i ć & B o g u n o v i ć
1976, B o g u n o v i ć et al. 1983, V i d a č e k 1979).
Potpunija istraživanja vegetacije i svojstava tla s gledišta
njihove klasifikacije, ckološko-proizvodnog vrednovanja
i uzgoja topola, započeta su 60-ih godina
( A n t i ć & J o v i ć 1965,Antić et al. 1969,Herpka
1979, Ž i v a n o v 1982, Ž i v a n o v & I v a n i s e v i c
1986, Ž i v a n o v et al. 1987). Specifični ekološki odnosi
u poplavnom području sjeveroistočne Baranje te
nastojanja da ga se adekvatno valorizira, izazov su u
šumskogospodarskom ali i u fitocenološkom i pedo-
223

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 6     <-- 6 -->        PDF

N. Pernar, J. Vukelić, D. Bakšić. D. Baričević: PRILOG POZNAVANJU GENEZE I SVOJSTAVA TLA ... Šumarski list br. 5-6. CXXVIII (2004). 223-232
loškom smislu. Osobito vrijedne rezultate o odnosu tla
i vegetacije te ulozi mikroreljefa u tom odnosu, nalazimo
u radu Antića et al. (1968). Kako u nepunih
20-ak godina nije bilo pedoloških istraživanja u ovom
Istraživanja smo proveli u nebranjenom poplavnom
području sjeveroistočne Baranje tijekom ljeta 2002.
godine1. Na 12 lokacija (si. 1), definiranih mikroreljefski
i floristički (Mikac 2003) otvorili smo po jedan
pedološki profil, na kojima smo proveli morfološka
istraživanja te uzorkovali tlo za fizičkokemijska istraživanja.
Pored svakog profila sondirali smo tlo do
120 cm dubine, i to na po dvije točke oko 5 m udaljene
sa svake strane profila. Radi prostornostratigrafske
analize pedosfere, uzorkovanje tla obavili smo iz povr-
Slika 1. Područje istraživanja s lokacijama profila.
Figure 1 Study area with profile locations
Dunav većim dijelom teče kroz područje s bogatim
colskim sedimentima, pri čemu meandriranjem, poplavljivanjcm
i potkopavanjem obala neprestano prenosi
praškasti i pjeskoviti materijal. Zahvaljujući takvoj
činjenici Dunav je u prošlosti nanosio obilje pjeskovito-
praškastog aluvija, koji i danas partcipira u pedogenezi
evolucijski najmlađih tala ovoga područja.
Analizirajući regulacije i njihov utjecaj na geomorfološko
oblikovanje korita Dunava u Hrvatskoj, Bognar
(1995) navodi tri različita razdoblja regulacijskih
Zahvaljujemo na svesrdnoj pomoći pri terenskim istraživanjima
djelatnicima Uprave šuma Osijek.
pedogenetski izuzetno dinamičnom području, proveli
smo transverzalna istraživanja kojima pokušavamo
rasvijetliti neka pitanja pedogeneze i fiziografije tla.
šinskog horizonta te po dubinama 20-40 i 70-90 cm
(u nekim slučajevima uzeli smo i uzorke iz većih dubina),
kako na profilima, tako i sondiranjem. Na uzorcima
tla odredili smo granulometrijski sastav pipet metodom
nakon suspendiranja tla Na-pirofosfatom, pH vrijednost
u vodi i 0,01 M CaCL te sadržaj humusa metodom
Tjurina. Isto tako, na profilima smo uzeli i uzorke
tla u neporemećenom stanju, na kojim smo odredili
gustoću, poroznost te kapacitet za vodu i zrak.
zahvata: do 1830., između 1830. i 1870. te nakon
osamdesetih godina 19. st. Prvo razdoblje obilježeno
je učvršćivanjem obala i presjecima krivina koje su
bile uzrok stvaranju ledenih «čepova». Ledeni čepovi
u to vrijeme često su uzrokovali katastrofalne poplave.
U to razdoblje spada i presjecanje krivine Šarkanj. U
drugom razdoblju zahvati su imali za cilj poboljšati
uvjete vodenog prometa. Nakon 1870. zahvati se izvode
na temelju hidraulički i hidrološki opravdanih metoda.
Krajem 19. st. izvršeni su presjeci Blažcvica i
Siga, pri čemu je Dunav napustio kontakt svojeg poloja
s lesnim strmim odsjekom Banskog brda i južne Baranjske
lesne zaravni između Batine i Zmajevca. Posljednji
veći radovi provedeni su početkom 70-ih godi-
PODRUCJE ISTRAŽIVANJA I METODE RADA - Research area and methods
PEDOGENETSKA OBILJEŽJA - Pedogenetic characteristics
224

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 7     <-- 7 -->        PDF

N. Pernar, J. Vukelić, D. Bakšić, D. Baričević: PRILOG POZNAVANJU GENEZE I SVOJSTAVA TLA ... Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 223-232
na prošlog stoljeća, a radilo se o rekonstrukciji Glavnog
dunavskog nasipa.
S obzirom daje nasipom ograničen prostor nekadašnje
poplavne ravnice, evolucija tla u takvom inundacijskom
prostoru ide drukčijim smjerom u odnosu na doba
plavljenja široke poplavne dunavske ravnice. Ovaj suženi
prostor nekadašnje poplavne ravnice uglavnom ne
obuhvaća priterasni dio poloja, pa klasični način prikazivanja
razvoja i distribucije tla i vegetacije u poplavnoj
ravnici velike rijeke nije u potpunosti primjenjiv.
Usprkos tomu, uloga mikroreljefa u tako ograničenoj
poplavnoj ravnici, pa tako i u ovom dijelu podunavlja,
vrlo je velika. Najvećim dijelom teksturno najteža
tla i najzamočvarenija zemljišta nalaze se bliže nasipu,
a teksturno najlakša tla u priobalnom dijelu. Distribucija
mikrouzvisina (greda) u ovom području najviše
ovisi o nekadašnjim meandrima i rukavcima, a manje
o današnjem položaju korita rijeke. O ovim meandrima
i rukavcima ovisi i teksturna stratigrafija.
Dva su osnovna tipa vlaženja ključni za razumijevanje
geneze i fiziografije tla ovoga područja: aluvijalni
i glejni. Aluvijalni tip vlaženja može biti neoglejeni
podtip i oglejeni podtip, a kod glejnog se radi o amfiglejnom,
cpiglejnom te hipoglejnom podtipu.
Kod aluvijalnog tipa vlaženja dominantan pedogenetski
proces je aluvijacija; prenošenje i naplavljivanje
riječnih taložina, dakle na prvom mjestu je transportna
uloga vode. Ovo je proces koji određuje pravac i izraženost
ostalih procesa i o njemu ovisi većina pedofiziografskih
svojstava. Karakterizira ga periodično naplavljivanje
aluvijalnog materijala i diskontinuitet pedogeneze,
pa takvo tlo nema razvijene horizonte tla,
već se gotovo do same površine ističu geološki slojevi.
Humizacija i svi ostali procesi su manje izraženi od
geološkog procesa.
Kod glejnog tipa vlaženja dominantni proces je hidrogenizacija
profila, pri čemu se ističe uloga vode kao
medija koji određuje intenzitet i predznak redoks procesima.
Ovo je vladajući proces u najnižim mikrodepresijama,
osobito u dijelovima u koje poplavna voda
donosi vrlo malo suspendiranih čestica. Ovaj tip vlaženja
pojavljuje se kao amfiglejni podtip, s enklavama
epiglejnog i hipoglejnog podtipa.
U konstelaciji takvih čimbenika, danas u ovom dijelu
podunavlja nalazimo fluvisole, humofluvisole,
euglejcve i subakvalna tla.
ŠUMSKE ZAJEDNICE ISTRAŽIVANOG PODRUČJA
Forest communities in the investigated area
Na istraživanom području ustanovljeno je ukupno
šest šumskih zajednica, već ranije poznatih i opisanih u
fitocenološkim radovima (He rp ka 1979, Ra uš 1979,
Vukelić iRauš 2001,Mikac 2003). To su:
Rakitov šibljak (Salicetum purpureae Wend.-Zel.
1952)
Šuma bademaste vrbe (Salicetum triandrae Male.
1929)
Šuma bijele vrbe s broćikom (Galio-Salicetum albae
Rauš 1973)
Suma bijele vrbe i crne topole (Šalici albae-Populetum
nigraeJx. 1931)
Šuma bijele i crne topole (Populetum nigro-albae
Slavn. 1952)
Suma veza i poljskog jasena (Fraxino-Ulmetum laevis
Slav. 1952)
Rakitov šibljak (Salicetum purpureae) česta je zajednica
fragmentarno rasprostranjena na otocima i obalama
uz Dunav, ali i manje potoke. Ima prijelazni karakter
i tvori graničnu šumsku zajednicu prema močvarnim
fitocenozama, prije svega tršćacima.
Slična je zajednica bademaste vrbe (Salicetum
triandrae) koja se razvija na najnižim dijelovima sprudova
ili u depresijama gdje se voda povlači najkasnije.
Razvija se do približno desete godine. Za to vrijeme
potiče sedimentaciju riječnog materijala, čime stvara
uvjete za uspijevanje bijele vrbe koja ju potiskuje.
Šuma bijele vrbe s broćikom (Galio-Salicetum
albae) razvijena je u nizama na aluvijalnim karbonatnim,
nerazvijenim tlima, u unutrašnjosti ritova i dunavskih
otoka uz bare i velike vodene površine. Nadovezuje
se na rakitovu zajednicu ili izravno na tršćake ili
barske fitocenoze. Poplave su u toj zajednici česte, traju
3 do 5 mjeseci, a visina vode najčešće je 2 do 4 metra.
Zbog toga vrba tvori adventivno korijenje iz debla i
nakon povlačenja vode ono ostaje visiti dajući šumi
osebujan izgled.
Šuma bijele vrbe i crne topole (Šalici albae-Populetum
nigrae) najproširenija je fitocenoza na srednjim
položajima dunavskih otoka i priobalja. Fitocenoza uspijeva
u uvjetima rjeđih i kraćih poplava u odnosu na
šumu bijele vrbe s broćikom, no poplave su češće i izraženije
nego na višim položajima koje su zauzele sastojine
crne i bijele topole. Lijepe sastojine ustanovljene
su na području Šarkanja i Tikveša.
Šuma crne i bijele topole (Populetum nigro-albae)
raste na višim položajima dunavskih otoka, uglavnom
nizvodno od Aljmaša i rjeđa je na istraživanom području.
Uvjeti su povoljniji u odnosu na prethodne zajednice.
Najviše položaje zauzima šuma veza i poljskog
jasena (Fraxino-Ulmetum laevis). To su vlažne, povre-
225

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 8     <-- 8 -->        PDF

N. Pernar, J. Vukelić. D. Bakšić, D. Baričević: PRILOG POZNAVANJU GENEZE 1 SVOJSTAVA TLA ... Šumarski list br. 5-6, CXXV1II (2004). 223-232
meno poplavljene šume, s visokom vodom temeljnicom
i većim učešćem mezofilnijih vrsta. Značajne površine
ustanovljene su na području Sarkanja, Sige i
Ulmaca, gdje je znatno zastupljen i hrast lužnjak.
Prve dvije zajednice indikatori su naplavnog područja
s mladim aluvijalniom tlom, bilo da se radi o adama,
rukavcima ili obalnom području, dok je za ostale
šumske zajednice karakteristična manje izražena sedimentacija
a više humizacija, i prevladava pretežno razvijeni
humusnoakumulativni horizont u tlu. Vrlo bitna
uloga šumske vegetacije je produkcija organske tvari i
"filtriranje" poplavne vode. Produkcija organske tvari
manifestira se visokim prinosima u svim slojevima vegetacije.
Kod mladih sastojina bijele vrbe tlo je gotovo
u potpunosti prekriveno organskim drvenastim materijalom
(si. 2).
Kod starijih sastojina prekinutog sklopa osobito je
izražena produkcija u sloju prizemnog rašća (si. 3).
Ova se organska masa nakon odumiranja dobro razgrađuje
i ujedno potpomaže nakupljanje praškastih i koloidnih
čestica iz poplavne vode.
Slika 2. 20-godišnja sastojina bijele vrbe na Šarkanju - 16 d.
Figure 2 A 20-year-old stand of white willow on Šarkanj - 16d.
Slika 3. Stara sastojina bijele vrbe prekinutog sklopa na Sigi - 62 a.
Figure 3 An old stand of white willow with a broken canopy on
Siga - 62a
PEDOFIZIOGRAFSKA I PEDOGEOGRAFSKA OBILJEŽJA
Pedophysiographic and pedogeographic characteristics
Osobito značajnu ulogu u analizi fiziografije tla istraživanog
područja ima tekstura, odnosno slojevitost
teksturne grade profila, a debljina slojeva pojedinih
teksturnih kategorija ima snažan utjecaj na vodni režim
tla. To se ponajprije odnosi na profdnu drenažu, kapacitet
za vodu i kapilarni uspon, a s ovim u vezi i kapacitet
za zrak.
Tvorba organomineralnog kompleksa brža je kod
glinastijih sedimenata. Zato je pravilo da teži sedimenti
brže poprimaju fiziografiju glejnog tla.
Veliko značenje za genezu i svojstva tla aluvijalnog
tipa vlaženja ima sastav i količina suspendiranih
čestica koje rijeka raznosi u poplavno područje. Dunav
ulaskom u našu zemlju nosi 0,57 kg suspendiranih čestica
u m3 vode. Radi se o materijalu pretežno pjeskovitog
i pjeskovitopraškastog karaktera, koji se i slabijom
strujom vodenog toka raznosi duboko u poplavno
područje.
Osnovni tip tla u takvim uvjetima geneze je fluvisol
ili aluvijalno tlo. Radi se o nerazvijenom hidromorfnom
tlu koje ustvari predstavlja recentne riječne nanose,
s različito izraženom akumulacijom organske tvari.
Svojstva mu ovise o teksturi, karakteru slojevitosti,
dinamici vode temeljnice, aeriranosti, akumulaciji organske
tvari itd.
Fluvisoli se dijele na podtipove prema karbonatnosti
unutar dubine od 40 cm, prema oglejenosti unutar
dubine od 150 cm te prema zaslanjenosti i alkaliziranosti.
Oni se međusobno mogu jako razlikovati po sposobnosti
gospodarenja vodom, zrakom, toplinom i hranivima.
S pozicije ocjenjivanja plodnosti najbolji fluvisoli
su karbonatni, sitnopjeskoviti do ilovasti, s kratkotrajnim
poplavama i temeljnicom koja ljeti kapilarno
dosiže do rizosfere.
U mikrodepresijama u predjelu Šarkanj istražili
smo teksturno najteže fluvisole. Radi se o terenima u
blizini nasipa za koje su karakteristične dugotrajne
poplave. U genezi ovih tala, usprkos obilnoj biološkoj
produkciji, još uvijek je vrlo zamjetna akumulacija aluvijalnog
materijala, koji je u ovakvim depresijama rubnog
poplavnog područja praškastoglinastog karaktera
(tab. 1).
Prema istraživanjima Herpke (1979) očito je da
su fluvisoli u našem podunavlju izrazito heterogenog
mehaničkog sastava. Autor navodi da niti u jednom
slučaju u istraživanju nije evidentiran sloj gline. U na--
226

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 9     <-- 9 -->        PDF

N. Pernor, J. Vukelić, D. Bakšić, D. Baričević: PRILOG POZNAVANJU GENEZE I SVOJSTAVA TLA Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 223-232
227

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 10     <-- 10 -->        PDF

N. Pemar, J. Vukelić, D. BakSić, D. Baričević: PRILOCi POZNAVANJU GENEZE I SVOJSTAVA TLA Šumarski list br. 5 6. CXXV1II (2004). 223-232
šim istraživanjima takve smo slučajeve uočili samo u sola smjenjuju se slojevi lake gline, praskaste gline i
navedenim vanjskim depresijama (duboki hidrografski glinaste ilovače, a radi se o sukcesiji močvare u ritsku
položaj) poloja unutar nasipa (si. 4). Kod takvog fluvi- šumu (malat).
Slika 4. Profili fluvisola u malatu bijele vrbe u predjelu Šarkanj (NP15 lijevo odsjek 16e i NP16 desno-odsjek 16d).
Figure 4 Fluvisol profiles in white willow young growth in the area of Šarkanj (NP15 left - compartment 16e and NP16 right
compartment I6d)
Struktura kod fluvisola u podunavlju je jednočestična,
a u pojedinim slučajevima, kao kod navedena
dva profila, dolazi do lučenja plosnatih ili kockastih
agregata.
Fluvisoli podunavlja su karbonatni, a sadržaj karbonata
je u pravilu veći kod teksturno težih fluvisola,
pa im je pH vrijednost pretežno iznad 7,5 (tab. 1)
Herpka (1979) primijećuje da veći sadržaj humu-
Rczultati analiza iskazani su kao srednje vrijednosti iz analize tri
uzorka tla (profil i dva sondiranja).
Analyses results are expressed as mean values from the analysis
of three soil samples (profile and two probes)
sa imaju fluvisoli viših položaja, koji su rijetko i kratko
plavljeni, gdje je protjecanje vode usporeno, te s druge
strane fluvisoli nižih položaja, gdje voda izvjesno vrijeme
stagnira. U našim istraživanjima na Sarkanju pokazalo
se da fluvisol u mladoj sastojim bijele vrbe na
dubokom do niskom hidrografskom položaju, u uvjetima
obilne produkcije organske tvari koja se odumiranjem
akumulira in situ, ima (A) horizont organogenog
karaktera, s 162 g kg"1 humusa.
Tlo nastalo iz fluvisola razvojem humusnoakumulativnog
horizonta, s dugotrajnom razinom temeljnice
na dubini većoj od 1 m, naziva se humofluvisol. Najčešće
je to tlo središnjeg, izdignutog dijela poloja. Za
228

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 11     <-- 11 -->        PDF

N. Pernar, J. Vukelić. D. Bakšić, D. Baričcvić: PRILOG POZNAVANJU GENEZE 1 SVOJSTAVA TLA ... Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 223-232
razliku od fluvisola, na ovim izdignutim dijelovima
poloja izostaje recentna aluvijalna akumulacija, ili je
ona na niskoj razini, tako daje u prvom redu istaknuta
humizacija. Posljedica takvih odnosa je A-horizont terestričnih
obilježja, pa su ovakva tla u starijoj literaturi
nazivana i pararendzinama ili aluvijalnim pararendzinama.
Ispod ovog horizonta uočavaju se geološki slojevi,
kao i kod fluvisola (si. 5). Oglejavanje se, zbog
položaja u mikroreljefu poloja, ali i zbog ilovastopjeskovite
teksture, javlja na dubini većoj od 100 cm.
Pojava ovakvog tla znak je stabilizacije egzogenih
procesa u tom dijelu poloja. Na njemu najčešće zatičemo
topolike {Populetum nigro-albae) i jascnike (Fraxino-
ulmetum laevis), što je slučaj i u ovim istraživanjima.
Zajedničko obilježje im je lagana tekstura
(tab. 1), zbog čega se i zona redukcije zapaža tek na
Slika 5. Humofluvisol u zajednici Fraxino-Ulmetum laevis, var.
F. angustifolia. Zlatna greda (NP25), odsjek 6b.
Figure 5 Humofluvisol in the community Fraxino-Ulmetum laevis,
var. F. angustifolia, Zlatna greda (NP25), compartment 6d.
dubini trajnog ležanja vode temeljnice. Karakterizira
ga relativno plitki A- horizont.
Za razliku od navedenih, podjednako izraženih procesa
humizacije i glejizacije, u priterasnom dijelu položaja
koji je manje opterećen vodom, ili u depresijskim
dijelovima poplavnih ravnica koji su udaljeniji
od vodotoka, manje je izražena humizacija. Radi se o
hidrosekvencama tala, čija struktura ovisi više o
mikroreljefu nego o režimu vode u koritu. Tu prevladavaju
tla s plićim A- horizontom i s G- horizontom u
kojemu je odnos podhorizonata vrlo varijabilan.
Varijabilnost u G- horizontu ovisi o odnosu površinske
vode i temeljnice u vlaženju profila tla. Takva tla pripadaju
tipu eugleja. U ovom dijelu podunavlja on se
javlja kao hipoglejni i amfiglejni (si. 6) podtip, vrlo
različite teksturne stratigrafije.
Slika 6. Euglej amfiglejni u zajednici Fraxino-Ulmetum laevis.
Zlatna Greda (NP26), odsjek 8b.
Figure 6 Eugley amphigley in the community Fraxino-Ulmetum
laevis, Zlatna greda (NP26), compartment 8b.
229

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 12     <-- 12 -->        PDF

N. Pemar, .1. Vukelić. D. Bakšić. D. Baričević: PRILOG POZNAVANJU GENF7I- I SVOJSTAVA TI.A .. Šumarski list br. 5 6. CXXVI1I (2004). 223-232
Euglej je tlo reljefnih depresija u kojima se evolucija
odvija pod dominantnim utjecajem slabo pokretne
površinske vode i/ili vode temeljnice.
Dugo trajanje poplava i relativno visoka razina vode
temeljnice, uzrok su izraženih redukcijskih procesa
već od same površine, pa se hipoglejevi javljaju pretežno
samo na gredama.
Sva ova tri tipa tla međusobno se razlikuju s ekološkoproizvodnog
gledišta. Vrlo bitno je istaći da su ekološkoproizvodne
razlike unutar tipa u nekim slučajevima
znatno veće nego li između tipova, stoje usko povezano
sa značajkama vodnog režima i s teksturom.
Stoga se gospodarenje tako dinamičnim sustavom
treba temeljiti na dobro istraženim hidrološkim odnosima
i sustavnom monitoringu (Mayer, 1988, 1995).
Utvrđivanje pedoekoloških šumskoproizvodnih kategorija
u aluvijalnom području vrlo je važno pitanje
(Mayer &Bušić 1996), osobito kad se ima u vidu
visoka proizvodnost ovih zemljišta. Optimalno iskorištenje
ove proizvodnosti ovisi o poznavanju plodnosti
tla, odnosno parametara o kojima ona najviše ovosi. U
ovom slučaju to su tekstura i vodni režim.
ZAKLJUČCI
Tlo ritskog područja sjeveroistočne Baranje razvija
se u specifičnim uvjetima sedimentacije i hidrološkog
režima Dunava, a u izvjesnoj mjeri nosi i obilježja razvoja
iz vremena prije hidrotehničkih zahvata na rijeci.
S obzirom na uvjete geneze i evolucije te na fiziografiju
tla u ovom području, može se zaključiti sljedeće:
1. Tlo istraživanog područja aluvijalnog je porijekla, a
kako je dunavski aluvij praškastog do pjeskovitog
karaktera, tekstura tla je u pravilu ilovastog do pjeskovitog
karaktera. Samo u mikroreljefnim depresijama
udaljenijim od korita rijeke u nekim proslojcima
(većinom u površinskom dijelu) tekstura može
biti i nešto teža (glinasta ilovača do laka glina). Karakteristično
obilježje tla u ovom području je izrazita
teksturna strati grafija;
2. Osim aluvijacije kao geološkog i pedogenetskog
procesa, karakteristika ovdašnjih šumskih ekosustava
je visoka organska produkcija, što se mjestimično
značajno manifestira u humizaciji pedosfere;
3. Dominantni tip tla je fluvisol (redovito karbonatni),
a znatno manje su zastupljeni euglej i humofluvisol.
LITERATURA
Antić,M.&N.Jović, 1965: Geneza i osobine zemljišta
beljskog lovno-šumskog područja, Bilten
LŠG Jelen 3:25-36.
Glede pedotaksonomske nomenklature, smatramo
daje nepotrebno neka tla iz aluvijalne ravnice izdvajati
u posebni tip. To se odnosi na humofluvisole s plitkim
A- horizontom. Boljim riješenjem smatramo pristup u
WRB klasifikaciji (Deckers et al 1998, Spaargaren,
1994), prema kojoj se većina takvih tala svrstava
u skupinu fluvisola (osim onih s A- horizontom debljim
od 25 cm). Klasifikacija Skorića et al. (1985) i
Skorića (1986) nudi klasifikacijska riješenja za izdvajanje
podtipova, varijeteta i formi fluvisola, koja
kada se primjene na fluvisolima (i humofluvisolima)
istraživanog područja pokazuje da razlike postoje
samo u stupnju oglejenosti te u manjoj mjeri i u teksturnoj
slici profila.
Prostornu i vremensku dinamiku vlažnosti u slučaju
pjeskovitih i pjeskovitoilovastih tala, kakva su u podunavlju,
smatramo najvažnijim čimbenikom njihove
plodnosti i pogodnosti za intenzivnu šumarsku proizvodnju.
U tom smislu bila bi poželjna uspostava monitoringa
poplava temeljena na satelitskim snimkama, te
monitoringa vlažnosti tla u vegetacijskom razdoblju temeljena
na stacionarnim vlagomjerima i pjezometarskim
stacionarima.
Conclusions
S obzirom na fiziografiju ovdašnjih humofluvisola,
smatramo prihvatljivijim u većini slučajeva svrstati
ih u skladu s WRB- klasifikacijom u istu taksonomsku
jedinicu - fluvisole;
4. Prostornu i vremensku dinamiku vlažnosti u slučaju
pjeskovitih i pjeskovitoilovastih tala, kakva su u
ovom dijelu podunavlja, smatramo najvažnijim
čimbenikom njegove plodnosti i pogodnosti za intenzivnu
šumarsku proizvodnju. Uz teksturne stratigrafije
mikroreljef je drugi značajni čimbenik pristupačnosti
fiziološki aktivne vode biljnom korjenu,
pa prema tomu i plodnosti tla;
5. Učinkovito gospodarenje šumskim ekosustavom kakav
je u sjeveroistočnom podunavlju treba se temeljiti
na dobro istraženim hidrološkim odnosima i sustavnom
monitoringu i utvrđivanju pedoekoloških
šumskoproizvodnih kategorija. Ovo bi se trebalo temeljiti
na monitoringu poplava temeljenom na satelitskim
snimkama, te na monitoringu vlažnosti tla u
vegetacijskom razdoblju temeljenom na stacionarnim
vlagomjerima i pjezometarskim stacionarima.
- References
Antić, M, V. Munkančević & N. Jović, 1968:
Prilog klasifikaciji aluvijalnih zemljišta na primeru
aluvijalne ravni reke Dunava i Drave u Baranji.
"Jelen" bilten LŠG 7, Beograd.
230

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 13     <-- 13 -->        PDF

N. Pemar, J. Vukelić. D. Bakšić, D. Baričević: PRILOG POZNAVANJU GENEZE I SVOJSTAVA TLA Šumarski list br. 5-6, CXXVI1I (2004). 223-232
A n t i ć , M., B. J o v a n o v i ć , N. J o v i ć , V. Munk
a n č e v i ć & S. N i k o l a n d i ć , 1969: Fitocenološko-
pedološka istraživanja u plavnom području
Baranje, Bilten LŠG Jelen 8: 99-112.
B a š i ć , F. i M. B o g u n o v i ć , 1976: Tla dijela sekcije
Osijek 2 i Sombor 1. Projektni savjet za izradu
pedološke karte SRH (Stručni izvještaj).
B o g n a r , A., 1995: Regulacije i njihov utjecaj na
gcomorfološko oblikovanje korita Drave i Dunava
u Hrvatskoj. 1. Hrvatska konferencija o vodama,
"Održivi razvoj i upravljanje vodama".
Dubrovnik, 24.-27. 05. 1995, Zbornik radova 2,
449-461.
B o g u n o v i ć , M., F. B a š i ć & M.Adam, 1983: Tla
sekcije Osijek 2, tumač i pedološka karta M
1:50.000. Projektni savjet za izradu pedološke
karte SRH.
D e c k e r s , J. A., O. C. S p a a r g a r e n , F. O. N a c h -
t e r g a e l e , L. R. O l d e m a n & R. B r i n k -
man, 1998: World Reference Base for Soil
Resources. World Soil Resources Reports, 84,
FAO, Rome. 91 str.
H e r p k a , I., 1979: Ekološke i biološke osobine autohtonih
topola i vrba u ritskim šumama Podunavlja.
Radovi Instituta za topolarstvo Novi Sad,
Knjiga 7, 229 str.
Mayer, B., 1988: Hidrološki stacionari - neophodnost
pri rješavanju problema ugroženosti naših
nizinskih šuma s primjerom bazena Kupčine.
Radovi Šum. Inst. Jastrebarsko, 75: 7-33.
M a y e r , B., 1995: Opseg i značenje monitoringa podzemnih
i površinskih voda za nizinske šume
Hrvatske. 1. Hrvatska konferencija o vodama,
"Održivi razvoj i upravljanje vodama". Dubrovnik,
24.-27. 05. 1995, Zbornik radova 2,
189-197.
M a y e r , B. i G. B u š i ć , 1996: Problemi utvrđivanja
pedoekoloških šumsko-proizvodnih kategorija
na aluvijalnim tlima srednje i istočne Podravine.
Savjetovanje «Skrb za hrvatske šume od 1846.
do 1996. Knjiga 1 - Unapređenje proizvodnje
biomase šumskih ekosustava. Hrvatsko šumarsko
društvo, 313-326, Zagreb.
M i k a c , S., 2003: Fitocenološkaobilježjaritskih šuma
u sjeveroistočnoj Baranji. Diplomski rad, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 36 str.
R a u š , Đ., 1979: Vegetacija ritskih šuma od Aljmaša
do Iloka. Glas. šum. pokuse 19, 7-75
S p a a r g a r e n , O. C, 1994: World Reference Base for
Soil Resources, draft. ISSS, ISRIC, FAO, 160 str.
Š k o r i ć , A., 1986: Postanak razvoj i sistematika tla.
Posebna izdanja Poljoprivredne znanstvene
smotre 2. Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta
u Zagrebu, 172 str.
Š k o r i ć , A . , G . F i l i p o v s k i & M . Č i r i ć , 1985: Klasifikacija
zemljišta Jugoslavije. Posebna izdanja
ABUBiH, knjiga LXXVIII, Odjeljenje prirodnih
i matematičkih nauka, knjiga 13, 72 str.
V i d a č e k , Ž . , 1975: Tla sekcija Sombor 3, tumač i pedološka
karta M 1:50.000. Projektni savjet za izradu
pedološke karte SRH.
V u k e l i ć , J. i Đ. R a u š , 2001: The Lowland Forests
of Croatia. U: E Klimo and H. Hager (Ur): The
Floodplain Forests in Europe. EFI Research Report
10: 101-125.
Ž i v a n o v , N., 1982: Varijabilnost svojstava aluvijalnih
zemljišta i njihov značaj za proizvodnju topola.
Topola 133/134: 41-47, Novi Sad.
Ž i v a n o v , P. i P. I v a n i s e v i c , 1986: Zemljišta za
uzgoj topola i vrba. U: V. Guzina (Ur.): Topole i
vrbe u Jugoslaviji. Institut za topolarstvo:
103-120, Novi Sad.
Ž i v a n o v , P., J. M a r k o v i ć i P. I v a n i s e v i c , 1987:
Rezultati istraživanja svojstava zemljišta i njihovih
proizvodnih sposobnosti za uzgoj topola i
vrba na području Hrvatske. Radovi Instituta za
topolarstvo, Novi Sad, Knjiga 18: 5-64.
SUMMARY: Pedological and vegetational research into riparian forests
of north-eastern Baranja was conducted during the summer of 2002. In each
of the 12 locations defined by micro-relief and flora a pedological profile was
opened in order to do morphological research and soil sampling for physicalchemical
analyses.
A total of six forest communities were identified in the study area: the purple
willow thicket (Salicetum purpureae Wend.-Zel. 1952), the forest of
almond willow (Salicetum triandrae Male. 1929), the forest of white willow
with bedstraw (Galio-Salicetum albae Rauš 1973), the forest of white willow
and black poplar (Šalici albae-Populetum nigrae Tx. 193 J), the forest of white
231

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 14     <-- 14 -->        PDF

N. Pcrnar, .1. Vukelić. D. Bakšić. D. Baričević: PRILOG POZNAVANJU GENEZE I SVOJSTAVA TLA ... Šumarski list br. 5-6. CXXV1II (2004), 223-232
and black poplar (Topuletum nigro-albae Slavn. 1952) and the forest of
spreading elm and narrow-leaved ash (Traxino-Ulmetum laevis Slav. 1952).
The pedogenesis of the study area is characterised by distinct effects of the
Danube hydrological regime. As a rule, the soil texture is of loamy to sandy
character. Only in micro-relief depressions away from the riverbed (mostly in
the surface part) may the texture be somewhat heavier (clayey loam to light
clay). A characteristic feature of the soil in this region is a prominent texture
stratigraphy. Apart from alluviation as a geological andpedogenetic process,
these forest ecosystems are characterised by high organic production, which
is sporadically significantly manifested in pedosphere humisation. The dominant
soil type was found to be fluvisol, regularly carbonate, while gleysol and
humofluvisol are represented to a much lesser degree.
All these three soil types differ from one another in terms of ecological production.
It should be pointed out that ecological-productive differences within
one type are in some cases much larger than among the types, which is closely
connected to the features of the water regime properties and the texture.
From the aspect of pedotaxonomic nomenclature, in our view it is not necessary
to-classify some soils from the alluvial plain into a separate type. This
refers to humofluvisols with a shallow A-horizon. An approach to the WRB
classification seems to be a better solution, according to which the majority of
such soils are classified into a group offluvisols (except those with the A-horizon
thicker than 25 cm).
Key words: Baranja riparian forests, fluvisol, humofluvisol, pedophysiograph
icfea tares
232