DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 39     <-- 39 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 633-648
UDK 630* 303 + 308 (001)


USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ


FOREST CONTRACTORS IN CROATIA


Mario ŠPORČIĆ*, Ivan MARTINIĆ*


SAŽETAK: U radu se prikazuje stanje izvođenja šumskih radova u Hrvatskoj
neovisnim poduzetnicima. Postojeće stanje ocijenjeno je na temelju analize
izvoditelja i radova obavljenih u razdoblju od 1998. do 2002. godine.
Profil uslužnih izvoditelja šumskih radova utvrđen je analizom oblika i značajki
izvoditelja koji su se kao davatelji usluga prijavili na javna nadmetanja


"Hrvatskih šuma ". Podaci za 538 uslužnih izvoditelja obuhvatili su njihovu
strukturu prema sjedištu, brojnosti stalnih zaposlenika, brojnosti zaposlenih
inženjera šumarstva, brojnosti sredstava šumske mehanizacije i vrsti usluga.
Analizirani su također vrsta, obujam, vrijednost i rokovi ugovorenih radova.


Ustanovljeno je da prevladavaju izvoditelji kojima je angažiranje u šumarstvu
povremena i kratkoročno zanimljiva djelatnost. Uglavnom su to mala,
slabo opremljena, obiteljska poduzeća, najčešće bez zaposlenika u stalnom
radnom odnosu, bez tipičnih, često i bilo kakvih sredstava za rad šumi. Najviše
je izvoditelja s područja središnje Hrvatske, Gorskog kotara i Like, a malobrojnost
je najizraženija u Istri i Dalmaciji. Posebno je upitna stručna razina
izvođenja šumskih radova budući je uz slabu tehničko-tehnološku osnovu u
izvođačkim jedinicama zaposlen tek neznatan broj šumarskih inženjera.


Rezultati analiza pokazali su da postojeći uslužni izvoditelji šumskih radova,
bez obzira na njihov značajan udio u izvođenju proizvodnih zadaća, nisu
ni organizirani, ni kvalificirani, a time ni stabilan partner u gospodarenju šumama
Hrvatske. Ukazano je također na potrebu iznalaženja modela koji će
osigurati nastanak prvih formalno ovlaštenih i kvalificiranih izvoditelja šumskih
radova.


Ključne riječ i: šumarstvo, izvoditelji šumskih radova, poduzetništvo,
licenciranje


1. UVOD - Introduction
Poduzetništvo u šumarstvu danas predstavlja uo(
Kastenhol z 2002). U navedenu bi grupu mogli
bičajeni model obavljanja šumskih operacija širom sviubrojiti
i pojavljivanje poduzeća za pružanje usluga u
jeta. U nekim zemljama ugovorni rad u šumarstvu ima šumarstvu u Hrvatskoj.
dugu tradiciju. U drugima, posebice srednjoj i istočnoj Naime, u zadnjem desetljeću "Hrvatske šume" u
Europi, predstavlja relativno "noviju pojavu" usko svojstvu poduzeća za gospodarenje državnim šumama


povezanu s mehaniziranjem sječe i privlačenja drva te u Republici Hrvatskoj (RH) u značajnoj su se mjeri, pri


prijelazom na tržišnu ekonomiju. U Poljskoj, na prisječi
i izradi te privlačenju i prijevozu drva, ali i pri
mjer, tijekom posljednjih desetak godina udio ugovordrugim
poslovima, oslanjale na uslužne izvoditelje
noga rada u šumarstvu povećan je s nule na 75 %


šumskih radova. Pritom se vjerovalo da će tržišni me


hanizmi dovesti do selekcije najboljih izvoditelja u


smislu da će se takvi profilirati u pouzdane i kvalitetne


davatelje šumarskih usluga. Malo je pak dokaza da se


* Mr. se. Mario Šporčić, Izv. prof. dr. se. Ivan Martinić,
to zaista i dogodilo.


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu