DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 40     <-- 40 -->        PDF

M. Sporčić, I. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski lis! br. 11-12, CXXV11I (2004), 633-648
Nakon preregistracije u trgovačko društvo ("Hrvatske
šume" d.o.o. od 8. travnja 2002) za očekivati je
daljnje jače povećanje vrste i obujma poslova koje će
obavljati uslužni (´vanjski´) izvoditelji. Prema podacima
za 2002. godinu oni su za "Hrvatske šume" obavili
17,5 % ukupnoga posla na sječi i izradi drva, 43 % privlačenja
drva i 71 % prijevoza drva. Istovremeno otvorena
su mnoga pitanja vezana za postojeći stručni profil
takvih izvoditelja, ali i temeljne kvalifikacije koje bi
za kvalitetno obavljanje šumskih radova oni morali zadovoljavati
i nužno ispunjavati.


Angažiranje uslužnih izvoditelja šumskih radova i
prijelaz na ugovorni rad donosi mnoge prednosti. To
najčešće znači veću fleksibilnost, bolji financijski rezultat,
a moguće je i kvalitetnije obavljanje radova radi


specijalizacije izvoditelja. Ustupanjem radova najpovoljnijem
izvoditelju smanjuju se proizvodni troškovi
u ukupnome troškovnom lancu te šumovlasnik/posjednik
- naručitelj radova može uz jednaku prodajnu cijenu
drvnih sortimenata računati na veću zaradu. Međutim,
slabije strane ugovornog rada su nedostatak investicija
u opremu i osposobljavanje, upitna stručna razina
izvođenja radova, niska razina sigurnosti, upitna djelotvornost
zaštite zdravlja radnika, nedjelotvorna inspekcija
rada i dr.


Imajući u vidu navedene značajke ugovornoga rada
u šumarstvu, ovim se istraživanjima nastojalo spoznati
profil i stvarne mogućnosti domaćih izvoditelja šumskih
radova te ocijeniti stanje i razvijenost izvođenja
šumskih radova u Hrvatskoj neovisnim poduzetnicima.


2. MATERIJALI, METODE I CILJEVI - Material, methods and aims
Za ocjenu profila i stanja izvoditelja šumskih radova
u Hrvatskoj analizirani su podaci o izvoditeljima
koje je sastavila Proizvodna služba "Hrvatskih šuma".
Podaci su sakupljeni od 538 izvoditelja - nuditelja
usluga na nadmetanjima za obavljanje radova u razdoblju
od 1998. do 2002. godine. Podaci o pojedinom izvoditelju
uključuju naziv i adresu tvrtke ili ime, prezime
i adresu obrtnika, broj zaposlenih radnika, inženjera,
broj i vrstu radnih sredstava te eventualnu napomenu
koja se odnosila na oblik organiziranosti, zaposlene
ili na radna mjesta.


Značaj ugovornih izvoditelja šumskih radova procijenjen
je na temelju radova koje su oni u promatranom
razdoblju (1998-2002) obavili za "Hrvatske šume". Pri
tomu je korištena evidencija "Hrvatskih šuma" o ugovaranju
izvođenja radova s vanjskim izvoditeljima.
Analizirani su vrsta, obujam i vrijednost ugovorenih
radova, organizacijske i gospodarske jedinice izvođenja
radova, rokovi izvođenja te prijavljeni i odabrani
izvoditelji radova.


Korištene baze podataka uz unaprijed zadana ograničenja
(razdoblje praćenja, pokazatelji sadržani u bazama
i dr.) sadrže i druge nedostatke. Ponajprije se to
odnosi na neujednačenost unošenja podataka te njiho


vo neažuriranje. Zbog toga su prije same analize podataka
provedena nužna ujednačavanja i prilagodbe koje
su olakšale i ubrzale postupak njihovog pretraživanja.
Drugi značajan nedostatak predstavlja nepostojanje
objedinjenih podataka koji bi detaljnije opisivali rezultate
obavljanja radova. Važno je napomenuti da prikazane
baze ne govore ništa o kvaliteti izvršenja, počinjenim
oštećenjima i si., a upravo su ti podaci itekako važni
za prosuđivanje kvalitete izvoditelja i opravdanosti
njihovoga angažiranja.


Dodatno su korištena "Poslovna izvješća Hrvatskih
šuma", izvješća Proizvodne službe o godišnjim novčanim
iznosima ugovorenih radova i godišnja izvješća o
proizvodnji.


Matematičko-statistička obrada imala je za cilj frekvencijskom
analizom podataka utvrditi osnovne značajke
domaćih izvoditelja, a potom okvirno ocijeniti
razvijenost grupacije izvoditelja šumskih radova u Hrvatskoj.
Pri analizama korištene su apsolutne i relativne
frekvencije podataka, a rezultati su prikazani tablično
i grafički.


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Research results
3.1. Neki pokazatelji strukture izvoditelja -Some indicators of structure of contractors
Osnovne informacije o uslužnim izvoditeljima >- broju stalno zaposlenih radnika
šumskih radova dobivene su analizom podataka za 538


>~ broju stalno zaposlenih inženjera
izvoditelja s kojima su "Hrvatske šume" u razdoblju od


> broju sredstava šumske mehanizacije


1998. do 2002. godine ugovorile obavljanje određenih


> broju konja


šumskih radova.
>- oblicima organiziranja


Analiza je obuhvatila strukturne karakteristike izvoditelja
prema:
> sjedištu izvoditelja