DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 33     <-- 33 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 5–6, CXXIX (2005), 271-278


UDK 630* 165 (Populus nigra L.)


POTRAJNOST I OČUVANJE GENOFONDA S POSEBNIM OSVRTOM
NA EUROPSKU CRNU TOPOLU (Populus nigra L.)


SUSTAINABILITY AND CONSERVATION OF GENETIC RESOURCES WITH
A FOCUS ON THE EUROPEAN BLACK POPLAR (Populus Nigra L.)


Davorin KAJBA*, Igor ANIĆ*, Dragomir PFEIFER**


SAŽETAK: U članku se obrazlažu zaključci Hrvatskoga povjerenstva za
topolu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, donešeni
nakon rasprave o problemima potrajnosti šuma ritskoga područja, gospodarenja
šumskim sastojinama topola, metodama obnove sastojina, mogućnostima
i metodama očuvanja genofonda na primjeru europske crne topole.
Obnova populacija europske crne topole je značajan šumskogospodarski zadatak,
posebice na prostorima gdje su ritska staništa i njezini ekosustavi
ugroženi. Obnovljene ili sačuvane topolove populacije predstavljaju važan
prilog u očuvanju složenog ekosustava ritske šume. Strategija očuvanja genofonda
domaćih topola može se podijeliti u tri operativna cilja: osigurati optimalno
moguću prirodnu obnovu, spriječiti gubitak genetskog diverziteta i gubitka
individualne sposobnosti opstanka u sljedećim generacijama, identificirati
i sačuvati lokalne i regionalne genetske baze. Potrebno je intenzivirati
selekciju, razmnožavanje i testiranje klonova domaće crne topole u cilju
dobivanja kvalitetnog sadnog materijala za obnovu sastojina ritskih šuma.
Obvezna je i selekcija plus varijanti iz mlađih prirodnih populacija europske
crne topole, budući je na ovaj način moguće selekcionirati nove genotipove
koji će biti dobro adaptirani na specifična, lokalna staništa. Strategija obnove
treba biti vođena načelom zamjene nasada eurameričke topole s europskom
crnom topolom, ali u skladu sa šumskouzgojnim planom. Njime treba
pažljivo odrediti staništa na kojima vodni režim dozvoljava nastavak uzgajanja
topola, metodiku obnove i dinamiku aktivnosti. Za ispunjenje cilja potpune
zamjene sastojina potrebno je odrediti razdoblje od barem 50-tak godina. U
međuvremenu potrebno je planirati nastavak šumske proizvodnje eurameričkom topolom (P. × canadensis; na približno 25 % površina.


Ključne riječi: potrajnost, ritska šuma, Populus nigra L.,Hrvatsko povjerenstvo za topolu


UVOD – Introduction


U članku se razmatraju zaključci Hrvatskoga povje- marstva i vodnog gospodarstva, donešeni nakon rasrenstva
za topolu pri Ministarstvu poljoprivrede, šu- prave o problemima potrajnosti šuma, posebice ritskih


šuma vrba i topola, gospodarenja šumskim sastojinama


topola, metodama obnove sastojina, mogućnostima i


metodama očuvanja genofonda na primjeru europske


crne topole. Svrha je članka upoznati širi krug čitatelja


Doc. dr. sc. Davorin Kajba, Šumarski fakultet Zagreb s navedenom problematikom, ali i sa stavom Hrvatsko-


Doc. dr. sc. Igor Anić, Šumarski fakultet Zagreb


ga povjerenstva za topolu glede pitanja obnove i isto-
DUrŠaPgoOmsiijrePkfeifer, dipl. ing. šum., Hrvatske šume d.o.o., dobne izmjene sastojinskoga oblika topolovih nasada.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 34     <-- 34 -->        PDF

D. Kajba, I. Anić, D. Pfeifer: POTRAJNOST I OČUVANJE GENOFONDA S POSEBNIM OSVRTOM . Šumarski list br. 5–6, CXXIX (2005), 271-278
POTRAJNOST I CILJEVI GOSPODARENJA ŠUMAMA U NAS
Sustainability and goals of forest management in croatia


Pojam održivoga razvoja prvi put je službeno upotrjebljen
prije tridesetak godina, u izvještaju “Our Common
Future” (WCED 1987). Ubrzo je postao geslo i
okosnica nove globalne ekološke politike. Međutim,
načelo potrajnosti ili održivo gospodarenje šumama u
europskom šumarstvu poznato je još od 18. stoljeća.


Danas potrajnost gospodarenja šumama dominira
kao ključna strategija u globalnoj šumarskoj politici
(Krott et al. 2000). Prema Schanzu (1995), načelo
potrajnosti može se promatrati na različite načine:


a) trajno očuvanje šumske površine bez obzira na dob


sastojina,
b) trajno iskorištavanje samo prirasloga volumena


drva,
c) prisustvo svih dobnih razreda s jednakim površin


skim udjelima,
d) kontinuirani novčani prihod i dr.


Bez obzira na ovakvu višeznačnost, načelo potrajnosti
u šumarstvu ostaje jedini pravi primjer održivoga
razvoja (Glavač 1999).


Načelo potrajnosti danas evoluira u načelo višenamjenske
progresivne potrajnosti (Klepac, 1998).
Ono se sastoji u tome da se šumski ekosustavi očuvaju
i poboljšaju u pogledu biološke raznolikosti, produktivnosti,
vitaliteta, zaštitne i socijalne uloge. Prema Deklaraciji
iz Apeldoorn-a (Pro Silva 1998) potrajnost u
gospodarenju šumama ne obuhvaća samo drvne proizvode,
već se proširuje i na općekorisne funkcije šuma.
Kriterijima i indikatorima potrajnoga gospodarenja šu-
mama trebale bi se prilagoditi metode gospodarenja
šumama. Zanimanje za metode potrajnoga gospodarenja
šumama raste i predstavljat će ključnu zadaću u budućnosti
(Rabbinge 1998). Ciljevi i metode takvoga
gospodarenja od ključnoga su značenja za očuvanje
genofonda i ekosustava uopće (Thomson 2001).


U šumarstvo Hrvatske načelo potrajnosti uvedeno
je još 1769. godine kada je objavljena “Zakonska uredba
o šumama”. Ta se uredba smatra prvim hrvatskim
šumarskim zakonom, prvom instrukcijom za uređivanje
šuma i prvim udžbenikom šumarstva (Meštrović
1995). Načela iz Uredbe ugrađena su u kasnije zakone


o šumama, na temelju kojih je bilo organizirano šumsko
gospodarenje. I danas su šume i šumska zemljišta
prepoznati kao dobra od interesa za Hrvatsku, pa imaju
njezinu osobitu zaštitu (članci 3., 52. i 69. Ustava Republike
Hrvatske). U prvom članku Zakona o šumama,
šume i šumska zemljišta definirani su kao specifično
prirodno bogatstvo.


Upravo zahvaljujući potrajnosti, površina šuma u
Republici Hrvatskoj u posljednjih stotinjak godina raste
(Matić i dr. 2003). U razdoblju od 1961. do 1995. godine
obrasla površina šuma rasla je u prosječnom iznosu
od 3857 ha/god (Meštrović 1996). Nažalost,
Matić (2004) izvješćuje o primjerima koji u novije
doba ugrožavaju takav trend šumovitosti i uopće načelo
potrajnosti u nas (primjerice prenamjena šumskoga
zemljišta, izgradnja infrastrukturnih objekata).


Ciljevi gospodarenja šumama u Hrvatskoj su:
1) osiguranje postojanosti ekosustava,
2) održavanje i poboljšavanje općekorisnih funkcija


šuma,
3) napredno i potrajno gospodarenje,
4) korištenje šuma i šumskih zemljišta na način i u tak


voj mjeri da se održava njihova biološka raznoli


kost, produktivnost, sposobnost obnavljanja, vital


nost i potencijal,


5) da ispune, sada i u budućnosti, bitne gospodarske,


ekološke i socijalne funkcije na lokalnoj i globalnoj


razini, a da to ne šteti drugim ekosustavima.


Posljednje dvije točke istovjetne su definiciji pojma
potrajnoga gospodarenja koji je definiran na ministarskoj
konferenciji u Helsinkiju o zaštiti europskih šuma.
Šumskouzgojni postupci u skladu su s navedenim ciljevima.
Oni se prilagođavaju zakonitostima prirodnoga
razvoja sastojine (M at i ć i dr. 2003, G r a ča n i dr.
1998). Činjenica je kako raznolikost, očuvanost i prirodnost
šuma, stvoreni na stručnoj i znanstvenoj podlozi
klasične “zagrebačke škole uzgajanja šuma”, daju
Hrvatskoj poseban položaj koji je utvrđen i istaknut u
nacionalnom izvješću Republike Hrvatske prema
okvirnoj konvenciji UN o promjeni klime (Prvo nacionalno
izvješće 2001). Opisana strategija gospodarenja
vrijedi za sve šume Hrvatske, pa tako i za ritske šume
vrba i topola.


NEKE SPECIFIČNOSTI UZGAJANJA SUMA U RITSKOM PODRUČJU
Some specific features of silviculture in riparian areas


Ritske šume su proizvod uzajamnog djelovanja ekoloških
osobina i bioloških zahtjeva vrba i topola s jedne
te aluvijalnog djelovanja rijeke s druge strane. Nekada
prostrano područje ritskih šuma uz Dunav, dijelove
toka Drave i Mure te uz rukavce tih rijeka danas je stis


nuto između vodotoka i nasipa. Morfološke i strukturne
značajke sastojina ritskih šuma te razlike između njih
proizilaze iz uvjeta nastanka, dinamike razvoja, načina
pomlađivanja i šumskouzgojnih svojstava vrsta drveća
koje ih tvore. Osim prirodnih šumskih zajednica, unutar
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 35     <-- 35 -->        PDF

p. Kajba, I. Anić, P. Pfeifer: POTRAJNOST I OČUVANJE GENOFONDA S POSEBNIM OSVRTOM Šumarski list br. 5-6, CXXIX (2005), 271-278
areala ritskih šuma dolaze i umjetne šumske sastojine
(šumske kulture, intenzivne kulture i plantaže) vrba i
topola. Šumarska znanost i praksa definiraju odnose
između prirodnih sastojina i umjetno osnovanih sastojina.
Činjenica je da ukoliko želimo optimalno ispunjenje
gospodarskih i općekorisnih funkcija obje trebaju
imati svoje mjesto u šumarstvu ritskoga područja (M at
i ć i dr. 1996).


Bez obzira radi li se o prirodnim šumskim zajednicama
ili o umjetno podignutim nasadima, sastojine
vrba i topola spadaju u skupinu pionirskih šuma. Vrbe i
topole tipični su predstavnici pionirskih vrsta drveća.
To znači kako se odlikuju širokom ekološkom valencijom,
s obzirom na one ekološke čimbenike koji omogućuju
njihovo pomlađivanje i rast na nekom staništu.
Karakterizira ih stalna heliofilnost, brza ontogeneza,
rana kulminacija prirasta, rani nastup fertiliteta, kratak
životni vijek, razmjerno mala sposobnost akumulacije,
bogata i česta fruktifikacija, sposobnost rasprostiranja
sjemena na daleko, laka vegetativna regeneracija. Lako
se pomlađuju na goloj površini, posebice naletom sjemena
na svježe naplavljene aluvijalne nanose ritskoga
područja. Pomlađivanje pod zastorom otežano je ili nemoguće.
Na često i intenzivno plavljenim terenima
svaka poplava taloži novu količinu nanosa, onemogućuje
razvoj šumskih tala i ponavlja inicijalne uvjete za
nastanak šumske sastojine. Sve su to razlozi zbog kojih
se uspješna obnova pionirskih sastojina, ako u staništu
nema znakovitih sukcesijskih promjena, obavlja na goloj
pomladnoj površini.


U suprotnome, postupne promjene u vodnom režimu
mijenjaju ponajprije edafske značajke staništa i dovode
do potrebe za promjenom sastojinskog oblika.
Tada se pionirska sastojina prevodi u konačni oblik
sastojine odnosno u terminalnu šumsku zajednicu ritskoga
područja. Taj je postupak u skladu s prirodnim
sindinamskim zakonitostima razvoja šumske vegetacije
ritskoga područja. Često je izazvan ubrzanim, umjetnim
promjenama vodnoga režima.


Podizanje šumskih kultura, intenzivnih kultura i
šumskih plantaža upotrebljava se kao postupak pošumljavanja
(prvo osnivanje šumske sastojine na dotada
obešumljenoj površini) ili postupak umjetne obnove
nakon sječe staroga nasada. U tom slučaju šumska kultura,
intenzivna kultura ili šumska plantaža ima svojstva
pionirske šume za koja vrijede ista pravila silvidinamike
kao i u prirodnim sastojinama. Treba napomenuti
kako Zakon o šumama Republike Hrvatske zabranjuje
čiste sječe (članak 44.), osim u posebnim slučajevima
(članak 47.) u koje se ubraja i podizanje plantaža.


Za očekivati je kako će sukcesijski razvoj vegetacije
i promjene u vodnome režimu postupno onemogućiti
opstanak istovrsnih pionirskih sastojina u duljem
razdoblju na istom staništu. Istodobno, treba omogućiti
osnivanje i obnovu tih sastojina na novim, za njih pogodnim
staništima. Sve to dovest će do prostornih i
strukturnih promjena u šumovitosti ritskoga područja.


MOGUĆNOSTI OČUVANJA GENOFONDA EUROPSKE CRNE TOPOLE
Possibilities of conserving the genetic resource of the european black poplar


Europska crna topola (Populus nigra L.) je vrsta
koja nastanjuje aluvijalna tla uz velike rijeke umjerenih
klimatskih područja Europe i Azije. Na području
Republike Hrvatske europska crna topola raste u ritskim
šumama uz rijeke Muru, Savu, Dravu i Dunav.
Njezina je prisutnost u ukupnoj površini šuma Hrvatske
mala, ali je značajna njezina općekorisna uloga.
Neprestanim ljudskim zahvatima u prirodnim staništima
europske crne topole, veličina njenog areala u Hrvatskoj
svedena je na pojedinačne, djelomično odvojene
površine, iako su za europske prilike to dobro očuvane
ritske šume.


Obnova populacija ove vrste vrlo je značajan šumskogospodarski
zadatak, posebice na prostorima gdje
su ritska staništa i njezini ekosustavi ugroženi. Obnovljene
ili sačuvane topolove populacije predstavljaju
važan prilog u očuvanju složenog ekosustava kakav je
ekosustav ritske šume.


Osnovni cilj očuvanja genetskih resursa je sačuvati
genetski potencijal za buduću adaptaciju vrste i njezinih
populacija kroz dulje razdoblje, dozvolivši nji


hov evolucijski tijek, ali imajući u vidu promjene nastale
u staništu. Strategija očuvanja može se podijeliti u
tri operativna cilja:


Slika 1. Formiranje malata na aluvijalnom nanosu u Podunavlju
Fig. 1 Forming young willow growth on the alluvial deposit in
Podunavlje
(Foto: P. Vratarić)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 36     <-- 36 -->        PDF

D. Kajba, I. Anić, D. Pfeifer: POTRAJNOST I OČUVANJE GENOFONDA S POSEBNIM OSVRTOM . Šumarski list br. 5–6, CXXIX (2005), 271-278
1.
osigurati optimalno moguću količinu prirodne obnove
(pojavu malata);
2.
spriječiti gubitak genetskog diverziteta i gubitka individualne
sposobnosti opstanka u slijedećim generacijama;
3.
identificirati i sačuvati lokalne i regionalne genetske
baze.
Da bi se to postiglo potrebno je intenzivirati selekciju,
razmnožavanje i testiranje klonova domaće crne topole
u cilju dobivanja kvalitetnog sadnog materijala za
obnovu sastojina ritskih šuma. Također je potrebna i selekcija
plus varijanti iz mlađih prirodnih populacija
europske crne topole, budući je na ovaj način moguće
selekcionirati nove genotipove, koji će biti dobro adaptirani
na specifična, lokalna staništa.


Strategija obnove treba biti vođena načelom zamjene
nasada eurameričke topole s europskom crnom topolom,
ali u skladu sa šumskouzgojnim planom. Njime
treba pažljivo odrediti staništa na kojima vodni režim
dozvoljava nastavak uzgajanja topola, metodiku
obnove i dinamiku aktivnosti. Za ispunjenje cilja pot-


Slika 2. Adultno stablo europske crne topole (Populus nigra L.)
Fig. 2 An adult tree of the European Black Poplar


(Populus nigra L.)


(Foto: EUFORGEN)


pune zamjene sastojina potrebno je odrediti razdoblje
od barem 50-tak godina. U međuvremenu potrebno je
planirati nastavak šumske proizvodnje eurameričkom
topolom (P. × canadensis) na približno 25 % površina.
Izbor površina za osnivanje nasada mora biti šumskouzgojno
planiran, posebice s obzirom na stanište.


Više provedenih europskih projekata (EUROPOP,
FLOBAR), te rezultati drugih istraživanja (Vanden
Broeck et al. 2000, Storme 2001) koji su izučavali
fenologiju cvjetanja topola uočili su da klonovi


P. × canadensis cvatu ranije od promatranih klonova
domaće europske crne topole. Iz toga nalaza zaključeno
je da nema velike opasnosti od pojave introgresije
gena američke crne topole u genom europske crne topole.
S druge strane, introgresiju gena ne treba potpuno
ni isključiti, budući da su uočene i značajne varijacije
u fenologiji cvjetanja topola. Također u kasnijim
istraživanjima koja su proveli Vanden Broeck i dr.
(2001, 2004) nije utvrđeno postojanje introgresije u
potomstvu europske crne topole za morfološka svojstva,
kao ni kod dobivenih rezultata u istraživanjima
izozimima i mikrosatelitnom DNK. Autori pretpostavljaju
da postoje i predfertilizacijske barijere koje favoriziraju
unutarvrsnu polinaciju. Utvrđeno je da klonovi
američke crne topole (Populus deltoides) cvatu najranije,
hibridni klonovi P. × canadensis negdje između
dviju roditeljskih vrsta, a europska crna topola najkasnije,
te da se podudara sa cvatnjom jablana.
Također, morfometrijskim istraživanjima unutarpopulacijske
varijabilnosti svojstava listova iz pet
juvenilnih populacija europske crne topole duž sliva
rijeke Drave u Hrvatskoj, koje je proveo Romanić
(2001) nije utvrđeno postojanje jedinki koje bi mogle
biti svrstane u američku crnu topolu (Populus deltoides),
što upućuje na zaključak da nije došlo do introgresije
u genom juvenilnih populacija europske crne
topole duž rijeke Drave.


Unošenje gena s biološkog gledišta ima pozitivan i
negativan učinak. U pozitivnom smislu može povećati
genetski diverzitet, ali može izmijeniti lokalnu adaptabilnost.
Drugi mogući utjecaj je intenzivna izmjena
gena s kultiviranih varijeteta i smanjenje učinkovite
veličine populacije, što vodi prema gubitku diverziteta
i povećanju razine inbreedinga. To može biti slučaj
samo kada jedan muški klon oprašuje intenzivno većinu
ženskih stabala.


Idealno bi bilo da samo jedinice predviđene za očuvanje
budu više ili manje izolirane od umjetnih nasada
topola, dok bi se na drugim površinama pripremali stanišni
uvjeti za eurameričke topole. Kod očuvanih i zaštićenih
dijelova ne mora se u potpunosti izbjegavati i
izopćiti kulture topola iz okolice, posebice ako je veličina
populacije dovoljno velika. Za obnovljenu populaciju
može se koristiti tzv. tampon zona (buffer zona)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 37     <-- 37 -->        PDF

D. Kajba, I. Anić, D. Pfeifer: POTRAJNOST I OČUVANJE GENOFONDA S POSEBNIM OSVRTOM Šumarski list br. 5–6, CXXIX (2005), 271-278
oko plantaže sa stablima iz lokalne populacije sa podjednakim
učešćem stabala obaju spolova. Također treba
postojati strategija praćenja veličine introgresije u
zaštićenim odjelima, kako bi se stupanj introgresije
procijenjivao u sadašnjim adultnim stablima i komparirao
sa eventualnim postojanjem introgresije u sljedećoj
generaciji kada dostigne fiziološku zrelost cvatnje.


Veličina populacije mora biti dovoljno velika da bi
se izbjegao genetski drift (slučajan gubitak genetskih
varijanti uslijed stohastičkih procesa) i njegov utjecaj
na genetski diverzitet i na udio inbreedinga. Također,
mala populacija imat će veći stupanj fiksacije određenih
genskih alela u sljedećoj generaciji.


U dosadašnjim istraživanjima oplodnja se izgleda
ne odvija slučajnošću, već ženska stabla preferiraju
oplodnju s ograničenim brojem muških stabala, što
može biti utjecano udaljenošću i fenologijom, ali može
biti uvjetovano i genetskim čimbenicima (Imbert &
Lefevre 2001a). Potomstvo s majčinskih stabala sadržavala
su obično samo genetsku konstituciju od samo
nekoliko polinatora (muških roditelja), a kretanje gena
slijedilo je model izolacije muških stabala zavisno od
njihove udaljenosti. Prema tome, pozornost mora biti
posvećena učinkovitom broju ženskih i muških stabala
koji će sudjelovati u kreiranju sljedeće generacije. Samo
određen broj, od mogućeg broja ženskih stabala, će
biti uspješnije oprašen i time dovesti do nebalansiranog
učinkovitog spolnog omjera, pa bi i dodatni broj


ZAKLJUČCI -


Na temelju navedenoga proizilaze sljedeći zaključci:


1.
Šumskouzgojni postupci koji se provode u šumama
Republike Hrvatske u skladu su sa strateškim ciljevima
gospodarenja šumskim ekosustavima. Oni se
prilagođavaju zakonitostima prirodnoga razvoja
sastojine i staništa. Raznolikost, očuvanost i prirodnost
šuma, stvoreni na stručnoj i znanstvenoj podlozi
klasične “zagrebačke škole uzgajanja šuma”,
daje Hrvatskoj poseban položaj u usporedbi sa šumarstvima
drugih europskih zemalja.
2.
Obnova populacija europske crne topole vrlo je
značajan šumskogospodarski zadatak, posebice na
prostorima gdje su ritska staništa i njezini ekosustavi
ugroženi. Obnovljene ili sačuvane autohtone
topolove populacije predstavljaju važan prilog u
očuvanju složenog ekosustava kakav je ekosustav
ritske šume.
3.
Strategija očuvanja genofonda domaćih topola može
se podijeliti u tri operativna cilja:

osigurati optimalno moguću količinu prirodne
obnove (pojavu malata);sprječiti gubitak genetskog diverziteta i gubitka
ženskih stabala bio potreban. Također bi uvjeti za pridolazak
ponika morali biti optimalni.


U svrhu očuvanja genetskih resursa morati će vršiti
monitoring evolucijskih procesa u populacijama europske
crne topole. Obavljen je izbor indikatora za praćenje.
Preporučen je set indikatora baziran na ekološkim
opažanjima (na razini ekosustava), na demografskim
parametrima (na populacijskoj razini) i na genetskim
parametrima (na individualnoj razini). Svaki indikator
osigurava informaciju o jednom ili više procesa (Lef
e v r e et al. 2001b).


Posebna pozornost mora se posvetiti praksi koja
ima utjecaja na cvatnju i procese prirodne obnove koji
determiniraju učinkovitu veličinu populacije.


Najrelevantniji ekološki i demografski indikatori su
hidroperiod i njegovo trajanje (koji osiguravaju informacije
o dinamici ekosustava i potencijalu za obnovu).
Periodicitet pojave visokog vodostaja je poremećen
raznim hidromelioracijskim radovima u koritima rijeka
i u njihovom priobalju. Struktura staništa je također
izravno vezana za veličinu populacije, dok je drugi demografski
indikator distribucija dobnih razreda u starim
populacijama europske crne topole. Indikatori
predstavljaju vrijedne informacije, ali se kroz duže vrijeme
mogu izmijeniti, te se sa promjenama mogu predložiti
za buduće operativno gospodarenje zaštićenim
populacijama europske crne topole.


Conclusions


individualne sposobnosti opstanka u sljedećim


generacijama;identificirati i sačuvati lokalne i regionalne genetske
baze.
4.
Potrebno je intenzivirati selekciju, razmnožavanje i
testiranje klonova domaće crne topole u cilju dobivanja
kvalitetnog sadnog materijala za obnovu sastojina
ritskih šuma. Neophodna je i selekcija plus
varijanti iz mlađih prirodnih populacija europske
crne topole, budući je na ovaj način moguće selekcionirati
nove genotipove koji će biti dobro adaptirani
na specifična, lokalna staništa.
5.
Strategija obnove treba biti vođena načelom zamjene
nasada eurameričke topole s europskom crnom
topolom, ali u skladu sa šumskouzgojnim planom.
Njime treba pažljivo odrediti staništa na kojima
vodni režim dozvoljava nastavak uzgajanja topola,
metodiku obnove i dinamiku aktivnosti. Za ispunjenje
cilja potpune zamjene sastojina potrebno je odrediti
razdoblje od barem 50-tak godina. U međuvremenu
potrebno je planirati nastavak šumske proizvodnje
eurameričkom topolom (P. × canadensis)
na približno 25 % površina.


ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 38     <-- 38 -->        PDF

D. Kajba, I. Anić, D. Pfeifer: POTRAJNOST I OČUVANJE GENOFONDA S POSEBNIM OSVRTOM . Šumarski list br. 5–6, CXXIX (2005), 271-278
6.
Idealno bi bilo da samo jedinice predviđene za oču-vanih i zaštićenih dijelova ne mora se u potpunosti
vanje budu više ili manje izolirane od plantaža toizbjegavati
i izopćiti kulture topola iz okolice, posepola,
dok bi se na drugim površinama pripremali bice ako je veličina populacije dovoljno velika.
stanišni uvjeti s eurameričkim topolama. Kod oču-
LITERATURA – References


Eriksson, G., G. Namkoong, J. H. Roberds,
1993: Dynamic gene conservation for uncertain
futures. Forest. Ecol. Manage. 62:15–37.


Eriksson, G., G. Namkoong, J. H. Roberds,
1995: Dynamic conservation of forest tree gene
resources. FAO, Rome, Italy, No. 23.


Geburek, T. 1992: Wie Groß sollten Populationen
sein, um bedrohte Tier-und Pflanzenarten zu
erhalten? Allg. Forst-und Jagd-Zeitung 163:


129:133.
Glavač, V., 1999: Uvod u globalnu ekologiju. Zagreb,
Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša
i Hrvatske šume p.o., 211 str.
G r a ča n, J., I. A n i ć , S. Ma ti ć , 1998: Potrajno gospodarenje
i očuvanje biološke raznolikosti hrvatskih
šuma. Nacionalno izvješće o provedbi
smjernica za potrajno gospodarenje i očuvanje
biološke raznolikosti hrvatskih šuma, Šumarski
list CXXII (9–10): 437–442, Zagreb.
Imbert, E., F. Lef e vre, 2001: Estimation gene flow
for poplar along an entire riversystem. International
Symposium on Genetic Diversity in river
populations of European black poplar – Implications
for riparian eco-system management.
Szeksárd, Hungary, 16–20 May 2001.
Kajba, D. & S. Bogdan, 2001: Očuvanje genetičkih
izvora europske crne topole (Populus nigra
L.). In: Matić, S. et al. (eds.), Znanost u potrajnom
gospodarenju hrvatskim šumama, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Šumarski
institut, Jastrebarsko, Zagreb, str. 69–76.
Kajba, D., M. Idžojtić and S. Bogdan, 1999:
Discriminant anaysis of leaf morphological characters
of the European Black Poplar (Populus
nigra L.) in natural population in Croatia. Pp.
73–76 in Populus nigra Network. Report of the
fifth meeting, 5–9 May 1999, Kyiv, Ukraine,
(J.Turok, F. Lefévre, S. de Vries, N. Alba, B.
Heinze, R. Voloyanchuk and E. Lipman, compilers).
International Plant Genetic Resources
Institute, Rome.
Klepac, D., 1998: Hrvatsko šumarstvo u XIX. i XX.
stoljeću. U: Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj
1898–1998, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, str. 9–33, Zagreb.
Krott, M., I. Tikkanen, A. Petrov, Y. Tunytsya,
B. Zheliba, V. Sasse, I. Rykounina,


T. Tu n y t s y a, 2000: Policies for Sustainable
Forestry in Belarus, Russia and Ukraine. European
Forest Institute Research Report 9, leidenBoston-
Köln, pp. 174.
K r s t i ni ć, A., I. Tr i n a j s ti ć, D. Ka jb a, J. S a mardžić,
1997: Morphological variability of
the leaves of black poplar (Populus nigra L.) in
natural stands along the Sava river (Croatia). Pp.
71–77 in Populus nigra Network. Report of the
fourth meeting, 3–5 October 1997, Geraardsbergen,
Belgium (J. Turok, F. Lefevre, S. de Vries,


N. Alba, B. Heinze and J. Van Slycken, compilers).
International Plant Genetic Resources Institute,
Rome.
Lawrence, M. J., D. F. Marshall, 1997: Plant population
genetics. Pp. 99–113 in Plant genetic
conservation – The in situ approach (N. Maxted,


B.V. Ford-Lloyd & J.G. Hawkes, eds.). Chapman
& Hall, London.
Lef e vre, F., D. Kajba, B. Heinze, P. Rotach,


S.M.G. de Vries, J. Turok, 2001a: Black
poplar: a model for gene resource conservation
in forest ecosystems. The Forestry Chronicle,
Vol. 77 (2): 239–244.
Lef e vre, F., N. Barsoum, B. Heinze, D. Kaj b
a , P. Ro t a c h , S. d e Vr i e s , J. Tu r o k ,
2001b: EUFORGEN Technical Bulletin: in situ
Conservation of Populus nigra. International
Plant Genetic Resources Institute, Rome, 58 p.


Lynch, M. 1996: A quantitative-genetic perspective
on conservation issues. Pp. 471–501 in Conservation
genetics – Case study from Nature (J.C.
Avise & J.L. Hamrick, eds.). Chapman and Hall,
New York.


Matić, S., 2004: Održivi razvoj hrvatskih šuma ugrožen
je zbog nepoštivanja Ustava i Zakona o šu-
mama Republike Hrvatske. U: M. Maceljski
(ur.), Alternativna biljna proizvodnja u strukturnim
promjenama hrvatske poljoprivrede. HAZU,
Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo,
str. 82–84, Zagreb.


M at i ć , S., I. A n ić , M. O r š a n ić , 2003: The influence
of silvicultural practices on the sustainability
of forests in Croatia. Ekologia 22 (3):
102–113, Bratislava.


10


S., M. Oršanić, I. Anić, 1996: Prirodne


Matić, dne
sastojine topola i vrba u današnjim ekološkiim
mm i
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 39     <-- 39 -->        PDF

D. Kajba, I. Anić, D. Pfeifer: POTRAJNOST I OČUVANJE GENOFONDA S POSEBNIM OSVRTOM Šumarski list br. 5–6, CXXIX (2005), 271-278
gospodarskim uvjetima Hrvatske. U: Mayer, B. rest genetic resources conservation and manage(
ur.), Unapređenje proizvodnje biomase šum-ment: in managed natural forests and protected
skih ekosustava, Šumarski fakultet Sveučilišta u areas (in situ), IPGRI, 13–65, Rome.
Zagrebu i Šumarski institut, Jastrebarsko, str. Vanden Broeck, A., K. Cox, J. Van Slycken,


217–228, Zagreb. D. Halfmaerten, 2000: Genetic pollution


Meštrović, Š., 1996: Potrajnost gospodarenja šuma-and mating systems in an artificial stand of black
ma u Hrvatskoj. U: S. Sever (ur.), Hrvatsko šu-poplar (Populus nigra L.). Pp. 186 in 21st Sesmarsko
društvo – skrb za hrvatske šume od 1846. sion of the International Poplar Commission
do 1996. godine, knjiga 2, str. 143–148, Zagreb. (IPC-2000): poplar and willow culture: meeting


Meštrović, Š., 1995: Dvjestodvadeseta godišnjica the needs of society and the environment, 24–28
Zakonske uredbe o šumama. Šumarski list September 2000, Vancouver WA (J.G. Isebarnd
CXIX (4): 144–158, Zagreb. and J. Richardson, compilers). Gen. Tech. Rep.
NC-215 St. Paul, MN.


Pro Silva, 1998: Declaration of Apeldoorn. In: 2nd In


ternational Pro Silva Congress proceedings, Pro Vanden Broeck, A., V. Storme, K. Cox, P.
Silva Association, Apeldoorn, p. 7–8. Quataert, B. Ivens, V. Hostyn, D. Halfmaerten,
W. Boerjan, J. Van Slycken


Prvo nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema


2001: Mating system of Populus nigra in a mix


Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o


ed poplar stand composed of P. nigra, P. del


promjeni klime (UNFCCC), Ministarstvo zaštite


toides and P. x euramericana. In: Van Dam, B.


okoliša i prostornog uređenja, 260 str., Zagreb,


C., Sandor, B. (eds.) Genetic Diversity in river


2001.


populations of European black poplar – Implica


R a bb i n g e , R., 1998: Sustainability. In: 2nd Interna


tions for riparian eco-system management.


tional Pro Silva Congress proceedings, Pro Silva


Szeksárd, Hungary, 16–20 May 2001:53-60.


Association, Apeldoorn, str. 17–27.


Vanden Broeck, A., V. Storme, J. E. Cottrell,


R o m a n i ć , B., 2001. Morfološka varijabilnost lista


W. Boerjan, E. Van Bockstaele, P. Quaeuropske
crne topole (Populus nigra L.) u pri


taert, J. Van Slycken 2004: Gene flow bet


rodnim populacijama na području rijeke Drave u


ween cultivated poplars and native black poplar


Hrvatskoj. Magistarski rad, Šumarski fakultet


(P. nigra): a case study along the rivere Meuse
Zagreb, 130 str.


on the Dutch-Belgian border. For. Ecol. Mana


Schanz, H., 1995: Forstliche Nachhaltigkeit – Myt-ge. 197: 307–310.
hos und Realität. In: Nachhaltiges Wirtschaften. WCED – World Commision on Environment and DeEin
forstliches Prinzip als Leitbild für unsere velopment, “Bruntland-Kommission”, 1987:


moderne Gesellschaft? Georg-Ludwig-Hartig-Our Common Future. Oxford Univ. Press; GerStiftung,
Berlin, str. 1–11. many Edition: Unsere gemeinsame Zukunft.
Thomson, L., 2001: Management of natural forests Weltkommission für Umwelt und Entwicklung.
for conservation of forest genetic resources. Fo-Eggenkamp Verl., Greven, 421 p.


SUMMARY: This article presents and explains the conclusions made by
the Croatian Poplar Commission at the Ministry of Agriculture, Forestry and
Water Management, after the discussions on problems of riparian forests sustainability,
poplar forest stands management, regeneration methods and possibilities
and methods of genetic resources conservation, on the example of
European Black Poplar (Populus nigra L.). Regeneration of European Black
Poplar populations is a very important task for forest management, especially
in areas where the riparian sites and their eco-systems are endangered.
Renewed or conserved poplar populations present an important contribution
in conservation of complex eco-system of riparian forests. Strategy for genetic
resources conservation of domestic poplars can be divided in three operative
goals: 1. ensure optimal quantity of regeneration, 2. prevent loss of
genetic diversity and individual fitness at generation turn-over, 3. identify and
preserve local or regional gene pools, if existing. It is necessary to intensify
selection, breeding and testing of domestic black poplar clones, to acquire
high quality plant material for riparian forest stands regeneration. Also cru
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 40     <-- 40 -->        PDF

D. Kajba, I. Anić, D. Pfeifer: POTRAJNOST I OČUVANJE GENOFONDA S POSEBNIM OSVRTOM ... Šumarski list br. 5–6, CXXIX (2005), 271-278
cial is the selection of plus variants from natural juvenile European Black
Poplar populations, since in this manner it’s possible to select new genotypes,
well adapted to specific local sites. Regeneration strategy should be guided
by the principle of replacing the plantations of Euroamerican Poplars with
European Black Poplar, all in accordance to forest silvicultural plans. The
sites in whitch the water regime allows continuous regenerations of Poplars,
appropriate methods of renewall and activity dynamics should be predicted
and established by these plans. For fulfilling the goal of total stand replacement,
a period of at least 50 years should be predicted. In the meantime, forest
production of Euroamerican poplar (P. × canadensis) should continue on
approx. 25 % of total surfaces.


Key words: sustainability, riparian forests, Populus nigra L., Croatian
Poplar Commission