DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 133     <-- 133 -->        PDF

IN MEMORIAM


STJEPAN LJEVAK, dipl. ing. šumarstva


(22. prosinca 1927 – 12. siječnja 2005)
Stjepan Ljevak, diplomirani
inženjer šumarstva, rođen je u Ravnom
22. prosinca 1927. godine u
hrvatskoj katoličkoj obitelji, od oca
lugara i majke domaćice. Zasigurno
je već u djetinjstvu uz oca osjetio
ljepotu šume, što ga kasnije
usmjerava na njegov plodni životni
put. Tadašnju četverogodišnju osnovnu
školu završava u Ravnom,
nižu gimnaziju i prva dva razreda
više gimnazije pohađa u Mostaru, a
dva posljednja gimnazijska razreda
u Dubrovniku, gdje i maturira
1947. godine.


Iste godine upisuje se na Poljoprivredno-
šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, smjer biološki.
Apsolvira 1950. i diplomira 1952.
godine. Vojni rok odslužio je u
Sremskoj Mitrovici i Zagrebu.


Prvo mu je radno mjesto Drvna
industrija “Vrbas” u Banja Luci,
gdje radi na poslovima proizvodnje.
Tu ostaje samo godinu dana,
jer se već početkom 1954. godine
zapošljava na uređivanju šuma u
Sarajevskoj taksaciji, koja kao
središnja ustanova uređuje šume čitave
Bosne i Hercegovine. Kao vrijedan
i sposoban inženjer ubrzo se
osamostaljuje kao taksator i šef
Sekcije.


Početkom 1959. godine prelazi
u Sekciju uređivanja šuma Zagreb,
koja izrađuje gospodarske
osnove po čitavoj Hrvatskoj. Od
1959. do 1975. godine djeluje u


Sekciji kao samostalni taksator i
ubrzo je izabran za šefa. Na tom
radnom mjestu ostaje sve do 1990.
godine, kada je umirovljen poslije
prometne nesreće koja je završila
kobno, amputacijom noge.


Uz državne (društvene) šume
Sekcija za uređivanje šuma Zagreb
uređivala je i privatne šume. Prvi
takav program u Hrvatskoj izradila
je Sekcija 1969. godine po metodi
koju je razradio ing. Ljevak za Gospodarsku
jedinicu Gornje Međimurje.


Zagrebačka sekcija obavljala je
izračun vrijednosti šumskih površina
prilikom njihove prenamjene za
infrastrukturne potrebe (ceste, dalekovode,
naftovodi i sl.). Ljevako


“Ja jesam prah i život
i cijelost svjetlosti


i ništa više”


(Tin Ujević)
va metodologija utvrđivanja vrijednosti
šume korištena je u Hrvatskoj
i u ostalim republikama bivše Jugoslavije.
To je metoda koja je temeljena
na neamortiziranoj vrijednosti
šume.


Stipe, kako smo ga od milja
zvali, bio je zbog svoje druželjubivosti,
poštene i otvorene naravi
vrlo omiljen među kolegama, a s
mnogima i iskren prijatelj. Usprkos
značajnim uspjesima koje je postigao
u struci, skromnost i dalje ostaje
njegovo osnovno obilježje. Svoju
invalidnost stoički je podnosio.
Redovito je dolazio na sastanke godišnjica
svoje generacije. Zbog pogoršanja
zdravstvenoga stanja nije
se mogao odazvati na sastanak u
listopadu 2004.


Bio je nježan suprug i otac, što
je u potpunosti u skladu s njegovom
blagom i osjećajnom naravi.


Život mu se gasi 12. siječnja
2001. godine, niti mjesec dana nakon
77. rođendana. Stipe Ljevak
ostavio je neizbrisiv trag u šumama
naše domovine koje je s ljubavlju
uređivao, unoseći tijekom rada svoje
spoznaje u smislu poboljšanja
šumarskih postupaka, ostavljajući
dobar putokaz nasljednicima.


Dragi Stipe, neka ti je vječna
hvala i slava za sva dobra koja su
resila tvoj život.


Pero Bevanda i Branimir Prpić
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 134     <-- 134 -->        PDF

UPUTE AUTORIMA


Šumarski list objavljuje znanstvene članke iz područja
šumarstva, primarne prerade drva, zaštite
prirode, lovstva, ekologije, prikaze stručnih
predavanja, savjetovanja, kongresa, proslava i sl.,
prikaze iz domaće i strane stručne literature, te
važnije spoznaje iz drugih područja koje su važne
za razvoj i unapređenje šumarstva. Objavljuje
nadalje i ono što se odnosi na stručna zbivanja u nas
i u svijetu, podatke i crtice iz prošlosti šumarstva,
prerade i uporabe drva, te radove Hrvatskoga
šumarskog društva.


Članci kao i svi drugi oblici radova koji se dostavljaju
zbog objavljivanja, moraju biti napisani jasno i
sažeto na hrvatskom jeziku. Znanstveni i stručni
članci u prilogu trebaju imati sadržaj (sažetak)
na engleskom ili njemačkom jeziku (iz posebnih
razloga na nekom drugom jeziku), podatke i zaključke
razmatranja. Sažetak na stranom jeziku treba
biti napisan najmanje na 2 stranice s proredom
na papiru formata A4.


Molimo autore da se pridržavaju sljedećeg:


– Prije uvoda treba napisati kratki sažetak o temi
članka, svrsi i važnijim rezultatima, najviše do 1/2
stranice napisane s proredom na papiru formata A4.
– U uvodu, radi boljeg razumijevanja, treba napisati
ono što se opisuje (istražuje), a u zaključku ono što
omogućuju dobiveni rezultati uz opće prihvaćene
spoznaje iz određenog područja šumarske struke i
prakse.
– Opseg teksta može iznositi najviše 10 tiskanih
stranica Šumarskog lista, zajedno s prilozima
(tablice, crteži, slike...), što znači do 16 stranica s
proredom na papiru A4. Samo u iznimnim
slučajevima Uređivački odbor časopisa može prihvatiti
radove nešto većeg opsega, ako sadržaj i
kvaliteta tu opsežnost opravdavaju.
– Naslov članka (djela) treba biti kratak i jasno izražavati
sadržaj rada. Ako je članak već tiskan ili se
radi o prijevodu, treba u bilješci na dnu stranice
(fusnote) navesti kada je, gdje i na kojem jeziku
tiskan.
– Naslove, podnaslove u članku, sažetak (s uvodom,
metodološkim napomenama, raspravom,
rezultatima istraživanja i zaključcima), opise
slika i tablica, treba napisati i na engleskom ili
njemačkom jeziku.
– Fusnote glavnog naslova označavaju se zvjezdicom,
dok se fusnote u tekstu označavaju redosljedom
arapskim brojevima, a navode se na dnu stranice
gdje se spominju. Fusnote u tablicama označuju
se malim slovima i navode se odmah iza tablica.
– Za upotrebljene oznake treba navesti nazive fizikalnih
veličina, dok manje poznate fizikalne veličine
treba posebno objasniti u jednadžbama i sl.
– Tablice i grafikone treba sastaviti i opisati da budu
razumljivi bez čitanja teksta i obilježiti ih brojevima
kako slijede.
– Sve slike (crteže i fotografije) treba priložiti odvojeno
od teksta i olovkom napisati broj slike, ime autora
i skraćeni naslov članka. Slike trebaju u pravilu
biti u omjeru 2:1.
– Crteže i grafikone treba uredno nacrtati. Tekst i
brojke (kote) napisati uspravnim slovima, a oznake
fizikalnih veličina kosim. Fotokopije trebaju biti jasne
i kontrastne.
– Poželjno je navesti u čemu se sastoji originalnost
članka i zbog kategorizacije po međunarodnim kriterijima.
– Obvezno treba abecednim redom navesti literaturu
na koju se autor u tekstu poziva. Kao primjer
navodimo:
1. Klepac, D. 1965: Uređivanje šuma, Šumarski
fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
2. Prpić, B., N. Komlenović, Z. Seletković
1988: Propadanje šuma u Hrvatskoj, Šumarski
list 112, (5–6): 195–215, Zagreb.
– Pored punog imena i prezimena autora treba
navesti zvanje i akademske titule (npr. prof., dr.,
mr., dipl. ing. ...).
– Tekst članka treba (osim izuzetno), pripremiti s
pomoću nekog od tzv. wordprocesora na osobnom
računalu sukladnom s IBM, te tako uređeni
rukopis predati na disketi 3.5”.
– Potpuno završene i kompletne članke (disketu,
tekst u dva primjerka) slati na adresu Uredništva.
Autori su odgovorni za točnost prijevoda na strani
jezik.
– Primljeni rad Uredništvo dostavlja recenzentu odgovarajućeg
područja na mišljenje u zemlji, a za
znanstvene članke i recenzentima u inozemstvu.
– Autori koji žele separate – posebne pretiske svojih
članaka mogu naručiti istodobno sa slanjem rukopisa.
Separati se posebno naplaćuju, a trošak se ne
može odbiti od autorskog honorara. Najmanje se
može naručiti 20 separata.
– Objavljeni radovi se plaćaju, stoga autor uz
rukopis treba dostaviti svoj broj žiro-računa,
JMBG, adresu i općinu stanovanja.
Uredništvo ŠUMARSKOG LISTA


Zagreb, Trg Mažuranića 11
Telefon: 48 28 477, 48 28 359
Telefax: 48 28 477


E-mail: hsdŽpost.t-com.hr


ili hrvatsko-sumarsko-drustvoŽzg.htnet.hr


WEB stranica: ttp://www.hrsume.hr/hsd/sumarski/sumarski.html