DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 126     <-- 126 -->        PDF

hvaćati poreznu politiku, poticajnu politiku, pravila
za proizvodnju dodatne struje iz obnovljive energije,
pojačanje kooperacije na području istraživanja i
razvoja, kao i informiranja i savjetodavne aktivnosti.
Organizatori 1. Srednjeeuropske konferencije o bio


masi uvjereni su da će i uz povećanje energetske učin-


Dr. Heinz Kopetz
Österreichische Biomasse-Verband


kovitosti jasna i konzekventna politika promoviranja
obnovljivih izvora energije u srednjoj Europi donijeti
niz koristi za gospodarstvo, za stanovništvo i sveukupno
za države, posebno u području zaposlenosti, sigurnosti
opskrbe energijom i zaštite klime.


Dr. Fritz Unterpertinger


E.V.A.
PRO SILVA EUROPA U HRVATSKOJ


U Zagrebu je od 1. do 5. lipnja 2005. godine održana
sjednica Upravnoga vijeća međunarodne asocijacije
Pro Silva. Asocijacija okuplja šumarske znanstvenike,
praktičare, šumovlasnike i ostale zainteresirane šumarske
stručnjake koji promiču gospodarenje šumama po
prirodnim načelima. Pro Silva je osnovana u Ljubljani
1989. godine. Spomenimo kako su na osnivačkoj skupštini
nazočili i predstavnici iz Hrvatske.


Danas asocijacija Pro Silva ima podružnice u većini
europskih zemalja. U Republici Hrvatskoj djeluje Pro
Silva Croatia, kao posebna sekcija Hrvatskoga šumarskog
društva.


Asocijacija Pro Silva promiče prirodni pristup u gospodarenju
šumama. To znači da zagovara potrajno gospodarenje
šumama i to višenamjensko progresivno potrajno
gospodarenje, prilagođavanje šumskouzgojnih
postupaka prirodnome razvoju šume, prirodno pomlađivanje,
isključenje aloktonih vrsta i čistih sječa, očuvanje
stabilnosti i produktivnosti sastojine te ciljeve gospodarenja
koji jednakovrijedno obuhvaćaju gospodarsko i
općekorisno značenje šume. Pro Silva ističe dva načela:
pristup šumi kao ekosustavu i intenzivno gospodarenje
koje uključuje brigu o svakom stablu.


Činjenica je kako su načela Pro Silve istovjetna s
pristupom klasične škole uzgajanja šuma, u nas poznatije
pod imenom Zagrebačka škola uzgajanja šuma.
Zbog toga je bio izazov za Upravno vijeće asocijacije
Pro Silva, kojega čine predsjedništvo Pro Silva Europa
i predsjednici nacionalnih sekcija asocijacije, organizirati
susret pod motom “Šume i šumarstvo Hrvatske –
Pro Silva Croatia za Pro Silva Europa”.


Na susret u Hrvatskoj su pristigli predstavnici Pro
Silva sljedećih europskih zemalja: Austrije, Belgije,
Češke, Danske, Francuske, Hrvatske, Irske, Italije,
Srbije i Crne Gore, Mađarske, Nizozemske, Portugala,
Rumunjske, Španjolske, Švicarske i Velike Britanije.


Susret je organizirala Pro Silva Croatia. Organizacijski
odbor činili su: akademik Slavko Ma ti ć , predsjednik
HŠD, doc. dr. sc. Igor An i ć , predsjednik Pro
Silva Croatia, mr. sc. Josip Dundović, zamjenik
predsjednika Pro Silva Croatia, Hranislav J a k o vac ,
dipl. ing. šum., tajnik Pro Silva Croatia, dr. sc. Joso
G r a čan, Herman Su š n i k , dipl. ing. šum., doc. dr. sc.


Milan Oršanić, Robert Abramović, dipl. ing.
šum., Damir D e l a č , dipl. ing. šum., Vilko I v a n č i ć ,
dipl. ing., šum., Željko K a s t n e r dipl. ing. šum., Stjepan
Iv ezi ć, dipl. ing. šum., Mirko K o va č e v, dipl.
ing. šum., Zlatko L i s t , dipl. ing. šum., Dinko Ha c e ,
dipl. ing. šum., Goran Gu g ić , dipl. ing. šum.


Na terenu su organizirane tematske ekskurzije kojima
je bio cilj pretstaviti glavne načine gospodarenja šu-
mama u Hrvatskoj. S obzirom na obrađivanu problematiku
ekskurzije se mogu svrstati u sljedeće skupine:


1.
preborno gospodarenje jelovo-bukovim šumama
2.
gospodarenje bukovim šumama
3.
gospodarenje nizinskim i poplavnim šumama
Ekskurzije su ostvarene na prostorima nastavno-pokusnih
šumskih objekata Šumarskoga fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu u Zalesini i u Lipovljanima, UŠP Delnice
– šumarije Ravna Gora i Lokve, UŠP Bjelovar –
šumarija Velika Pisanica (slika), UŠP Koprivnica –
šumarija Đurđevac, UŠP Zagreb – šumarija Lipovljani i
Parka prirode Lonjsko polje.


Prvoga dana održana je službena sjednica Upravnoga
vijeća asocijacije. Sjednici su nazočili i predstavnici
Pro Silva Croatia. U višesatnoj raspravi analizirano
je kako se načela asocijacije primjenjuju u gospodarenju
šumama na primjerima pojedinih europskih zemalja.
Predlagane su buduće aktivnosti asocijacije.


Kako je sjednica bila izborna, završno izvješće podnijeli
su Thomas H a rttu n g, predsjednik asocijacije