DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 61     <-- 61 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004). 279-285
UDK 630* 652
SPECIFIČNOSTI POSLOVNE ANALIZE ENTITETA ZA GOSPODARENJE
ŠUMOM I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM*
SPECIFICY OF BUSSINES ANALYSES ENTITIES IN MANAGING WITH
FOREST AND FOREST LAND
Stjepan POSAVEC**
SAŽETAK: Osnovni cilj istraživanja u radu je postavljanje znanstvenog
pristupa procjeni analize poslovanja obnovljivog prirodnog resursa - šume, i
izrada metode koja će imati praktičnu primjenu. Osim horizontalne i vertikalne
analize financijskih izvješća, izabrani su i analizirani karakteristični pokazatelji
poslovanja jednog šumskog poduzeća.
Jasno je da uobičajeni pristup i korištene metode analize i ocjenjivanja
uspješnosti poslovnih entiteta koji gospodare šumom nisu zadovoljavajuće.
Sadašnje metode nisu prihvatljive s gledišta potrajnog gospodarenja u paradigmi
održivog razvoja obnovljivog šumskog resursa. Sukladno tomu, uobičajeni
pristup i korištene metode treba nadopuniti proširivanjem gledištapromatranja
(pristupa) i primjerenim postupcima koji omogućavaju mjerenje i
ocjenjivanje uspješnosti s gledišta održivog razvoja.
Ključne riječi: Poslovna analiza, obnovljivi resursi, šuma, valorizacija
1.) UVOD - Introduction
Specifičnost šumarstva kao gospodarske djelatnosti
stvara i određene probleme kod izvršavanja zadanih
planova poslovanja i kod obračuna financijskog poslovanja.
Poslovna analiza bavi se spoznajama i načinom
spoznavanja dostignutog stupnja i neostvarenih mogućnosti
razvoja poslovnog entiteta. Specifičnost poslovne
analize entiteta koji se bave gospodarenjem šumom
uvjetovana je i bitnim značajkama održavanja potencijala
šume. U gospodarenju šumama i šumskim zemljištem
ne može se uvijek poštivati načelo profitabilnosti
radova, jer izostajanjem samo nekih zahvata u šumi
ugrožava se budući prirast drvne biomase, pridonosi se
padu opće vrijednosti šume, što može imati nesagledive
U radu su navedena razmatranja o ekonomskoj,
poslovnoj i financijskoj analizi, kao jednom segmentu
* Rad je sažeti prikaz magistarskog rada obranjenog na Ekonomskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 19. 2. 2004. godine pred
Povjerenstvom: Dr. se. Silvije Orsag, predsjednik, dr. se. Janko
Tintor, član i dr. se. Mladen Figurić, član.
** Mr. se. šum., oece, Stjepan Posavec, Šumarski fakultet Sveučilište
u Zagrebu, Svetošimunska 25.10 000 Zagreb.
posljedice na sveukupno nacionalno gospodarstvo. Specifičnost
šumarskog gospodarenja posebice se očituje u
dugoročnom ciklusu proizvodnje biomase, dugom razdoblju
od početnih radova do postizanja ekonomskih
učinaka te velikim potrebama ulaganja u šume, često
puta većim od financijskih mogućnosti šumovlasnika.
Dostignuti stupanj i neostvarena mogućnost razvoja potencijala
šume uvjetovan je biološkim čimbenicima te
ekonomsko-tehničkim zahvatima. Mjerenje i ocjenjivanje
utjecaja čimbenika na održanje i razvoj šume zahtijeva
specifične postupke spoznavanja i specifične kriterije
analitičkog ocjenjivanja uspjeha poslovnih entiteta
koji se bave gospodarenjem šumom.
ukupne ekonomske analize poslovanja u šumarstvu.
Osnovni cilj rada je postavljanje znanstvenog pristupa
procjeni analize poslovanja i izrada metode koja će
imati praktičnu primjenu. Cilj je valorizirati postojeće,
u praksi uobičajene i predložiti adekvatne postupke
spoznavanja i kriterije ocjenjivanja uspjeha poslovnih
entiteta koji se bave gospodarenjem šumom. Prikazani
2.) PROBLEMATIKA - Main issues
279

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 62     <-- 62 -->        PDF

S. Posavec: SPECIKIČNOST1 POSLOVNE ANALIZE ENTITETA ZA GOSPODARENJE ŠUMOM Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 279-285
su poslovni rezultati poduzeća "Hrvatske šume" d.o.o.
kao najvećeg poduzeća koji gospodari šumom i šumskim
zemljištem u Hrvatskoj, te ostvarenje postavljenih
ciljeva poslovne politike na osnovi pokazatelja poslovanja.
Uspoređeni su pokazatelji poslovanja šumarstva
u Hrvatskoj s pokazateljima europskih zemalja.
U radu se nastoji prikazati specifičnost poslovne
analize u gospodarenju obnovljivim prirodnim resursom-
šumom, te se teži odgovoriti na postavljene hipoteze.
Nalazi istraživanja u sublimarnoj formi i eksplicitno
prezentiraju nove spoznaje o predmetu istraživanja
i pokazuju da li je dostignut cilj istraživanja.
Biološki karakter šumarske proizvodnje očituje se u
samoreprodukciji (samoobnavljanja), podudarnosti biološke
i ekonomske reprodukcije, sezonskom (vremenskom)
obilježju proizvodnje. Suma je jedan od obnovljivih
prirodnih resursa. Najbitinija posljedica drugog
obilježja je da se trajanje proizvodnoga i radnog procesa
međusobno ne podudaraju. Treći se oblik odnosi na činjenicu
da se određeni radovi moraju obavljati u određenim
biološkim rokovima. Ako se ti rokovi ne poštuju,
i ostali radovi postaju beskorisni.
3.) ZADANI CILJEVI I HIPOTEZE - Goals and hypothesis tasks
Dokazivanje postignutog cilja istraživanja može se
izvesti iz potvrđenosti ili opovrgnutosti hipoteza. Potvrđivanje
i opovrgavanje temelji se na sažetom prikazu
postupaka i rezultata istraživanja svake hipoteze.
Rezultat će se u svakom pojedinom slučaju eksplicirati
i verificirati kao dokazivanje ili opovrgavanje. Postavljene
su sljedeće četiri hipoteze:
Hl.) Poslovna analiza bavi se spoznajama i načinom
spoznavanja dostignutog stupnja i neostvarenih
mogućnosti razvoja poslovnog entiteta;
Opća pretpostavka dugotrajnog poslovanja je uvećavanje
vrijednosti ili ciljna funkcija poduzeća je povećavanje
vrijednosti. Uvažavanje zakonitosti dugotrajnog
postojanja poduzeća i uvažavanje zakonitosti
uvećavanja vrijednosti ispravno prezentira narav kompleksa
poduzeća. Zbog toga, zakonitost vremenske dugotrajnosti,
zakonitost uvećavanja vrijednosti i zakonitost
održanja kompleksnosti temeljna su pretpostavka
poslovne analize (Ti n t o r , J.). Ova hipoteza podrazumijeva
da se razvoj i uspješnost gospodarskog entiteta
može promatrati i ocjenjivati samo sa stajališta specifičnosti
održivog razvoja šume i potrajnog gospodarenja
šumom. Prema tomu, na primjeru poslovne analize entiteta
koji se bavi gospodarenjem obnovljivim prirodnim
resursom hipoteza se djelomično prihvaća. Razlog
za ovaj zaključak leži u tomu što poslovni entitet uvažava
zakonitosti i specifičnosti održivog razvoja šume,
ali s druge strane ne posvećuje dovoljno pozornosti
mogućem razvoju poduzeća. Za očekivati je da će postojeće
restrukturiranje "Hrvatskih šuma" d.o.o. ići ponajprije
u smjeru privatizacije dijela poduzeća i smanjivanja
broja zaposlenih. To će rezultirati smanjenjem
ukupnih prihoda, ali još većim smanjenjem troškova i
povećanjem učinkovitosti poslovanja.
H2.) Specifičnost poslovne analize entiteta koji se
bave gospodarenjem šumom uvjetovana je i bitnim
značajkama održavanja potencijala šume;
Da bi definirali specifičnosti poslovne analize, potrebno
je definirati specifičnosti u planiranju šumskog
poduzeća. Prema definiciji planiranje je pomoć u određivanju
mogućih korištenja raspoloživih resursa. Planiranje
gospodarenja šumskim resursima zahtijeva
utvrđivanje kratkoročnih i dugoročnih potreba u odnosu
prema njima, kao i postupaka kojima će se te potrebe
osigurati. Također zahtijeva međusobno uspoređivanje
mogućih rješenja s obzirom na njihove biološke,
tehničke, ekonomske i socijalne utjecaje. Planiranje
znači projekciju u budućnost, ali sa stajališta cijelog
spektra različitih šumarskih disciplina (kao što su uređivanje
šuma, uzgajanje, iskorištavanje, i dr.) U uređajnim
elaboratima naveden je oblik gospodarenja, vrijeme
sječe i zrelost, prostorno uređenje šuma i etat.
Ciklus gospodarenja šumskim resursima dulji je od
fiskalne godine poslovnog entiteta. Planiranje u šumarstvu
razvija se prema kratkoročnim i dugoročnim razdobljima.
Današnji program uključenje u kratkoročni
program drugog polurazdoblja od 1996. do 2005. godine.
Sljedeći dugoročni program obuhvaća razdoblje
od 2006. do 2025. godine. Prema zakonu o šumama,
ovo pripada u obvezni dio analize poslovanja i planiranja
financijskih pokazatelja. Osnovno je pitanje
kako u ove parametre uklopiti normativni dio, odnosno
fiskalnu politiku na razini godišnjeg izvješća financijskog
sektora.
Promatrajući dosadašnje poslovanje i planiranje u
šumarstvu, može se reći da se u financijskom poslovanju
premalo pozornosti posvećuje uklapanju financijskih
planova u biološke planove gospodarenja. Prema
tomu, navedena hipoteza ne može se prihvatiti, jer
pojedine osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom,
osim uzgojnih oblika i načina gospodarenja ne
sadrže nikakve ekonomske pokazatelje (profitabilnost,
ekonomičnost, rentabilnost). Smatram da pojedini programi
gospodarenja moraju sadržavati i parametre
isplativosti gospodarenja područjem. Jasno je da zaštitne
šume i šume posebne namjene ne mogu ući u istu
kategoriju s gospodarskim šumama, međutim uvjeti
rentabilnosti trebaju se poštivati koliko je to moguće u
svakoj prilici.
280

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 63     <-- 63 -->        PDF

S. Posavec: SPECIFIČNOSTI POSLOVNE ANALIZE ENTITETA ZA GOSPODARENJE ŠUMOM ... Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 279-285
H3.) Dostignuti stupanj i neostvarena mogućnost
razvoja potencijala šume uvjetovan je biološkim čimbenicima
te ekonomsko-tehničkim zahvatima;
Specifičnost shvaćanja i mjerenja potencijala šume
pretpostavlja uvažavanje bioloških čimbenika, te ekonomsko-
tehničkih zahvata kao čimbenika održavanja i
razvoja vrijednosti i potencijala šume. Metodama analize
poslovanja šumarskog poduzeća istraživan je način
utjecaja bioloških te ekonomsko-tehničkih zahvata
kao čimbenika razvoja. Utvrđeno je da za vrednovanje
utjecaja ovih čimbenika treba koristiti specifične veličine
i indikatore koji iskazuju promjene u vrijednosti,
odnosno potencijalu obnovljivog resursa.
Ekonomsko-tehnički zahvati kao što su radovi jednostavne
biološke reprodukcije, obuhvaćaju pripremu
stojbine za prirodno pomlađivanje šuma, popunu,
njegu i čišćenje svih sastojina, pošumljavanje sječina
nakon čistih sječa, mjere zaštite i čuvanja šuma, odabir
i obilježavanje stabala za sječu te nadzor sječe, izradu
šumsko-gospodarske osnove područja.
Proširena biološka reprodukcija šuma obuhvaća rekonstukciju
i konverziju šuma panjača, makija, šikara i
šibljaka, pošumljavanje neobrasloga šumskog zemljišta,
podizanje plantaža brzorastućih vrsta drveća na novim
površinama, mjere zaštite od biljnih bolesti, štetnika
i požara, kupnju šuma, sanaciju i obnovu šuma nakon
njihova sušenja ili propadanja.
Budući da šumsko gospodarstvo tržišnim poslovanjem
ne ostvaruje dovoljne prihode, sredstva za njegovo
financiranje moguće je osigurati samo iz drugih prihoda
ili iz proračuna. Prikupljena sredstva na razini države
(proračuna) moraju se koristiti solidarno, neovisno o
tome na kojem su dijelu njezina područja uplaćena.
Postavljena hipoteza djelomično se prihvaća, jer
promatrani poslovni entitet ispunjava biološke pokazatelje.
Ekonomsko-tehnički zahvati ne slijede specifične
veličine i indikatore, jer se pokrivaju iz proračunskih
sredstava.
H4.) Mjerenje i ocjenjivanje utjecaja čimbenika na
održanje i razvoj šume zahtijeva specifične postupke
spoznavanja i specifične kriterije analitičkog ocjenjivanja
uspjeha poslovnih entiteta;
Na primjeru promatranog šumarskog poduzeća korišteni
su pokazatelji koji su primjenjivi u najvećem
broju industrija i u rješavanju općih menadžerskih problema.
Specifični postupci spoznavanja i specifični
kriteriji analitičkog ocjenjivanja uspjeha poslovnih entiteta,
nalažu primjenu formula za računanje rentabilnosti
u šumarstvu. Ovi izvodi u brojniku koriste čisti
prihod trajnoga gospodarenja, dok su u nazivniku vrijednosti
zemljišta ili normalna drvna zaliha, ovisno o
autoru. Poznavanje teorije i logike ovisnosti ekonomskih
pojava u šumarstvu pretpostavka je formiranja pokazatelja.
Za sada relevantni i osnovni pokazatelji analize
gospodarenja šumskog poduzeća su ekonomičnost,
profitabilnost i rentabilnost. Nastali su kao rezultat
primjene računovodstvenih standarda, te predviđanja
buduće profitabilnosti poslovnog entiteta u gospodarenju
šumskim resursima. Budući utjecaji i spoznaje
o vrijednosti ovog resursa uvelike će promijeniti i
parametre poslovne analize.
Najniža stopa rentabilnosti poslovanja (a stoga i ostala
dva pokazatelja) bila je u 1998. godini te je iznosila
-18.34 %, jer je promatrano poduzeće tu godinu završilo
sa gubitkom od skoro 239 milijuna kuna. U 2000.
godini je zbog malog iznosa dobiti (10,724 mil. kn.) stopa
rentabilnosti poslovanja iznosila 0,61 %, a druge
dvije stope rentabilnosti (ukupnog ulaganja i vlastitog
ulaganja) iznosile su 0,05 %.
Opća ekonomičnost i ekonomičnost osnovne djelatnosti
"Hrvatskih šuma" d.o.o. u zadnjih šest godina pokazuje
poslovanje na granici štedljivosti, a da bi se to
malo popravilo, prihodi osnovne djelatnosti (od prodaje
u zemlji, prodaje u inozemstvu, kompenzacija, subvencija,
dotacija, vlastitih proizvoda, roba i usluga) odnosno
ukupni prihodi morali bi se povećati u idućem
razdoblju, a rashodi čim više smanjiti. To će se onda izravno
odraziti i na pokazatelj rentabilnosti odnosno
rentabilnost poslovanja bit će veća.
Pokazatelji učinka i aktivnosti su u porastu. Koeficijenti
likvidnosti pokazuju pad u odnosu ne prethodnu
godinu, dok su pokazatelji profitabilnosti (rentabilnosti)
u porastu. Nakon izdvajanja šuma i šumskog zemljišta
iz bilance poduzeća, u 2002. godini povećan je
koeficijent obrta ukupne imovine. Stupanj zaduženosti
radi znatno smanjene aktive, povećanje sa 2,51 % na
32,01 %. Tekući i trenutni (brzi) odnos likvidnosti neznatno
su smanjeni. Kod pokazatelja profitabilnosti
(rentabilnosti) umanjena je vlasnička glavnica, što je
dovelo do profitabilnosti vlastitog kapitala.
Dobit "Hrvatskih šuma" d.o.o. 10-20 puta je manja
od šumarstva europskih zemalja. Jedino su po ukupnoj
aktivi "Hrvatske šume" d.o.o. najveće, i to iz razloga
što imaju najvrednije šume. Taj podatak za Austrijske
šume nije usporediv, jer oni ne vode vrijednost šuma u
aktivi svoje bilance. Za ostale tri zemlje ukupna aktiva
prikazana je i s uključenom vrijednošću šuma.
Prema tome ovaj model prikazivanja uspješnosti poslovanja
usko je računovodstvene prirode. Dosadašnji
postupci spoznavanja i specifični kriteriji analitičkog
ocjenjivanja uspjeha poslovnih entiteta ne zadovoljavaju
nove potrebe u gospodarenju šumskim resursima.
281

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 64     <-- 64 -->        PDF

S. Posavcc: SPECIFIČNOSTI POSLOVNIK ANALIZE ENTITETA ZA GOSPODARENJA SUMOM Šumarski list hr. 5 6, CXXVIII (2004), 279-285
4.) PROMJENA PARADIGME GOSPODARENJA ŠUMSKIM RESURSIMA
Change the forest management paradigm
Klasičnom šumaru ekonomistu više nije moguće
održati tradicionalni autoritet i tradicionalna pravila -
primarnost prodaje trupaca i superiornost profesionalnoga
nad javnim mišljenjem. Nova šumarska doktrina
oblikovana u zadaćama potrajnoga gospodarenja kao
primarnu postavlja obvezu stvaranja i održanja svih
šumskih resursa. U tom je slučaju obveza korisnika resursa
da ih dobro iskoristi. Stoga se posljednjih nekoliko
desetljeća pojavila nova paradigma prema kojoj je
šumarski mcnadžment servis svim korisnicima šumskih
resursa. Tijekom niza godina, obrada trupaca bila
je glavna briga šumarske proizvodnje. Osnovni izazov
bio je izvući trupce i uskladištiti ih prema dimenziji i
kvaliteti. U tim je vremenima količina trupaca stalno
rasla. Kupci su se prilagodavali ponudi. Danas su se
uvjeti promijenili. Danas se polazi od definicije korisnosti
šumskih resursa i različitih zahtjeva, odnosno
očekivanja korisnika s obzirom na korisnost šumskih
resursa. Na osnovi toga, jasno je da će se morati pojaviti
i vrijednost goodwilla u aktivama poduzeća za gospodarenje
šumom. Koliko će to iznositi, ovisit će o
marketingu u šumarstvu i atributivnim vrijednosnim
stavovima korisnika i društva.
Korisnik šumskih resursa svaka je fizička ili pravna
osoba koja troši određeni šumski proizvod ili se koristi
uslugom šume, a da prethodno može, ali i ne mora,
obnašati i funkciju kupca. Stoga se pri definiranju marketinške
strategije u šumarstvu, kada je riječ o šumskom
proizvodu ili usluzi, mora imati na umu činjenica
da kupac i korisnik mogu biti ista osoba koja kupuje
proizvod ili uslugu i njima zadovoljava vlastite potrebe
ili pak postoje šumski proizvodi ili usluge za koje su
kupac i korisnik različite osobe. Pritom se javljaju
znatne razlike između pojedinih korisnika, krajnjih korisnika
kao potrošača određenih šumskih proizvoda ili
usluga, a to zahtijeva i diferenncirani marketinški pristup
u ekonomici šumskih resursa.
Mijenjaju se i vrednote. Socijalna preslojavanja
uzrokovana novim predodžbama i zahtjevima s obzirom
na ekologiju, slobodno vrijeme, socijalnu sigurnost,
društveno-političku odgovornost gospodarstva u
cjelini i poduzeća pojedinačno, prisiljavaju poduzeća
da svoje ciljeve i strategije prilagođavaju promijenjenim
očekivanjima okruženja. Stvara se nova paradigma,
novi, drukčiji pogled na stvarnost, drukčiji svjetonazor,
mišljenje i djelovanje. Pretjerano racionalno i
mehanizirano, kvantificirano, linearno, determinističko,
uzročno-posljedično shvaćanje treba zamijeniti
holističkim, cjelovitim, organskim pristupom. Ne treba
težiti podređivanju prirode čovjeku, već uspostavljanju
dinamičnog sklada između prirode i čovjeka.
5.) UTJECAJ GOSPODARENJA SUMOM NA OSNOVNE FINANCIJSKE DOKUMENTE
Forest management influence on main financial documents
U potrajnom se gospodarenju pretpostavlja da će se
svake godine dobivati prihod od sječe i prihod od
prorede, a svake će se godine ulagati u pošumljavanje,
uz nastanak upravnih i drugih troškova. Tako, prema
Kraftovoj formuli rentabilnosti, analizira se: prihod od
sječe ophodnje, prihod od prorede, troškovi pošumljavanja,
upravni i drugi troškovi, vrijednost normalne
drvne zalihe, vrijednost zemljišta, zemljišna renta,
šumske kamate (kamatnjak). Kraft zemljišnu rentu
(BOop) smatra troškom, a drvnu zalihu (N) uloženim
kapitalom.
Prema Martinovoj formuli rentabilnosti, godišnji
čisti prihod trajnoga gospodarenja (Au + D - c - v) stavlja
se u odnos prema zbroju vrijednosti zemljišta (B) i
normalne drvne zalihe (N). Pritom se promatraju parametri
sječivog prihoda na kraju ophodnje (Au), prihod
od prorede (D), troškovi podizanja (uzgajanja) (c) i
upravni i drugi troškovi (v).
Niti jedan od ovih parametara do sada nije obvezno
navoditi i obračunavati prilikom izrade osnove gospodarenja
pojedinom sastojinom. Potrebno je u što skorijem
roku donijeti zakonsku regulativu koja će osigurati
uvrštavanje dogovorenih ekonomskih parametara u
gospodarenje. Naravno da pojedine površine koje su
predviđene za ulaganje u očuvanje, zaštitu i sanaciju
površina, ne mogu biti profitabilne. Možda ove površine
mogu ostvariti dodatni ekonomski prihod od turizma
ili neke druge djelatnosti koja će ostvarivati dobit.
Nije moguće u svakoj sastojini ostvariti veći glavni i
prethodni prihod od uloženih financijskih sredstava
jednostavne i proširene biološke reprodukcije.
Dosadašnji plan investicijskih ulaganja uglavnom
sadrži ulaganje u šumske prometnice i pojedine objekte.
Gospodarsko-financijska osnova radi se prema propisanom
obrascu ŠGO-14., u kojemu su navedena izdvajanja
za izradu gospodarske osnove, vodoprivredna
naknada i si. Ništa od ovdje do sada navedenoga ne iskazuje
pravilno i ekonomski opravdano gospodarenje
pojedinom šumskom sastojinom. Naravno da promjena
pristupa na ovom području uvelike zavisi o svijesti i
važnosti primjene ekonomike šumarstva u svakodnevnom
poslovanju. Najjednostavnije je primijeniti pokazatelje
poslovanja pojedinog trgovačkog poduzeća i
pokušati ih uklopiti u gospodarenje obnovljivim pri-
282

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 65     <-- 65 -->        PDF

S. Posavec: SPECIFIČNOSTI POSLOVNE ANALIZE ENTITETA ZA GOSPODARENJE SUMOM Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 279-285
rodnim resursom, što u svakom slučaju ne donosi ispravne
zaključke i istinite rezultate poslovanja. Šumarska
struka kao tradicionalna grana, teško prihvaća nove
potrebe društva, a samim time uočen je otpor pri uvođenju
ekonomskih parametara u svakodnevnim šumskim
radovima. Potrebno je stoga osposobiti nove generacije
šumara ekonomista koji će shvatiti potrebu
primjene ovih parametara. Također, potrebno je dobiti
očitovanje vlasnika, u ovom slučaju Države, kako i na
koji način želi gospodariti ovim prirodnim resursom.
Hoće li u budućnosti stvarati izrazito profitabilno poduzeće,
ili ostvariti neprofitabilnu tvrtku koja će se baviti
uzgojem, zaštitom i očuvanjem šuma, dok će ostale
aktivnosti iskorištavanja, transporta i mehanizacije isključiti
iz svoje osnovne djelatnosti i postaviti na tržišnim
uvjetima. Sve ovo očekuje buduće hrvatsko šumarstvo
u započetim procesima transformacije poduzesća
i društva u cjelini.
Na temelju provedenog istraživanja predlažu se dopune
izvješća pokazateljima kao što su:
1.) vrijednost normalne drvne zalihe,
2.) vrijednost etata glavnog i prethodnog prihoda,
3.) vrijednost zemljišta,
4.) zemljišna renta,
5.) šumske kamate (kamatnjak), koji odražavaju biološku
narav održivog rasta i
6.) ulaganje u jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju.
Potrebne su dopune izvješća pokazateljima ekonomičnosti
investicija u proširenu biološku reprodukciju
šuma, uključujući rekonstukciju i konverziju šuma panj
ača, makija, šikara i šibljaka, pošumljavanje neobrasloga
šumskog zemljišta, podizanje plantaža brzorastućih
vrsta drveća na novim površinama, mjere zaštite
od biljnih bolesti, štetnika i požara, kupnju šuma,
sanaciju i obnovu šuma nakon njihova sušenja ili propadanja,
koji odražavaju učinak ekonomsko-tehničkih
zahvata.
U slučaju da ostvareni poslovni rezultat ne pokriva
potrebe jednostavne biološke reprodukcije kao minimuma
radova u sastojini (pripremu stoj bine za prirodno
pomlađivanje šuma, popunu, njegu i čišćenje svih
sastojina, pošumljavanje sječina nakon čistih sječa,
mjere zaštite i čuvanja šuma, odabir i obilježavanje stabala
za sječu te nadzor sječe, izradu šumsko-gospodarske
osnove područja), potrebno je formirati šira područja
gospodarenja šumom koji boljim uvjetima mogu
pokrivati područja s negativnim poslovnim rezultatom.
Sume koje nemaju gospodarsku funkciju moguće je i
dalje financirati iz drugih sredstava.
6.) OGRANIČENJA U POSLOVANJU - Restrictions in business
Zadatak financijske funkcije u šumskom entitetu je
da uvažavajući pozitivne zakonske propise Republike
Hrvatske obvezno primjeni Međunarodne računovodstvene
standarde te omogući prilagodbu modernim izvorima
informacija, praćenje tekuće financijske operative,
praćenje i učešće na tržištu novca i kapitala, i učešće
na burzama vrijednosnica. U uvjetima funkcioniranja
tržišta novca poduzeće će na temelju sastavljenih bilanci
sredstava najavljivati svoju ponudu putem tržišnog
mešetara ili vlastitog brokera i cijeneći ponudu - potražnju,
odlučivati o plasmanu šumskih proizvoda.
Izdvajanje dionica, blagajničkog zapisa, komercijalnih
zapisa i drugih vrijednosnica šumarskog poduzeća
za sada nije moguće, jer nedostaje zakonska regulativa
iz tog područja. U ustrojstvu financijske funkcije
nema domaćeg uzora, jer šumarstvo kao grana egzistira
samostalno, a u Europi kojoj težimo, slijedom slične
zakonske regulative trebali bi se prikloniti Njemačkom
ili Austrijskom modelu. Naravno u svemu poštivati
osobitosti razvoja.
Vrijednost dugotrajne imovine je tijekom 2002. godine
povećana za 47 min kuna, a kratkotrajne smanjena
za 87 min kuna. Prva je rezultat većih investicija od deprecijacije
(amortizacije) i prijenosa dugotrajne imovine
iz likvidiranih društava - kćeri u Društvo, a druga
posljedica smanjenja kratkotrajnih potraživanja za 60
min i zaliha za 15 min kuna.
7.) ZAKLJUČAK - Conclusion
Postavljene hipoteze naglašavaju važnost specifičnog
gospodarenja entitetom u šumarstvu, koje rezultira
specifičnim pristupom i metodom analize, u cilju povećanja
vrijednosti ovog obnovljivog prirodnog resursa.
U razvijenim ekonomijama u tijeku je znanstvenotehnička
revolucija na putu u post-industrijsko,
informatičko društvo. U području organizacije gospodarenja
vodeće je načelo managementa suvremenog
rukovođenja. Komponente takvog rukovođenja su planiranje,
organiziranje i kontrola.
Planiranje obuhvaća određivanje razine planiranja,
predviđanje budućnosti, izbor postupaka i tehnologija,
izbor strategije razvoja, standardizaciju. Definira se
kao projekt rada poduzeća za ostvarenje ciljeva gospo-
283

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 66     <-- 66 -->        PDF

S. Posavec: SPECIFIČNOSTI POSLOVNE ANALIZE ENTITETA ZA GOSPODARENJE SUMOM Šumarski list br. 5 6. CXXVIII (2004). 279-285
darcnja u svrhu utvrđivanja bitnih informacija za uspješno
rukovođenje procesom rada i poslovanja. U šumarskom
poduzeću planiranje je podsustav kojim se
definiraju ciljevi poslovanja (predviđanje budućnosti),
strategija (kako postići ciljeve), tehnologija planiranja
(kako izgraditi planski sustav).
Ciljevi planiranja su okvirno zadani Osnovom gospodarenja,
koja je izraz dugoročnosti gospodarenja
šumskim resursima te tržišnim okruženjem što uvjetuje
nužnost planiranja na duži i kraći rok. Planiranje gospodarenja
u šumarstvu vezano je za dugoročne cikluse.
Osnovno pitanje financijskog poslovanja je kako dugoročne
planove gospodarenja uklopiti u kratkoročne
(godišnje) financijske planove i izvješća. Strategija poslovanja
u uvjetima potrajnosti gospodarenja šumskim
ekosustavima, prostorno vrlo raširenim te bitno raznolikih
značajki, nalaže potrebu uspješne organizacije
komuniciranja u sklopu rukovođenja, pri čemu je planiranje
nužni sastavni dio.
Tehnologija planiranja obuhvaćena je sustavom
planiranja, koji je fleksibilan i ima mogućnost razvoja.
Njegove značajke su cjelovitost sustava, visoki stupanj
standardizacije, piramidalna hijerarhija informacija,
mogućnost informatičke obrade.
Na grafičkom prikazu prema Hohnu, izvedena su
moguća kretanja između šansi i rizika u poslovanju pojedinog
poduzeća. Kako se gospodarenje obnovljivim
prirodnim resursom - šumom u Republici Hrvatskoj nalazi
na prekretnici, bitno je spoznati moguće pravce
razvoja. Prema tomu, može se zaključiti da se hrvatsko
šumarstvo nalazi u latentnom području krize. Poslovanje
slijedi krivulju akutne krize nakon normalne situacije.
Sigurno je da se primjenom kvalitetnih postupaka i
mjera poslovne analize može usmjeriti poslovanje prema
situaciji akutnih šansi. Dosadašnje odgađanje promjena
može pokrenuti tzv. Vražju spiralu (prema
Foppu), koja u konačnici rezultira sanacijom poduzeća.
Poduzeću "Hrvatske šume" d.o.o. kao trenutačnom
monopolistu u ovom sektoru i u većinskom državnom
vlasništvu, teško se može dogoditi ovakav scenario, ali
međusobno zavisne industrije mogu pretrpjeti značajne
teškoće u poslovanju. Možda je rješenje uspostava
kriznog managementa koji će sagledati i predložiti rješenja
izlaza iz latentnog područja.
Šumarstvo Republike Hrvatske trenutačno sudjeluje
s 1,4 % u bruto domaćem proizvodu. Klasičnu ekonomsku
input-output matricu poduzeća, potrebno je
proširiti pokazateljima okoliša. Nakon toga značajnije
bi se povećao udio šumarstva u bruto domaćem proizvodu.
Pojedine zemlje tako sastavljaju svoju "zelenu
bilancu", koja prikazuje stanje i mogućnosti gospodarenja
prirodnim resursima.
Poštivanjem pravila upravljanja resursima i okolišem,
zaliha obnovljivih resursa i mogućnost asimilacijske
sposobnosti neće se smanjivati. Te su zalihe dakle
dostupne u svakom budućem razdoblju kako bi i dalje
održale ekonomiju. Razumljiva je misao kako bi zalihe
resursa tijekom vremena valjalo održati nepromjenjivima
ili većim.
Otuda i potreba za stvaranjem ekološki označene
ekonomije kao jedne od determinanti proučavanja praga
tehničko-tehnološke podnošljivosti mjerila uspješnosti
svekolikog društvenog razvoja. Istraživanje ekoloških
determinanti vodi revitalizaciji tradicionalnih
ekonomskih kriterija racionalnoga gospodarenja i reinterpretaciji
ekonomije kao znanosti i prakse. Time su
postavljene i osnove daljnjeg istraživanja ekonomike
prirodnih resursa, koja je ujedno osnova za razvoj ekonomike
šumskih resursa, sve važnije discipline u osjetljivim
globalnim kretanjima današnjeg društva.
8.) IZABRANA LITERATURA - Selected references
Bright, G.: Forestry budgets and accounts, cabi Publishing,
UK, 2001.
Deželjin, J., D. Gulin, i dr.: Troškovno i upravljačko
računovodstvo (Izabrane teme), Hrvatska
udruga računovodstvenih eksperata, Zagreb,
1998.
Figurić, M.: Uvod u ekonomiku šumskih resursa,
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb,
1996.
Figurić, M.: Menadžment troškova u drvnotehnološkim
procesima, Izabrana područja za drvne
tehnologe, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet,
Zagreb, 2003.
Helfert, E. A.: Techniques of financial analysis, A
Guide to Value Creation, McGraw-Hill, Singapore,
2000
Klemperer, W. D.: Forest resource economics and
finance, McGraw-Hill Book Comp., New York,
1996.
O´Riordan, T: Environmental science for environmental
managemment, Longman Group Limited,
Singapore, 1995.
Or sag, S., D. Gulin: Poslovne kombinacije, Hrvatska
zajednica računovođa i financijskih djelatnika,
Zagreb, 1996.
Osmanagić Bedenik, N.: Potencijali poduzeća,
Analiza i dijagnoza potencijala u poslovanju poduzeća,
NIP Alinea d.o.o., Zagreb, 1993.
Sabadi, R.: Ekonomika šumarstva, Školska knjiga
Zagreb, 1992
Sabadi, R.: Vrednovanje šuma u njihovoj ukupnosti,
Hrvatske šume, Zagreb, 1997.
284

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 67     <-- 67 -->        PDF

S. I´osavcc: SPF.CIFIČNOST1 POSLOVNE ANALIZE ENTITETA ZA GOSPODARENJE ŠUMOM ... Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004). 279-2X5
S a m u e l s o n , P. A.: Economics of forestry in an evol- ber 1998, Osterreichicher agrarverlag wien
ving society, Journal of Forest Economics 1:1, Miinchen.
1995., Umea Forest University Press Tintor, J.: Poslovna analiza, Koncepcija, metodolo-
S a n t i n i , I.: Troškovi u poslovnom odlučivanju, Hi- gija, metode, Hibis d.o.o., Zagreb, 2000.
bis d.o.o. Centar za ekonomski consulting, Za- Tintor, J.: Pojam, geneza i predmet ekonomske anagreb,
1999. ijz e poslovanja poduzeća, Ekonomski analitičar
S e k o t , VV.: Die wolkswirtschaftliche bewertung der 11,12/92., TEB, Zagreb, 1992.
forstlichen production anhand deszuwacb.se- Ž a g e r , K., L. Ž a g e r : Analiza financijskih izvještaja,
seine machbarkeitstudie tur Osterreich, Centar- Masmedia, Zagreb, 1999.
blatt fur das gesamte forstwesen, Juni/Septem-
SUMMARY: The specific nature of forestry as an economic activity generates
problems in realising the set business plans and accounting commercial
operations. Business analysis deals with concepts and methods of perceiving
the degree of development, as well as with unrealised possibilities of a business
entity. The particular character of analysing business operations of entities
dealing with forest management arises, among other things, from essential
features of maintaining the forest potential. In managing forests and
forestland, it is not always possible to obey the principle of operational profitability,
as the omission of any silvicultural treatments jeopardises future
increment of wood biomass and leads to a decline in the general forest value.
This in turn may have far-reaching consequences on the overall national
economy. Furthermore, the specificity of forest management is particularly
evident in a long-term cycle of biomass production, an extensive period of
time between the initial activities and the achieved economic effects, and in
investments into forests which frequently exceed the financial possibilities of
forest owners. The achieved degree and the unrealised possibilities of developing
forest potential are conditioned by biological factors and by economictechnical
treatments. To measure and evaluate the effects of these factors on
the survival and growth of a forest, specific knowledge is required combined
with specific criteria for analytical assessment of the success of business entities
dealing with forest management.
The paper discusses economic, business and financial analysis as one of
the segments of general economic business analysis in forestry. The basic
goal is to establish a scientific approach to evaluating business analysis and
construct a method which will be used in practice. The aim is to valorise the
currently applied know-how and propose suitable criteria of evaluating the
success of business entities dealing with forest management. The paper presents
business results of the company "Hrvatske šume " d.o.o., the largest company
that manages forests and forestland in Croatia, and the extent to which
the set goals of business policy have been achieved on the basis of business
indicators. Forest business indicators for Croatia were compared with indicators
from European countries.
This paper is a contribution to a debate on current classical and neo-classical
methods of assessing the value of renewable natural resources and
establishing scientific bases for the construction of a suitable method of evaluating
forests.
Key words: business analysis, renewable resources, forest, valorisation.
285

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Na preticajnoj traci.
... s novim profi pilama
od STIHL-a MS 341 i MS 361.
Još lakše. Još jače. Još teže pobjedive.
Nove profi- motorne pile neće vas uvjeriti
samo u svoju snagu, nego i u smanjenje
vibracija i brzinu rada. Univerzalno su
primjenjive za sve radove sječe i izrade
drvnih sortimenata, uzgojne radove i njegu
sastojina.
Snažne i robusne u obaranju, lagane i
snažne kod kresanjapravi
paketi snage za profesionalce.
Dugotrajne. Lagane i snažne.
Sigurne. Profesionalne.
Jednostavne za rukovanje. Niskog
nivoa vibracija I još više. .
Sve su to odlike novih profi pila.
Zatražite od nas besplatan
prospekt.
Javite nam se, rado ćemo Vam
ih prikazati u radu kod Vas.
Ekskluzivni uvoznik i distributer za RH
unikomerc uvoz
Zagrebačka 115, 10410 Velika Gorica
Tel.: 01 6221 555, Fax: 01 6221 569
E-mail: uniu3@uniu.htnet.hr
Br. 1 u svijetu STIHL