DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 51     <-- 51 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5-6, CXXVII1 (2004). 269-277
UDK 630* 160 + 161
DINAMIKA KRETANJA 137CS I 4UK NA STABLIMA JELE
(Abies alba) NA SLJEMENU
DYNAMICS OF l,7CS AND 40K MOVEMENT IN SILVER FIR
TREES ON SLJEME MOUNTAIN
Marina POPIJAČ´, Ivan SELETKOVIĆ2, Matija VOLNER3,
Ivanka LOVRENČIĆ4, Delko BARIŠIĆ5, Nikola KEZIĆ"
SAŽETAK: Ovim se radom želi doprinijeti spoznaji o dinamici kretanja i
sudbini modelnog zagađenja šumskog ekosustava, pa je stoga analizirano
kretanje ,37Cs i 4"K u različitim dijelovima stabala jele (Abies alba) sa Sljemena,
u razdoblju od 1999. do 2000. godine. Promatrani su vršni izbojci na
grančicama obične jele, odnosno iglice, kora i srčika. Aktivnost l3´Cs i WK
određena je gamaspektometrijskom metodom mjerenjima na HPGe detektorskom
sustavu. U svim analiziranim uzorcima najveće aktivnosti 4"K i l37Cs
pronađene su u kori vršnih izbojaka, odnosno u najmlađim iglicama. Porast
aktivnosti l37Cs i 4"K u iglicama, od starijih prema mladim u vršnim dijelovima
grana jele, nema linearni trend, no sasvim sigurno ukazuje na činjenicu
đa se oba radionuklida akumuliraju u najmlađim dijelovima izbojaka. Usporedili
smo dinamiku kretanja l37Cs i 4nKpo mjesecima u iglicama, kori i srčici
izraslima u posljednje tri godine. Aktivnosti l3´Cs i 4"K pokazuju rastući trend,
počevši od starijih dijelova kore, iglica i sr cike prema mlađima, u svim analiziranim
uzorcima. Isto tako možemo reći đa je aktivnost oba promatrana radionuklida
najveća u kori stabala u odnosu na ostale analizirane dijelove.
Ključne riječi: l37Cs, 4"K, Abies alba, Sljeme, iglice, kora, srčika
UVOD - Introduction
Radioaktivni izotop cezija - l37Cs prvi se put pojavio
u okolišu u znatnijim količinama nakon izvođenja
atmosferskih nuklearnih pokusa, koji su intenzivno vršeni
tijekom pedesetih i šezdesetih godina, a posljednja
atmosferska nuklearna eksplozija bila je 16. listopada
1980. godine (UNSCEAR, 1993; FAS, 2002.).
Zadnja velika količina l37Cs otpuštena je u atmosferu
1 Mr. se. Marina Popijač, dipl. ing. šum., Hrvatske šume d.o.o.,
Vukotinovićeva 2, 10 000 Zagreb
: Mr. se. Ivan Sclctković, dipl. ing. šum.. Šumarski institut
Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41, 10 450 Jastrebarsko
1 Matija Volner, dipl. ing. šum., Nacionalni park Plitvička jezera,
Muk´injc P7, 53 231 Plitvička jezera
4 Ivanka Lovrenčić, dipl. geolog, Institut Ruder Bošković,
Bijenička cesta 54, 10 002 Zagreb
Dr. se. Delko Barišić, Institut Ruder Bošković, Bijenička cesta
54, 10 002 Zagreb
6 Prof, dr.se. Nikola Kczić, Agronomski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb
tijekom velike nesreće u Chernobylu 1986. godine.
Procesima suhog ili mokrog (oborinama) taloženja,
l37Cs je deponiran na površinu Zemlje u relativno kratkom
razdoblju te je stoga i tlo na području Republike
Hrvatske kontaminirano relativno nehomogeno (Bar
i š i ć et al. 1999). Dio istaloženog cezija relativno je
brzo dospio u najpliće slojeve tala, a u dublje slojeve
migrirao je vrlo sporo zahvaljujući djelovanju površinskih
procijednih voda(Fil i po vi ć et al. 1991, B a r i š
i ć et al. 1999). Migracija n7Cs u dublje slojeve kontrolirana
je adsorpcijskim procesima njegovog vezivanja
na organski materijal i mineralne čestice tala. Relativno
velika količina minerala glina u tlima rezultira
brzim i ireverzibilnim vezanjem cezija u tlu (Cr e nters
et al, 1988.). Cezij je kao i drugi kationi dostupan
biljkama preko korijenja. Biljke ga uzimaju iz tala,
te na taj način može iz tala migrirati i u gornje dijelove
biljaka (up take). Migracija ovisi o biljnoj fiziologiji
269

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 52     <-- 52 -->        PDF

M. 1´opijiiO. l. Sclclković. M. Volner. 1. Lovrenčić. D. Barišić. N. Kc/ic: DINAMIKA KRETANJA . Šumarski list br 5-6. CXXVIII (2004). 269-277
odnosno vrsti biljke, adsorpcijskim procesima u tlu,
sastavu tla, vrsti tla, lateralnim migracijama cezija itd.
Transfer B7Cs iz tala u biljni materijal obično se izraža¬
va kao transfer faktor; Tf (137Cs), pri čemu Tf (137Cs)
predstavlja omjer aktivnosti B7Cs u biljnom materijalu
(Bq/kg) i pripadnom tlu (Bq/kg) na kojem biljka raste.
Teškoće pri usporedbi transfer faktora predstavlja či¬
njenica da različiti autori za izračun transfer faktora
uzimaju količinu 137Cs u tlu s međusobno različitih
dubina (Assmann- Werthmul ler et al, 1991:
0-15 cm; Jackson 1989: 0-4 cm; Antonopoulodomis
et al, 1990: 0-20 cm; Coughtrey et al,

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 53     <-- 53 -->        PDF

M. Popijač, I. Sclclkuvić. M. Volncr. I. Lovrenčić. I). Barišić. N. Kezić: DINAMIKA KRETANJA ... Šumarski list br. 5-6. CXXV1II (2004), 269-277
te je i njegova resorpcija kroz korijen biljke općenito
slaba (WHO, 1987; Kraljević, 1989) i pretežno je
proporcionalna koncentraciji u tlu (Shaw, Bell,
1989). Unatoč tomu postoje biljke u kojima koncentracija
l37Cs nije sukladna koncentraciji u tlu kao što su
npr. gljive, mahovine i lišajevi (Heinrich et al, 1999;
Kirchner, Daillant, 2002; Gaso et al, 1998).
Prelazak l37Cs iz tla u biljke ne ovisi samo o njegovoj
koncentraciji u tlu već i o drugim čimbenicima Tako je
npr. unos cezija iz tla u biljku obrnuto proporcionalan
sadržaju kalija u tlu (E i s e n b u d, 1987) zbog kompe-
Fizikalno-kemijska i
Fiziološka uloga kalija, kao neophodnog elementa
biljne ishrane, kasno je rasvijetljena obzirom da kalij
nije građevni element niti jednog spoja žive tvari. Kalij
je alkalni metal (bioelement) rednog broja 19, relativne
atomske mase 39,102, smješten u istoj skupini periodičnog
sustava s Na, Cs, Rb i Li. Kalij je otkrio H. Davy
1807. godine (Petrović, Đurić, 1981). U prirodi
kalij dolazi kao smjesa izotopa 39K (93,08 % ± 0,09 %),
40K (0,0119% ± 0,0001 %) i 4IK (6,9% ± 0,09 %), a od
svih izotopa kalija samo je 4l)K radioaktivan, tj. prirodni
je primopredajni radionuklid. 40K predstavlja jedan od
najrasprostranjenijih prirodnih radioaktivnih elemenata,
jer čini oko 1 % od ukupnog broja svih atoma koji formiraju
Zemljinu koru (Petrović, Đurić, 1981).
Kalij u tlu
U tlu i biljkama nalazi se samo kao jednovalentni
kation (K+) s redukcijskim svojstvima. Ne ulazi u sastav
organske tvari, već se labavo veže pretežito na proteine.
Samo se mobilni kalij (K na vanjskim površinama
minerala gline) može smatrati potpuno pristupačnim
za ishranu bilja, dok fiksirani oblik sporo nadoknađuje
manjak u izmjenjivoj fazi, ali se može i nepovratno
fiksirati. Danas se smatra kako se uloga kalija
Obična jela
Morfologija i biologija obične jele
Obična jela (Abies alba) je u prosjeku do 40 (-60) m
visoko drvo s promjerom debla do preko 2 m. Korijenov
sustav osim snažnoga bočnog korijenja ima i kratki
središnji korijen, koji prodire relativno duboko u tlo.
Kora je na mladim stablima sivkasta, glatka, a u starijoj
dobi potamni, ispuca uzdužno i poprijeko. Krošnja je
piramidalna ili valjkasta, u starosti pri vrhu zaravnjena
(kao odsječena, tanjurasta), a grane se nalaze u pršljenima.
Iglice su plosnate, s gornje strane tamnozelene,
sjajne, a s donje strane s dvije paralelne bjelkaste pruge
puci, duge su do 3 cm, široke do 3 mm, a ostaju na granama
do osam, a ponekad i više godina.
titivnih učinaka (homologni elementi 1A skupine). Općenito
biljke koje rastu na kiselim i organskim tvarima
bogatim tlima, sadrže znatno više cezija nego biljke
koje rastu na tlima obogaćenim mineralima (WHO,
1987). Glavni put ulaska cezija u biljku tijekom radioaktivne
kontaminacije nekog područja je kroz lišće, pa
je stoga i njegova količina u biljci sukladna količini radioaktivnih
oborina. Zbog toga je folijama adsorpcija
glavni put unosa l37Cs za vrijeme kontaminacije u prehrambeni
lanac (WHO, 1987).
biološka svojstva 4UK
Maseni udio kalija u Zemljinoj kori procjenjuje se na
2,59% ili 25,9 kg/t (F i lipo vi ć,Lipanović, 1988),
a tlu je zastupljen s 1 - 3,6 % (Petrović et al, 1981).
Kalij izdvojen iz prirodnih soli, minerala, tkiva organizama
uvijek ima stalan izotopni sustav, pa se može reći
da aktivnost prirodnog kalija iznosi oko 31,6 Bq/gK
(Eisenbud, 1987). Koncentracije 40K u tlima Republike
Hrvatske kreću se od oko 140 Bq/kg do oko
710 Bq/kg (UNSCEAR, 2000). Kad dospije u živi organizam,
kalij se ravnomjerno raspoređuje, a kako je dominantan
radioaktivni element, najveći dio unutarnjeg
ozračivanja koje dolazi od prirodnih izvora radioaktivnosti
potječe upravo od njega (UNSCEAR, 2000).
i biljkama
može razvrstati u dvije osnovne funkcije: aktivacija
enzima (aktivacija ATPaze, škrob sintetaze, i dr.) i regulacija
permeabilnosti živih membrana. Kalij aktivira
ili modulira rad 80-ak enzima. To je svojstvo povezano
s malom veličinom atoma K te, slično Rb, može mijenjati
konformaciju proteina i oslobađati aktivna mjesta
na enzimima, te tako stimulirati vezu s odgovarajućim
supstratima.
(Abies alba)
Obična jela je jednodomna i anemofilna vrsta, dobro
podnosi zasjenu te u zastarčenome obliku može živjeti
i do 200 godina. Neotporna je oscilacije temperature,
te dosta trpi od mraza i suše. Oštećenost četinjača
(obične jele i smreke) bitno je veća od oštećenosti listača
i kreće se u nešto većem rasponu, od 40,7 % (2002.
godine) do 47,2 % (2001. godine), (Seletković,
Potočić,2004).
Rasprostranjenost obične jele u Hrvatskoj
Areal jelovih šuma u Hrvatskoj ima izrazito razveden
reljef. Glavninom svoga areala u Hrvatskoj vezana
je ponajprije na Dinaride - Veliku i Malu Kapelu, veći
dio Velebita, sjeverne padine Dinare i Kamešnice, te s
271

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 54     <-- 54 -->        PDF

M. Popijač. 1. Seletković. M. Volner, I. Lovrenčić. D. Barišić. N. Ke/ić: DINAMIKA KRETANJA ... Šumarski list br. 5 6. CXXV1II (2004). 269-277
jednom danas izoliranom enklavom na sjevernim padinama
Biokova. Na čitavom tom prostoru jela svoju
donju granicu na priobalnom grebenu ima negdje oko
900-1000 m n. m., a na kopnenoj padini između 650 m
na sjeveru i 850 m na jugu. Gornju granicu svoga areala
jela u Hrvatskoj postiže između 1100 i 1400 m n. m.
Jela u Hrvatskoj raste i na nekoliko izoliranih gora, što
se pružaju između Drave i Save. To su Macelj, Medvednica,
Psunj i Papuk, gdje izgrađuje šumske sastojine
te Strahinjčica, gdje danas susrećemo samo pojedina
jelova stabla (T r i n aj s t i ć, 2001). Glavni diferencirajući
čimbenik u pedosferi jelovih šuma na tom prostoru
je reljef (Pernar,2001).
Utvrđeno je da su mikroklimatska obilježja staništa i
sastojina bukovo-jelovih šuma različita prema pojedinim
gorskim masivima, a hidrološke prilike u panonskom
području Hrvatske vrlo su povoljne, jer su vodeni
tokovi manjih i većih kapaciteta vrlo brojni (Medve-
Ovim istraživanjem željeli smo utvrditi dinamiku
opterećenosti stabala obične jele cezijem. Tijekom
1999. i 2000. godine su uzimani uzorci jelovog materijala
te je mjerena aktivnost cezija i kalija u iglicama,
kori i srčici na izbojcima grana u segmentima izraslim
1997, 1998 i 1999. godine. Uzorkovana stabla jele odabrana
su na Sljemenu kod planinarskog doma Hunjka.
Ukupno je odabrano petnaest stabala koja smo pratili
cijelo razdoblje istraživanja jednom mjesečno. Uzorkovane
su iglice, kora i srčika uvijek istih stabala koje
smo obilježili, a uzorci su uzimani ravnomjerno sa svakog
stabla kako ih ne bismo oštetili. Nakon laboratorijske
pripreme i obrade, analizirana je dinamika kretanja
cezija i kalija u odabranim uzorcima za svaki pojedini
mjesec u segmentima izraslim u razdoblju od tri godine.
Neposredno prije pripreme uzoraka za mjerenje radioaktivnosti,
sakupljeni uzorci su usitnjeni i sušeni, te
stavljeni u plastične posudice volumena 125 cm3 i hermetički
zatvoreni.
Analiza aktivnosti 137Cs i 40K u uzorcima provedena
je u Laboratoriju za radioekologiju Zavoda za istraživanja
mora i okoliša Instituta Ruder Bošković u Zagrebu,
gamaspektrometrijskom metodom s pomoću HPGe
Za dobivanje random - uzorka, vrlo pažljivo i ravnomjerno
sa svakog izabranog i obilježenog stabla (da
ne bismo oštetili stabla i njihovu fiziološku i biološku
funkciju) četrnaest uzastopnih mjeseci tijekom dvije
godine uzimani su uzorci iglica, kore i srčike. Ovim
istraživanjem željeli smo utvrditi dinamiku kretanja
l37Cs i njegovog homologa 40K za svaki pojedini mjesec
u godini u uzorcima vršnih segmenata grančica jele
starih do tri godine.
dović, 2001). Nastavljaju se na snažno izražen vegetacijski
pojas gorskih bukovih šuma, pa se zbog manjih
površina u većem dijelu rasprostranjenosti gospodarilo
kao s jednodobnim sastojinama. Tek u novije vrijeme
propisano i u njima obvezno preborno gospodarenje,
čime se u prvom redu daje prednost međusobnim odnosima
i svojstvima glavnih vrsta drveća, odnosno jele i
bukve. Bukovo-jelova šuma na Medvednici zauzima
znatne površine. Na južnim padinama dolazi na vršnoj
zoni Sljemena od 800 do 1000 m nadmorske visine. Na
sjevernim padinama jela je u optimumu svojega areala
te prevladava. Ona se ovdje od vrha spušta vrlo nisko do
250 m (iznad sela Gornja Bistra). Te šume pripadaju
amfipanonskoj vegetacijskoj zoni euro-altimontanskoga
visinskog pojasa. Velik udio i izrazita prevlast vrsta
reda Fagetalia pokazuje daje riječ o zajednici unutar te
sistematike koja još uvijek zadržava neke vrste ilirskoga
flornog elementa (Vu k e 1 i ć, 2001).
poluvodičkog detektorskog sustava povezanog s
"Camberra" 4096 MCA kanalnim analizatorom. Gamaspektrometrijska
metoda temelji se na činjenici da
se gama emiteri mogu identificirati na temelju karakterističnih
energija gama zračenja. Za detekciju gama
zračenja najpovoljniji su čvrsti poluvodički detektori.
Poluvodički detektori temelje se na promjeni vodljivosti
kristala (Si ili Ge) pri prolazu ionizacijskog zračenja.
Nakon interakcije zračenja i kristala nastaje
električni naboj (elektroni i ostatak kristala ili tzv. šupljina)
koji putuje na odgovarajuće metalne ploče spojene
na izvor visokog napona. Nastali električni impuls
prevodi se u naponski impuls koji je proporcionalan
energiji zračenja. Za konačnu interpretaciju naponski
impulsi još se pojačavaju, analiziraju i registriraju pomoću
višekanalnog analizatora. Podaci iz analizatora
(energijski spektar) pohranjuju se u memorijske jedinice
ili se pak obrađuju određenim računalnim programima.
Aktivnosti 40K određene su iz foto-vrha na energiji
od 1460,75 keV-a, a aktivnost l37Cs je određivana
preko foto-vrha na energiji od 661,6 keV-a. Spektri su
snimani 80 000 sekundi, a za obraduje korišten Genie
2000 PC "Camberra" softwerski program.
Izmjereni rezultati prikazani su u tablicama 1. i 2.
U tablicama 1. i 2. prikazane su vrijednosti aktivnosti
40K i l37Cs obzirom na starost uzorka iglica, kore i
srčike. Promjena aktivnosti 40K i l37Cs s obzirom na
starost segmenta više je izražena u kori i srčici. U iglicama
se aktivnost 40K i l37Cs bitno ne mijenja u odnosu
na starost segmenta na kojem je uzorkovana. Rezultati
mjerenja ukazuju na dinamiku kretanja 4()K grafikon 2.
MATERIJAL I METODE ISTRAŽIVANJA - Material and methods of the research
REZULTATI I DISKUSIJA Results and discussions
272

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 55     <-- 55 -->        PDF

M. Popijač. 1. Selclković. M. Volncr. I. Lovrcnčić. D. Barišić. N. Kezić: DINAMIKA KRETANJA , Šumarski list br. 5-6. CXXVII1 (2004), 269-277
Tablica 1. Dinamika kretanja 40K
Table I Dynamics of 4"K Movement
40K
Datum uzorkovanja
1997 1998. 1999.
Datum uzorkovanja
Iglice Kora Srčika Iglice Kora Srčika Iglice Kora Srčika
02.03.1999. 182,7 346,9 96 203,6 432,3 137,7
05.04.1999. 181,1 355 47,7 214,8 386 155,3
04.05.1999. 172,5 313,4 99,2 211,3 392 223,2
04.06.1999. 148,9 283,7 54,4 180,6 421 80 297,6 388,7 388,7
05.07.1999. 177,2 340,6 59,1 191 389,1 94,1 230,8 432,8 432,8
16.08.1999. 227,7 324,5 62,4 247,4 466,4 125,3 229,5 602,3 165,8
10.09.1999. 245,1 394,1 66,7 254,6 455,5 83,2 235,8 555,2 225,7
15.10.1999. 242,2 347,8 58,9 246,2 317,5 105,6 239,2 474,1 281,5
13.11.1999. 241,5 344 56,2 262,4 414,5 85,1 247 509,2 223,1
16.12.1999. 184,8 307,2 47,4 186,9 402,1 83,3 183,5 441,2 143,6
11.01.2000. 195,3 305,3 55 201,5 393,3 71,8 192,9 432,5 154,7
04.02.2000. 167,8 288,9 46,5 183,1 355,4 56,7 157,6 410,1 148,9
01.03.2000. 167,5 305,2 46,7 180 357,7 59,8 175,9 435,8 106,3
03.04.2000. 174 267,6 38,1 172,3 359,7 57,9 166,2 507,6 102,5
* Na najmlađim izdancima kora i srčika nisu se mogli razdvojiti te su stoga mjereni zajedno
Tablica 2. Dinamika kretanja ´ ,7Cs
Table 2 Dynamics of li7Cs Movement
137C
Datum uzorkovanja 1997 1998. 1999.
Iglice Kora Srčika Iglice Kora Srčika Iglice Kora Srčika
02.03.1999. 2,3 4,5 1,1 3 4,1 2
05.04.1999. 2,4 4 0,7 3,5 6,3 4,1
04.05.1999. 2,1 3,5 1,4 4,1 5,4 4,3
04.06.1999. 1,4 3,2 0,7 1,7 4,3 1,4 10,2 11,5 11,5
05.07.1999. 2,3 3,3 1,7 2,6 5,6 2,1 8.3 14,3 14,3
16.08.1999. 2,5 4,6 0,7 4,1 6,5 2,8 6,4 15,8 8
10.09.1999. 2 4,7 0,7 3,4 7,1 1,7 9,1 21,9 9,6
15.10.1999. 2.2 5 0.7 2,8 5,7 1,5 5,9 13,7 10,2
13.11.1999. 2.1 4,7 0,5 3 6,2 1,7 4,7 9,5 7,4
16.12.1999. 2,2 3 0,6 2,5 6,2 1,3 5,2 9,1 4,6
11.01.2000. 1,9 4,2 0,6 2,4 4,2 1,2 4,8 7,4 4,4
04.02.2000. 1,7 3,9 0,6 2,5 4,4 1,1 3,1 6,8 3,9
01.03.2000. 1,5 3,3 0,6 2,3 4,3 0,9 3,8 7.2 3,3
03.04.2000. 1,5 3,8 0,4 1,9 4,5 0,8 3,2 6,4 2,4
Na najmlađim izdancima kora i srčika nisu se mogli razdvojiti te su stoga mjereni zajedno
i l37Cs grafikon 1. Vrlo jasno vidimo da se aktivnost
40K i l37Cs mijenja u odnosu na starost segmenta. Važno
je primijetiti daje aktivnost 40K i l37Cs uvijek jače izražena
u najmlađim dijelovima grana. U tablicama 1. i 2.
vidljivo je da je aktivnost 40K i 137Cs u uzorcima kore
bila najviša u lipnju i srpnju, da bi se u kolovozu smanjila
na prijašnju vrijednost.
Logaritamska funkcija najbolje izračunava trend
aktivnosti ´ l7Cs i 40K s obzirom na starost uzorka kore,
srčike i iglica. Koeficijent determinacije za vrijednost
aktivnosti l37Cs, R2 koji predstavlja omjer protumačenih
i ukupnih odstupanja u našem istraživanju za srčiku
je R2 = 0,8834; koru R2 = 0,675 i iglice R2 = 0,8812.
Vrijednosti koeficijenta za vrijednosti aktivnosti 4()K za
srčiku je R2 =0,636; koru R2 = 0,666 i iglice R2 =
0,1387. Najveća aktivnost kalija je u uzorku kore
(602.3 Bq/kg) u kolovozu 1999. godine, a poslije ona
pada kako pada i fiziološka aktivnost grana. Obzirom
da tek izrasli najmlađi uzorci kore i srčike uzeti u lipnju
i srpnju 1999. godine nisu mogli biti odvojeni, mjereni
su kao jedinstveni uzorak (kora i srčika zajedno).
273

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 56     <-- 56 -->        PDF

M. Popijač. 1. Seletković, M. Volner, 1. Lovrenčić. D. Barišić. N. Kezić: DINAMIKA KRETANJA Šumarski list br. 5-6. CXXVIII (2004). 269-277
ZAKLJUČAK - Conclusion
Petnaest godina nakon akcidenta u Chernobylu,
l37Cs je pronađen u uzorcima grana stabala obične jele
(Abies Alba) na Sljemenu u dobro mjerljivim količinama.
Aktivnost 137Cs u kori, iglicama i srčici grana jelovih
stabala razlikuje se. Najveća aktivnost l37Cs pronađena
je u kori grana obične jele, a najmanja u njihovoj
srčici. Isto tako razlikuje se i dinamika kretanja l37Cs
tijekom godine. Veća aktivnost 137Cs u kori i srčici izmjerena
je za vrijeme trajanja vegetacije, odnosno dok
stabla intenzivnije obavljaju svoju fiziološku funkciju.
Uz l37Cs mjerili smo i aktivnost 40K, jer on dospije u
živi organizam, ravnomjerno se raspoređuje, a kako je
dominantan radioaktivni element, najveći dio unutarnjeg
ozračivanja koje dolazi od prirodnih izvora radioaktivnosti
potječe upravo od njega (UNSCEAR, 2000).
Prikazani rezultati indiciraju na važnost praćenja
dinamike 137Cs, jer baš ovo istraživanje pokazuje i potvrđuje
daje i petnaest godina nakon Chernobyla 137Cs
još uvijek prisutan u značajnim količinama i u šumskom
ekosustavu. Prikazani model dinamike kretanja
1 ´7Cs i povezivanje tog kretanja u odnosu na fiziološke
funkcije stabala, omogućili bi nam jasnije i točnije sus-
274

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 57     <-- 57 -->        PDF

M. Popijač, 1. Sdaković, M. Volncr. I. Lovrcnčić. D. Barišić. N. Kezić: DINAMIKA KRETANJA ... Šumarski list br. 5-6, CXXVI1I (2004). 269-277
tavno praćenje i nekih drugih posljedica globalnog zagađivanja,
a koja se događaju u šumskom ekosustavu
Antonopoulos-Domis, M., A. Clouvas &A.
G agi an as, 1990: Derivation of Soil to plant
Transfer Factors of Radiocesium in Northern
Greece After the Chernobyl Accident, and
Comparasion with Greenhouse Experiments.
Environ. Pollution, 68: 1-2, 119-128.
Assmann-Werthmuller, U., K. Werthcller,
D. Molzahn, 1991: Cesium contamination of
heather hony. J. Rad. Nucl. Chem. Art., 149: 1,
123-129.
Baratta, E. J., 1994: Radionuclides in food. In:
Manuals of food Quality control. FAO of United
Nations, Rome, 1979.
Barišić, D., K. Košutić, K. Kvastck, S.
Luluć, J. Tuta, A. Vertačnik, A. Vrhovac,
1987: Procjena kontaminacije područja
SR Hrvatske putem radioaktivnih oborina kao
posljedica nesreće u NE"Lenin". U: Zbornik radova
XIV Jugoslavenski simpozij za zaštitu od
zračenja. Jugoslavensko društvo za zaštitu od
zračenja. Novi Sad, 77-82.
Barišić, D., S. Lulić, A. Vertačnik, 1991:
"Predčernobilski"´,7Cs na području Republike
Hrvatske u tlu do dubine 262,5 mm. U: Zbornik
radova XVI Jugoslavenski simpozijum za zaštitu
od zračenja. Jugoslavensko društvo za zaštitu
od zračenja. Neum, 15-18.
Barišić, D., A. Vertačnik, S. Lulić, 1999: Caesium
contamination and vertical distribution in
undisturbed soils in Croatia. J Environ Radioact
46,361-374.
Bunzl, K. W. Kracke, W. Schimamack, K.
Auerswald, 1995: Migration of Fallout
239+240Pu, 241Am and l37Cs in the various Horizons
of a Forest Soil Under Pine. J Environ Radioact
28, 17-34.
Bureau of Radiological Health, komp. Ur., 1970: Radiological
Health Handbook. U.S. Department
of Health, Education, and Welfire. Rockville,
Maryland.
Cremers,A.,A. El sen, P. DePreter&A. Macs,
1988: Quantitative analysis of radioceasium retention
in soils. Nature, 335, 247-249.
Coughtrey, P. J., J. A. Kirton,N. G. Mitchell,
C. Morris, 1989: Transfer of Radioactive Ceasium
from Soil to Vegetation and Comparasion
with Potassium in Upland Grasslands. Environ.
Pollution, 62:4, 281-315.
ostavljajući negativne posljedice na razvoj stabala, u
ovom slučaju obične jele.
Eisenbud, M., 1987: Environmental Radioactivity.
Academic Press, INC. London
Federation of American Scientists (FAS), 2002: Comprehensive
Test Ban Treaty Chronology, (cited
2002 Nov 13) Aviable from : URL:http:/-
/www.fas-org/nuke/control/ctbt/chron 1 .htm
Filipović, I., S. Lipanović, 1988: Opća I anorganska
kemija. Školska knjiga, Zagreb
Filipović-Vinceković,N.,D. Barišić, N. Maši
ć, S. Lulić, 1991: Distribution of fallout radionuclides
through soil surface layer. J Radioanalytical
and Nuclear Chemistry 148, 53-62.
Gaso, M. I., N. Segovia, T. Herrera, E. Perez-
Silva, M. L. Cervantes, E. Quintero, J.
Palacios, E. Acosta, 1998: Radiocesium
accumulaton in edible wild mushrooms from
coniferous forests around the nuclear Centre of
Mexico. Sci Total Environ 223, 119-129.
Heinrich, G., K. Oswald, H. J. Miiller, 1999:
Lichens as monitors of radiocesium and radiostrontium
in Austria, J Environ Radioact 45,
13-27.
Glavač, V., 2003: Prilog poznavanju ekofizioloških
svojstava bukve u svjetlu novonastalih šumskih
šteta. Obična bukva u Hrvatskoj (monografija),
170-212, Zagreb.
Jackson, D., 1989: Chernobyl-derived 137Cs in heather
plants in Northwest England. Hlth. Phys.,
57:3,485-489.
Kirchner,G.,0. Dai 11 ant, 2002: The potential of
lichens as long as long-term biomonitors of natural
and artificial radionuclides. Environ Pollut
120, 145-150.
Kraljević, P., 1989: Kretanje Cezija-137 kroz biosferu
i njegov metabolizam u životinjskom organizmu.
Vet satnica 20, 15-19.
Krutys, N., B. Delvaux, 2002: Soil organic horizons
as a major source for radiocesium biorecycling
in forest ecosystems. J Environ Radioact
58,175-190.
Lokobaucr, N., 1988: Radioaktivna kontaminacija i
procjena rizika nakon nuklearnog acidenta.
Disertacija. Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb.
Lokobaucr, N., Z. Franić,A. Bauman, M. Maračić,
D. Cesar, J. Senčar, 1998: Radiation
Contamination after Chernobyl Nuclear Acci-
LITERATURA - References
275

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 58     <-- 58 -->        PDF

M. Popijač, I. Seletković, M. Volner. I. Lovrenčić. D. Barišić, N. Kezić: DINAMIKA KRETANJA Šumarski list br. 5-6, CXXVII1 (2004). 269-277
dent and Effective Dose Received by the Population
of Croatia. J Environ Radioact41, 137-146.
L i v e n s , F. R., A. D. H o r r i l l and D. L. S i n g l e t
o n , 1991: Distribution of radioccsium in the
soil-plant system of upland areas of Europe.
Hlth. Phys., 60: 4, 538-545.
M a r o v i ć , G., 1990: Procjena nuklearnog akcidenta
pomoću bioindikatora. Disertacija. Tehnološki
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb.
M e d v e d o v i ć , J . , 2001: Klima i hidrološke prilike u
jelovim šumama panonske Hrvatske, Obična jela
u Hrvatskoj (monografija), 147-161, Zagreb.
Per nar, N. 2001: Tla jelovih šuma u Hrvatskoj, Obična
jela u Hrvatskoj (morfologija), 107-132, Zagreb.
P e t r o v i ć , B., G. Đ u r i ć , 1981: Elementi radioekologije
u stočnoj proizvodnji. (Nastavna materija
za predmet Zaštita životne sredine za studente
poslijediplomskih studija na veterinarskom fakultetu).
S. n. Beograd
R e l m a n , A. S., 1956: The Physiological behavior of
rubidium and cesium in relatio to that of potassium.
Yale J Biol Med 28, 248-262. Cit. prema: B.
Ahman, 1994.
R o s e n , K.., I. O b o r n , H. L o n s j o , 1999: Migration
of radiocaesium in Swedish soil profiles after
the Chernobyl accident 1987-1995. J Environ
Radioact 46, 45-66.
S e l e k o v i ć , I. N. P o t o č i ć , 2004: Oštećenost šuma
u Hrvatskoj u razdoblju od 1999. do 2003. godine,
Šumarski list 630, (3-4): 137-148, Zagreb.
S h a n d , C . A., M.V. C h e s h i r e , S. S m i t h , M. Vid
a l , G. R a u r e t , 1994: Distribution of radioccsium
in organic soil. J Environ Radioact 23,
285-302.
Shaw, G., J. N. B. B e l l , 1989: The kinetics of ceasium
absorption by roots of winter wheat and the
possible consequences for the derivation of soil
- to - plant transfer factor. J Environ Radioact
10,213-231.
T r i n a j s t i ć , I., 2001: Rasprostranjenost, morfologija
i taksonomija jele u Hrvatskoj, Obična jela u Hrvatskoj
(monografija), 93-106, Zagreb.
V u k e l i ć , J., D. B a r i č e v i ć , 2001: Šumske zajednice
obične jele u Hrvatskoj, Obična jela u Hrvatskoj
(monografija), 162-196, Zagreb.
Wegener, K. H., 1966: Radioaktivitat und Veterinarmedizin.
Paul Parcy in Berlin und Hamburg.
Berlin.
United Nations Scientific Committee Effects of Atomic
Radiation, 1993: Source and effects of ionizing
radiation. United Nations Scientific Committee
on the Effects of Atomic Radiation. UNSCEAR
1993 report to the general assebbly, with scientific
annexes, United Nations, New York.
United Nations Scientific Committee Effects of Atomic
Radiation, 2000; Sources and effects of ionizing
radiation. United Nations Scientific Committee
on the Effects of Atomic Radiation. UNSCEAR
2000 report to the general assembly, with scientific
annexes, United Nations, New York.
World Health Organization, 1987: Helth Hazards from
radiocesium following the Chernobyl nuclear
accident. Report on a WHO meeting. Schloss
Reisesburg Griinzburg, Federal Republic of Germany
9-12 June 1987. WHO Copenhagen.
SUMMARY: Cesium 137, or l37Cs, appeared in the atmosphere after thermonuclear
tests were conducted intensively during the 1950´s and 1960´s,
and the last large quantity of!37Cs was released after the major explosion at
Chernobyl, when varying amounts of cesium deposits on the earth´s surface
were observed. Irradiation was relatively brief while levels of radioactivity
were not equal, because they were linked to the amount of precipitation that
appeared uncontrollably as a result of the explosion. Cesium very quickly
entered the soil, but it only migrated to deeper layers very slowly due to the
effects of surface waters (Filipović et al, 1991). The speed of cesium migration
was slowed by radiation absorption processes. A relatively large quantity
of clay and micro-minerals resulted in the fast and irreversible bonding of
cesium with the soil (Cremers et al, 1988).
Plant species are good indicators of cesium, even though their physiological
characteristics may vary. This primarily depends on the free cesium in the
root system that the plants have taken in from the soil and the extent of its penetration
into the plant. Today it is important to stress that the physiological
276

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 59     <-- 59 -->        PDF

M. Popijač. I. Sclctković. M. Volncr, I. Lovrcnčić. D. Barišić. N. Kczić: DINAMIKA KRETANJA ... Šumarski list br. 5-6. CXXVI1I (2004), 269-277
properties of plants and trees must be observed in light of new damage to
forests caused by atmospheric pollution which is manifested in three different
ways: a) through the direct impact of atmospheric pollutants on leaves and
assimilation, b) by intake of substances into the soil by dry or wet deposition
and its impact on physiological processes in subsoil and external portions of
forest trees, and c) by indirect damage due to climate change and increased
sensitivity of trees to extreme climatic, edaphic and biotic conditions. The
level of radioactivity that contaminated the Republic of Croatia in the form of
radioactive fallout has been estimated at 5.2 x 1015 Bq, which is approximately
0.28 % of the total activity released from the reactor at Chernobyl.
Cesium behaves and is distributed in an organism in a manner similar to
potassium (Baratta, 1994). The speed of cesium´s vertical migration in uncultivated
soil depends on several factors, such as soil type, its mineral composition,
pH, organic matter content, hydrogeological processes, and geochemical
processes. On the forest floor, the primary source of137Cs is the surface
organic layer (Kruyts, Delvaux, 2002). Plants take in microconstituents,
including radionuclides, in two ways: indirectly through their roots from the
soil, and directly by sedimentation of radionuclides on leaves or flowers.
Out of all potassium isotopes, only potassium -40, or 40K, is radioactive,
i.e. it is a naturally-occurring primordial radionuclide with a half-life of
1.26 x 109 years. 4"K is one of the most widespread natural radioactive elements,
as it accounts for approximately 1 % of the total number of all atoms
formed in the earth s crust and its activity is easily and reliably measured.
In this research we want to contribute to knowledge of the dynamics of
movement and the fate of model pollution of forest ecosystems, so the movement
of Cs and " K on various parts of silver fir trees (Abies alba) on the
slopes of Sljeme was analyzed for the period from 1997 to 1999. Apex tips, or
needles, bark and heartwood from the silver fir were taken as samples. l37Cs
and 4"K activity were established using the gamma-spectrometry method. In
all samples analyzed, 40K and 137Cs activity had crossed into the apex tips and
young needles. Increase in Cs and 4"K activity in fir needles from the older
to the younger apex sections did not exhibit a linear trend. We compared the
dynamic of´Cs and 4"K movement in the needles, bark and heartwood by
month in each of the three years. The l37Cs and4n K activity trend is increasing
from older to younger sections in all parts. Similarly, we can say that activity
is greatest in the tree bark in comparison to other tested samples. In each
month in 1997, 1998 and 1999 (twelve months per year), the movement of
cesium and potassium in the fir trees on Sljeme Mountain was measured.
Samples of needles, bark and heartwood were always taken from the same
trees.
The results presented indicate the importance of monitoring l37Cs dynamics,
because this research shows and confirms that the cesium recorded after
Chernobyl is still in the ecosystem. This model of the dynamics of movement
137Cs and the link between this movement in relation to the physiological functions
of the trees have facilitated more clear and accurate monitoring of other
negative consequences which occur in forest ecosystems and have a negative
impact on the development of trees, in this case the silver fir.
277

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 60     <-- 60 -->        PDF

INSTRUMENTI I OPREMA
^ U ŠUMARSTVU
, * . ; . ?
)
Visinomjeri: digitalni (Haglof), sa skalom (Blume Leiss), sa skalom (Sunto)
Spiegel Relascop i
Telerelascop Fob
Promjerke: digitalne,
drvene i aluminijske,
taksac, cm, mm
v %M
^ ^
P. svrdla (boreri) za
tvrdo ili meko drvo +
rezervni djelovi
(boreri i igle)
SOKKIA|
Kompasi (SUNTO) GPS Garmin (12, III plus) Vrpce, niveliri, stanice,
geodetski pribor
dalekozori, snajperi
ormari za nacrte
stolovi sa svjetlom za čitanje karata
crtaći pribor
ploteri, fotokopirni aparati
Majzekovi trokuti, razmjernici
planimetri, kurvimetri
trasirke, prizme, daljinomjeri, niv. letve
COMMUHICAT) O NJ KOMTE i TECHNOLOGIES
KOMTEH-GEO
10000 ZAGREB, Trg športova 11
tel. 01/3650-451 ; fax. 01/3091-027
e-mail: komteh@zg.tel.hr
http://www.recro.hr/komteh